DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1889 str. 11     <-- 11 -->        PDF

341


Nacrt osnove zakona o karnostnoj odgovornosti činovnika i službenika, na


niještenili kod institucije zemaljske imovne obćine.


§ 1.
Krivcem službenoga prestupka čini se činovnik i službenik:
a) koji povriedi dužnosti, što mu nalaže služba njegova;
b) koji se ponašanjem svojim u službi ili izvan službe, pokaže nedostojnim
časti, ugleda i pouzdanja, što nm treba prama zvanju njegovom.


§ 2.


Ako čin ili propust vrsti naznačene u § 1. sadržaje u sebi podjedno prestup
zakona, kažnjiv po obćenitoin zakoniku kaznenom, tada je stvar redovitih
sudova kaznenih, isti čin ili propust iztražlti i kazniti.


Dok traje iztraga kod suda kaznenoga proti činovniku ili službeniku, ne
može se proti njemu povesti niti nastaviti postupak karnostni radi istoga čina.


§ 3.


Ako na temelju redovitoga postupka kaznenoga bude okrivljenik oprošten
ili osudjen tako, da s tom osudom nije neposredno ni posredno spojen gubitak
mjesta službenoga, što ga obnaša, tada se može na temelju onoga istoga učina,
na kojem se je osnivala iztraga kaznena, povesti poslie postupak karnostni; nu
karnostna je vlast vezana na učin, kako ga je ustanovio sud kazneni, te imade
prosuditi, da li je u tako ustanovljenom učinu sadržana povrieda uredovne
dužnosti službene.


§ 4.


Svaki predpostavljenik u službi vlastan je davati svojim podćinjenikom
opomene i priekore, upozorujuć dotičnika na zakonite posliedice, ako bi i po
drugi put povriedio svoje dužnosti.


Proti podieljenim opomenam ne ima pravnoga lieka nikakova.


Proti priekoru može dotičnik tražiti lieka utokom, koga valja podiiieti za
14 dana i to, ako je priekor pođieljen po upravitelju kotarske šumarije, na
šumarski ured, inače na kr. zem. vladu.


§ 5.
Karnostne kazne jesu:
a) ukor,
b) kazan novčana,
c) oduzeće postupnog promaka
d) premeštaj u službi pod kazan,
e) odpnst od službe.
§ 6.
Ukor se daje pismeno i treba, da je u njem zadržana prietnja strožega
karnostnoga postupka za slučaj ponovlenja povriede službene dužnosti.