DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 8     <-- 8 -->        PDF

_ 244 -


Na pravodobnu zamolbu dobaviti će takove tablice i izložbeni odbor uz


naknada troškova.


Uz napis u hrvatskom jeziku, dozvoljuje se takav i u dragih jezicih.


U Oieko, mjeseca ožujka 1889.


Erviii pl. Cseh, ^W^ pl- H^*^.
kr, vel. župan županije sriemske, predsjednik tajnik slavoii. gospodar, družtvaslav. gosp. družtva 1 ujedno prcdsj. izložbe. iijodiio Ujnik izložbe.


Eksekutiviii odbor:
Dr. Teodor grof PejnCSevicll, kr. vel. župan županije virovitičke, predsjednik eksekutivnoga
odbora; Ferdo Milcr, kr. gimnazijalnl profesor; Nlkok A. PlaVŠlĆ, tajnik
trg.-obrtne komore; Joslp Smidlllger, kr. žap. nadsiimar, II. podpred^j. slav. gosp.
družtva i podpredsj. eksekativn. odbora. VaSO MuacCViĆj I. podpredsj. slav. goapod.
družtva. Franjo WeisS, veleposjednik; AdoIf FreUSld; posjednik svratišta „Casino";
Josip Jfessl, kr. žiip, veterinar i Oskar Wm´im

Da ii ]e moguće Kras šumom zasaditi?


Mnogi će se možda strukovnjak, čitajuć naslov ove razpcave nasmiešiti,
kako li se tko danas toga pitanja latiti hoće, gdje so već pitanje o pošiunljivanja
Krasa u svakom pogledu riošenim drži.


Da se pako odmah u početku odkloni svako nespoi´a^unjljenje, neka uii
se dozvoli opazka, da se ovo pitanje jedino nanosi na puste, neplodne
(sterilne) goleti t j. one predjele Ki´asa, gdje se vapnenac sasvim gol
pomalja, te nije sa ništa, ili tek sa posve malo zemlje pokriven. 0 tome, da
je moguće pošumljivanje onih priedjela, koji "su dobrano zastrti zemljom, te
prosjede, pukotine i šupljine ispunjene zemljom, ne dvojim ni ja.


Prije nego li ću prieći na to, da razpravljam o tome pitanju te na nj
odgovorim, treba da u kratko napomenem uzroke, kojimi je nastao današnji
Kras, te koje priznaje većina naših šumarskih strukovnjaka.


Jasno je dokazano, da se je svakoliki Kras nekoć isto tako bio šumom
obrasao, kao što i drugi priedjeli, koji sada Krasu ne pripadaju. Znade se
dapače i to, što se napose hrvatskoga Krasa tiče, da je opustošivanje donieh
regija na morskoj obali odpočelo tek u srednjem vieku, a u srednjih i višjih
regijah ne prije 17. i 18. vieka. A sami svojimi očima i danas vidjeti možemo,
kako Kras nastaje, te nam danomice sve više zemljišta oduzimlje.


Prvi korak, kako da se toj nevolji doskoči, svakako sastoji u ton^, da se
točno oprediele uzroci, koji su povodom, da nastaje Kras.
Uzroci su dvojaki, u jednu ruku prilike tla i podu ebja, a u drugu
čovjek, u koliko on svojim činom uštrbi.
Na prilike tla i podnebja kano da se u nekojim strukovuačkim kru^o\iuui
baš dosti malo pazi. Isti Josip Wessely;* bez dvojbe jedan od najodlićuijib


Kras hrvatske Krajine, kako da se spaai i t d. Zagreb 187(n str. 147.
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 245 austrijskih
šumarskih strukovnjaka, izjavio se je u tom pogleda ovako: Poglt^dajmo
samo hitiniice skrižaljku (o vrsU tla austro-ugar. Krasa), pa ćemo
opaziti, da ogolećivane nije nuždnom posljedicom kakvoće
tla kojega kraja, jer bi sav taj priedjel naše ukupne države — imainči
53*´/,, dobroga gorskogatla, od kojega je [)´% glinene i druge laporiiie najbolje
vrsti, — mogao ravan biti najnaprednijim dru^ijem govskijem krajevima. NI
onih 30^0 krednoga vapna nije bezuvjetnini povodom ogoljaju; a to svjedoče
drugi ki´iijevi, kojim je pod površinom isti kamen, to svjedoče nebrojena
mjesta na samom Krasu, gdje na istoj kredi šume, vrfovi, dapače i polia
dobro napreduju, i gdje bi čovjek jedva što drugo željeti mogao, nego da te


iznimke budu pravilom.


