DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 6. u ZAGREBU, 1. lipnja 1889, God. XIII.


Poziv,


Slavonsko gospodarsko družtvo zaključilo je u svojoj 30. glavnoj
skupštini, obdržavanoj dne I L studenoga 1888. jednoglasno, da se u ljet u
1889. u Osiek u priredi gospodarska i šumarska te gospodarsko-ol)rtna
okružna izIožba^


Ovaj podhvat bit će po liašu zemlju svakako od velike važnosti i po
mnienja podpisanoga odbora popraćen velekoristnimi posljedicami po uspješni
napredak na polju našega gospodarstva, šumarstva i dotičnog obrta. A predradnje
za nj već su dotle dospjele, da ne može biti sumnje, da će ovo domoljubno
poduzeće podpuno uspjeti, tim više, što je Nj. Preuz višen ost, ban
Hrvatske, Slavonije i Dalm aci je, grof Dragutin Khuen-Heder-
VarY od Hedarvara. pokroviteljstvo nad ov<)m okružnom iz10
ž b 0 m p r e m i 10 s t i V 0 p r e u z e t i b 1 a g 0 i z V 01110.


Izložba, koja će biti piiredjena u prostorijah osječke gradske
baš će, 01 V 0rit će se dn e 18~ k o 1 o v oza o. g. svečanim načinom po njezinom
vis. pokrovitelju, a trajat će do 15. rujna o. g.


Eksekutivni odbor, podpuno si svjestan osbiljne svoje zadaće, i do sad se
svojski trsio i uđilj će, ulažući sve svoje sile, revno nastojati, da ovo poduzeće,
kojemu je posvetio sav svoj rad i mar, po mogućnosti uspije.


Ova zadaća bi mu već u napried znatno olabkoćena dobrohotnim pred usretanjem
visoke kr. hrv.-slav.-đalm. vlade, slavnog zastupstva
i poglavarstva kr. i slob. grada Osieka, slavne trgovačke i
obrtničke komore za Slavo u i j u i znamenitih zastupnika našega
veleposjeda, koji su uspjehu ove izložbe namienili znatne svote.


Pa tako se evo ovim na sve one, kojim je stalo do gospodarskoga blagostanja
naše domovine, obraćamo usrdnom molbom, da bi pri ovome podhvatu
udioničtvovali onim poštenim marom, kako smijemo, dapače moramo, da ga
predpostavljamo kod svakoga domoljuba, kojemu je na srdcu napredak mile
nam otačbine,


Slavonija, zemlja krasna, tako obiluje svakim blagoslovom božjim, da se
punim pravom smijemo njime ponositi.
17
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 2     <-- 2 -->        PDF

»- 238 —


Pa ako se njekad možda i činilo, kao da zato sami ne ^namo, to je sada


prosio, i naša je sveta zadaća, da dokažemo svietu, da smo se probudili i^


driemeža; sada je Trieme, da, sviestni si svoga poštenoga nastojanja o napredku,


izađjemo pred sud svieta sa plodovi svojega rada, stranom da kao posljedak


našega dosadanjega pregnuća steku zasluženo priznanje, a stranom, da skupivži


i sgodno smjestivši sve, što smo do sada sami proizveli dobra, kao što i ono,


što nam vanjski sviet nuđja od svojih naprednijih stečevina u zastupanih stnikah,


upotrebimo sgodu, da se ućimo i tako da nadjemo pravac daljuemu svojerau


napredkn.


To sve može biti tek onda, ako se svi pozvani ćinbenici slože u nastojanju,
da izložbu našu ukrase plodovi svojega rada, i da joj osvietle lice pred svimi,
koji će se iz raznih krajeva cjelokupne monarkije sastati ovdje, da tu izložba
motre i u njoj da nadju poduke i pobude.


Pa za to evo upravljamo molbu prije svega na visoko plemstvo,
veleposjednike, gospodare i zastupnike obrta, da na ova izložbu
što više plodina gospodarstvenih odnosno tvorina obrta, što zasiecaju u gospodarstvo,
blagohotno priposiati izvole.


