DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 38     <-- 38 -->        PDF

~ 226 "


Majsatz Viktor, drvotržac, Mitrovica, 1879Mali
n Virgil , kot. Šamar imovne obćine gjurgjeva´-ke. belovar, 1870.
Malnar Josip, viastelmski šumar, Police, Čabar, J879.
Malna r Josip , kr. žup. midSuniar, VaraŽdiin, 1885.


Mar i no vic Josip, kotarski šumar imovne obc^ine I. banske, Grlma, 1886.
Mark o vi c Dušan , kotarski samar, rumunj. banatske imovne ob<^ine, KaranŠebeŠ


Teregovi, 1885.
Mar k Ante , šamar, vježbenik, Belovar, 1888.
Marko s Dragutin , veleposjednik, Budjanovei, Eiima, 1888.
Martinovi ć Adolfo, vlastelinski šumarnik, Erđevik, 1880.
Maslek Mile, kr. kotarski šumar, Eaid, Novska, 1887.
Mauka Dragutin, kr. šumar, Draganec, Čazma, 1876.
Mehe s Petar , riađšumar vlastel. Slatina, 1888.
Mihalči ć Nikola, kr. kot, šumar, Jasenovac., 1887.
Milutinović i sinovi, tvrdka, Paneeva Ug., l8S7.
Mikeši ć Mijo, kr. kotarski šumar. Škare, Otočac, 1870.
Mirkovi<^ Milan, šumar kot. Sv. Ivan Zelina, 1886Mlinarić
Elzear, kot. šumar, Velika Gorica, 1883.
Mlincbhausen-Scb^obb er Ivo barun, Lupina, Novagradiška, 1887,
Mtiller Antun, vlastelinski nadšumar, Subopolje, 1885Miiller
Vilim, šum nadzornik kneza Saumburg-Lipea, Virovitica, 1885.
MuttermiUler Miroslav, vlastel šumar, Gerovo, Čabar, 1878.
Mo5an Mati ja, Šum. pristav imov. obć, Plaški^ 1888.


Hanicin i Dragutin , kotai-, šumar imovne obcine II, banske, Dvor, 1880Navar
a Antun , kotar, šumar, Virovitica, 1883.
Navrati l Otto, šumski mjernik^ Pleternica, Požega, 1887
Nemči6 Gosto vinski Edo, šumarnlk imovne obćine brodske, Vinkovce, 1876.
Novakovi ć Jefrem , kralj, srbski profesor šumarstva i referent u ministarstvu za


poljsku privredu, Beograd, Srbija, 1882.
Novotn y Josip , kotarski šumar vlastelinstva Čabar, Milanov vrh, Prezid, 1887.


Odži ć Ivan , kotarski šumar, Irig, 1884.
Obrad o vic Mi lan, kr. ugar. šum, vježbenik, Bee, 1888,


Padežanin Jovan, c. kr. šumarski pristav. Visoko, Bosna, 1886.
Panteli d Gavro , kotar, šumar imovne obćine novogradiške, Novogradiška, 1879.
Parta š Ivan , kr. učitelj, šum, pristav, Križevci, 1881.
Patza k Antun , građj. mjernik imovne obeine brodske, Vinkovci, 1878
Per e Aleksander , nadšumar imovne obćine otočke, Otočac, 1878.
Per e Vilim, kr, kotarski šumar, Kosinj gornji, 1887.
Petrovi<5 Lazo, šumar imov. obćine, Morović, 1887.
Piberni k Slavoljub , protustavnik imovne obćine ogulinske, Ogulin, 1876.


Pllz Vjekoslav, vlast, šumar, Negoslavce, Vukovar, 1876,
Pobl Edo, kn nadšumar, Eavnagora, 1876PolaČek
Dragutin, kr. Sam. vježb.. Jasenak, 1889.


Popovi ć Dušan , šum. vježbenik imovne občine petrovaradlnske, Mitrovica, 1886Prokić
Makso, šumarnik imovne obeino petrovaradinske, Mitrovica, 1876.
Puk Mirko, kotarski šumar, Valpovo, 1882.


Bačk i VatroBlav , kr, šumar, povjerenik, odboraik hrv.-slav. Šumarskoga družm,
Zagreb, 1876,