DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 1     <-- 1 -->        PDF

timtfiM lijil;


Br, 7. u ZAGREBU, 1 srpnja 1889. God. XI1L


Program Xili» glavne skupštine hrv--slay. šumarskoga
družtva^


koja će se od 2. do 5. rujna 1889. godine obđržavati u građu Osieku j
savezno s ekskurzijom u obližDJe sume pravcem Valpovo-Bielišće.


a) 1- rujn a dolazak iiče>stnika sknp.stine n Osiek/´^´ Na večer
sastanak u prostorljali svratišta „k lovačkomu 3´ogu" u gornjem
gradu.


b) 2. rujna , u V36 satili jutrom sastanak učestniku kod svratišta
„k lovačkomu rogu" a u C sati odlazak na kolili u susjedne urbarnoobćinske
i vlastelinske žurne pravcem prama Petrijevdm, Valpovu
u Bielišde nakonak, zatim. B. rujn a preko Bizovca natrag u Osiek.


c) 4. r u j n a prije podne zajednički pohod izložbe, posije
podne obđržavanje plenarne skupštine u prostorijali slavnog
slavonskoga gospodarskog družtva. Početak u 4 sata po
podne. Na večer komers u gradskoj streljani.


d) 6= ruj na (u 8 satili prije pod)ie) obđržavanje glavne skupštine
u istili prostorijali, zatim u 3 sata po podne zajednički objed u
prostorijali svratišta „k lovačkom rogu" i zaključak skupštine*


Dnevni red:


A^ Plenarna shjpština.


1. Otvorenje i pozdrav skupštine po predsjedniku družtva.
* Sbog stanova kao i kol;! i /":, cl. neka se p. n, g^. Članovi i uč^esfcnict
ovogod>sxije glavne sknpStine iy.vo}e prijaviti Bi^posTedno flni/.tvenom povjercnilui i
mjestnom poslovodji jr. ´kv. y.n\}. naflSnmaru J o s. H m i d i ti c: e r u u Osiek u^ podjedno
se upozorujn p, D. gg., rl.a ee 1. rujnom i na prugi Zagri´.b-Sisak-Brotl-Osiek vriediti
nova tarifa polag ^.omi, i da sve iuc polaksice vožnje i ouako s 1. kolovozom t. g.
prestaju.
20
ŠUMARSKI LIST 7/1889 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 286 2.
Pozdrav skiip.stine po zastupnicih oblasti i inili korporacija,
te mjestnom poslovodji.
3. M)or perovodje za glavnu skupštiiin.
4. Izvješće družtvenoga tajnika o djelovanju upravnoga odbora,
tečajem minulog godišta 1888/89.
5. lz\^je.sće odbora ad lioc za ocjenu literarnih radnja, prispjelih
predsjedničtvu družtv;i. na temelju razpisanc nagrade.
(!. Izvješće odbora ad hoc za prelzpitanje dinižtvenih računa
od god. 1887,


7. Ustanovljenje proračuna za g. 1890.
8. Izbor dvojice članova u odbor za preizpitanje računa od
godine 1888,
9. Razpra.va „o predlogii sumai-uika M. Prokiča sbog gradnje
družtvenog doma".
10. TJstanovIjeiije mjesta kao i predmeta stručne razprave za
dojdudu, po broju XIV. glavnu skup.stirtu družtva,
IL Pojedini predloži, koji se u smislu ustanovi §22. družtv.
pravihi imadu prije skupštine pismeno prijaviti predsjedn. družtva.


B. Glavna shiipšima.
1. Izvješće mjestnog poslovodje kr. zup, nadsumara J. Smidiagera
o sumali i sumskoiTi gospodarstvu urb. imovnih obćina žup.
osiečkc. s osobitim obzirom na dne 2. i 3. rujna obavljenu ekskurziju.
2. Razprava „o zakonskih osnovali ob uredjenju šumarske
službe političke uprave i iiredjenju gospodarenja i´ šumske uprave
obćinskih šuma staroga provincijala^*/^´ Izvjestitelj kr. žup, nadšiimar
Fr. X, Kesterčanek.
o. (Jitanjc i ovjerovljcnje zapisnika i zaključnk skupštine.
Dano iz sjednice upravnog odbora In´v.- slav. šum. družfva,
držane dne 21, svlbiija 1889.


Predsjedničtvo hrv.-siav. šumarskoga družtva.


M. Durst, r>r<.d8jc(inik. F, X, Kestereanek, i^^mi^.
^- vidi ^Šumarski liat*´ ^^odin*^ 1837. fitnma 203 <\o 307.