DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 7     <-- 7 -->        PDF

^ 195 —


mladjih zdravih stabala i kad sa 1 do 2 srintim. de])ele. Prutove i Kibljike
treba odsjeći sa stabla nešto prije iii u početku inezgruuja vrbe ili topole, t. j .
kad se hoće da krene sok u drvetu, i koso sru])i s oba kraja, pa ako nam je
mogućno odmah se posade u zemlju na odredjeno mjesto, Ako nam je to nemogućno,
da za poduže vrieme učinimo ma iz kojeg uzroka, onda se metne jiruće
ili šibljike do polovice u vodu, a druga polovica izvan vođe pokrije se ili zakloni
cime mu drago od sum-a. Ovi razsadni prutovii treba da su 30 do 6´.) cm.
dugački a i duži za mjesta, gdje vjetrovi nanose duboke pješčane smetove. Za
sadnju napravi se motikom brazda, poredaju se u njoj malo ponagnuto.s vrhovima,
obrnutim k sjeveru ili sjevero-istoku, pa zagrnu pie^koni toliko, da samo 10
do 20 cm. (1 do 2 šake) viri jedan kraj iz zemlje i dobro nagazi; tako će se
dobro primiti i mnoge izdanke istjerati. Nikad ne valja razsadne prutove pohađati
u piesak ili inače u zemlju, jer se lu prerubljenom kraja lahko zaljašti
kora, te se onda težko prima uzemlji. Mnogi tvrde iz iskustva, da prije sadjenja
valja na onom kraju, koji će se staviti u zemlja, na više mjestah nasjeći kora
do drveta, te će onda prut pustiti u zemlju mnogo više žila iz tih zasjeka.


Zasadjivanje i zasijavanje na pješčanicama mora se započeti najprije od
one strane, odakle vjetrovi duvaju i dalje produžavati redom, pa će stražisjc
starije drveće i šiblje sve bolje i više zaklanjati prednje mladje i praviti mu
povoljnu zavetrinu. Po brežuljcima i brdima počinje se zasadjivanje i zasijavanje
od vrha pa produžava do podnožja njinog. K.


Nagrade za gajenje sume u kraških krajevih.


Do nedavno subvencioniralo se je od grana kulture tla samo ratarstvo
s tog razloga, da se unapriedl produktivna snaga i da se ova uživana ])ripomoć
danas sutra povrati uz obilne kamate u obliku povišene snage porezovne.


U novije doba od kad se je opazilo, da obstanku šumž, — im.enito na
primorskom krasu — pogibelj prieli, obratila je kr. zem. vlada takodjer svoju
brigu i skrb na promicanje šumarenja, sliedeć primjer ostalih kulturnih
zemalja.


Ovo promicanje biva tako, da se javno nagradjuju i podupiraju onakovi
žitelji, koji se odlikuju sadjenjem i njegovanjem šume.


Prem se nemože tvrditi, da nagradjivanje za gajenje šuma ima onu istu
svrhu, koja je namienjena nagradjivanju za promicanje ratarstva, to se tim, što
se nagradjuje sadjenje šuma, ipak posredno podpomaže i ratarstvo, ne gledeć
na ostalu korist, koju imaju šume u narodnom kućanstvu i obrtu, buduć ratastvo
bez šumogojstva nikada procvasti nemože; jer kad neima šunul, koje razbijaju
žestinu vjetrova, koje blaže toplotu zraka, koj.^ sgašćavaju i umnožavaju vodenu
Paru, koje prieče oluje i tuču, koje hrane vrela i potoke, koje prieče urvine
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 8     <-- 8 -->        PDF

-- 196 —


plazove, koje ciste zrak, jednom riečju: koje uzdržavaju, dapaee stvaraju
rođovitost zemlje, kakovu može onda crpiti korist ratar?


Ako se dakle boce zatora šuma donekle na put stati neće biti dovoljno,
da država samo strogi i sdušni nadzor vrši nad tim, da se šume odviše slobodno
ueuživaju i da se odstrani svaka zloporaba, kojom se krnji javna korist, već
tu treba i na druga sredstva misliti, kojim da se znamenito dielovanje šuma
kao vrelo narodnoga života i dobrostanja osjegara.


Pozmito je svakomu, koji je iole proučio odnošaje na krasu, da je tamo
čovjek najveći neprijatelj šumi, jer ju nemilice sječe, pali i krči, nemisleć na
to, da mu je šumom njegov boravak usko skopčan i da o šumi odvisi sav
obstanak i sva budućnost ciele okolice.


Kad se jednom probudi u žiteljstvu njeka ljubav i susjet prama šumi, kad
nauči poznavati zvanje šuma, njihovu korist i potrebu, to je ovo već samo po
sebi eminentno važna stečevina u šumskom gospodarstvu, koja je podobna, da
svakomu šumaru znatno olabkoti posao oko pošumljenja krasa, koji danas uz
svaku žrtvu budi materialnu budi duševnu baš sbog gore navedenog nemara,
koji je uvriežen u žiteljstvu napram šumi, ilusornom postaje.


