DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 359 —


Ali s temelja se zgrada građi, tako treba da i mi činimo Na čvrsti temelj
dižimo snažne zidine, a na ove tek postavljajmo uresan krov. Temelj našoj
zgradi jest lugar, zidina joj je šumar, a krov je ona moćna ruka, koja obima
kreće, ravna i upravlja, jest jedinstvena zemaljska šumarska uprava. Sve troje
treba da bude u čvrstom vezu.


Da se upitamo, jeli naša kula tim neobhodnim vezom dogradjena, odgovoriti
bi morali niečiio. Mi možemo kazati, da su bočine i kroz čvrsto u stavljeni
a temelj pako joj je trošan. Naša se zgrada za to drma. Temelj — naše
lugarstvo nam je slabo i trošno; kamenje bo što sačinjava naše lugarstvo nije
tesan kamen, već hrapav i šiljat.


Korjenito dakle uredimo taj temelj, a to ćemo postići tek onda, kada
ustrojimo lugarnicu, u kojoj ćemo nuždno to temeljno kamenje — lugare —
tesati i gladiti. Bez lugarnice mi ne možemo danas pomisliti pravo, valjano,
stručno lugarstvo, — lugarstvo po zadaći onakvo, kakvo dana5nja šumarska
znanost hoće! Što je ratarnica za poljodjelstvo, to je lugarnica za šumarstvo!


Šumoznanstvo naše zahtieva od svakoga svoga člana velikoga i obsežnoga
stručnog znanja, dakle i od lugarstva svoga. Na lugarstvu bo ne osniva se samo
obrana i nadzor naših šuma, već se od njega zahtieva i stručno naobraženje.
Šumska sjetva, presadba, proredjivanje, doznačivanje, obaranje, mjerenje stabala
i t. d. dakle u obće sve poslove vanjske obavlja lugarstvo. Pravo se kaže da
je lugar desna ruka šumarstva; a ja kažem „drugi šumar". Težko šumi i
šumaru, ako lugarstvo ne ima strukovne podloge. Nije lugar odmah onaj, koji
diljku i torbicu preko ramena prebaci, pa po šumi luta!


Lugar treba i mora biti vrtljar šumarski, koji poznaje svoje cienjeno bilje.
Lugar mora znati mnoge te biljke, kako se uzgajaju, kako čuvaju i rede; zašto
sve služe, kako i kada se žanju i u vienac pletu


Ovo sve treba učiti i naućati. Jer su nabrojene dužnosti lugarstva be.^
sumnje omašne i po zadaći i svrsi svojoj, bezuvjetno treba i stručnjaka, koji
je tim zadaćam dorastao. Lugarska škola kadra je samo stvoriti valjano i
strukovno lugarstvo.


Misli se, da naši državni izpiti za lugarstvo, odnosno za pomoćno šumarsko
osoblje, podaju dovoljnu kvalifikaciju. Ali težko je reći onomu, koji se je tek
dobro podpisati naučio, a o šumi samo toliko znade, da je ima, da niče i da
ju ljudi kradu, da je to već lugar. Pred dva stoljeća ovakova kvalifikacija mogla
je biti za ondašnji stepen šumoznanstva dostatna, ali danas nije. Lugarstvo je
desnica šumarstva — šumarev osnov. Valjano to prema današnjim zahtievom
znanosti šumarsko pomoćno osoblje može stvoriti samo škola, koje mi no imamo
a to je ~ lugarnica.


Gospodo, tko još danas tvrdi, da je to već dobar lugar u današnje doba,
koji stupce na prijavnici o opaženom kvaru izpuniti znade, taj ne pomaže našoj
zgradi šumarskoj učvrstiti temelja, taj pod noge baca mukom stečenu našu
znanost, jer je lugar desna ruka šumareva a kad desnica na valja, sakat je
čitavi trup.