Ta krasna mjesta, a uz nje doline u bujnom zelenilu, od kojih nisu
ni ini obljubljeni gorski krajevi ljepši, a u nik^ini liepo nanizani vrtovi svjedoče
za to, da ogolećivanje nije nuždnom posljedicom ni podnebja.
Wessely pribraoje u svojoj prije navedenoj knjizi nazore gotovo svijuh
strukovnjaka, koji su se do god. 1870 potanje bavili pitanjem o nastanku
Krasa, te dakle scieni , da mu je smatrati čovjeka p o n a j g 1 a v n i j i m
krivcem, što je nastao Kras. Osobito krivo je tome, što su se pasle
koze po isječenim šumama, a i sve ostale bezobzirnosti, kojim je izvržeao
obćinsko dobro, kojemu je svatko gospodar.


J. "Wessely doslovce kaže: „Jedino naopako napremice zemaljskoga
V1 a s t n i č t v a a n a j p a č e b e z m j e r n o zajedničko uživanje
bez reda i nadzoru n a j o p u s t o šen i j ih krajeva porodi
krašku neman."
Zato misli Wessely , da je najpreče te najvažnije sredstvo, kako da se
zaustavi daljni nastanak krasa, ovo, da se zabrani gojenje koza, i da se
sadašnji obćinski pašuici i šume što više i prije moguće, pretvore u
neobterećenu posebničku svojinu, a da se oni dijelovi, koji bi s va-
Ijanijih razloga imali ostati obćinskim dobrom, podrede pravoj i oštroj upravi,
koja bi od te ničijine stvorila obćinska svojinu, kojom se dobro upravlja.


Moje je pako mnjenje to, da su bili na nastanak krasa utjecaji sa strane
čovjeka tek podredjene znamenitosti a glavni da se uzrok tražiti ima jedino
u prilikah tl a i podnebja . U tora obziru treba najprije ogledati tlo. Pojmovi
Kras i vapnenac gotovo su nerazdruživi. Ne možeš pomisliti j^Krasa"
bez vapnenca, a samo gdje se prilično čisti vapnenci obilno na površini nalaze,
nastaje više ili manje izrazito ^^Kras/ Takovi podosta čisti vapnenci ne mogu
sprhnuti, nego se moraju upravo rastopiti (autlosen) te često sastoje malo ne
od čista ugljičano kiseloga vapna i samo nešto glinenih sastojina, ne mogu
nikakova tla da prirede, jer na prosto nema kulturnog tla, a da ne mora u
njem biti gline.


Nu nadaje se pitanje kako je nastao Kras? Pošto je ovo pitanje u
uskom savezu sa pitanjem o pošundjivanju, svakako je važno, da se na nj
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 24G —


ponajprije odgovori. A to je tim od veće važnosti, što obstoje pa i medju najvrstnijem
strukovnjacima vrlo nejusui pojmovi o nastanku Krasa.


^^a to se pitanje neda odgovoriti sa šumarskoga , nego sa historičko-
geologičkoga gledišta, pošto zahvatiti moramo ne samo u srednji
vijek nego i u terciarnu geologičku dobu.