Sredstvo dakle, koje će nam omogućiti, da se stavljeni cilj postigne, t. j .
da se shodnim načinom odvrati žiteljstvo od silovitoga i objestnoga napadaja
na šumu, biti će po svoj prilici medju ostalim i to, da se sjedne strane osjećati
dade šumotarcem strogost zakona, a s druge strane da se onaj, koji goji i njeguje
šumu, opet uvjeri, da se njegov r^d i trud doista cijeniti znade.


Imajući ovu plemenita svrbu pred očima, koja je namijenjena javnomu
nagrađjivanju naime; da se drugi žitelji obodre na slični rad u prilog gajenja
šuma, zatim, da se jur započeto nastavlja i u buduće sačuva, podielila je kr.
zem. vlada počam od godine 1885. znatne nagrade.


Nagrade za pošumljenje u ličko-krbavskoj županiji. God.
1885. dobiše kako slijedi:


U kotaru Gospić, polit, obćine Gospić i to: po 80 for. Nikola Galac,
Petar Galac, Ivan i Jure Pađjen, Petar Padjen, Mile D^^sić; po 20 for. Joso
Padjen, Frane Mataja, Petar Desić, Martin Padjen, Marko Padjen. — U kotaru
Perušić, polit, obćine Perušić i to: po 10 for. Ilija Vlainić, Luka Pocrnić, Marko
Dasović, Jure Hečimović, Marko Culunović, Nikola Hečimović, Jakov Šutić,
Ante Vlainić; po 8 for. Pava Vlainić, Mile Sorić, Stojan Dasović, Stojan Brnozović,
Mate Brnozović, Štipan Dasović, Ante Šutić, Martin Antonović, Pere
Dasović, Vid Dasović, Jure Dasović, Štipan Sorić, Ivan Antonović, Pavao Vlainić,
Ivan Sorić. ~


Godine 1886. dobiše kako. slijedi:


U kotaru Gospić, polit, obćine Brušane: Jakov Ćačić 40 for. — U kotaru
Perušić, polit, obćini Kosinj i to: 20 fjr. Bariša Rožić; po 15 for. Martin
Benčić, Vujo Pribić i La^o Glumac; po 10 for. Lovro Gngurić, Joso Prsa,
Jure Fadljević, Petar Paripović, Petar Nikšić, Mile Vukelić, Jovo Munjas —
U kotaru Perušić, polit, obćin^ Perušić, i to: po 15 for. Mile Jur išić i Mil6
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 9     <-- 9 -->        PDF

´ ´ ^ ^ 197 —
Murgić. ~ U kotara Gospić, polit, obćine Osik i to: po 20 for. Nikola I Joso
Portnar; po 15 for. Mile Biljan i Mile Eatković; po ]0 for. Nikola Parićić,
Dane Ilatković, Nikola Zalović, Mile Zalović. Štipan Z´ilović, Mile Zalović, IMu
Zalović^ Mile Katković.


Godine 1887. dobiše kako slijedi:


U kotaru Gospić, polit, obćine Osik i to: 15 for. Ivan Dev&ić učitelj;
po 10 for. Franjo Orešković lugar, Martin Butković lugar, Aleksa Bakić lugar,
Nikola Kosanović lugar, Joso Nikšić lugar, Tomo i Simo Štimac; po 8 for.
Janko HoiTatJć. Jakob Gorak, Franjo Orešković, MileKeBdulić, Mate Orešković,
Joso Pavižić, Jakob Perčević, Mile Horvatić, Petar Portnar, Blaž Portnar, Grga
Portnar, Luka EEorvatić, Lovro Horvatić, Pavao Horvatić i Dmitar Bakić. —
U kotaru Gospić, polit, obćine Smiljan i to: 20 for. Martin Miškulin; po 15 for.
Ivan Štipan učitelj i Marko Zdunić učitelj; po 10 for. Jakov Čačić, Ivan Biljanić,
Luka Devčić, Luka Devčić, Luka Sudar, August Sudar, Petar Kovačević; po
8 for. Dragoja Kovačević, Mile Bogić, Ilija Bogić, Sava Bogić, Stevan Pejnović,
Nikola Sudar, August Sudar, Joso Pegelj. — U kotara Gospić, polit, obćine
Raduć i to: 15 for. Milanko Panjković; 10 for. Torao Podkrajac. — U kotaru
Perušić, polit, obćine Perušić i to: po 8 for. Tomo Perša, Pave Kruljac, Filip
tizelac, Filip Orešković, Jakov Orešković. — U kotaru Perušić, polit, obćine
Kosinj i to: po 10 for. Sofija i Ilija Grničić; po 8 for. Vujo Kordić, Pano
Drašković, Jo^^o A^nkelić, Mile Vukelić, Štipan Petranović, Štipan Delač, Luka
Manee, Tri\ua Bogorac, Gjuragi Stakić, Mika Miletić, Luka Kokotović, Jovan
Kokotović, Obrad Brnić, Sava Kordić, Damjan Momčilović, Stevan Momčilović.
Manojlo Repac, Petar Pribić, Mijat Signrnjak, Guste Petković. — II kotaru
Otočac, polit, obf^ine Brloi.^ i to: 10 for. Ivan Nekić — U kotaru Senj, polit.
obćine Kriviput i to: po 10 for. Joso Tomljenović, Mile Prpić, Marko Pavelić,
Tereza Prpić, Leon Krnipotić, Mijat Prpić, J(.so Prpić, Bariša Prpić, Ivan
Krmpotić, Jandre Šojat Ivan Krmpotić, Mile Krmpotić, Ilija Pavelić, Frano
Tomljenović, Marija Tomljenović, Mijat Šojat, Mile Tomljenović, Marko Prpić,
Štipan Tomljenović, Marko Tomljenović, Štipan Tomljenović, Juro Butković,
Ignatije Butković. — U kotaru Otočac, polit, obćine Švica i to: 40 for. Štipan
Marković, — U kotaru Gračac, polit obćine Popina i to: 10 for. Filip
Jovanić.