U napried uvjereni o njiliovu domoljublju, o požrtvovnosti njihovoj za sve,
što je dobro i plemenito, misUmo, da nam nije istom naglasiti, da je glavni
uvjet uspjehu našega podhvata što živahnije udionićtvovanje sa njihove strane;
dapače je upravo dužnost svakoga misaonoga zastupnika ma koje gospodarske
struke, koli prema zemlji, toli prema njemu samomu, da što većim saućešćem
i što pođpunijim izlaganjem obilja zemlje naše ovoj izložbi osjegura što ljepši
uspjeh,


A da bi se i dragoj svrsi, našoj poduči, u što većoj mjeri zadovoljid
moglo, eksekutivniodbor smatra svojom dužnošću, pozvati i vanjske zastupnike
gospodarstva, šumarstva i rudarstva, graditelje gospodarskih
strojeva, zastupnike znanosti i posjednike tvornica
za izradbu gospodarskih surovina, da što življe učestvuju kod naše izložbe.


Mi ćemo im zato biti tim zahvalniji, što je svrha izložbi njihovih tvorina,
da svakomu, a osobito manjemu gospodaru, kojemu sadašnji napredak u svih
granah gospodarstva možda nije tako poznat, kako bi i sam želio, pruži prilike,
da se uputi, poduči i potakne na dotjerivanje svojega rada.


Pa zato evo nas spremnih na djelo. Ohrabreni pouzdanjem najvišjih
krugova naše domovine, podupirani moralno i novčano visokom kr. zemaljskom
vladom, kr. i s). gradom Osiekora, od znamenitih družtva i posebnika i uvjereni
0 živom saućešću svih krugova našega sugradjanstva, mi držimo, da se podpunim
pouzdanjem smijemo nadati iiepomu uspjehu ovoga domoljubnoga poduzeća.


Podjedno priobćujemo i program za istu izložbu:


L
Pod pokroviteljstvom Njfgove Preuzvišenosti bana Icraljevina Hrvatske,


Slavonije i Dalmacije Dragutina grofa Kh uen-I16dervary-a od Ilćder
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 230 —


vara priredjuje slavonsko gospodarsko družtvo uOsieku uvrieme
od 18. kolov. do uključivo 15. rujna 1889. na izloženom prostora u
gradskom vrtunOsieku gospodarsku i šnuiarsku, te gospodarsko-obrtnu okrutnu
izložbu. Za vrieme trajanja izložbe prirediti će se ujedno natjecanje za mlatila,
sjeckarice, trebila i plugove, te netjecanje u oranju.


II.
K ovoj će se izložbi primati iz Slavonije:
1. Pripašna i uživna stoka svih pasmina i to: konji, goveda, ovce, ko;ie i
krmad, zatim perad i ribe.
2.
Tovna stoka. U ovu skupinu primati će se sljedeće vrsti pitanaca:
a) Telad, junad, krave, volovi i bikovi.
b) Ovce za tov svih pasmina (najmanje 3, a najviše 10 glava), jagnjad,
ovnovi i ovce.
c) Krmad za tov svib pasmina do 2 godine stara.
d) Tovljena perad i to najmanje 3 glave.


3. Plodine i tvorine gospodarstva i gospodarskog obrta kao: žita, sjemenje,
proizvodi mljekarski i t, d,; surovine. proizvodi svih grana gospodarskoga obrta.
4. Pića, konserviranje jestvine, sušeno voće i t. d., izložiti će se u posebnom
odjelu, u kom će biti kupaonica.
5. Gospodarstvu pomoćne tvari i potrebštine. Umjetna gnojiva, krmiva,
gradjevne tvari.
6.
Strojevi i sprave za gospodarstvo i sve grane gospodarskoga obrta.
7. Znanstveni i obrazovni predmeti: strukovna književnost, analise, modeli,
tlocrti, troškovnici.
8. Razni proizvodi obrta, koji u ostalili skupinah sadržani nisu, ali u neposrednom
odnošaju ka gospodarstvu stoje9.
Pčelarstvo prikazati će se u 4 odjela: a) žive pSele, b) košnice i
sprave, c) med i vosak i njihovi proizvodi, d) književnost i obuka.
10. Svilarstvo prikazati će se u 3 odjela: a) čahure i surova svila,
b) proizvodi dudova, c) književnost i obuka.
11. Vrtljarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo u cielom obsegu.
12. Šumarstvo, drvni obrt i rudarstvo.
IIL