Kraški vapnenci potječu iz raznih geologičkih doba, te mogu pripadati
formaciji jiive krede ili donje tercijarne (eocenske) dobe. Većinom sudjeluju kod
postanka „Krasa" vapnenci formacije krede i donje terciaiiie dobe (Eocena).
Prvijem pripadaju kaprotinski, hipuritski i radiolitski vapnenci,
k posljednim kozinski i numulitski vapnenci. Nije dakle dvojbe, daje
sadašnji Kras drngčiji bio u prošlim geologičkim periodama, a osobito neocenskoj
i mioceuskoj, jer je dokazano, da su sadašnji kraški vapnenci pokriveni
bili ogromnim naslagama lapornih glinenih i pješčanih stvoraba. A i
oblik Krasa morao je onda sasvim drugciji biti nego li danas, te su doista
bile na mjestu sadašnjega Krasa velike ravnine i močvai-e sa bujnom vegetacijom.


Tome nam je najboljim i neoprovrzivim dokazom, što se na Krasu nalaze
u golemoj množini fosilni ostatci tercijarnih biljoždera, ponajpače konja, goveda,
tapira i drugih životinja, koje žive u močvarama. A da su se ove životinje
u onoj geologičkoj dobi tamo nalazile, može se samo tim tumačiti, da
Kras onda nije sačinjavao kamenito^ šumom obraslo tlo već bujne više manje
vlažne livade, a gdjekuda i močvare.


Bujno pako rastenje trave opet predpostavlja tlo glineno, ilovito i laporno.
Da su kraški vapnenci u prošlim geologičkim periodama, osobito u eocenskoj
dobi, pokriveni bili ugromnim naslagama lapora, ilovače i pješčine, možemo
zbilja još danas svojim očinui vidjeti; nalazimo bo u ra/^nim dohnama
i koritima vapnence ])okrivene golemim slojevima eocenskogu lapora jlovare i
pješčine. To nam dokazuje eocensko zemljište Pivke, vipavske doline i
korita Ri j eke u Kran j skoj, nadalje dolina bakarska i vinodolska
kao i eocenske stvorbe u Isrti -^ itd. te je jasno, da je u eocenskoj
dobi savkolik Kras, predstavljajuć vehku ravan, pokriven bio istini naslagama.
Kako je dakle odpočeo nastanak KrasaV Povodom je svakako
bilo poremećenje u naslagama, kojim su nastale gore, doline, korita i vispo-
Ijane. Kad se je to već dogodilo, počela je atmosferička voda izpirati i odplavljivati
gornji vršaj, te vapnenci nakon dužega vremena o.tado^e goli. 0
istinitost te tvrdnje uvjerava nas ta činjenica, da su još danna u podrurju
krasa svuda, gdje su u eocenskoj dobi nastala korita, iz kojih voda lapornih i
glinenih stvoraba odplaviti ne mogaše, vapnenci pokriveni izdašnim slojevima
iz eocenske dobe.


^ Lipold: die Eoceu-Gebiefce in lanerkrain uud Istvion. Jnhrhuch der geolog K
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 247 ~
A ove Kii sve naslage najbolje sačuvane na Pivki, vipavskoj dolini, n
koritu rijeke u Kraiijsk

Ove su tercijarne stvorbe na nekojim mjestiioa krasa sasvim izprane i
ođplavljene, a drugdje su još ostale. Nu ja sudim, a to ću kašnje i dokazati,
da gotovo svakolikt\ kraška ilovača i glina, lulaona žuta, smedja, modra ili
crvena, te pokrivala ona vapnence u većoj ili manjoj debljini^ nije već zadnji
ostatak eoconske dobe, a da se nikako pouusliti ne može, da je nastala
s p r h n u ć e m kraških vapnenaca.


Pa i ista je „terra ros^a*´, koja je sada gotovo jedina kulturna zemlja na
krasu, po mojem mnjenja nastala od ove gline i ilovače. 0 nastaukti te tako
zvane ,ten´a rossa" predložio sam jugosl akadem. znan. i umj. u Zagrebu
obširnu radnju.


Pošto pako ta radnja do sada objelodanjena nije, ne smijem upuštajuć
se u potankosti jjretjecati akademije, nu ipak lioću napomenuti, da „terra
rossa" po mojim iz traži va nj ima nije nego od podzemne vode u
šupljinama i t d. splavljeni i često taloženi ostatak tercijarnih
(eocenskih) glin^, ilovačti i lapori, koji su prelazili u
željezni okiđ, pošto sadržavaju većinom spoj ine želje za,
kojima je narav krasa vrlo olahkotila pristup zraka.


