DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 360 —


Šumarsko pomoćno osoblje stvara škola, današnji državni izpiti pod


nipošto ne!


Mi smo na razkršću dakle, ili da krenemo uzoranom našom stazom napredka


napried, ili natražke: danas bo stanke nigdje ne ima. Šta hasne vojskovodje i


častnici u boju, ako vojska nije ohrabrena, podučena za bitku i nezna za što


gine? Tuj je nesigurna pobjeda, prvi čvrsti juriš — razbijena vojska.


Lugarnica naša ima tu našu četu — pomoćno strukovno osoblje —


vježbati i jačati.


Naše šuraište zahvaća veliki prostor od 2.650.000 jutara, veliko blago


dakle — počiva na trošnih temeljih. Računamo li samo popriečno na svakih


1000 jutara po jednog lugara — evo četo od 2650 glava, čete, sa kojom nam


e upravljati i biti se. Od te čete ovisi naš napredak, naša strukovna pobjeda.


Ako računamo, da kroz neznanje, nespretnost i neukost lugarstva samo
godimiae po jutru šumsko dobro za 1 nvč. štete trpi, evo nam štete i gubitka
od 26.500 for. godišnjih. Uzeta je tu u račun neukost sa 1 nvč. po jutru!
No tko znade skupocjene poslove, što ih lugar u šumi dnevice obavlja, pa
ako je taj lugar stručno nevješt i neuk, tad i čitava jutra stradaju. — Evo
nam onda crnih brojaka. Mjesto toliko štete, naše lugarstvo moralo bi nam
najmanje toliko sigurne koristi jamčiti. A stokratno veću korist pako davat će
nam u svakom smislu samo strukovno naobraženo, učeno i priučeno lugarstvo


— a to stvara škola. Mislim zato, da nisam preuranio, a opet niti zakasnio,
što sam timi redci htio svratiti pozornost štovanih drugova stručara na naše
pomoćno šumarsko osoblje. To je pitanje dozrelo, pa uprimo se samo čvrsto,
veselit ćemo se plodu našemu. Bit će dosta cienjenih drugova, koji predobro
znadu iz prakse, kolike potežkoće imamo kroz manjkavo naše lugarstvo, a koji
će prisustvovati šumarskoj glavnoj skupštini, neka dakle potaknu to pitanje.
Naši susjedi davno već to pitanje riešiše; — sliedimo ih I
Bilo nam sretno !
Gdje i kako, kojimi sredstvi da se podigne i uzdržava lugarnica, pi´cpuštam
cie njenim drugovom na razsudbu i razmišljanje.
Ako budem dospio izjavit ću o tom dogodice nemjerodavno svoje miiieuje.


A. llr.
Moguće je Kras pošumiti.


G. dr. E. Kramer u svojoj razpravici u posljednjem šumar, listu br. 2uztvrdio
je ne sa šumarskog, već, kako spominje, iz historičko - geologičkoga
gledišta, da se Kras sastojeć se iz pustih goleti čistoga vapnenca, koji da nikako
sprhnuti ne može, a bez dovoljne primjese gline nema kulturnoga tla, pošumiti
nemože i ne će — al je ipak u uvodu iztaknuo, da on pod goleću razumjeva
pusti, neplodni (sterilno) Kras, gdje je čist vapnenac ili posve malo zemljom
pokriven.


ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 361 —


Geologička ovdje razpravljena analjza g. doktora, pa i ona kemička doslovce
je istinita, pa jer sam i ja proputovao sve one kraške priedjele, koje u
razpravici nabraja, moram se njemu u svemu priključiti, samo ja tvrdim, da se
Kras pošumiti može u onom pravcu i onim načinom, kako je to g. Wessely
tvrdio i kako je šumar, riečka skupština zaključila.


Očitujem se pako ovdje proti naslovu iste razpravice i proti zaključku g.
doktora : „Puste je kraške goljeti po mojem mnienju nemoguće zasaditi šumama,
ako i ne dvoje o tome vrstni strukovnjaci, te scienim, da sve, što se u tom
obziru učiniti dade, sastoji u tome, da se sva mjesta na Krasu, koja su još
zemljom pokrivena, a za nasade druge vrsti vriede, zasade šumskim drvećem,
te se tim zaprieči dalnje postajanje Krasa" iz jednostavnog razloga, što je zaključak
ovaj tako izveden, kao da su šumari toga mnienja, da se na čistom
(živom) kamenu vapnencu sjeme sije ili biljka presadjuje — to nije bilo niti
će biti, jer je nemoguće. To su šumari dobro proučili upravo tako, kako im
je poznato, da je nemoguća svaka organička kultura na čistoj evcenskoj naslagi
ili gline ili ilovače ili lapora, jer niti posljednje tri vrsti ne sadržavaju u sebi,.
kako nas uči agriculturna kemija, kisika, vodika, ugljika, dušika i t. d.


