DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 331 ~
Kod imovno-urbarijalnili olupina: Šumarski vježbenik gjurgjJosip Borijaiie c imenovan jo šumarskim pristavom u Markunevcn i šumarski pristav
kot oblasti zagrebačke Jar osi a v pl. Šugb kot. Samarom u Ivancu; konačno
obćinski šumar Milan Obrado vic imenovan je šum. pristavom za kot. oblast u
Zagrebu, sva trojica privrmena.


Svi gore pomenuti sa sustavnimi berivi.


Lovstvo.


Lovišta bivšega kralja Milana. Mnogim naših čitatelja biti 6.e poznato, da
je bivši kralj Serbijc još 1884. god. u zakup uzeo viae obt-inskih lovišta u okolici
Gleiclienberga u Štajerskoj, nu kako s poiudaue strane čujemo, napustiti 6e on fca ioviSta
več buduće jeseni baš s toga, što ondješnji narod mnogo zahtieva za odštetu kva


rova, nastavšib usljed lovljenja.
Za vrieme od četiri godine, naime do konca 1888 god., dodju troškovi za ta
lovišta kralj, Milana ukupno na 64.000 for. a ubijeno je za to doba od koristne divljači
60 srna, 5158 zečeva, 2451 gnjcteo, 2702 trčke, 1G4 prepelice, 228 šljuka,
i 41 Iještarka, za to je izplaćeno za lovinu 1-384 for. 75 novč.
Nadalje ubijeno je grabežljivaca 89 lisica, 18 jazavaca, 37 tvoraca, 84 lasice,
186 pasa, 823 mačke, 363 jastreba, 1297 vrana i 3269 sojka; za lovinu istih plaćeno
je 713 for. 40 novč.
Ubijeno je dakle u svemu 10.801- kom. koristne divljači i 6.116 kom. škodljive
zvieradi. J. E.
Sitnice.
Državni izpit za protustavnike imovnih občina iz računarske struke obdržavan
je dne 3. lipnja t g. kod kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, pod
predsjedanjem p. n. g. odjelnoga savjetnika zemaij. vlade Mirk a pl. Ilalper a i povjerenika
gg. kr, šumarskoga nadzornika Mije Vrbanic a i kr. računarskoga savjetnika
Konstantina Manojlovića. K izpJtu prlstupiše Četiri kandidata; a to Leo
Sipek protustavnik otočke i Velimir Stankovi*? protustavnik II. banske imovne
občine, nadalje kot. šumari Mijo Kriškovič ogulinske i Ljude vi t Szentgjor gyi


n. banske imovne občine. Isti dan prije podne bio je ustmeni, a poslije podne pismeni
iapit. K ustmenom izpitu dodjoše kandidati na red po brojki^ kako je koji vukao.
Oko pet satih poslije podne isti dan sastade se povjerenstvo, ter obnadje prama
ocjeni uatmenog i pismenog ižpita od gornjih kandidata, da su dva s odličnim , jedan
sveoma dobrim i jedan s dobrim uspjehom položili rečeni izpit.


Nakon klasifikacije budu svjedočbe izpostavljene i kandidatom po predsjedniku u
prisutnosti ostalih povjerenika uručene.


Moramo s radošču ubilježiti, da su si kandidati osobitoga truda dali, ter točno i
precizno teoretički i praktički proučili rukovodstvo računarsko kod gospodarstvenih ureda
imovnih občina, što se je u ostalom od inteligentnih stračara, koji su izučeni šumari i
več od prije položili višji državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja,
punim pravom očekivati morao.


Pođpore votirane u obće koristne svrbe Zastupstvo brodske imovne obcine
11 svojoj redovitoj skupštini od 9. i 10. svibnja t. g. votiralo je 10.000 f. u spome n
sretnog i slavnoga 40-godišnj ega vladanja Njegova Veličanstva
cara i kralja Franje Josipa u svrhu utemeljenja zaklade pod imenom: „Zaklada
cara i kralja Franje Josipa L", od koje zaklade dospiele godišnje kamate
imati će se podlelivati kao podpora dobroj učečoj mladeži bud vinkovačke gymnazije,
bud ma kojega drugoga zavoda, nu ipak pod tim uvjetom, da na to u prvom
i´edu imaju pravo sinovi pravoužltnikit brodske imovne občine, a samo u pomanjkanju
istih i drugi bez razlike vjeroizpovjesti. Zatim podporu od 10.000 for. za ustrojenje
medicinskoga fakulteta na ovdašnjem kr, sveučilištu Franje Josipa I.
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 48     <-- 48 -->        PDF

