DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 2T3 "»
3. Vlastniku pilano, kod kojega se doknžCj da iz navade kriomČeri sa šumskimi
prof^-vodi, treba obustaviti tjeranje obrta piiarenja.
4. Svakoga drvotrzca, koji se krivcem učini ma i uajmaujoga pi-ekržaja ili ine
neurednosti u drvarskom poslu^ bud svojom vlastitom kri\´njom, bud krivnjom svojib
radnika ili vozara, treba odmah od kupovanja drvS. u žurnah otočke imovne obćine
izkljuČiti, Istim načinom ima se postupati i proti neurednim drvotržcem u državnih
Šumah.
U tom smjeru zamoljen je odavle kr, šumarski ured u Otočcu i gospodarstveni
ured otočke imovne ob(5ine podjedno pozvan, da glede toga sbodne mjere poprimu.
I konačno


5. pozvano je područno Ing irsko i pomodno osoblje, da najstrožije vrši svoje
službovne dužnosti u smislu postojećih ustanova Šumskoga zakona, naročito pako paziteljno
osoblje otočke imovne obline, da se točno drži propisa naputka c) k zakonu od
11.
srpnja 1881. za službovanje i gospodarenje kod imovnih občina.
Ova odredba ima se u cJelom obsegu tamošnje županijske oblasti putem područnih
obćinskih poglavarstva žiteljstvu pred crkvom kroz njekoliko nedelja javno oglasiti.
Ovim se riešava izvješće kr. kotarske oblasti u Otočcu broj 1055. ex 1889.^
podneseno ovamo tamošnjom popratnicom od 21. ožujka t. g. broj 3120 , a podjedno
ukida se odluka kotarske oblasti u Otočcu od 20. prosinca 1887, broj 13,300., kojom
bje zabranjeno pilarenje ob noi na pilana, ležecih u obsegu rečene kotarske oblasti
8 toga, što se tjeranje obrta u obce bez temeljita razloga ob nod zabraniti nemože.


0 sadržaju predležeče naredbe obaviešten je kr. šumarski ured u Otočcu, gospodarstveni
ured otočke imovne občine ter i trgovaČko-obrtnička komora u Senju.


Lovstvo.


Množina ubijene grabežljive zvierađi, za koju je novčana nagrada izplaćena.
Po dosad stigavših izvieščih kr. županij. oblasti ubijeno je od „siečnja" do
^travnja" 1889, grabežljive zvJeradi i to: u županiji I iČ ko - k r ba v s ko j 11 vukova,
339 lisica, 15 div. mačaka i 208 kuna; u župc-niji r ieč ko - m o dr u š k o j
5 medjeda, 11 vukova, ,93 lisice, 3 div. mačke i 29 kuna; u županiji bclovarskoj
1 vuČ´ca; u županiji sriemskoj 15 vukova, 2 vučice i 30 lisica; u
županiji zagrebačkoj 1 vuk, 62 lisice i 7 kuna; u županiji požežkoj
1 vuk, 9 lisaci^, 2 div. mačke i I kuna; u županiji virovitičkoj 2 vučice;
u obsegu gradskoga poglavarstva petrinjskoga 4.lisice i napokon u
obsegu gradskoga poglavarstva u Karloveih tečajem god 1888 20 Hsicii
i 7 tvoraca. Ukupno 5 medjeda, 39 vukova, 5 vučica, .557 lisica, 20 div. mačaka,
245 kunž, i 7 tvori(?a.


Za ubijenu grabežljivu zvierad izplačena je novčana nagrada, i to: u županiji
li č ko - k r ba vs ko j 336 for. ; u županiji r i e č k o-mo d r u s k o j 178 for. ;
u županiji belovarskoj 8 for.; u županiji sriemskoj 106 for.; u župani
j i zagr e baČ koj 39 for 50 nove.; u županiji požežkoj 12 for.; u županiji
virovitičkoj 16 for.; u obsegu gradskoga poglavarstva petrinjs
k 0 g 2 for. i napokon u obsegu gradskog poglavarstva u Karloveih


13 for. 50 nove. Ukupno 711 for.
Y. E.


Sa drvarskog tržišta.


TJspieh dražbe stabala. Kod gospodarstvenog nreda otočke imovne obćine obdržavana
bje dne 11. travnja 1880. ponovna dra/^ba od 115(>3 jelova, smrckova,
bukova, hrastova i borova stabla, za raznu gradju i ino tvorivo sposobna, sa sadržinom
od 27422 m^ u procjonbenoj vriednosti od 74,733 for. 51 ne. \xz dosta znatan