DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 33     <-- 33 -->        PDF

hrvatsko ~ slavonskoga šumarskoga đružtva godine 1889. i doba
njihova članovanja.


L Začastni članovi.


1.
Wessel y Josip , nadzornik držav. dobara, c. kr. ravnatelj Šiunarske akademije
Man´abrunske n miru, vitez reda željezne krune III, razr. i Franje Josipa (izabran
g.
1887.)
2.
Tomi ć Ante , c. kr. urairovljeni Šumarnik, bivši prv i predsjednik Šnmarskoga
družfcva, Zagreb, 1876.*´^^ (izabran g. 1877.)
3.
Danbelovsk i Adolf, šumarnik i umirovlj- ravnatelj dobara Doinji Miboljac i
Valpovo, Be6 (izabran g. 1881.).
4.
J u đ e i c b Mirosla v dr., kr. saski šumarski nađsavjetiiik, ravnatelj šumarske
akademije, Tharand, Saksonska (izabran g. 1881,),
5.
Šule k Bogosla v dr., pravi Član i tajnik jugoslavenske akademije, Zagreb
(izabran g, 1881.)
6.
Gru s t a V Hempel , c, kr. profesor na gospodarskoj i Šumarskoj visokoj školi,
urednik
od ,,Oesterr. Forst-Zeitung" BeČ (izabran g. 1886.).
(Osim toga bili su joŠte začastnimi članovi, izabrani sada već pokojni: J. Kargl,


F.
Kadić, A. Sekendorf, F. G-rosbauer i M. K. Pressler.)
II. Utemeljiteljni članovi.
1.
Danhelovski Adolf, kao gore, BeČ, 1876.
2.
Durs t Milan, kr. držav. šumski ravnatelj, predsjednik brv.-slav. šumar. druŽtva,
vitez reda željezne krune, Zagreb, 1882.
3.
Kdroskenyi de Prona Vjekoslav dr., umirov. profesor kr. gum. i gosp.
učilišta, Zagreb, 1876.
4.
Kosipal Slavoijub, kr. Šumski taksator, Zagreb, 1878.
5.
Rosipa l Fran , šumarnik Nj, uzorltostl nadbiskupa J. Mihaloviča^ Zagreb^ 1876,
6.
Vrbanie Mijo, kr. šamski nadaoraik prvi podpredsjedntk lirv.-slav. šumarskoga
družtva i urednik Šum. lista, Zagreb, 1876.
7.
Weiss Aleksander pL, veletržac, Zagreb, 1884.
8.
Soretič Ante, kr. šumarnik, dragi podpredsjedaik brv.-slav. šumar, družtva,
Zagreb, 1876.
9.
BaČič Antun, drvotržac, Rieka^ 1876.
10. Eskomptna banka, Zagreb, 1885,
* Ovdje biljezene godine znaee, kada je koji član družtvu pristupio. —- Ukoliko
bi se u nazočnom izkazu pogriešaka našlo, to molimo p. n. gg. Članove, da nas na
takove sbog izpravka upozore. Tajnik.
16
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 222 —


11. Gamiršeg Franjo, drvotržac, Mitrovica, 1885,12".
Gchjczj pl. Faua, vlastelinka Čabarska, Gerovo, 1885. f


13.
Hermann Kristijan, veletržac, Beč, 1885.


14.
Komercijalna banka, Zagreb, 1885.


15.
Oivieri Franjo vitez, veletržac, Senj, 1885.


16.
Fierr e i Ferin^ tvrdka, Zagreb, 1885.


17.
Pongratz Gnstay vitez, veletržac, Zagreb, 1885


18.
Steiner Josip, veletržac, Barč-GoJonie J886


19.
Šipuš Nikola, veletržac, Sisak, 1885«


20.
Š vrij u ga Stipe, veletržac, Fužine, 1876.


