DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 8     <-- 8 -->        PDF

-- 196 —


plazove, koje ciste zrak, jednom riečju: koje uzdržavaju, dapaee stvaraju
rođovitost zemlje, kakovu može onda crpiti korist ratar?


Ako se dakle boce zatora šuma donekle na put stati neće biti dovoljno,
da država samo strogi i sdušni nadzor vrši nad tim, da se šume odviše slobodno
ueuživaju i da se odstrani svaka zloporaba, kojom se krnji javna korist, već
tu treba i na druga sredstva misliti, kojim da se znamenito dielovanje šuma
kao vrelo narodnoga života i dobrostanja osjegara.


Pozmito je svakomu, koji je iole proučio odnošaje na krasu, da je tamo
čovjek najveći neprijatelj šumi, jer ju nemilice sječe, pali i krči, nemisleć na
to, da mu je šumom njegov boravak usko skopčan i da o šumi odvisi sav
obstanak i sva budućnost ciele okolice.


Kad se jednom probudi u žiteljstvu njeka ljubav i susjet prama šumi, kad
nauči poznavati zvanje šuma, njihovu korist i potrebu, to je ovo već samo po
sebi eminentno važna stečevina u šumskom gospodarstvu, koja je podobna, da
svakomu šumaru znatno olabkoti posao oko pošumljenja krasa, koji danas uz
svaku žrtvu budi materialnu budi duševnu baš sbog gore navedenog nemara,
koji je uvriežen u žiteljstvu napram šumi, ilusornom postaje.


Sredstvo dakle, koje će nam omogućiti, da se stavljeni cilj postigne, t. j .
da se shodnim načinom odvrati žiteljstvo od silovitoga i objestnoga napadaja
na šumu, biti će po svoj prilici medju ostalim i to, da se sjedne strane osjećati
dade šumotarcem strogost zakona, a s druge strane da se onaj, koji goji i njeguje
šumu, opet uvjeri, da se njegov r^d i trud doista cijeniti znade.


Imajući ovu plemenita svrbu pred očima, koja je namijenjena javnomu
nagrađjivanju naime; da se drugi žitelji obodre na slični rad u prilog gajenja
šuma, zatim, da se jur započeto nastavlja i u buduće sačuva, podielila je kr.
zem. vlada počam od godine 1885. znatne nagrade.


Nagrade za pošumljenje u ličko-krbavskoj županiji. God.
1885. dobiše kako slijedi:


U kotaru Gospić, polit, obćine Gospić i to: po 80 for. Nikola Galac,
Petar Galac, Ivan i Jure Pađjen, Petar Padjen, Mile D^^sić; po 20 for. Joso
Padjen, Frane Mataja, Petar Desić, Martin Padjen, Marko Padjen. — U kotaru
Perušić, polit, obćine Perušić i to: po 10 for. Ilija Vlainić, Luka Pocrnić, Marko
Dasović, Jure Hečimović, Marko Culunović, Nikola Hečimović, Jakov Šutić,
Ante Vlainić; po 8 for. Pava Vlainić, Mile Sorić, Stojan Dasović, Stojan Brnozović,
Mate Brnozović, Štipan Dasović, Ante Šutić, Martin Antonović, Pere
Dasović, Vid Dasović, Jure Dasović, Štipan Sorić, Ivan Antonović, Pavao Vlainić,
Ivan Sorić. ~


Godine 1886. dobiše kako. slijedi:


U kotaru Gospić, polit, obćine Brušane: Jakov Ćačić 40 for. — U kotaru
Perušić, polit, obćini Kosinj i to: 20 fjr. Bariša Rožić; po 15 for. Martin
Benčić, Vujo Pribić i La^o Glumac; po 10 for. Lovro Gngurić, Joso Prsa,
Jure Fadljević, Petar Paripović, Petar Nikšić, Mile Vukelić, Jovo Munjas —
U kotaru Perušić, polit, obćin^ Perušić, i to: po 15 for. Mile Jur išić i Mil6