DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 45     <-- 45 -->        PDF

~ 281 —


0 šumskih odštetab, stojećih na dngu, koncem 1888, god., koje odštete su |)0 nadležnih mjestnili


sudovili dosudjene I. banskoj imovnoj obćini u GUnl.


:F*ropi s Ođ=pla.ta , Ostao dag
Mj^stni sud
ostao dug
koncem
godJ^ST.
prirast ni ,
, ,oQo ukupn o u gotovom
ođradom
u šum
Ukupn o koncem
god.1888.
for. I nč. for. I m. for. I ne. for. I m^. ior. i no. ior. ! ne for. ! ne
Topusko 89 38 43 1075 32 65 77 8 37 ^ 74 14 1001 18
Vrginmost 1050 06 110 88 1160 94 48 31 5 03 53 34 1107 60
Lasioja 3123 29 418 15 3541 44 187 94 1561 07 1749 01 1792 43
Čemerni ea980
61 195 53 117C 14 2 80 2 80 1173 34
Bović 192 06 298 490 06 490 06
Glima II. 61 88 lU 51 476 39 176 39
Maja 30 U 66 76 86 90 86 90
Klasinić .
251 29 6 21 257 50 257 50
Stankovao14
40 17 26 31 Q& 31 66
Kraljeveani 19 10 . 19 10 19 10
Gora 106 63 77 53 184 16 184 16
Maligradae 112 81 112 81 112 81
Grad Petrinja 14 4 14 4 14
Uknpuo 6979 ! 16 1337 40 8316 56 302 02 1577 27 1879 29 6437 27


Opaziti nam je ovdje, daje razprava velikog i broja pdjavnioa o šumskih štetah zagodom
zastarjela bas krivnjom njekih upravnih čiaovnlka, koje prijavnice sada L banskn. imovna
obeina velikliui materialnimi žrtvami putem mjestnih sudova utužuje i dopicane šumske odštete
ueeruje. Ođim gore označenih šumskih odšteta ima mnogo takovih, koje su radi ;^agode od
mjestuoga suda odpueene.


Natječa}.


Za izpražnjeno mjesto šumarskog vježbenika kod gospodavstvenog ureda gjurgje


vaSke imovne obdine u Belovaru, razpisuje se ovime natječaj.
S ovim mjestom spojena je godišnja plaća od 400 for.
Natjecatelji za to mjesto imaju propisno biljegovane molbeniee i to u službi sto


jeći putem predpostavljenog ureda, a ostali putem nadležne političke oblasti najdulje
do 10. lipnja t, g. ovom uredu podnieti, obloživ iste:


1. Krstnim listom,
2. SvjedoCbom o svršenib i\aueih na kojem višjem ŠBiaarskom učiU§tii.
3 . Svjedo&bom o dosadanjem službovanju,
4 . SvjedoShom o (ćudorednom ponašanju.


ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 282 —


Kod kr. kotarske oblasti u Zfigrebu ima se popuniti mjesto kot. šumarskog
pristava sa ROO plaće i 200 for. paušala, te 20*^/^ utuženih šumskih odšteta. Molbe
do 20. t. m. kr, žup. oblasti u Zagreb.


Potvrda


o počam od 1. siec^nja do konca svibnja t. g. upla(5ene članarine za fceku<5a godinu
1889,=^=
Članovi podupirajllći liplatiše: Njegova uzoritost kardinal Mihalovid 25 for.