21.
Valenti n I., Societe d´ importation de cbone, BarS-Colonie, 1885.


22. Vid mar i Eogi<5, tvrdka, Sv. Juraj, Senj, 1885.
23- Prvostolni kaptol zagrebački, Zagreb, 1885.


24.
Grofinja Mariana N orma n-E h r enfels-Prandatt-Hil lepra n(3, vlastelinka,
Valpovo, 1886.


25.
Barunica Stefanija Mailath-S zek liely-Pranđau-Hi 11 epranđ, vlastelinka,
Dolnji Miholjac, 1886.


26.
Imovna obćina OtoSka, Otočac, 1886.


27.
Ljadevi t barun 0 žego v i ć-Bar lab aše ve Č ki, c. kr. komornik, veleposjednik,
Guščerovec, Križevci, 188.6,


28.
Nj. prejasnost vladajući knea Adolf S c h aumb ur g-L ip p e, Virovitica, 1887.


29.
Emanuel Vran ic an i-Dobrino v i ć, veleposjednik, Severin, 1887.


80.
Mi lan Gh.jazj de Assakilrt, c. kr. nunister. savjetnik i vlastelin Čabarski,
Čabar, 1887,


31.
Imovna obćina ogulinska, Ogulin, 1887.


32. Tvornica tanina E. Cerjcba u Miti-ovici, 1888.
3S. Sclilesinger Dragutin;, drvotržac, Zagreb, 1889. ^ .


III. Podupirajućs članovi


1. Nj. uzoritost karđiual-nadbiskup Josip Mibalović;, Zagreb^ 1876.


2. Preuzv. biskup sriemski i bosanski, Josip Juraj S tr os s ma y er, Djakovo, 1876.


3. Imovna obćina Brodska, Vinkovci, 1876.


4. Imovna obćina G-radiŠka, Novagradiška, 1876.


5. Imovna obćina Gjurg j evaČk a, Belovar, 1876.


6. Imovna obćina Pe tr o varad inska, Mitrovica, 1876.


7. Imovna obćina prva Banska, Glina, 1876.
, 8. Imovna obćina druga Banska, 1886


9. Imovna obćina Križevacka, Belovar, 1879.
lO.Kralj.isiobođuigradOsiek, 1876.


11.
Kralj, i slobodni grad Zagreb, 1878.


12.
Kralj, i slobodni grad Varaždin, 1871


13.
Kralj, i slobodni grad Križevci, 1878.


14.
Kralj, i slobodni grad Karlovac, 1878


15.
Kralj, i slobodni grad Petrinja, 1878.


16.
Kralj, i slobodni grad Koprivnica, 1883.


17.
Preuzv. Ladislav grof Pej ač e vi ć, Našice, 1881,


18.
Vlastelinstvo dobra Kutjevo, Kutjevo, 1883.


19.
Vlastelinstvo dobra Pakrac, Pakrac, 1876.


20.
Dragutin grof E iz^ Vukovar^ 1876.
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 35     <-- 35 -->        PDF

21. JaGe Šporei´j drvotržac, Sunger-Mrkopalj, 1885*


22. Jače Mance, drvotržae, Vrbovsko, 1885.


23. Lujo Burgstailer, drvofcržac^ Zagreb, 1885.


24. Lujo Blaži c, drvotržae, Sisak^ l886.
2b. Simeon Stigli ć, drvotržae, Sv. Juraj Stinica, Senj, 1885.


26. Vencesla v Marenec , veleposjednik, Črnkovec, Velika Gorica, 1


27. Ljudevi t pl. G-alliuf, veleposjednik, Visovlje, Zagreb, 1886.


28. Tiir k pl. Franj o ml., veleposjednik^ Karlovac, 1887.


IV. članovi !. razreda.


Ada mek Ivan, kr. nad§umar^ Otočac, 1886.


Agji ć Prokop , kotarski šumar imovne obdine I, banske, Glina, 1880.


Alandsee de Napoleon, vlast, šumar, Sušica, Eavnagora, 1876.


Altale r Franjo , šum. vježbenik imovne obt^ine otočke, Korenica, 1887.


Anderka Ju lijo, kr. nadšumarnik, Otočac, 1876.


Antel Milan, šumar, mjernik, Zagreb, 1876.


