DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 371 —


izkaznice služiti mogle, a osobitoi s toga, što bi valjanost istih, bez posebnih paševnih
doznačnica, otegotilo nužđnu kontrolu.


4. „Uplatne zapisnike" sa zakljuSnimi svotami proviđjene, dostavljaju se obu.
poglavarstvu najdulje do konca svibnja i kotarskoj šumariji, koja ih ima izpitati
i točno izviditi, da li je kod primljenja pristojba uzeto obzira na ustanove točke 2.
naputka.
5. Izpitane podatke ,uplatnog zapisnika" ima kot. šumarija za vlastitu porabu
sumarno prenieti u svoj zapisnik o pašarini".
6. Na temelju,, Uplatnih zapisnika" izdaje kotarska šumarija „Paševne đoznačnice",
te jili kroz lugarsko osoblje porazdieljnje međju stranke.
U svrhu kontrole ima se na „Paševnih doznačnicali" izpođ njihovog broja staviti
tekući broj „Uplatnog zapisnika" (Da obć. poglavarstva primaju novce, a kotarska
šumarija izdaje „đoznačnice", povećava kontrolu).


„Uplatni zapisnici" imaju se pako povratiti obćinskim poglavarstvom na pohranu.


7. Ubranu paševinsku pristojbu šalju obć. poglavarstva sa izkazom kr. kotarskoj
oblasti
u svrhu izplate tekućih šumsko-uredjajnih troškova.
Kotarski šumar će pak te izkaze uporabom „Zapisnika o pašarini" izpitati.


8. Da se svakom samovoljnom izkrivljenju „Pašarinskih đoznažnica" stane na
put, ima kotarska šumarija lugarom uručiti „Izkaz o pašarini" i to za svaku lugariju
na poseb, bez obzira na pojedine urbarialne obćine.
Rečeni izkazi imaju se točno slagati tekućimi brojevi i sadržajem s izdanimi
„pavnimi doznačnicami", a služe nadalje za važnu kontrolu, da li su pokazane ,,izkaznice"
zbilja izdane po kot. šumariji.


9. Za laliko razlikovanje i kontrolu, kao za to, da se pređusretne svakoj pomuti
kod računavanja imaju tiskanice za urbarialce biti tiskane na bielom, za neurbarialee
na modrom papiru.
Pored toga ima se ua tiskanici izrično reći „za neurbarialca" za to, da ovakova
stranka iz takovih opisa ne bi danas sutra mogla izvadjati budi koje pravo kakova
ovlaštenja.


„Pašarinske đoznačnice" spadaju medju zaračunive tiskanice, te će kralj, žup.
šumarski izvjestitelj prigodom pregledavanja našastara kot. šumarije zalihu istih izpitati
uporabom izkaza E. i B.


10. Glede vodjenja računa o primljenom i izdanom novcu pašarinske pristojbe
kod kotarske oblasti izdat će se poseban naputak.
11. Uvedenjem pašarinske pristojbe umnožava se pisarski posao kod kotarske
šumarije i to baš u vrieme, kad je šumar sa šumskimi kulturami najviše obterećen.
Obzirom na to, dužne su interesirane obćine u razmjerju izdanih „paševinskih
(jozuačnica" za vrieme tog poslovanja nositi troškove eventualnoga jednog dnevničara
^a vrieme potrebe.


12. Potrebite tiskanice ima kr. kotarska oblast nabaviti ua trošak dotičnih imov,
obćina.*
Sa drvarskog tržišta.


Prodaja drvlja iz državnih šuma. Kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu
bje na 24. lipnja 1889. vrhu sliedećih drvnih etata, opređieljenih za sječu na
tri uzastopce slieđeće godine dražba putem pismenih ponuda obđržavana i to :


* Obrazce za tiskanice nismo sbog pomanjkanja prostora uvrstili, nu takove može
si onaj, koji jih treba, lahko sam pribaviti, ako se kratkim putem obrati na kotarsku
šumariju u Delnice.