DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 293 —´
Najsiiođnije je ii slici skrižaljka predstaviti sve Buždne podatke, a skrižaljke
pako nesmjemo pretrpati kojekakvim! stupci, koji baš absolutno potrebiti
nisu. U glavnom mora se točan pregled o svemu imati. Ima n. pr. taksatora,
koji će u registar izmjere 2a kakove neznatne nuzčestice poseban stupac
otvoriti, što je suvišno, Nadalje nećemo u skrižaljkah, gdje se u obće izkazuju
površine, dotične brojke s mnogo decimala označivati; sasvim je dovoljno, da
šumsku površinu s dva decimala izrazimo.


To isto valja i glede brojkfi, kojimi izrazujemo drvnu groraadu u kubičnih
metrili (m^). Potonju valja vazda sa cielimi brojkami označiti. Praktičan taksator
će si vlastitom uvidjavnosti i razboritosti u velike olabkotiti svoj posao, a
samoj stvari preglednim i jednostavnim načinom mnogo koristiti.


Pošto k operatu 0 uredjenju šum^ kao glavni sastavni dio spada i obrazloženje
cieloga rada, to je potrebito, da i 0 tom koju sgodnu rečemo. U istom
obrazloženju moramo iztaknuti sve okolnosti, koje se odnose na gospodarstvo
dotične šume, nadalje razloge, koji su nas vodili k ustanovljenom načinu uredjenja
iste šume. U tom smjeru valja navesti i obrazložiti glavne momente
glede osnovane vrsti uzgoja i dobe obhodnje, glede načina provedene prociene
i ustanovljenja šumskog dohodka i t. d.


Praktičan ureditelj šum^ moći će lahko razabrati, što mu je potrebito
navesti, a glavno je, da bude u svojem odnosnom razlaganju kratak i razumljiv,


Kako <5emo Ibrzo i jeftiiio provesti rađHJe oko nređjenja šiama?


Radnje oko uredjenja šuma provesti će se brzo i jeftino, ako za to postavimo
osoblje iz vlastitoga statusa šumarskih činovnika. Razumije se samo
po sebi, da će isto već obzirom na dulje službovanje najbolje poznavati šumskogospodarstvene
prilike dotičnih šuma,


Izmedju vlastitih šumai-a imaju se dakako izabrati već prokušane stručarske
sile, koje u podpunoj mjeri posjeduju i svojstva, potrebita za tako važan
posao. Dotičnom šumarskom taksatoru treba prama obsegu uredit se imajućih
šuma dodieliti i primjeran broj pomoćnika, koje ćemo opet uzeti izmedju mladih
izučenih šumara.


Ureditelj šuma dužan je, poprimiv radnje oko uredjenja, u prvom redu
nadležne poslove sistematično porazđieHti. Gdje je prama prilikam potrebito,
da izmjeru šuma provesti ima, to će u tu svrhu poslove sam poprimiti, omedjašenje
šumc^ obaviti uz suđielovanje svojih stručnih pomoćnika, ili pako potonjim
taj posao povjeriti.


Potanje razdieijenje šumfi i iztraživanje procjenbenih podataka za sastavak
osnovi mogu uz točnu uputu i nadzor stalnog taksatora bar dielomice provađjati
pomoćnici. Savjestnim zajedničkim radom doći će se do žudjena cilja; sve
takove poslove pako ima nadgledati upravni šumarski činovnik.


Završujuć ovim u kratko predstojeću razpravicu^ izrazujem želju, da bi


mnogom od naših mladjih taksatora u prilog došla, M. Vrba ni ć.