DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 42     <-- 42 -->        PDF

326


! * JL ^^ JL, .M\^ .rSii,.-


Družtvene viesti.


u oči glavne skupštine. Na prednjoj strani o. 1. saob^en je p, n. gg. članovom
našega dnižtva potanki program ovogodišnje po broju X[I[. glavne skupštine, koja će
se od 2, do uključivo 5, rujna t. g. obdržavati u drugom glavnom gradu domovine
našCj IX Osieku i njegovoj okolici.


Istodobno obdržaje pobratinsko slavonsko-gospodarsko dražtvo svoju veliku regionalnu
izložbu i s toga i negledec na to, da je doista bilo već vrieme, da se družtvo
naše sastane i u liepoj priestolnlci bogate Slavonije, moramo re<5i, da je bio zaključak
prošlogodišnje glavne, skupštine, idući zatimj da se ove godine ako mogude u Osieku
sastanemo, doista sretan i umjestan.


JJz posjet spomenute, svakako vrlo zaniraive, poučne i važne izložbe, na kojoj
ce naročito i Iiepa naša šumarska struka obilno i častno zastupana biti, I same su
točke stručnih razprava programa skupštine toli važne po čitavu našu struku i njenu
bližu btidućnost, da se podpunim pravom moramo nadati, da će skupština ta takodjer
i pogledom na broj učestnika daleko nadkriliti dosadanje te naše sastanke.


Uvedenjem novog minimalnog voznog željezničkog eienika pako biti će doista i
manje imaćnim Članovom družtva omogućeno, da jednoj od glavnih svojih dužnosti
zadovolje, da t. g. skupštini osobno prisustvuju.*


Projektirani iislet skupštinara u bližnje Osieku ležeće uvbarno -obćinske i vlastelinstvu
valpovaekom spadajuće šume, preko Petrijevaca, Valpova do BieliŠća, pružati će nam
medju inim priliku^ da se upoznamo sa jednim od najvećih šumsko trgovačkih poduzeća u
domovini našoj, spadajućim poznatoj tvrdki S. H. Gatman, koja eksploitira čuvene
hrastike gospoštije Prandau (sada grofinjeEhreofels-Norman) u Valpovu,


. Na samom dnevnom redu glavne skupštine stojeće razpi-ave o predlogu šumarnika
petrovaradinske imovne obćine M. Prokića, odnosećeg se na ustanovljenje onih sredstva,
kojimi bismo mogh" oživotvoriti jedan naših ideala t. j . gradnju družtvenoga doma u
Zagrebu, a još većma i razpravljanje po nas toli važnog pitanja o zakonskom uredjenju
šumarske službe političke uprave i uredjenju gospodarenja i uprave imovno-obćinskih
šumah staroga provincijala, prema nacrtu objelodanjenom jur g. 1887-u naŠem „Šum.
listu", same po sebi dovoljni su razlog, da svakoga ma i sUednjega člana našega
družtva ponukaju, da uznastoji, ako iole samo moguće, toj skupštini prisuatvovati.


Iskustvo, stečeno za poslednjib godina, doduše jasnim nam je dokazom, da se
važnost tih strukovnjaftkih sastanaka i po njih stvorenih zaključaka, danas već i u
naših mjerodavnih krogovih cieni^ nu uvjereni smo, da će to biti sjcgurno još i u većoj
mjeri onda, kad će mjerodavni ti krugovi biti osvjedočeni, da su na sastancih tih
stvoreni zaključci, plod zrelog i svestranog stručnog razpravljanja, ter pravi izljev želja
zastupnika stališa našega. Da to pako doista i bude, treba prije svega, da se u čim
većem broju odazovemo pozivu i na samoj skupštini, ne samo pasivno, već i aktivno
sudjelujemo kod razprava dnevnoga reda.


Kraj spomenutog nevalja napokon zaboraviti ni na to, da su nam skupštine
družtva najljepša sgoda i prilika medjusobnog upoznauja i izmjene nazora i mnienja.
Tuj se bistre pojmovi i uci poštivati izkustvo starijih, tuj je najljepša prilika, da


* Polag 1. rujnom i za prugu Zagreb, Sisak, Brod-Os"ek propisane tarife po zonah,
stajati će vožnja iz Zagreba do Osieka I. razr. 8 for,, II. razr. 5 for. 80 uč. i HL razr. 4 fr.