Buduć je svrha izložbe i ta, da se obćinstvo okoristi i poduči novijimi


stečevinami znanosti i izkustva, poredanimi u pregledno skupine, primat će se


k izložbi sljedeći predmeti makar od kud prijavljeni, kao: gospodarski strojevi


i sprave, rudarski proizvodi; pomoćne sprave pri dobivanju mljekarskih pro


izvoda, koje se osnivaju na novijih tehničkih izumih; konservirane jestvine i


suženo voće, kao i za njihovo proizvađjanje potrebite sprave: gospodarske


pomoćne tvari i potrebštine kao umjetna gnojiva, krmiva i gradjevne tvari;


znanstveni i obrazovni pi-edmetL u obće, zatim strukovna književnost, nacrti,
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 240 —


analise, modeli, i Da ovo odnoseći se patenti; napokon /iva ])erađ i ribe, te


2a
uzRoj takovih potrebne sprave i konačno p(´elarske sprave i proizvodi.


IV.
Za vrieme izložbe prirediti će se takođjer natjecanje za mlatila, sjeckavice,
trebila i plugove, kod kojega se odnosni izložbeni predmeti izpitati imadu. Ono
imade tu svrhu, da se k ovomu natjeca!)jn priposlani t^trojevi izpitaju obzirom
na njihov sastav, uporabnu vriednost, te kolikoću i kakvoću radnje. Za provedbu
ovoga natjecanja kao i za natjecanje u oranju izdati će se posebne
ustanove.


V,


Prijave za ovu izložbu imadu se najkasnije do 15. lipnja 1889.
izložbenom uredu slavonskoga gospodarskoga družtva u Osieku gornjem građu
priposlati. 0 prijavah, stigavših posije toga roka, odlučiti će eksekutiviii
odbor prama moguće još raspoloživom prostoru.


VI.
Prijaviteljem, kojih prijavnice za izložbu prihvaćene bndu, izdati će se
tekućim brojem providjena potvrdnica, na koju će se imati pozvati, kad svoje
predmete k izložbi pošalju.


VIL
Izložitelji imadu prijavljene i izložene predmete na vlastiti trošak i pogibelj
dopremiti i ođpremiti.


Po izložbenom odboru moguće postigmite polakšice kod prometnih ol)(´i!;i
(željezničkih i parobrodarskih), kao i odpust uvozniue u grad, priobćiti će se
svim izložiteljem pravodobno.


VIII.
Svi izložit se imajući predmeti izim onih za povremene izložbe prijavljene
žive životinje, voće i povrće, imadu se u roku od L do 10 kolovoza 1889. u
izložbeni prostor dopremiti,


IX,


Mjestarina za svaki izpunjeni četvorni metar ustanovljena je kako sliedi:


a) Tlo za osamljeno stojeće predmete u nepokrivenom prostoru 1 for.


b) Tlo za osamljeno stojeće predmete u nadkrivnom prostoru 8 for.


c) Ploština na stolovih, ormarih ili stalcih u zatvorenom prostoru 5 for,


d) Ploštine stienfi i to samo do 3 metra visine po tekućem metru 3 for.


