DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 235
Oglas dražbe.


Zaključkom županijskoga, upravnoga odbora riočko-modruške županije od 6, kolovoza
1888. br. 381., odobrenoga odpisom visoke kr zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poalove, od dne 28. rujna 1888. br, 32491. dozvoljena je prodaja hrastovine
nalazeće se u šumištu ^Hrastiku" (na Brežničkomu polju) vlaatni^.tvo upravne obćine
Drežnice, na kat čest 1037/b, 1089, i 1053 na površju .od 89 jut, 5iO[J", ter
pretvorba toga zemljišta u drugu vrst kulture. —


Ukupna hrastova gromada procjenjena je na 5330 m*´^, od kojih je po prilici
1600 m´^ prikladnih za tehničku porabu (gradju i tvorivo).
Procjenjeno je 2225. hrastovih đebala sliedećega prsnoga promjera (u visini od,
1^ met):


i centmt.


prsnoga proukupno
mjera 32 34 36 38 40 42 44 46 48 60 52 54 58 Ool 62 70 75 851100 lio]


broj
1 stabala 398 225 2te 189 11.4 189 55 87 46 97 48 67 2# 113 246 25 27 24 19 17 2225 ,


Na temelju uvodno spomenutoga visokoga vladnoga odobrenja obdržavati ^e se
dne 1. lipnja t. g. u deset sati prije podne kod kr. županijske oblasti u Ogulinu
dražba putem pismenih ponuda na cieloukupnu hrastovu gromadu, nalazeeu se u rečenom
šumištu, prikladnu za tehničku porabu (gradju i tvorivo) bez naknadne premjerbe \zradjene
robe uz izkličnu cienu od 5000 for. (slovom pet tisuća forinta).


Od sredine ^^Hrastika" do glavne ceste ^^Novi Ogulin" (RudolLnske ceste) imade
14 kim., „EudoIfiDskom cestom" do morske luke Novi 45*4 kim. a od željezniSke Štacije
Ogulin 28-6 kim.


Ob<$enitiuvjetiovedražbejesu:


1 Pismene ponude treba da su propisno biljegovanCj dobro zapečaćene i obložene
žaobinom od 250 for. (dvie stotine petdeset forinta) a. vr. u gotovom ; a moraju prispjeti
županijskoj oblasti najkašnje đo 10 sati prije podne dana prvoga lipnja t. g.


Izvana na omotu ponude mora biti jasno navedeno ,.da je ponuda za hrast ovinu
prikladnu za tehničku porabu, nalazeču u šumištn „Hrastiku´´,
obloženasažaobinomod250for. a. V.


2. U ponudi imade ponuditelj naročito navesti,, da su mu svi drazbenl uvjeti
dobro poznati i da na nje bezuvjetno pristaje.
3. Cjelokupna kupovina imade se uplatiti kod žup, oblasti za 14 dana nakon
odobrenja „Prodajno - kupovnoga ugovora" po visokoj kr. zem. vladi, ter svakako prije
početka izradbe dostale hrastovine.
4. Položena žaobina u iznosu od 250 for. ostaje kao jamčevina za točno obdržavanje
prodajno-kupovnim ugovorom ustanovljenih uvjeta, te ce se povratiti dostalcu
nakon dovršenoga posla.
5. Hrastova stabla odnosno roba imadu se izraditi i izvoziti do konca prosinca
1890. (hiljadu osam sto i devetdesete) godine.
6. Dostalac ima pravo izraditi od ukupne hrastove gromađe nalaze^e se u šumištu
„Hrastiku** sve ono, što drži upotrebljivo za tehničku porabu budi koje vrsti t. j . za
kalanu, tesanu ili piljenu robu, i to bez obzira na proejenjenu količinu od 1600 m^,
bez naknadne premjerbe izradjene robe i bez ikakove dalnje odštete imovnoj obcini
Drežnici. —
7. Ogranke, ovrške i sve odpadke od izradjenih stabala mora kupac ostaviti na
licu mjesta na razpolaganje občini Drežnici
8. Ona stabla, koja kupac za izradbu upotrebiti nemožCj ostaju vlastničtvo rečene
imovne občine.