DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 3i7 —


Po misieBJn izkusiaih lovaca jent ovo rancenje sljedstvo od prevelike mzdražeiiosti
psa, i proj>oni6ujii isti s toga vazda psa prilično dugo u „ležećeoi"´
poio^.ajii zu(lr/,avati, a osida IHIO.U pustit ga divljač doiiieti. Ono je istina, da
je ovo vrlo hrdjava navika, koju je t*-/,ko (Hln^dti. a kini ni^kojih pa^a ide ova
aiaaa tako daleko, da oni prei)e!jce 1 manje ptice dapače progutala. Čudnovato
je, da psi muče samo dok je divljač vruća, a kada je divljač oh]adeila, onda je
donesuj bez da je muče.


b) Izlet u šumu.
Ptičar, koji je tako naučan, kao što smo do .sada razlagali, netreba za
šumski lov posebue obuke, Što pas ipak neobhodno potrebuje, jest vježba u
ovom lovištu i vodjenje u šumi, koje ga s odnošaji i vrsti šumske divljači
upoznaje. Mi moramo tražiti, da ptičar obične poslove u šumi i vodi isto tako
dobro vrši, kao i u polju, samo budimo tako pametni, i tražimo jedino ono od
njega, što je za postignuće naše svrhe nuždno, a okanimo se neuuždnoga jedared
za svagda.
Dodje li mlađi pas u šumu, to ga zadržimo pidje svega a našoj blizini i
gledajmo ga uputiti, da netraži u bjegu, nego ako moguće u kasu.
S uzdignutim nosom svuda tražiti, težko će mu biti, a siliti će ga i sama
gušća mjesta, kroz koje tražiti ima, da nos pognuti mora.
Od novih vrsti divljači uči poznavati gnjetala, šumske šljuke, lisicu i
tragove srafi i jeleni. Hoćemo li ptičara rabiti i za lov na ridju divljač, to je
poirebna k tomu posebna obuka. Kada smo kod apportiranja divljači u polju
preporučili nos a ne oko psa, to se može ovo kod apportiranja u šumi još
intenzivnije preporučiti,
I u šumi prelazimo od lagljeg na težje i upotriebimo pružajuću se priliku
za psa naučiti valjano pretraživati. Pas, koji je ovako naučio štmiu poznavati,
mnogo što šta preko glave premetmio i prije svega zna, gdje će divljač u šumi
naći, poznavajući mjesta istih, uživati će već sada valjanu pripravu na vijanje.


c) Izlet u rit, močvaru i vodu.
Radnja u mokrom terainu i vodi je za ptičare skroz naporna i opada pse
jako. Za ovakovu radnju mora se obzir uzeti na tjelesnu konstrukciu a osobito
aa uztrajnoat psa. Medju divljač od manje vrsti brojimo: šumske šljuke „kozice«
zvane, patke i vodene ptice različite vrsti, koje u mokrih livadalj, na obalali,
potokah i jezerah susrećemo. Kod vodjeiija psa na vodeni lov postupajmo isto
tako, kao pri vodjenju u polje i šumu.
Traženje je isto; preko i u nakrst njuška pas, kojega će gospodar njegov
sad bliže sad dalje od sebe pustiti tražiti. „Stajanje% „ležanje", „naprjed",
.natrag" ostaje kod ovog lova isto, kao i kod svih drugih, sumo se više traži
"sijanje" i „apportiranje" iz vođe.
Tražnja na kozice neće mladomu psu potežkočCi zadavati, čim on samo
tu divljač upozna a upotrehimo za to liepe tople dane, bez vjetra, na koje se
20