DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 36     <-- 36 -->        PDF

2V2


LIST^IK:.


Družtvene viesti.


Sjednica upravljajućeg odbora našega đružtva obdržavana je dne 21. svibnja
1889, pod predsjedanjem p-n. g. M. I)nrsta, a u prisutnosti gg. odbornika: J. Etlingera^


K. Fiselibacha, P. Kesterčanka, I. Kollara, A, Soretida i M, Vrbanića. Poslije ovjerov-
Ijenja zapisnika zadnje odborske sjednice prešlo se je na razpravu predmeta, stavljenih
na dnevni red. Medju ostalimi razpravnlmi predmeti bje zaključeno, da naše Šumarsko
družtvo sudjeluje kod gospodarske i šumarske, te gospodar&ko-obrtne regionalne izložbe
u Osieku, koja će se ondje od 18. kolovoza do 15. rujna 1889. obdržavati.
Odbor votirao je iz svojih sredstva prinos od lOO for. u svrhu pokrića troškova
izložbe. DruZtvo će nadalje od svoje strane izložiti sva do sada izdana djela a podjedno
Će di-žati za vrieme trajanja izložbe od 1. do 4. rujna t. g. svoju ovogodišnju glavnu
skupštinu u Osieku.


Poziv i program za upitnu izložbu oglasismo na ćelu ovoga broja našeg organa,
a program za našu obdržavat se imajuću glavnu skupštinu priobćit eemo naknadno
cjenjeiiim Članovom i ostalim prijateljem Nu već možemo unapred javiti, da će se
prigodom glavne skupštine razpravljati j,nacrt za preustrojstvo političke
šumske uprave u Hrvatskoj i Slavoniji." Izvjestitelj te razpi-ave biti će kr.
županijski nadšumar Franjo Kesterčanek,


Nakon skontrovanja družtvene blag.´jne bje sjednica po di´uztvenom predsjedniku
zaključena.
Družtvene diplome razašiljat će se još tečajem ovoga mjeseca onoj p. n. gg,
ćlanovom, koji takove naruĆiše.


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. zemalj. vlade^ odjela za unutarnje poslove, od 4. svibnja


t. g. broj 12.166. izdana na kr. župan, oblast u Gospiću glede prepriećenja
kriomčarenja sa šuraskimi proizvodi na pilauah u obće.* Povodom mah preotevsih
prekršaja, koji se pocinjaju krjomčarenjem sa šumskimi proizvodi, naročito dovažanjem
nelegitimno dobivenih trupaca na pilane u području kr. kotarske oblasti u
Otočcu, obnašla je kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove, naknadno k naredbi
od 23. srpnja 1883, broj 28.626. ex 1883., izdanoj sbog prepriećenja kriomčarenja
s drvi u obće, u svrhu uspješnog odstranjenja pomenutih nepodobština odrediti Što sliedi:
1. Privažanje i svako ino dopremanje trupacž, ili balvanž, na pilane u noćno
doba, raeunajnd lieti od 8 sati na večer do 5 sati u jutro, u zimi pako od 6 sati na
večer do 6 sati u jutro, treba najetrožlje zabraniti,
2. Vlastnika pilane, kod kojega se pronadje ma ikoji kriomČareni trupac ili ini
šumski proizvod, vaija kazniti reiovnom globom u iznosu od 5 do 40 for, U slučaju
neućerivosti ima se odmjerena globa pretvoriti u kazan zatvora. Uhićeno drvo treba
odmah zaplieniti i u korist šumoposjeđnika, iz Čije Sume je takovo drvo prisvojeno,
dražbenim putem unovčiti. — Ako je vlastnik šume nepoznat, to se ima dobiveni
utržak za upitno drvo ujedno s redovnom globom obratiti narodno-gospodarskim svrham,
ter priposlati ovdašnjoj kr. zemalj. blagajni.
* Slična naredba izdana je i na kr. žnpanij. oblast u Ogulinu.