DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 48     <-- 48 -->        PDF

. ^
— 332 ~


Nadalje podielilo je zastupstvo rečene imovne obćme u istoj skupštini iznos od


1000
for. kao podpom eksekutivnom odboru za gospodarsko-šumar.-obrtničku izložbu


u Osieku, koja 6e se ondje od 18. kolovoza do 15. rujna t. g. obdržavati, uz uvjet,


da se
pravoažitmkom brodske imovne obćine, koji namjeravaju što god izložiti, po


trebito mjesto za njihove izložke bezplatno dade. Kod iste izložbe sudjelovati će brodska


imovna obciaa kao izložitelj svojih šumskib proizvoda, namjeniv, da se iz petdeset pri


kladnih hrastova izradi razna drvarska roba, a izradba toga povjerena je doma<5oj


drvarskoj tvrdki Glifdnger i Henn iz VinkovaC^., koja tvrdka će kao producent kod


izložbe fungirati a za ista stabla pako ima namiriti pripadaju<5u šumsku pristojbu,


utanačenu s imovnom obdinom.


Javiti nam je nadalje, đa je i petrovaradinska imovna obcina podporu od 1500


for. podielila spomenutom eksekutivnom odboru iste izložbe a podjedno dozvolila, da


prigodom otvorenja rečene izložbe imovnu obćinu zastupa šumarnik Makso Prokić i


predsjednik imovne obćine Petar Jeremić, Sbog kratkoče vremena neće petrovar. imovna


obćina svoje šumske proizvode izložiti.


Odnosne zaključke odobrila je visoka kr. zemalj, vlada. Veoma bi zanimivo bilo,


đa objelodanimo u našem listu sve one investicije, koje su imovne obćine od svojega


postanka, bud u gotovom novcu, bud u drvu (s odnosnom vriednosču u novcu) n obće


koristne svrhe dopriniele sve do najnovije doba. Molimo slavne gospodarstvene urede


imovnih občina, da nam izvole upitne podatke u slici skrižaljke dati, što će za statistiku


imovnih obćina od velike važnosti biti.
M. Y,


Šumarski pristav,


hrvatskom ili kojem di´Ugom slavjanskom, nadalje i njemačkom jeziku vješt, prima se


u službu 1. listopad a t. g. s plaćom godišnjih 600 for,, 12 prostor, met. hrastovih


drva za ogriev i jednom sobom s poknćtvom za stanovanje.


Uvjeti primanja su sliedeĆi: ^Natjecatelj mora da je svršio Šumarsko učilište


i^a
dokaže potrebito znanje u mjeračkoj i računarskoj struci, nadalje zahtieva se, da je
dofei^iH^tjelesno
zdrav i kriepak. Služba je s prva na godinu dana pokusna.
Molbenice valja obložiti sa svjedočbami u prepisu, koje Se nepovraćaju, ter do


20. kolovoza t. g. upraviti na „šuttiarski ured prenizvišene gospođje Stepliame
Mail4tt-Szekiiely" u Doljnem Miholjcu u Slavoniji. (Pretisak se neće nagraditi.)


Oglas.


u obsegu Šuma vlastelinstva KutjeVO imaju se popuniti više iugarskih mjesta.
Dotični molitelj treba da se izkaže, da je položio niži državni izpit za lugare, ili pako
da se obveze, dn će taj izpit u roku od jedne godine položiti. Nadalje mora dokazati
natjecatelj, da je inače za lugarsku službu kao javnu stražu podpuno fizični sposoban
a da nije promašio dobu od 30 gođiml.


Prednost imaju molitelji Hrvati, izsluženi oružnici i izučeni ratari. S takovim
mjestom skopčana su sliedeća beriva: Mjesečna plaća u iznosu od 20 for., stan u
naravi ili stanarina od mjesečnih 3 for., neoženjen dobije 16, a oženjen 20 m^ drva
za ogriev, izradjenog i postavljenog u stan. Nadalje pripada dotičnom lugaru 7* ^^^
dosudjenih i uplaćenih šumskih odšteta, konačno propisna lovina i 50 novč. do 1 for.
doplatka na dan, ako vrši službu izvan svojega sreza.


Obložene molbenice neka se uprave na „ŠamarsM liretl vlastelinstva KutjeVO".


Kntjevo, 10. lipnja 1889.
Šumarski ured.


Uredništvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albreehta.