U kratko o tome nema sumnje^ da su današnji goli vapnenci i kašnjf\
kad se je izpiranje i odplavljivauje mehkih eocenskik stvoraba većinom dovršilo,
još pred nekoliko stoljeća bili sa prilično visokim naslagama glini, i
iiovačfi pokriveni i obrasli onim divnim prašumama, kojih
danas nema, te se samo u kronikama spominju.


Kakove bijahu upravo te kraške šume, o tonie nemarno jasna pojma. U
šumarskim strukovnjačkim listovima češće se je izticalo, da su šume kod
Li piće blizu Trsta neki preostatak nekadašnjih kraških šuma. Prije 4
godine podjoli onamo, te se pobliže uputih o tamošnjim šumskim prilikamaj
nu samo to mogu reći, da šume kod Li piće po svoj prilici samo onu sliku
predočuju, kakove su prašume bile ondje, gdje je već od prije bilo mršavo tlo.


Kada su se dakle u srediijem vjeku (u tom pitanju ne zanima nas baš
toliko, kada se je to dogodilo) počele krčiti kraške šume, stupio je
razvoj krasa u svoju drugu fazu, a ova je bila odlučna za današnje
stanje krasa.


Jer kad je bilo tlo krčenjem opustošeno, započeše oborine svom silom
djelovati na površinu lišenu šum^.


I to je opustošenje tla, prije šumom obrasloga, ponajpače nplivalo na
raztvorbu crnice. U svakoj se šumi, -— a tako i u prašumama kraškim —
nalazi nad kamenitim tlom više manje visok sloj nepomješane crnice, Znatnost
ovoga sloja ovisna je o više faktora, i to o usčuvanju šušnja, o sjeni i gustoći
šume, 0 temperaturi i vlagi tla. Ako bijahu dakle šume na brzo ili malo po
malo isječene^ tad se morahu uz one klimatičke prilike, koje zbiljam u južnim
zemljama postoje, brzo promjeniti i faktori, koji i na raztvorbu crnice djeluju,
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 248 "
t j . što je nedostajalo ikuko\e sjene, bijaše crnica izložena neposredno sunčanom
uplivu, tenipetatura tla ponarasfce, vlasni se umanji, a razUovbn se crnice ovrži
prije, nego bi se to bilo iiz nižu vlagu temperaturu sjeveniib krajeva dogodilo.
k raztvorba napredovala je nad kraškim vapnencima tim br>;e, što je
vapneno tlo već po naravi svojoj suše i toplije od di´ugili Iz^ušenje pako
jest tim jace, što šupljikavija je maticu (Muttergestein). Ova siše vlagu
i^ tla pa i ne bilo je mnogo, jer je sposobnije nego ikoje drugo tlo provoditi
vodu.


Uz to da je opustošeaje šuma pospješivalo raztvorbu crnice, znatno je
poticalo nastanak krasa još i ovim načinom. Kad bijaše drveće posječeno,
propalo je doskora i preostalo korjenje, a to je vrlo zamašno bilo za postanak
krasa.


Već sam prije napomenuo, da zemlja nad vapnencima nije nastala
s prhnu cera toga kamenja, te da ne stoji čvrsto nu tlu, pošto ovdje nedostaje
međju naslagom zemlje i kamenitim tlom one suvislosti, koja postoji
kod zemlje ležećc na svojoj matici. Na svim strminama uspostavljaše jedino
množina korjenju svezu medju naslagom i vapnencima. Korjenje bi prodirale
kroz zemlju do vapnenca te se za nje uhvatilo.


Kad je dakle sa šunuima propalo i korjenje^ prestao je takodjer savez
medju zemljištem i vapnencima, te pošto se je crnica već prije raztvoriia,
l)ija>e zemlja neposredno izložena mehaničnim utjecajima meteoričke vode.
Tako je započelo ne samo izpiranje i odplavljivanje nego i odronjivanje
(Abrutschung) zendje u niže ležeća mjesta.