Anto š Ivan , kotarski šumar, Slatina, 1882.


ArČani n Marko , šumarski pristav imovne ob(5ine otočke, Otočac, 1885.


A uš Josip, vlastelinj Obrež, Zagreb, 1886.


Baranovi ć Mato, obc5inski šumar, Šibenik, Dalmacija, 1888.
Barić Gjuro, kr. šumar, Ivanovoselo, Grubisnopolje, 1876.
Barigi č Pavle , nadšumar imovne občine petrovaradinske, Mitrovica, 1876
Barlovi č Josip , kr. gospodarski pristav, Križevci, 1885.
Basara Teodor, nadšumar imovne občine, Glina, l883.
Baue r Ivan , ravnatelj vlastelinstva Cernik, Novagradiška, 1887Bedekovi<
i pl. Gjuro Komorski, veleposjednik, Beđekovčina, 1889.
Bec k Ivan , kot. šumar imovne obćine Garešnica, 1889.
Belja Pravdoslav, kotar. Šumar, Rab (Arbe), Dalmacija, 1881.
Bena k Vinko , nadšumar imovne obćine II„ banske, Petrinja.
Beye r Gjuro , umirovnjeni vlastelinski nadšumar, Sisak, 1876.
Berger Asdrubal, drvotržae, Zagreb. 1885.
Bednjar Josip, vlast. Šumar, Velika, Požega, 1887.
Bieiič Nikola, šum. vježbenik, Belovar, 1889. . ´
Bisku p Ferdo , kotarski gumar, Budinsćina-Zlatar^ 1886>
Bogoevi ć Tomo, protustavnik imovne obćine križevačke, Belovar, 1876.
Bollein Kolom a n, kotarski šumar, Cerna, Slavonija, 1876.
Bonua pl. Marino, kr. žup. nadšumar, OguliUj 1886.
Bran si 1 Miroslav, kr. šumar, Kujevac, Bešlinac. , ; ´
Braun Mane, drvotržae, Gjurgjevac, 1887.
Brnči ć Ivan , posebnik, Osiek, gornji grad, 1876.
Brosi g Ljudevit , knježev. šumar, Peščenica, Lekenik, 1876- -
Brosig Rudolf, knježev. šumar, Mi1au-, Svratka, Češka, 1876. ´ ,
Brosig Slavoljub, šumar imovne obćine ogulinske, Ogulin, 1885.
Bru s Franjo , kr. nadšumar, Ivanska, 1884.
Bunjata Ante, kotarski šumar imovne obćine gjurgjevačke, Belovar, 1884
Bunji k Koloman , kotarski šumar imovne obćine brodske, Trnjane, GarSin, 1876,


Cer vi ček Franjo, gradski gumar, Požega, 1887.
Ciganović Gjoka, šumarski pristav imovne obćine gjurgjevačke, Sokolovac, 1887.
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 36     <-- 36 -->        PDF

>-Mi —
Czernieky Dragutin, kr. nadsumar, Zagreb, 1889,
Czeisberger Erustt; kn šumar, Lokve, 1889.


Ćorđa§i 6 Franjo , Šum, nadzornik i izvjestitelj kr. zem. vlade, Zagreb 1870.


Čanić Ante, kr. akcesista, Gospi<5, 1876.
Dea n Stjepan , gradski šumar, Dolje, Zagreb, 1882.
DevSid Antun, drvotržac, Senj, 1887.
Dem l Fran , nađštimar gospoštije Čabar, 1887.
Djandjerović Ivan, vlastel, šumarnik, Djakovo, 1876.
Dobiaši Eugen, kr. šumar, Gospić, 1888*
Donadini Ivan, kotarski šumar, Plaški, 1883.
Dračar Vinko, kralj, šumar, Brlog, 1883.
Drenova c Mile, kralj, šumar, Babinpotok, 1889.


Ettinge r Josip , kralj. umir. nađšumar i katastralni nadzornik, odbornik krv.-slav.
šum, družtva, Zagreb, 1876.


