DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 277-—
Svi ;unv;rićkt hi-astovl lako se odgajaju u razsadnicima, samo im treba dati doata
prosfora i čuvati ih od kunića, koji su im veoma pogibeljni. KUšh-e se posvema dapaet;
juy onda, kad su vee posvema razviti^ a porastu odma, rekao bih, eve to više,
eiai yn veći. Stabla se naplodjuju .´rama, i;iuzevši rnor-Varni hrast, za koji se nezna joštc, da
bi od ujega bilo naravnih sadjenica, prem da je njegov zir plodan i u sjemcitištc
poi^adjen ospjeva vrlo dobro. Jednom riečju : resultati sadjenja i gojenja ameriGkoga
hrasta u Belgiji vrijedni su pažnje i BaBljedovanja^ osobito u onim zemljama, gdje je
duboko tlo prelako, a da bi naše vrsti brestova na njem uspjevati mogle ^ gdje je
studen preostra, a da bi na njem mogao sigurno uspjevati kesten ili gdje je tlo presuho
za bukvu, rj-* ^ B o i s".


Krajiška investieionalna zaklada. Njegovo cesarsko i kraljevsko ai3oštol8ko
Veii(5anstvo blagoizvoljelo je previšnjim riešenjem od 10. svibnja 1889. XYnr. izvanredni
proračun o dohodcih iz prodaje´drva u investionalne svrhe i o upotrebljenju
istib godine 1889. u vojnoj krajini, sjedinjenoj s Hrvatskom i Slavonijom, premilostivo
odobriti kako sliedi: A. Dohodak; od šumskih dohodaka 2,511.000 for., od brodarstvenib
pristojba komorske splavnlce na ušću Bosuta u Savu 6000 for., od kamata


60.000 for. Ukupno 2,577,000 for. te dodav svotu prenosa od godine 1888. od
5,688.225 for. skupa 8,265.225. B. Upotrebljivanje: obdi upravni troškovi 234.720
for., željeznice 3,487,050 for., investicije autonomne uprave 1,014 600 fov. Skupa
4,7S6.3 70 for. — Njegovo ces. i kralj, apostolsko Veličanstvo blagoizvoljelo je previšnjim
rieŠenjem od 2. svibnja 1889. uz previsnje odobrenje premilostivo uzeti na
previšnje znanje rukovodni izkaz i računarski zaključak sjedinjene krajiške imovne uzgojne
i obrazovne zaklade za godinu 1888., zajedno s izpiti>im obnašaŠ^em pregleđuoga
povjerenstva, nemanje i uspjeh preduzetoga po rečenom povjerenstvu skontriranja gotovine
i vriednosti>ih papira upitne zaklade. Ovaj ra{Sunarski zaključak izkazuje preostatak
zaklade koncem, prosinca 1887. u gotovom novcu for. 21,389´07, u vriednostnih papirih
fr. 2,703.250, u nekretnostih for. 30 000. Ukupno for. 2,754.639-07. K tomu
prihod godine 1888. for. 116.805*47, što čini ukupno for. 2,871.444-54. Odbiv izdatak
sa fr. 107 666 24, ostaje stanje zaklade koncem godine 1888. fr. 2,763.778-30
i to : u gotovom novcu for. 30.528´30, u vriednostnih papirih for. 2,703.250, u nekretnostih
for. 30.000. Ukupno for. 2,763.778-30 — Nadalje je Njegovo ces. i kr.
apostolsko Veličanstvo istim previšnjim rieŠfujern prebJagostivo udostojalo podieliti previšnje
Svoje odobrenje VIII. godišnjem proračunu o dohodcih pomenute zaklade i njihovoj
uporabi u godini 1889.. u kojem se stanje glavnice izkazuje sa for. 2^733.250
s prihodom od for 115.823´15, a &a potroškom a) sa postojalo ugarsko-krajiško
područje sa for, 420´05, b) za bivšu varaždinsku krajinu te za gradove Senj i Sisak
sa for. 20.306-14, e) za sjedinjeno s Hrvatskom i Slavonijom god. 1881. krajiško
područje sa for. 96.096-96. Ukupno for. 115.823-15.
I^agradjen lugar. Mate Hećimović, lugar otočke imovne ob<^ine a službujući u
I^avljanih sisačke kot. šumarije, iztaknuo se svojim osobito revnim i točnim službovanjem,
livatajuć i progonee kriomčtire sa šumskimi proizvodi, u toj mjeri, da je u
svojem osobniku priznanje zaslužio, a osim toga nagi-adilo ga je zastupstvo pomenute
imovne obćine sveobćega primjera radi sa pet dukata u zlatu.


Ovo dajemo rado na znanje cieiom pazlteljuom osoblju, žele<5i, da bi i mnogi
drugi trsili se svoju službu savjestno, revno i točno obavljati, kao što jim je i sbilja
dužnost, ter da budu sličnim načinom nagradjeni kap i revni Mate Hećimović.


Ubijen vlastelinski podšumar. Javlja nam naš eienjeni dopisnik iz Slatine
sliedcči uosretui dogodjaj, priperivši se dne 10. travnja t. g. Isti dan naime išao j.e
vlastelinski podšumar Iva n Javo r ni k s lugarom iz; šumskoga biijcvišta zidanim
šumskim putem kući u Viroviticu. Putem sretoše ovu dvojicu četiri nepoznata Čovjeka,