Da se je to zbilja tako vršilo, moženu) se i danas još svuda na krasu
osvjedočiti. Na nmogim predieljima krasa imade takovih mjesta, koja i nestrukovnjaku
udaraju u oći, te su za nj toli poučna, da mu neče hiti tcsko
naći uzročnoga saveza izmeodronjivanja zemlje.


Zgodnu nam sliku o tome pruža goni Velik a Učk a (Monte maggiorej u
Istri , Još prije nekohko stoljeća bijaše sa krasnimi šumama pokrivena, a danas
je već ])usta gora, koja se je sasvim preobrazila u kras, aU na podnožju njegovu
leži mnogo glinene, ilovite te vrlo plodne zemlje.


Ova se ^endja, odronivši se sa istočnoga obronka Učk e stere u razmjerno
malenoj širini duž istočne obale istar.ske od Voloske pa do Lovrana. A glasovito
Jječište Opatija leži upravo na najširjem mjestu ovoga sa Učke odplavljenoga
zendji^ta. Sličan pojav susretamo na podnožju zapadnjih obranakaUčke,
koji se tja do sredine Istr e protežu. I tu nalazimo u ok(dišu Vranje, Mandiću
Sašnjevice ogromne naslage glinenoga i ilovitoga zemljišta, koje je nedvojbeno
odplavljeno sa rečenih strmina.


Isto takovih vrlo poučnih primjera nalazimo u mnogim predjelima hrvat


skoga primorja i Damactje. Ovdje neka samo napomenem okoliš


Soluna kod Spljcta i Gruža kod Dubrovika. Vrlo su zanimivi u tom
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 249 —


pogledu gorski obroiid više Trsta. Cielo ovo pogorje, koje se proteže od
Nabresine do Bazovico, n svojim je najvišim dieloviina prešlo u kras


t. j , sačinjava pust greben, do6im su bočine naprama Trst u odnosno moru
djelomice još pokrivene naslagama eocenskoga lapora i pješcinjaka.
I zbilja se čini, kao da se cielo ovo glineno, ilovito i laporno zemljište
neprestano pomiče, na što ista obstojnost upućnje, što se je obronak, nalazeći
se pod Nabresinom, budući da je najstrmiji te malo ne do mora dopire, već
sasvim pretvorio u kras, doćitn su susjedni, nu manje strmi, obronci na svom
podnožju pokriveni goiemim naslagama zemlje.


Sličnih pojava o nastanku krasa ne nalazimo samo na morskoj obali,
nego ih možemo i u unutarnjim dijelovima krasa naći.


Da posije opustošenja šuma kras napomenutim načinom nastaje, opažaju
i kraški stanovnici. Kažu najme, da na krasu kamen raste, što svakako o
zbiljskom opažanju svjedoci, ako i nije seljak vrstan, da si taj pojav pravo
protumači.


Kad su dakle šume isječene bile, počela se je crnica raztvarati te gubiti,
a to tim više, što strmije bijaše tlo. Nu bezdvojbeno se je morala crnica u
prvotnim kraškim šumama nalaziti u tolikoj množini, da je i pojedina ovise
kamenje pokrivala. Pošto je crnice raztvorbom nestalo, pomoliše se već djelomice
vapnenci, kad je pako iza toga odpočelo izpiranje i odplavljivanje preostale zemlje,
provirivaše prividno što ćešće pusti vapnenci iz tla. A ovo tobožnje rastenje
vapnenca bilo je kašnje, osobito na strminama, još očevidnije, jerbo se je
zemljište počelo odronjivati, a možda ga je i bura na gdjekojem mjestu malo po
malo dignula. Ove si sve pojava seljak ne mogaše protumaćiti; jerbo je pako
opažao, kako danomice sve veća množina kamenja iz zemlje proviruje, pomislio
si je jednostavno, bitće da kamen na krasu iz zemlje raste.


Sličnih te baš očevidnih pojava o nastanku krasa imao sam ćesće priliku
opažati u okolici liakek-a i Loga te-a u Kranjskoj.


