DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 367 —


Gusjenica je crveno-sivkasta sa crvenorumenlmi brađavicami, ima 16 nogu, dlake
su crne i bjele no ne tako duge i guste kao kod gubara.


;>. Phalena bombyx neustria nije uvjek jednake boje. Nalazi se bliedo-žutknste i
tamno crveno-rumenkaste boje. Na gornjem krihi ima dva popriečna traga a na dolnjem
samo jedan, po kojem de se najbolje razlikovati.


Gu.9Jenica je malko manja od gubara, pomješano sivo-modre boje sa bjelim tragom
preko Urbta i modrom glavom.


4. Phalena bomby.\´ cbr^sorrchoea je leptir svietlo-biel poput atlasa, a ženka ima
na kraju tjela crveno-ruraeni busić .
Gusjenica je malena, tamuo-sivo rumena, te se osobito poznati može po tom, što
imade duž hrbta tamni, a uz svaku stran crveni trag.


5. Phalena tortrix viridiana je medju svimi gornjimi najmanji leptir od po prilici
1 ´/2 do 2 ctm. dužine. Glava kao i gornja krila jesu zelenkasta, a dolnja svjetlo sivkasta.
Gusjenica je tamno-žuto-zelenkasta sa crnom glavom i brađavicami po tjelu, te
rumenim dlakama.
Sve te vrsti leptira pogibeljne su samo kao gusjenice, koje se legu iz jaja
rano u proljeću, mjeseca ti´avnja i početka svibnja, grizu list, cvjet, i najmladje mladike,
od 1—2 mjeseca, a zaprodaju se u poi5etku mjeseca lipnja, njeki pako kao
Ph. bom. processionea koncem srpnja a Ph. bom. dispar i do početka kolovoza na
mlađjih grančicah, medju listovima, razpucanom korom na stablu, na zemlji dapače i
zidinah, plotovih i stupovih, iz kojih zapredaljaka ili kukulja izleti leptir za 2 do 3
tjedna. Svaka ženka od ovih snosi 200 — 400 jaja.


Za utamanenje ovih zarcznika ima doduše više sredstva, kao n. pi-. biranje gusjenica
u zapredaljcih, biranje jaja, kopanje graba i palenje vatre i t. d., nu od
svih ovih dade se sada u velikom samo proti leptiru najuspješnije izvesti palenje vatre,
u dobu mraka kad leptiri vrve; pošto se rado sakupljaju u velika jata oko svjetla


t. j . vatre, koja ih omami, te popadaju u vatru.
Da se razširenje tih zareznika zaprezi, treba da svaki u njegovoj vlastitoj koristi
oko utamanenja nastoji, s toga odredjujc kr. ova oblast u smislu § .50. i 51 .
š. z. i odredbe velesl. žup. upravnog odbora od 4. o. mj. br. 954. što »liedi :


1. Da pojedini ovlaštenici imov. obćina, i to Jaska, Cvetković, Domagović plem.
i urb,, Novaki, Volavje, Petrovina, Kupčina gor., Berlenić, VukSin Šipak, Stankovo,
Zdihovo, Breznik, Pavlovčani, Zdenčina, Klinčaselo, kao i privatni posjednici šuma
bez razlike, na pomoć utamanenja stupe pod pretnjom stroge kazni, ustanovljene
u spomenutom zakonu.
2. Svaki ovlaštenik i posjednik šuma imade do 25, o. mj. bar po 2 voza bud
ležečog drva bud šikarja pripraviti i izvesti na prostore (čistine) ili rub šume, a svaki
ovlaštenik ima na mjestu izvožena drva dotičnomu lugaru ili šumarskom odborniku izkažati,
a ovi imaju upisati, da je dotičnik svoju dužnost ovršio.
3. Izvožena drva od 2 voza imaju se razdjeliti na 3 djela tako, da se vatra
bude mogla paliti 1., 4. i 10, srpnja.
Drva pako, koja su oprcdjeljona za naknadno palenje (4. i 10. srpnja) imadu se
ođaljeno držati — bar 20 koračaja od prostora, gdje će se kup izpaljivati.


4. Kupovi drva imaju se u imov. obć. Cvetković, Jaska, Domagović, duž ruba
šume postaviti 15—20 koračaja jedan od drugog, a moraju se tu vatre ložiti i
na čistinah u sredini šuma. Isto tako imaju i ostale obćine i priv, posjednici vatre
ložiti. —
5. Kupovi drva imaju se upaljivatl ii dobu nješto prijo, nego mrak nastupi, a
kod vatre mora da stoji i ravna svaki ovlaštenik kod svoga kupa. U slučjiju, da se
opaze velika jata leptira, dakle veliki iispjeh, pa d.a se ta jata sve viSc k \-!itri n:irivavaju,
neka se upali i drugi kup drva. Vatra ima se držati više plamnata i bolje
visoka.
*