Fant o Antun , vlast., izđav, i urednik „oat.-ung. Forst-Iiandelsblatt", BeS, 1887.
Fischbacl i Roberto , kr. šumar, povjerenik, odbornik hrv.-siav. šumar, družtn,


Zagreb, 1882. ´
Frki ć Stjepan , nađšumar imovne obćine slunjske, Rakovac, Karlovac, 1881.
Fodrocj pL Dragutin, kot. šumar^ Ludbreg, 1888.
Flirst Hinko, šumarnik vlastelinstva Čabar, 1885.


G-ašparae Ante, drvotržac, Vrbanje-Drenovce, 1876,
G-ašparac Fran, kotar, šumar imovne obćine ogulinske, Brinj, 1885.
G-ettvert Audi-i ja, kotar, šumar, Plarkanovei, Koska, 1883.
G-otz Dragutin, drvotržac i vlastelin, Pitomaca, 1887.
Grospi ć Ferdo , kr. kotarski Šumar, Udbina, 1876.
Groge r Fran , šumar kneza Saumburg-Lipea, Spisić Bukovica, 1885.
Grun d Hugo , kr. Šumarnik, odbornik brv.-slav. Šumarskoga družtva, Zagreb, 1876.
Grlinvfald Josip, šumar vlastelinstva Čabar, Smrekovadraga, Gerovo, 1887.
Giirtl er Anton, kotar. Šumar, Čazma, 1883
Gu5 i Vjekoslav , Šumar, izvjest. grada "Varaždina, 1888,
Gamiršeg,Nikola, drvotržac, Miferovica, l889.
GrSevi ć Ivan , šum. vježbenik, Kosinj gornji, 1889.


Haje k Bogoslav , nađšumar imovne obćine križevaSke, Belovar, 1876.
Hankony Stjepan, vlist. šumarski pristav, Valpovo, 1882.
Havliče k Josip , kot. šumar im. obćine petrovaradinske, Kupinovo na Savi, 1876i
Harer Franjo, kr. šumar, Morović, 1888.
Hein z Gustav , kotarski šumar imovne obćine novogradiške, Oriovac, 1876.
Hel l Ivan , kr. nađšumar. Pitomaca, 1876.
Hellebran t Josip , vlastel. Šumarnik, Susek, Slavonija, 1880.
Herzl Adolf, nađšumar imovne obćine novogradiške, Novagradiška, 1876^
Hi r soh i L, L,, drvotržac, Sisak, 1876.
Hiebel Franjo, knezevski šumar, Lekenik, l876.
Hlava Dragutin, kr. profesor šumarstva, Križevci, 1876.


Horva t Gejza, kr. šumar, Morović, 1876Hranilović
Andrija, šumar, pristav, Otočac, 1880.
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 37     <-- 37 -->        PDF

I lij i d Dušan, taksator imovne ob(5ine otočke, Otočac^ 1880.
Ivi ć Andrija , c. ki% umirovljeni kapetan, posjednik, Eajevoselo, 1878.
Iskr a Josip , drvotržac, Križevci, 1885.


Jambrnšić Milan, kot. Šumar^ Vojni Križ^ 1887.


Jare š GjnrOj knježev. Šumar, Brod na Kupi, 1876.


Jeki d Jovan , kralj, srbski državni šumar sreza ključkoga, okruga krajinskogaj Brza
Palanka, Srbija, 1884.
Jer bi (i Ivan, kr. kotarski šumar, Bag, 1876


Kadi c Dragutin j sum. taksator, Novagradiška, 1882.Kadleče
k Ivan , kr. Županijski nadšumar, Vukovar, 18S7.
Kafka Dragutin^ šumar, pristav, Cerevid, 1876.
Kaufman Bela, kr„ šumar, Jasenak, 1888.
Kajganovi ć Milan^ kr. katastralui arkivar, Varaždin, 1883.
K a p i ta n Pran j OJ vlast, šumar. Brestovac, Požega, 1889.
Ker n Ante , gumar, Ogulin, 1887,
KeaterSane k Franjo , kralj, županijski nadšumar, tajnik brv.-slav. šumarskoga
drUžtva, Zagreb, 1878.