U rečenom, mislim, da je nastanak krasa jasno razložen, a lahko će biti
takodjer razumjeti, da nekadašnje sad propale, kraške šume nisu
možda narasle na tlu, koje je nestalo sprhnućem vapnenaca,
nego da su nikle na ostatcima onoga zemljišta, koje potječe
od eocenskih naslaga gline, ilovače i lapora.


Tu bi mi se lahko prigovoiiti dalo; zaštoda ne bi mogli kraški
vapnenci sprhnuti.


S toga je nuždno, da odmah sada na ovo pitanje predjem.


Nnz druge strukovnjake uztvrdio je i I. Wessely, da kraški vapnenci,


kada se razpanu, ipak tvore glineno tlo, tako zvanu „terra rossa´´. Ova je
tvrdnja na prosto potekla iz neke razprave Dr> Lorenz^ u Beču, u kojoj
je izrečeno mnienje, da kraški vapnenac, koli trijaski toli rudistički, sadržava u
žicama i šupljinama obilno crveno-rdjaste (rothockerig) gline. Kod analiza, koje


* Vorbandiiingen der geologisclica E,cichsanstalt 1881. sfcnuui 81
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 14     <-- 14 -->        PDF

~ 250 —


je pred duže vremena Dr. Lorenz načinio, pokazivaše trijaski vapnenac 27, do
2:^1,, a vudisticki G7o do 13Vo glinenih primjena. Kad bi na krasu prirodni
odnošaji ovim podatcima odgovarali, nebi se 0 tome dvojiti moglo, da kraški
\apnenci i;bilja sprlinti te glineno tlo sačinjavaju; a to bi bilo za naše pitanje
i/.vanredno znamenito, jerbo u toni slučaju ne bi nikakovili poteškoća bilo, kako
da se kras šumom zasadi.


Nu žalibože ne stoji Dr. Lorenzov nazor čvrsto, budući da se ne osniva


nego Tia 5 analiza, koje je prije mnogo godina načinio Dr. Reitlechner u


Ug. Staromgradu (Ung. Altenburg).


Dr. Eeitlechnev" istraživao je 5 vapnenaca i to 3 vrsti trijaskogn
i 2 vrsti krednoga vapna. Od ovih bijahu 4 glinenima žicama vrlo obilno i/probušena,
dočim je samo 1 bio prilično čist, te po svojoj sastavbi odgovarao
najviše razprostranjenomn kraškomu vapnencu.


Svakako se nalaze na krasu jako sa glinenimi sastavinama izpromješani
vapnenci samo mjestimice, te su takovi sa blizu do 23´7<´ glinene sadržine doista
vrlo riedki. Ovi bo vapnenci mogu sprhnuti te bi doskora pokrili tio sa toliko
visokom glinenom naslagom, da za cielo kras ni nastati nebi mogao.


Što mi se je ipak´činilo, da vapnenci od Dr. Reitlechner-a iztraživani
relativno odviše gline sadržavaju, učinih nekoliko kemičkih pokusa sa
kraškimi vapnencima. U tom pogledu polučeni uspjesi navedeni su i opisani u
mojoj lazpravi, koju sam nedavno predložio našoj akademiji, te joj je naslovt
„Iztraživanja 0 postanku tako zvane terre rosse". Ovdje je hoću
samo u kratko da prikupim.


Iz rečenih iztraživanja proizlazi, da vapnenci na vrlo različitim mjestima
sakupljeni imadu gotovo iste keuiičke sastavine. Većinom sa više manje čisto
ugljokiselo vapno sa nešto ugljokisele magnezije, dočhn vrlo malo sadržavaju
kremene kiseline, željeznoga oksida i gline, kojoj se sadržine kod onih od mene
izvedenih 14 analiza mienja od O´667o ^^^ 2"407o´


TJ obće se može kazati, da vapnenci, koji na krasu većinom sačinjavaju
površinu , a to su vapnenci gornje trijaski, rudistički i kaprotinski, kao što i
kozinski i numulitski, iz kojih se upravo sastoje neplodne ravnine i gore kraške,
najviše 2 5% a popriečno 1% glinenih česti sadržavaju, nu da se ova sadržina
do 0 004Vo sniziti može. Zbilja je prof. Neymayer iztraživao vapnenac sa
otoka Krka , te u njem ugljokiseloga vapna našao samo 0-004% inih (glinenih)
sastavina.


