DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 342 —


§ 7.
Kazni novčanoj, a imenito kazni odbitaka od plaće ima mjesta ondje, gdje
to osobiti propisi naredjuju.
§ 8.
Pravo na postupni promak može se komu »đuzeti za stanovite slučajeve
ili na vrieme neizvjestno, to jest dotle, dok se takova dosudjena stega ne dokine.


§ 9.


Premještaj pod kazan biva:


a.) u jednakom svojstvu u drugo sjedište s istom ili manjom plaćom;


b) na drugo službeno mjesto s istom ili manjom plaćom.


Onoga, koji je pod kazan premješten, ne ide nikakova odšteta u ime putnih
i preselbenih troškova.
§ 10.
Bez đalnje karnostne presude, kad sudbena presuda postane pravomoćnom,
imadu se odmah odpuštenimi smatrati oni činovnici i službenici:


a) koji budu proglašeni kao krivci kojeg zločina;


b) koji radi ina narušaja zakona budu osudjeni bar na šest mjeseci
zatvora;
c) koji padnu pod stečaj, pa u iztrazi stečajnoj ne budu pronadjeni nekrivimi,
ili koji radi razsipnosti budu stavljeni pod skrbničtvo.


§ 11Povrh
toga može činovnik ili službenik biti odpušten od službe:
a) kada poradi kojeg prestupka ili kojega prekršaja bude osudjen na
kazan manju, nego što je spomenuto u § 10. slovo b);
b) kada inimi i nepoštenimi čini izgubi što\anje i pouzdanje;
c) kada učini u službi prestupak takav, za koji je osobitimi propisi zapriečen
ođpust iz službe;
d) kada pri svem tom, što je jur pretrpio blažih kazna karnostuih, opet
zanemari ili povriedi službene dužnosti.


§ 12.


Karnostna kazna ne može se izreći van na temelju karnostne iztrage provedene
proti dotičnom činovniku ili službeniku, kojemu se sve proti njemu podignute
osvade priobćitl imaju, da se može pismeno ili ustmeno opravdati.


Ustmeno opravdanje imade se uzeti u zapisnik.


§ 13.


Karnostnu iztragu odredjuje:


a) proti predstojnikom šumarskih ureda kr. zem. vlada;


b) proti svim ostalim činovnikom i službenikom predstojnik šum. ureda.


Kr. zem. vlada vlastna je odrediti karnostnu iztragu proti činovnikom i
službenikom zemaljske imovne obćine bez razhke.