DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 334 —


§ 2.


Šume izlučene za obćiue kotara žumberačkog u bivšem ogulinsko-slunjskom


okružju te za obćinu Novi Sisak u bivšem banskom okružju, izuzimlju se od


ovog zakona, pošto iste uslied sklopljene diobne nagodbe i sada posebno tielo


sačinjavaju.


§ 3.


Sve ostale šume, što su diobom pripale bivšim krajiškim obćinam, sačinjavaju


jednu zajedničku narodno-zemaljsku instituciju pod naslovom „Zemaljska imovna


obćina" i neposrednom upravom kr. hrv.-slav. dalm. zemaljske vlade.


§ 4.


Kr. veliki župani kao predstavnici eksekutivne oblasti i pouzdanici vlade


imadu takodjer pravo upravu i poslovodstvo zemaljske imovne obćine tamo, gdje


se u njihovom području nalazi šumarski ured, pregledavati, te ob opaženih


manjkavostih kr. zem. vladi shodna izvješća i predloge podnašati.


§ 5.


Djelokrug, koji po zakonu od 15. lipnja 1873. i 11. srpnja 1881. o imovnih


obćinah u hrv.-slav. vojnoj Krajini pripada kr. vladinom povjereniku, njegovom


zamjeniku, gospodarstvenomu odboru i predsjedniku imovne obćine, ovim se


zakonom posve ukida.


§ 6.


Zastupstvo imovne obćine ograničuje se na jednog zastupnika iz vieća


svake upravne obćine na vrieme od pet godina biranog pravoužitnika, odnosno


njegovog zamjenika.


Mandat zastupnika imovne obćine nije odvisan o provedenom u tom


vremenu novom izboru obćinskih viećnika kod upravnih obćina.


Glede gubitka mandata prije izminuća propisanih pet godina, vriede
ustanove, koje su u tom pogledu u zakonu upravnih obćina opredieljene za
obćinske viećnike.


§ 7.


Čim izbor imovnih zastupnika u svih upravnih obćinah pravovaljanim proglašen
bude, sastaju se isti na poziv šumarskog ureda u sjedištu istog ureda,
te pod privremenim predsjednikom po starosti absolutnom većinom bar dvie
trećine prisutnih zastupnika biraju i stavljaju trojni predlog za predsjednika i
podpredsjednika kao njegovog zamjenika na vrieme zastupničkog mandata od
pet godina.


§ 8.
Predlog 0 izboru pi-edsjednika i podpredsjednika imade se putem šumarskog
ureda podnesti na potvrdjenje kr. zem. vladi.


§ 9.
Djelokrug zastupstva imovne obćine imade se protezati u glavnom na
izpitanje i odobrenje godišnjih zaključnih računa, te pretresanje proračuna,