Iz toga se može uvidjeti, da kraški vapnenci, kad je atraosferička, vrlo
malo ugljokiseline sadržavajuća, voda malo po malo raztvara, takodjer veoma
malo glinenih česti zaostavljaju. A ovaj tako maleni ostatak izgine gotovo
sasvim, ako se uzme na um, da ga djelomice opet voda rastopi i odplavi, a
djelomice bura digne i raznese.


Mittheilungen der geograph, Gcaellschaft in Wio]i IV. Banci I. Heft,
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 251 —


Jerbo su dakle kraški vapnenci malo Be fiist ugijo-kiseli krec, samo se
po sebi razumieva, da ne mogu sprhnuti, nego se samo u vodi raztvaraju, te
da poradi male sađržiue glinenih sastavina niti istom raztvorbom nikakova
tla zametnuti ne mogu.


Većina je šumarskih strukovnjaka, koji su se bavili ošunijivanjem krasa,
toga mienja, da je iste puste goleti na krasu možno zasaditi
šumom. Do toga zaključka dolaze ovim načinom. Poznato je, kažu, da je bio
kras pred nedavno vrieme obrasao šumom, a tlo, iz kojega su nikle šume,
nastalo je od vapnenaca. Nu ako i ne sprhnu vapuenci tako brzo, ipak se može
pomisliti, da se je iza tolikih doba sprhnućem vapnenaca stvorilo tlo, na kojem
su rasle one bujne, sada izceznule šume. Ako se je dakle to prije dogoditi
moglo, zašto da bi bilo nemoguće sada?


Tomu se hoće vremena.


Kako se pako iz prije obrazloženih činjenica lasno razabrati dade, krive
su ovdje predp ostave a isto tako kriv i zaključak. Prvotne
kraške šume nisu možda narasle na tlu, koje je nastalo sprhnućem
vapnenaca, nego na ostatcima tercijarnih, glinenih,
ilovitih i lapornih naslaga, koje su kamenito tlo pokrivale.


Budući da je na pustim goletima ki-aškim ovo zemljište
djelomice odplavljeno ili od bui´e dignuto, djelomice se pako
u dolinu odronilo, te pošto su kraški vapnenci većinom tako
čisti, da nemogu nikako sprhnuti, te tako zametnuti tla, mora
se na pitanje, da li je puste goleti na krasu možno šumom zasaditi,
niječno odgovoriti; jer ako zemlje tamo više nema, a
od vapnenaca druga nikako nastati ne može^ gdje neka drveće
raste?


Da stvar zbilja tako stoji, o tome nam svjedoče mnogi bezuspješni pokusi
u primorju i Dalmaciji. Ako je gdje i gdje pošlo za i´ukom — a to sejerietko
kada dogodilo — zasaditi na prividno sterilnom tlu šumu, ipak ne postoji tu
naprama mojoj tvrdnji oprieka, jer imade mjestimice, kako se iz Reitlechner-ovih
istraživanja opaziti može, zbilja vapnenaca, koji se obilnošću gline odlikuju. Ovi
mogu malo po malo sprhnuti te posije dugog vremena prirede toliko zemljištaj
da mala, već usadjena, drvca nekako rasti mogu. Takovih mjesta možemo
češće naći u našem primorju, osobito blizu morskih obala.


Puste jo kraške goleti po mojem mnionju nemoguće zasaditi šumama ako
i ne dvoje o tome vrstni strukovnjaci, te scjenim da sve, što se u tom obziru
učiniti dade, sastoji u tome, da se sva mjesta na krasu, koja su još
zemljom pokrivena a za nasade druge ruke ne vrijede, zasade
šumskim drvećem, te se tim zapriječi dalnji n astanak krasa
Osobito je pako željeti, da se taj posao što većom energijom pj-ihvati i izvede.


Dr. E. Kramer.