Kiselja k Vladimir , kr, profesor, odborski zamjenik šumar, družfcva, Križevci, 1876.


Kiseljak Josip, šumar, pristav, Zagreb, 1887.


Ko6a G-juro, nadšumar imovne obeine brodske, Vinkovci, 1881.


Kobarović Slavoljub, kotarski šumar, Požega, 1887*


Kola r Ivan , kr, nadšumar, odbornik šum. družtva Zagreb, 1885.


Kora b Ante, vlastel, Šumarnik, Vukovar, 1881.


Košćec Nikola, pi´ovidnik nadbiskupski, Maksimir, Zagreb, 1876.


Kova č in a Matej , Šum, pristav imovne obćine križevačke, Garešnica, 1887.


Kozarac Josip, kr. šumar, Lipovljani, Banovajaruga, 1884.


Kozjak Slavoljub, kr. žup, nadšumar, G-ospi(5, 1884.


Koni g Ivan , kotarski šumar, Delniue, 1884.


Knobloc h Pavao , kotarski šumar, Karlovac, Banija, 1876.


.Kraljević Ladislav, kr. županijski nadšumar, Osiek, l88l.
Kraus Gustav, kr. nadšumar, odbor, zamjenik Šum. družtva Zagreb, 1876.
Kreutz Josip, vlast, šumarnik, Bosiljevo, l876.
KriškovitS Mijo, kotar. Šumar imovne obeine ogulinske, Brinj, 1884.
Kuchinka Josip, kneževski kotarski šumar, Delnice, 1876.
.K ulm er Miroslav grof, veleposjednik, Šestine, Zagreb, 1882.
Kun e August , vlastelinski šumar, Kraljevac, Dugoselo, 1885.
Kuzm a Julio , kr. nadšumar, Zagreb, 1885.


Lac b Gustav , Šumarski pristav slunjske imovne obćine, Kakovac-Karlovac 1886.


Laje r pl. Sandor , šum. pristav križevačke im. obćine, Garešnica, Ivanska, 1886.


Lakšar Dragutin, uadšumar imovne obćine gjurgjevačke, odborski zamjenik
hrv.-slav. šumarskoga družtva, Belovar, 1876Lasma
n Dragutin , kot. šumar imovne obćine Novigrad, 1886.
Lan g Rikardo , kr. nadšumar, Vinkovce, 1876.
"Lepušić Mirko, kot. šumar, Kieka. Novimarof, 1881.
,Lončarie Vinko, kotar., šumar imovne obćine križevacke, Sv. Ivan Žabno, 1880.
Ljubinkovi ć Eadivoj , šum, vježb. imovne obćine petrovaradlnske, Mitrovica, 1886.


Macakanj a Ilija , predsjednik I, banske imovne obćine, Glina, 1888Magjarević
Ivan, kr. šumarnik u miru, Zagreb 1884.
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 38     <-- 38 -->        PDF

~ 226 "


Majsatz Viktor, drvotržac, Mitrovica, 1879Mali
n Virgil , kot. Šamar imovne obćine gjurgjeva´-ke. belovar, 1870.
Malnar Josip, viastelmski šumar, Police, Čabar, J879.
Malna r Josip , kr. žup. midSuniar, VaraŽdiin, 1885.


Mar i no vic Josip, kotarski šumar imovne obc^ine I. banske, Grlma, 1886.
Mark o vi c Dušan , kotarski samar, rumunj. banatske imovne ob<^ine, KaranŠebeŠ


