DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 28?´
Kojih se načela valja držati pri provedbi radnji oko uredjenja
šuma?


Svaki vrstan i svjestan šumar mora o tora nastojati, da si u glavnom najprije
uredi po iiačelih umnoga šumarenja svoje gospodarstvo.


Izabrasmo si dakle pod gornjim naslovoin razpravu, da predočimo s lih
praktičnoga gledišta našim cienjenim čitateljem, kojim pravcem valja nam
udariti, da provedemo radnje, tičuće se uredjenja našili šuma.


Pri tom ima se osobito obzir uzeti, da ustanovljenje prihoda šumskog i
inih gospodarskih prilika osnujemo na podpuno sigurniii podatcih. To ćemo
polučiti, ako uredimo naše šume temeljem znanstvenih uputa prama mjestnim
okolnostim i prama svim ostalim priiikam šuma savjestno i svom mogućom
opreznošću. Način pako samog uredjenja ima biti jednostavan , u svom sadržaju
pregledan i dosliedan, ter svakomu, dapače manje znanstveno
naobraženom šumaru, razumljiv i pristupan.


Opazismo u više slučajevah, da se mnogi služe pri ustanovljenju takovih
načina kojekakvim suvišnim okoHšanjem i mudrovanjem, upuštajuć se u daleka
razglabanja; ovo potonje moramo u svih slučajevih izbjeći.


Ako je tečajem vremena nuždno, da moramo od već ustanovljene gospodarstvene
osnove poniešto skrenuti obzirom na možebiti nastavše vanredne
okolnosti, to ćemo gledati takove promiene u gospodarstvu izravnati, đržeć se
pri tom vazda glavnih načela. Tada moramo dakako etat prama faktičnim
r e s u 11 a 10 m gospodarenja k o n t r o 1 o v a t i i dogodice izpravljati izjednačenja
radi. Neka je šnmsko gospodarenje još tako točno uredjeno, to nam
so.ipak neće sudarati podatci, dobljeni tada iz dotičnih gospodarstvenih razreda.
Zato se imaju voditi pregledno knjige, a po njih ćemo opaziti, što nam
je potrebito malo po malo za nadopuniti i izpraviti prigodom periodičkih revizija
gospodarenja, koli glede osnove uredjenja toli i glede etat a.


tJredjenje svake šume mora se dakle osnivati na dovoljno sigurnih
podlog ah, t j . imaju se u tu svrhu sve na prihod odnoseće se okolnosti
točno iztražiti i ustanoviti.


U prvom redu imamo nastojati, da nara je izmjera šumn čim točnije
obavljena i šume stalni mi medjami na licu mjesta označene. Navadno
postoji već katastralna izmjera, koja se za podlogu uzeti može. TJ glavnom
mora nam obseg šinna biti sasvim točno izmjeren i oniedjašen, ter površina
šumskih komplexa obračunana.


lUljne razdieljenje već po obsogu mapiranih šuma u distrikte, odsjeke,


pododjele i još u manje čestice prama potrebi, kako to zahtievaju Rospodar


stvene prilike porastlina, obzirom na vrst uzgoja i drveća, na dobu i


stoj binu šume, obaviti ćemo takodjer u koliko moguće sigurno, nu ipak se


pri tom ne traži pedantna točnost-^^er kako gore naveđosmo, imamo već i