DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 12     <-- 12 -->        PDF

~ 296 —


Moja glavna zadaća, koju sam si sam stavio, bijaše ta, da razgledam kako
je i u kakvom obliku koji predmet izložen, jer je to, barem za mene, najinteresantnije,
te sam s toga o tom i vodio bilježke, u koliko mi što od prije
nebijaše poznato.


Učestnika u šumskom paviljonu bijaše razmjerno velik broj. Ugarski velikaši
i veleposjednici zajedno sa svojim stručnjacima nisu žalili ni truda ni
troška oko šumskog paviljona. Sama zgrada stojala je 42.000 forinatž.


Gradovi, obćine, crkveni dostojanstvenici i vlastela, drvarski trgovci, manji
posjednici i privatni ljudi, sve je to iz najodaljenijih krajeva poslalo ovamo i
takovih predmeta, kojih je prevoz s velikim troškom skopčan.


Vlada je sa svoje strane činila sve moguće, da se šumska proizvodnja u
što podpunijem broju pred posjetioce izložbe iznese. Od 562 izložka, što su
pod vedrim nebom izloženi, odpada na državne šumske urede gotovo dvije
trećine. U glavnom paviljonu, dakle pod krovom, gdje bijaše, po glasu kataloga,
789 izložaka, izložili su kr. ugarski šumski uredi preko 500 izložaka, a valja
znati, da je u jedan izložak često uračunana cijela zbirka. Prama tome dakle
doprinjeo je kr. šumski erar najveći dio od izloženih predmeta. Ostalih 289
izložaka odpađa na gradove, gospoštine, korporacije, trgovce i druge privatne
osobe.


Zemaljsko ugarsko šumarsko đružtvo izložilo je u jednom ormaru šumska
djela, koja su u Ugarskoj do sada izdata. Tu sam nabrojio oko 150 svezak^


— ne zasebnih djela.
Izložen je i družtveni organ „Erdeszeti lapok" od više godina. Literatura
šumarska dakle nije im za sada bar velika, a prema njemačkoj možeš reći)
da je još daleko zaostala. Uz to sam opazio i nacrt za palaču, koju đružtvo
kani kao šumski dom sagraditi. To bi bila zgrada na 3 kata, sazidana na
jednom uglu sa 14 prozora i 4 balkona na uglu palače jedan izpod drugoga,
iznad kojih se podiže poviJa kula na krovu. Tražio sam još koji izložak od toga
družtva, ali ga nenadjoh nigdje pa ni u samom katalogu.


U posebnoj odaji glavnog paviljona bijaše za lovce veoma interesantna


zbirka od raznovrstnih predmeta za lovačke prilike. Izložitelj M. Huzela, kod


koga se može dobiti sve ono, što je za lovca potrebno od najnužnijih do naj


razkošnijih stvari, kako za lov tako i za ukrašenje soba.


Tu je najveći izbor jelenskih i srnećih rogova, klova od divljeg vepra,


keža od razne zvjeradi, nadjevenih ptica, od truda izradjenih šešira i drugih


luksuoznih stvari i čuda; pušaka i drugog raznovrstnog oružja, lovačkih sprava


i pribora kakovih čovjek samo zaželiti može, svega u velikom izobilju.


Ovo bilježim samo za volju naših lovaca, a tko želi pobliže šta doznati


prosto mu je od tvrdke potražiti katalog.


Kr. šumarski uredi iz Hrvatske i Slavonije izložili su svoje predmete u
glavnom paviljonu, a nalazio sam im izložaka i u našem paviljonu izmedju onih
od brodske i petrovarađinske imovne obćine,