Teregovi, 1885.
Mar k Ante , šamar, vježbenik, Belovar, 1888.
Marko s Dragutin , veleposjednik, Budjanovei, Eiima, 1888.
Martinovi ć Adolfo, vlastelinski šumarnik, Erđevik, 1880.
Maslek Mile, kr. kotarski šumar, Eaid, Novska, 1887.
Mauka Dragutin, kr. šumar, Draganec, Čazma, 1876.
Mehe s Petar , riađšumar vlastel. Slatina, 1888.
Mihalči ć Nikola, kr. kot, šumar, Jasenovac., 1887.
Milutinović i sinovi, tvrdka, Paneeva Ug., l8S7.
Mikeši ć Mijo, kr. kotarski šumar. Škare, Otočac, 1870.
Mirkovi<^ Milan, šumar kot. Sv. Ivan Zelina, 1886Mlinarić
Elzear, kot. šumar, Velika Gorica, 1883.
Mlincbhausen-Scb^obb er Ivo barun, Lupina, Novagradiška, 1887,
Mtiller Antun, vlastelinski nadšumar, Subopolje, 1885Miiller
Vilim, šum nadzornik kneza Saumburg-Lipea, Virovitica, 1885.
MuttermiUler Miroslav, vlastel šumar, Gerovo, Čabar, 1878.
Mo5an Mati ja, Šum. pristav imov. obć, Plaški^ 1888.


Hanicin i Dragutin , kotai-, šumar imovne obcine II, banske, Dvor, 1880Navar
a Antun , kotar, šumar, Virovitica, 1883.
Navrati l Otto, šumski mjernik^ Pleternica, Požega, 1887
Nemči6 Gosto vinski Edo, šumarnlk imovne obćine brodske, Vinkovce, 1876.
Novakovi ć Jefrem , kralj, srbski profesor šumarstva i referent u ministarstvu za


poljsku privredu, Beograd, Srbija, 1882.
Novotn y Josip , kotarski šumar vlastelinstva Čabar, Milanov vrh, Prezid, 1887.


Odži ć Ivan , kotarski šumar, Irig, 1884.
Obrad o vic Mi lan, kr. ugar. šum, vježbenik, Bee, 1888,


Padežanin Jovan, c. kr. šumarski pristav. Visoko, Bosna, 1886.
Panteli d Gavro , kotar, šumar imovne obćine novogradiške, Novogradiška, 1879.
Parta š Ivan , kr. učitelj, šum, pristav, Križevci, 1881.
Patza k Antun , građj. mjernik imovne obeine brodske, Vinkovci, 1878
Per e Aleksander , nadšumar imovne obćine otočke, Otočac, 1878.
Per e Vilim, kr, kotarski šumar, Kosinj gornji, 1887.
Petrovi<5 Lazo, šumar imov. obćine, Morović, 1887.
Piberni k Slavoljub , protustavnik imovne obćine ogulinske, Ogulin, 1876.


Pllz Vjekoslav, vlast, šumar, Negoslavce, Vukovar, 1876,
Pobl Edo, kn nadšumar, Eavnagora, 1876PolaČek
Dragutin, kr. Sam. vježb.. Jasenak, 1889.


Popovi ć Dušan , šum. vježbenik imovne občine petrovaradlnske, Mitrovica, 1886Prokić
Makso, šumarnik imovne obeino petrovaradinske, Mitrovica, 1876.
Puk Mirko, kotarski šumar, Valpovo, 1882.


Bačk i VatroBlav , kr, šumar, povjerenik, odboraik hrv.-slav. Šumarskoga družm,
Zagreb, 1876,
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 39     <-- 39 -->        PDF

~ 227 ™


Radogevi ć Mijo, vlastelinski ^umarnik, KutjevOj 1876.
Radosevi<5 Mijo stariji, đrvotržac, Lokve, 1885.
Retiuc r Ante , kotarski šumar imovne obt^Jne II, banske, Dubica, 1876.
Keiningar Josip, kotarski šumar, Knin, Dalmacija, 1885.
Kesz Antun, kot. gumarj Samobor, 1887.
Kieme r Ladislav , kotarski šumar imovne obćine brodske^ Vinkovce, 1876.
Rosmanitb Alberto, kr. šumar, Fužine, 1886,
EužiČka August, kr. žumar, Sokolovac, 1878,