. ^
— 332 ~


Nadalje podielilo je zastupstvo rečene imovne obćme u istoj skupštini iznos od


1000
for. kao podpom eksekutivnom odboru za gospodarsko-šumar.-obrtničku izložbu


u Osieku, koja 6e se ondje od 18. kolovoza do 15. rujna t. g. obdržavati, uz uvjet,


da se
pravoažitmkom brodske imovne obćine, koji namjeravaju što god izložiti, po


trebito mjesto za njihove izložke bezplatno dade. Kod iste izložbe sudjelovati će brodska


imovna obciaa kao izložitelj svojih šumskib proizvoda, namjeniv, da se iz petdeset pri


kladnih hrastova izradi razna drvarska roba, a izradba toga povjerena je doma<5oj


drvarskoj tvrdki Glifdnger i Henn iz VinkovaC^., koja tvrdka će kao producent kod


izložbe fungirati a za ista stabla pako ima namiriti pripadaju<5u šumsku pristojbu,


utanačenu s imovnom obdinom.


Javiti nam je nadalje, đa je i petrovaradinska imovna obcina podporu od 1500


for. podielila spomenutom eksekutivnom odboru iste izložbe a podjedno dozvolila, da


prigodom otvorenja rečene izložbe imovnu obćinu zastupa šumarnik Makso Prokić i


predsjednik imovne obćine Petar Jeremić, Sbog kratkoče vremena neće petrovar. imovna


obćina svoje šumske proizvode izložiti.


Odnosne zaključke odobrila je visoka kr. zemalj, vlada. Veoma bi zanimivo bilo,


đa objelodanimo u našem listu sve one investicije, koje su imovne obćine od svojega


postanka, bud u gotovom novcu, bud u drvu (s odnosnom vriednosču u novcu) n obće


koristne svrhe dopriniele sve do najnovije doba. Molimo slavne gospodarstvene urede


imovnih občina, da nam izvole upitne podatke u slici skrižaljke dati, što će za statistiku


imovnih obćina od velike važnosti biti.
M. Y,


Šumarski pristav,


hrvatskom ili kojem di´Ugom slavjanskom, nadalje i njemačkom jeziku vješt, prima se


u službu 1. listopad a t. g. s plaćom godišnjih 600 for,, 12 prostor, met. hrastovih


drva za ogriev i jednom sobom s poknćtvom za stanovanje.


Uvjeti primanja su sliedeĆi: ^Natjecatelj mora da je svršio Šumarsko učilište


i^a
dokaže potrebito znanje u mjeračkoj i računarskoj struci, nadalje zahtieva se, da je
dofei^iH^tjelesno
zdrav i kriepak. Služba je s prva na godinu dana pokusna.
Molbenice valja obložiti sa svjedočbami u prepisu, koje Se nepovraćaju, ter do


20. kolovoza t. g. upraviti na „šuttiarski ured prenizvišene gospođje Stepliame
Mail4tt-Szekiiely" u Doljnem Miholjcu u Slavoniji. (Pretisak se neće nagraditi.)


Oglas.


u obsegu Šuma vlastelinstva KutjeVO imaju se popuniti više iugarskih mjesta.
Dotični molitelj treba da se izkaže, da je položio niži državni izpit za lugare, ili pako
da se obveze, dn će taj izpit u roku od jedne godine položiti. Nadalje mora dokazati
natjecatelj, da je inače za lugarsku službu kao javnu stražu podpuno fizični sposoban
a da nije promašio dobu od 30 gođiml.


Prednost imaju molitelji Hrvati, izsluženi oružnici i izučeni ratari. S takovim
mjestom skopčana su sliedeća beriva: Mjesečna plaća u iznosu od 20 for., stan u
naravi ili stanarina od mjesečnih 3 for., neoženjen dobije 16, a oženjen 20 m^ drva
za ogriev, izradjenog i postavljenog u stan. Nadalje pripada dotičnom lugaru 7* ^^^
dosudjenih i uplaćenih šumskih odšteta, konačno propisna lovina i 50 novč. do 1 for.
doplatka na dan, ako vrši službu izvan svojega sreza.


Obložene molbenice neka se uprave na „ŠamarsM liretl vlastelinstva KutjeVO".


Kntjevo, 10. lipnja 1889.
Šumarski ured.


Uredništvo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albreehta.