Neuspjesi umjetnih kultura u našem Primorju i Dalmaciji, koje je g. doktor
spomenuo, ne idu u prilog njegovim tvrdnjam, jer koliko je nama poznato,
svagdje su biljevišta i presadjivanja na produktivnom tlu smještena, a takovih
se medju svaka tri kamena naći može čas u tanjoj čas u debljoj naslagi, a
nama je to jasno, jer znamo, da nam već zrakom vjetrovi nanašaju i crnicu i
svakovrstni prah raztvorenih nebrojenih anorganičkih čestica, koje s rastvorenim
vapnencem pružaju biljki, što joj za život treba, gdje obilnije, gdje kukavnije. Zato
je po primorskih obroncih isti uz naslon, gdje je čisti vapnenac zdravicom,
produktivnost drveću veća, nego kod podloge glinenog, ilovastog ili laporastog
škriljevca, akoprem znamo, da se potonji brže kemički i fizički raztvaraju nego
vapnenjak, a to jednostavno zato, jer obične vertikalne naslage izdrobljenoga
kamena proti odplavljivanju kiše ili odnošaju vjetrovi šumištu bolje čuvaju
odpadke šuma, a tako i zračne oborine uz hranive čestice.


Odobravam pak, da su umjetne kulture na Krasu tegotne, sastojale se
one u sjemeništih ili u presadjivanju, pa da su gdjekoje godine i najvrstnijemu
šumaru vrlo nepovoljno uspjele. Što više, uztvrdit ću, da ne ima danas šumara,
koji bi kadar bio dati biljci onu pogodnost, koju ona po naravi zahtieva, ako
i nismo to kadri, ipak možemo i moramo ostati kod tvrdnje, da je na Krasu
moguće svagdje šumu gojiti, kako to do sada strukovnjaci uztvrdiše i da
zdravica, sastojeći se u vapnenjaku ma koje vrsti, i raztvarala se ona još teže,
tomu kriva nije, da se i danas hrast, jela, omorika i t d. ne zeleni. A jer su
njegda sve ove vrst na istoj podlogi najbujnije sastojine sačinjavale, a takovih
i danas imade, ne može se na pitanje „da li je moguće Kras šumom zasaditi?"
inače odgovoriti.


Svaki se geolog može o tom sam osvjedočiti, ako putuje na Rišnjak,
Jelensku kosu, Bitoraj, Kamenjak i uzduž svih julskih Alpa: ta na vrh živca
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 32     <-- 32 -->        PDF

~ 362 —


vapnene stiene razgranila je omorika svoje žile i sliedeći sisavce naći ćemo


razdrobljeni pijesak vapnenjaka (smrzavanjem razdrobljen) pomješan s crnicom


i drugim tvarima, koje su zrakom došle. Mladih biljka naći ćemo na živoj


steni, gdje se još raztvorba vapnenjaka vidi, umotane u mašini uz crnicu —


glini pak niti traga, a odkuda je doći mogla, kad se vrh klisure nad svirai


glinenasto-laporastimi slojevi pod oblacima vije?


Vidio sam svakovrstnih šuma, gdje se steru povrh gologa kamena zr


navca, basalta itd., dakle na kamenju, koje se mnogo sporije raztvara, pa od


kud ovomu glina?


Time završujem i izjavljam, da sam eto petu godinu uzgojio preko 3


miliona raznovrstne crnogorice u biljevištih i po šumi. a to lih na tlu ili la


porastom, glinenom ili ilovastom, i sa kakovimi potežkočami, pa ipak nisam


tvrdio, da se ovdje to uzgojiti neda (imade ih koji i danas to tvrde) pa


nije niti gosp. dr. Kramer naprečac, o tom za vapnenjak u krasu tvrditi


trebao.


Inače vrlo mu ostajem zahvalan za geologički sadržaj članka, jjošto je i
moja tvrdnja, da su kraški vapnenci pred stotinu ili bolje rekavši pred hiljadu
godina bili pokriveni laporom, glinom i ilovačom, nu ostajem ipak i kod
toga, da je čist vapnenjak na svojih ledjih nosio poslije spuzanja navedene
vrsti tla u doline ipak najkrasnije šume, o kojih još i Mletci spomena
imadu. — M. R.


Pismo izpod Velebita.


Pisma ovakova, koja su započela izlaziti u šumarskom listu, u kojih se
mjestne šumarske dogodovštine i prilike javljaju, dobro su došla, da u današnjih
naših prilika jedino su sredstvo, po kom se može razsuditi ukupno
naše šumarsko gospodarstvo u domovini. — Žalibože samo, da su vriedni pisci
jako riedki. Ta kako će doznati šumar na Velebitu i u Lici za slavonske, recimo
šumarske ođnošaje i obratno, ako si ne dojavljuju i ne kažu lokalnih
svojih prihka i neprilika? Prionimo dakle, pa pišimo si pisma, vraćajmo
jedan drugomu milo za drago — tješimo se medjusobno u težkom zvanju
našem. —


Danas svatko bio prosti seljak ili ugledni zvaničnik, bio star ili mlad,
diže graju, da šume propadaju i izčezavaju, da se malo brinemo za budućnost
istih Sve viče, da samo prodajemo i sječemo šume, a oko pošuraljivanja i uzgoja
novih premalo nastojimo. Ovako se govori obćenito, a osobito bojazan ta
uvrežila se u ovih krajevih krševitih, i to od nedavna, odkako su šume ovdješnje
razdieljene na imovno obćinske i državne.


A zašto? Vele: Sad se i ovdje i ondje — dakle na dvie strane — sječe,
prodaje, vuče i izcrpljuje, što se je prije samo u jednom dielu — na čitavom
bivšem šumištu — radilo Ta mora tako šuma nestati! i t. d.