DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 286 2.
Pozdrav skiip.stine po zastupnicih oblasti i inili korporacija,
te mjestnom poslovodji.
3. M)or perovodje za glavnu skupštiiin.
4. Izvješće družtvenoga tajnika o djelovanju upravnoga odbora,
tečajem minulog godišta 1888/89.
5. lz\^je.sće odbora ad lioc za ocjenu literarnih radnja, prispjelih
predsjedničtvu družtv;i. na temelju razpisanc nagrade.
(!. Izvješće odbora ad hoc za prelzpitanje dinižtvenih računa
od god. 1887,


7. Ustanovljenje proračuna za g. 1890.
8. Izbor dvojice članova u odbor za preizpitanje računa od
godine 1888,
9. Razpra.va „o predlogii sumai-uika M. Prokiča sbog gradnje
družtvenog doma".
10. TJstanovIjeiije mjesta kao i predmeta stručne razprave za
dojdudu, po broju XIV. glavnu skup.stirtu družtva,
IL Pojedini predloži, koji se u smislu ustanovi §22. družtv.
pravihi imadu prije skupštine pismeno prijaviti predsjedn. družtva.


B. Glavna shiipšima.
1. Izvješće mjestnog poslovodje kr. zup, nadsumara J. Smidiagera
o sumali i sumskoiTi gospodarstvu urb. imovnih obćina žup.
osiečkc. s osobitim obzirom na dne 2. i 3. rujna obavljenu ekskurziju.
2. Razprava „o zakonskih osnovali ob uredjenju šumarske
službe političke uprave i iiredjenju gospodarenja i´ šumske uprave
obćinskih šuma staroga provincijala^*/^´ Izvjestitelj kr. žup, nadšiimar
Fr. X, Kesterčanek.
o. (Jitanjc i ovjerovljcnje zapisnika i zaključnk skupštine.
Dano iz sjednice upravnog odbora In´v.- slav. šum. družfva,
držane dne 21, svlbiija 1889.


Predsjedničtvo hrv.-siav. šumarskoga družtva.


M. Durst, r>r<.d8jc(inik. F, X, Kestereanek, i^^mi^.
^- vidi ^Šumarski liat*´ ^^odin*^ 1837. fitnma 203 <\o 307.