Za predmete, koji velik prostor zauzimlju, a nialenu vriednost imarlu.


dopušteno je izložbenom odboru ciene za mjestarinu razmjerno sniziti. Tako
isto za veće kolektivno izložbe. (Mjestarina za životinje vidi pod točkom XXVL)


\,


Jednn polovica u prodjaSnjoj točki označene mjestarine, ima se npWili
neposredno po primitku potvrdnice, da je prijava prilivaćena, a druga polovicu
ima se uplatiti u isto vrieme, kad se predmet k i^^ložbi odpreiui.
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 241 —


XL ´
Za pojedine izložke iiioguće potrebite stolove i stalke pribaviti će izložbeni
odbor be;iip!attio.
One pako stolove, ormare i stalke, koji isključivo služe za porabu samoga
izAožitelja, iina si ovaj sam dobaviti, ili će to na njegovu izričnu želju na trošak
izložitelja odbor učiniti,
XIL ´
Predmeti izložbeni imadu se smjestiti i postaviti onako, kako to izložbeni
odbor odredi.


Svi u izložbi smješteni predmeti osjegurati će se po izložbenom odboru
kod tuzemnoga kojega osjegurajućeg zavoda proti šteti od vatre.
Trošak za osjeguranje imati će izložitelji prama naznačenoj vriednosti
njihovih predmeta sami nositi.


XIV..
Izložbeni odbor pobrinuti će se za najbolji nadzor izloženih predmeta, ali
ne preuzima odgovornosti za slučaj kakove štete


^ XV/ ,
Na naročiti zahtjev izložitelja posredovati će nadzorno osoblje željenu
možda prodaju izloženih predmeta. U tom će se slučaju imati u ime pristojbe
za posredovanje izložbenomu odboru 57o kupovnine uplatiti.
Izložitelja ipak prosto stoji vlastito osoblje za nadzor svojih predmeta
namjestiti, koje će i prodaju njegovih predmeta obaviti moći.
Za vrieme izložbe smjeti će se medjutim samo onakovi predmeti prodati
i odnjeti, za kojih je nadomještenje izložitelj unapred se pobrinuo.
U obće je samo uz obćenitu ili naročitu dozvolu izložbenoga odbora slobodno
izložene ili prodane predmete odstraniti.


XYL
Točenje raznih pića, te prodaja jestvina u izložbenom prostoru dozvoljeno
je samo uz predhodan dogovor sa izložbenim odborom.


XVIL


Izložitelji, te njihovi stalni zastupnici i opunomoćeni, zatim njihovi za
u´zdržavanje ili radnju izloženih predmeta neobhodno nuždni radnici, dobiti će
ulaznice za slobodan ulaz u izložbu, bud za cielo vrieme njenoga trajanja? bud
samo za kraće vrieme.


XVIIL
Izložitelji obvezani su u roku od 14 dana nakon svršetka izložbe sa izložbenim
uredom obračunati, pa tek onda predmete svoje odpremiti.
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 6     <-- 6 -->        PDF

~ 242 —


Za one predmete, koji se u naznačenon) roku vi izložbenog prostora odstranili
iiebi ili odstraniti nebi mogli, imade se od izložbenoga odbora zatražiti
produljenje toga roka,


XIX.
Za prosudjenje i izpitanje, te nagradjivauje izloženih predmeta, izim otiili
izloženih u posebnih izložbah pod XX1L točkom naznačenih, sastaviti će se
.ob(5a porota, koje će jednu trećinu članova odabrati izložbeno povjerenstvo, a
đvie trećine izabrati će se iz broja
izložiteija.
Za nagrade ustanovljuju se sliedeći stupnjevi:


1. Počastna diploma kao odlikovanje prvoga stupnja.
,2. Diploma zlatne kolajne kao odlikovanje drugoga stupnja.
3. Diploma srebrne kolajne kao odlikovanje trećega stupnja.4.
Diploma mjedene kolajne kao odlikovanje četvrtoga stupnja.
Uz svaku navedenih nagradnih diploma, dodati će se mjedena kobjna,
. Osim navedene četiri počastne nagrade podieliti će porota još i nagrade
u novcu za izložitelje seljake, te diplome za suradničtvo.