— Prenzviseni g. biskup J. J. Strossinaycr 10 for. — Imovna obćina brodska 100
for. — Imovna obćina gradiška 50 for. — Imovna obćina gjurgjevačka 20 for. —
Imovna obćina petrovaradinska 20 fr. — Imovna obćina II. banska 10 fr. — Imovna
obćina križevaSka 3 0 for. — Kr. grad Zagreb 10 for. — Kr. grad Osiek 10 for.
— Kr. grad Varaždin 10 for. — Kr. grad Križevac 10 for. — Kr. grad Karlovac
10 for. — Kr. grad Petrinja 10 for. — Kr. grad Koprivnica 10 for. — Vlastelinstvo
Kutjevo 20 for. — Vlastelinstvo Vukovar 25 for. — Vlastelinstvo Našice 10
for. — Ljudevit pl. Galiuf 10 for. — Jače Sporer 10 for. -- Blažić Lujo 10 for.
— Manee Jače 10 for. — Štiglić Šime 10 for. — Ttirk pl. Franjo 10 for. —
Ukupno 430 for.
Članovi I. razreda nplatiše: Adamek I. 5 for. — Altaler F. 5 for. — Anderka
J. 5 for. — Antoš I. 5 for. — Auscb J. 5 for, — Barić G. 5 for. — Basara
T. 2 for. 50 novČ. — Bauer I. 5 for. — Benak V. 5 for. — Bogoević T.
5 for. — Boelleiu K. 5 for. — Bona M. 5 for. — Brosig L. 5 for. — Brosig R.
5 for. — Bunjik K. 5 for. — Brann M. 5 for. — Bedeković G. 6 for, —- Bek I.
6 for. — Bielić N. 7 for. — Creisberger E. 6 for. — Czernick/ D. 5 for. —
Dean S, 5 for, -— Devćić A. 5 for. — DemI F. 5 for. — Donadini I. 5 for. —
Drenovaa M. 6 for. — Ettinger J. 5 for. — Fischbacb K. 5 for. — Frkić S. 5
for- -— Fodrocy D. 5 for. — Gašparac A. 5 for. — Gett"\vert A. 5 for. — Gropić


F. 5 for. — Groger F. 5 for. — Grund H. 5 for, — Gotz D. 5 for. — Griinwald
J. 5 for. — Gući V. 5 for. — Grčević J. 6 for. — Plankonj S. 5 for. —
Heinz G. 5 for. — Hell I. 5 for. — Herzl A. 5 for, — liirsch L. L. 5 for. —
Hirsebler V. 5 for. — Hlava D, 5 for. — Iskra J. 5 for. — Kesterćanek F. 5
for. — Kiseljak V. 5 for, — Koliarović S. 3 for. — Kolar I. 5 for. — Korab A.
5 for. — Kozarac J, 5 for. — Kozjak S. 5 for. — Kraus G. 5 for. — Kuhinka
J. 5 for, — Kulmer M. 5 for. — Kuzma J. 5 for. — Lasmaa D. 5 for. — Lang
K. 5 for. — Lepušić M. 5 for, — LonĆarić V. 5 for. — Ljubinkovic R. 5 for. —
Madjarević I. 5 for. — Majsatz V. 5 for, — Malnar J. 5 for. — Marinović J. 5
for. — Marković D. 2 for. 50 novč. — Martinović A. 5 for. — Maslek M. 5 for,
— Maiika D. 5 for. — Mikešić M. 5 for, — Milutinović S. 5 for. — Mirković M,
5 for. — Mlinarić E. 5 for. — Miiller A. 5 for, — Miiller A. 5 for. — Mliller
5 for. — Macakanja J, 2 for. 50 nč. — Markos D. 5 for. — Nanicini D. 5 for.
—- Navratil 0. 5 for. — NemSić E. 5 for. — Novaković J. 5 for. — Padežanin
J. 3 for. 70 n6. — Fetrović L. 5 for. — Pere V. 5 for. — Pere A. 5 for. —
Pohl E. 5 for. — Fopović D. 5 for. — Prokić M. 5 for. ™ Poiaček D. 7 for. —
KaSki V. 5 for. — Eadosević M. 5 for. — liosmanith A. 5 for. — Eužlćka A. 5
for. ~ Kadošcvić M, st, 5 for. — Stražak H. 5 for. — Scbuller G. 7 for. —
Šimatović I. 7 for. — Stecb D. 6 for. — SlapniČar E. 3 for, — Stankovic V. 5
** Ona p. n. gg, članovi, koji uzprkos dosadanjib poziva ovogodišnju svoju članarinu
još sveudilj neuplatiše — umoljavaju se — da to čim skorije učine — jer bi
jim se u protivnom slučaju moralo dainje šilanje „Šumarskog lista" obustaviti — a
dužna članarina ovrsnim pntem utjerati.