Godine 1888. dobiše kako slijedi:


U kotaru Gospić, polit, obćine Gospić i to: 60 for. kr. kot. oblast u
Gospiću za nabavu šum. sjemena; po 10 for. Gjuro Križković; po 8 for. Ivan Pavelić
i Nikola Abramović. — U kotara GoPetar Krajnović kapetan; po 20 for- Ivan Šikić; po 12 for. Ive Brkljačić, Ivan
Kovačević, Ivan Nikšić; po 10 for. Vojko Pejnović, Pavao Milašinović, Ivo
Pejnović; po 8 for. Laka Rabčlć, Dane Biažević, Luka Bogić, Lovre Uzelac,
Fraue i Ivan Kovačević, Dane Pejnović. — ^ U kotaru Gospić, polit, obćine
Mušaluk i to: 20 for. Martin Butković lugar. U kotaru Gospić,, poUt. obćine
Oiik i to: 50 for. kr. kot. oblast u Koreuici za nabavu sjemena; 20 for. Frane
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 198 —


Orešković lugar; po 15 for. Jure Simatović pom. lugar, Aleksa Bakić poni.
lugar; po 10^ for. Pavao Lisac; po 8 for. Pavao Biljari, Jakov Perčević. ^ U
kotara ^^ospić, polit, obćiae Tniovac i to: po 5 for. Grga Pavelić i Ante
Pavelić. — U kotara Gospić, polit, obćine Karlobago i to: po 10 for. Bartol
Tomljenović, Karlo Toniljenović, Tonio Tomljenović. — U kotaru Gospić, polit.
obćiiie Brukue i to: 20 for. Sava Ugarković; 15 for. Ivan Bili´an; 10 for.
Joso Šušnjar. ~ U kotaru Gračac, polit, obćine Zrmanja i to: 20 for. Marko
Ilija Budirair. — U kotaru Gračac, poUt obćine Vrelo i to: 20 for. Tomo
Kukić. U kotaru Senj, polit, obćine Sv. Juraj i to: 15 for. Ivan Pavicić. U
kotaru Perušić, polit, obćine Perušić i to: 20 for. Janđre Biljan; 15 for.
Ante Murgić; po 10 for. Jandre Viđmar, Mate Marinclin; ])0 8 for. Miiadin
Grnić, Ivan Kokotović, Pttar Biiničevćić, Nikola Pnbić, Sava Križković, Nikola
Stakić, Bude Lemić, Lovre Lemić, Ante Lemić, Jure Radović, Mile Abramović,
Joso Drašković, Joso Šops, Ivan Klobncar, Samojlo Kokotović, Jure Dra^ković.


U županiiji riecko-modruškoj izplaćene su slijedeće nagrade:
Za godinu 1887,:


U kotaru Novi, polit. ob<5ine Krrnpote i to: 15 for. Baidši Balenu.
Za god. 1888.:


U kotaru Novi, polit obćine Krmpote i to: 25 for. Vicku Komadini;
20 for. Blažu Krmpotiću; 10 for, Filipu Blaževiću. (Ukupno 1048 for.)


Pređavajuć ove crtice javnosti izjaviti nam je samo još i tu želju, da
rečeno nagradjivanje doista bude kao pobuda i primjer za ostalo pučanstvo,
te da vlastitim nagonom što revnije suđjeljuje kod pošumljenja krasa, o uspjehu
kojega sva buduća sudbina primorskih strana od visi i koji se uspjeh bez svojevoljnoga
sudjelovanja pučanstva postići neda. .


Imenito bismo preporučili, da oni faktori, koji su zvani, da utiču u sudbinu
seljaka, takodjer koju doprinesu, da se seljak valjano poduči i ponuka na rM
oko gajenja šuma.


Prem je vrieme odviše kratko, da bismo mogli izreći sud o uspjehu, koji
se je do sada ukazao naglašenim jur nagradjivanjem, to se ipak po gornjem
izkazu opaziti može, da broj žitelja, koji se javljaju, da su šumu uzgojili, svake
godine znatno raste. R. F.