´xx/


Svaki izložitelj kao i njegov zastupnik, te njegovi radnici^ dužni su pokoriti
se određbam izložbenoga povjerenstva.


XXL


Sve želje i pritužbe imadu se priobćiti buđ ravnatelju izložbe, bud onomu


izložbenom povjereniku, koji se onaj čas kao takav u izložbenom prostoru


nalazi.


XXIl´


Za vrieme trajanja izložbe prirediti će se na niže ustanovljene rokove


povremene izložbe živih životinja, te voća i povrća, i to:


od 25. do uključivo 27. kolovoza izložba konja;


» 1. » )) 3. rujna izložba pripašne, uživne i tovne rogate marve;


8. » » 10. ,j „ svinja, ovaca i koza za pripašu i tov;
77 10. » 55 15-jv „ peradi;
w 12-„ „ 15. „´ ^
^^ riba;
napokon izložba voća i povrtelja od 8. do uključivo 15. rujna.


J5


XXIII.
Vrhu prijavljenih za izložbu životinja, izdati će se izložiteljem pravođobuo
posebne pripustnice, na kojih si izložitelj imade po obćinskom poglavarstvu ili
po živinaru potvrditi dati, da u mjestu odpreme nikakova pošastna bolest iie
vlada*


Pri odpremi željeznicom preporuča se izložiteljem, da si od željezoi^^lnl!


predstojnika potvrdnice ob obavljenom odkuženju željezničkih kola izdati d:idu,
ŠUMARSKI LIST 6/1889 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 243 — ^ ^
XXIV;´ ´
Za izložbu prijavljene životinje, imadu se na dan prije otvorenja odnosne
povremene i/´.ložbe, na odredjeno mjesto u izložbu dopremiti.
Prodane životinje nesmiju se prije svršetka odnosne povremene izložbe sa
izložbenog prostora odsti´aniti.


XXV.
Potrebno nadzorno osoblje, krmu, stelju i stajsku ođpremu dobaviti će
izložbeni odbor na trošak izložiteija, kojemu ipak prosto stoji, za to se sam
pobrinuti.


XXVI.
Za
izložene životinje ima se po glavi sljedeća mjestarina platiti:
a) za telad do 6 mjeseca ...... . 1
11 foi
foifoi\
\\ — nvč.
b) za rogatu niarvu ....... . 4 )?
c) za krave sa teletom , ... -. . 5 33 —d)
za konje 6


»
e) za kobile sa ždriebetom . . .. . 8 —


n
f) za ovce i koze bez obzira na dobu . 73 50
g) za krmad . . .... . . . . 50
h) za krmaču sa praščići u posebnoj ogradi , 2 „ — „
i) za perad u kavezih izložiteljevih po četvornom
metru . . I „ — „
Izložitelji seljaci neplaćaju nikakovu mjestarinu.


XXVIL


Životinje neposlušne i divlje, inmdu se providiti obicnimi spravami za
sigurnost. U protivnom slučaju mogu se takove životinje po odredbi izložbenoga
odbora s izložbenog prostora odstraniti.


. . ´ xxvnL


Izložiteljem većeg broja životinja slobodno je uz dozvola i dogovor izložbenoga
odbora i posebne prostorije si sagraditi.


XXIX.
Za povremenu izložbu prijavljeno voće i povrće ima se do 6. rujna 1889.
priposlati. Ovo će se izložiti na papirnih tanjurih, koje će izložbeni odbor, na
trošak izložitelja nabaviti. Izložitelju ipak prosto stoji, u tu svrhu vlastite prikladne
posude upotriebiti.


XXX.
Svaki izložite!] ima uz izloženi predmet vidljivo smjestiti tablu sa imenom
i obitavalištem izložitelja, zatim kod stoke sa oznakom pasmine i dobe; kod
predmeta za prodaju ima se na tabli označiti i njihova ciena.