DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 4     <-- 4 -->        PDF

.— 23S —


onako točnu izinjorn po obs^gu i obračun površine šumskoga kompleksa; te
nam ^´iede unutarojeiza podieljeuja šume dovoljne podotke pruža izmjera s šum.
sjevernicom, uredjeuom već u tu svrhu. Kaziumie se takodjer, da treba unutarnje
razdieljenje šuuie označiti na licu mjesta bud prosjekami, gdje je to od
potrebeJmenito u ravnicali, bud se poslužiti naravskimi nu-Hljami, kao što su to
nalazeći se putovi, grebeni, drage, potoci i t. d., glavne pako toćke takovoga
razdieljenja obilježiti ćemo vidljivim bumovima, stupovima od drva ili
kamena, ter grabama.


Opaziti nara je ovdje takodjer, da je ii gospodarstvu, gdje je to iole
moguće, od velike važnosti, da vanjski obscg šuma grabarai potegnemo. Tim
ćemo si osigurati stalne i nepomične medje oko sve šume, a prcpriečit
ćemo krčenje šumskoga tla,


Prociena drvne gromađe i iztraživanje prirasta treba da
se preduzme, u koliko nam to vrieme i na razpolaganje stojeći troškovi do-
l>u>.taju, približno točno. Način samog izvedenja upriličiti ćemo sasvim pri-
Tujerno okolnostima dotičniJi šuma, a u koliko moguće udariti ćemo tu jednostavnim
načinom, postupati pako pri tom savjestno i točno.


U prvom redu treba preduzeti taj važan posao lib u starijih porastlinah,
koje se imaju do skoro sjeći i rabiti, a svakako ćemo se po mogućnosti poslužiti
s podatcima, dobljenim od prije izvedenih sjeenja, nipošto se pako upuštati
u potanko razvrstanje raznili sortimenta, što je mučan posao a nepruža nam
ipak točnih rezultata.


poznato je dobro u praksi, da se prociena drvne gromade u velike nikako
nemože tako točno obaviti, a još manje se može sigurna prociena prirasta polučiti.
Baš ova okolnost mora izkusnom taksatoru i urcditelju šuma biti mjerilom,
dapače služiti mu načelom, da kod svojega posla nerabi takove načine
prociene, koji se os?iivaju lih na drvnoj gromađi, nalazećoj se u šumi ili samo na
prirastu, kao što to više iii manje biva kod metode razšestarcnja na gromade
i kod ostalih tako zvanih obličnih metoda. U ovoj potonjoj okolnosti leži pako
glavni razlog, s kojega si ove metode unatoč svojega svestranog i temeljito
teoi´etičkog obrazloženja neprokrčiše još put u praksi ili se vremenom neodržaše,
gdje bijahu uvedene.


Nadalje nam se ukazuje prilično dvojbenim činbenikom medju raznimi


okolnosti i ustanovljenje dobroto stojbinske. ./Vkoprem nam je potonja potrebita,


da ustanovimo bai" približno poi´azdieljenje jednakoga periodičkoga prihoda, a


nadalje da se up(vrabom skrižaljka prirasta upriliči prociena prihoda za kasnija


razdobja; to ipak nesmijemo ])rednavedenom činbdaiku ustupiti glavni upliv


pri našib radnjah. Ista okolnost postoji takodjer, kada rabimo postupak sa ste


gnutim površinama.


Moi´amo ovdje nadalje spomenuti, da treba sve vanjske šumske odnošoje


pomm:) prosuditi i ustanoviti. To se tiče naročito šumskih služnosti, koje u


velike uplivaju na cielo šumsko gospociarenje. Točno prosudjenje takovih okol


nosti nuzdao je već s togu glavnog razloga, da nam se uvedjcnjo sunita