Sablja k Josip , šumarski vježbenik imovne obline petrovaradinske, Kupinovo, 1886.
Sache r Josip , vlastel. Šumar, Petrievci, Bizovac, 1876.
Seve r Dionis , kot. šumar imovne obćine križevačke, GareŠnica, Ivanska, 1883.
Simonovi ć Nikola , protustavnik imovne obćiue petrovaradinske, Mitrovica, 1886
Simatovi(5 Ivan, Šum. vježb. držav. Krasno, 1889.
Simić Proka, kr, srb. držav. šumar, Pokuplje, 1882.
S1 a n e c Franjo, vlastel. Šumar, Pakrac, 1876.
Sla p ni ča r Edo , taksator imovne obdine križevaSke, Belovar, 1881.
Stanković Veijko, protustavnik II. banske imovne, Petrinja, 1885.
Starčevi ć Martin , šumar imovne obfiine gjurgjevačke, Gjurgjevac, 1881.
Star j Vjenceslav , kotarski Šumar imovne obćine novogradiške, Novska, 1876.
Stei n Ljudevit , ravnatelj vlastelinstva, Pakrac, 1876.
Stiasni Demeter, kot. šumar, Pisarovina. 1884.
Stillfried Rudoif barun, veleposjedaik, Pleternica, Požega, 1876.
Stipanovi c Fran , kotarski šumar vlastelinstva Uljanik, 1887.
Szontgyorgyi Ljudevit, šumar imovne obdine Petrinja, 1888.
Stražak Hinko, kr. nadšumar, Vrbanje, 1889.


Str i ga pl. Mila din, kr. kotarski šomai´, Maja, Glina, 1883.
Seringer Ante, kotar, bb<5. šumar, Jaska, 1887.
Srni din ger Josip, kr. županijski nadšumar, Požega, 1876.
Smidinger Kikarđ, kot. Šumar, Vrbovec, 1889, ,
Scbule r Guido , kot, šumar, Miholjac dolnji, 1889,
Sugh Jaroslav, kotarski šumar, Zagreb, 1884.
Sumanovi d Milutin , kotai´ski gumar imovne obdine brodske, Bajevoselo, 1885.


Tausig Gustav, vlastelin, Ivanec, Varaždin, 1876.
Teklić Slavo! j u b, pristav šumar., Belovar, 1888Todorovid
Pajo, kr. srbski državni Činovnik, Beograd, Srbija, 1884.
Togi Vi lim, kr. kotarski nadšumar, Novagradiška, 1887.
Tomić Stjepan, kotarski šumar, Daruvar, 1881.
T o mijen o vid Luka , umirov. nadšumar, Mikanovei, Vinkovci,
Troppe r Ivan , nadšumar imovne obdine brodske, Vinkovci, 1876.
Trotzer Dragutin, kotarski gumar, Dugoselo, 1880.
Turkovi d Ernest , vlastelinski kotarski šumar, KuČaaci, Dolnji Miholjac, 1886.
Tuffe k Vatroslav , vlast, šumar Gregurovac, Vel. Eadinei, 1888.
Ttlkorv Alois d´Algyest, veleposjednik, Daruvar, 1889.


Ulrich Dragutin, vlastel. šumar, Kutjevo, 1887. ´ ´
Ugrinovid A-leksander, protustavnik imovne obdine Glina, 1888.
Unger Aleksander, šumar pl. obdine Turopolje, Vel. Gorica, 1889,


Veži ć Nikola , kotarski šumar, Drniš, Dalmacija, 1882,
Vichodil Vlastan, kr. ravnatelj gospod. i šnm.. učilišta, Križevci, 1876.
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 228 Vi.
ja. Stjepan, ^^^^fl^^^^^^^^^^^"^^^ ´´´´


VeeteSk a Vojtjeh , l^-^-^^^^*^^^^^^^^^ b.odske, Tn>jani, Garfim, 188f.


Wurth Edo, kr. nadsumar, Novi u r, j ,


, T^ <>in -kr kotarski šumar, Bag, 1881.


žibratMilaB, vUBtel šumar Kutj evo, lb/b.


V. članovi 11 razreda,
otočka. Otožac.


Imovna oTbema
Šumarija br. 3. Sinae.
Šumarija br. i Otočac. Brajković Ivan, 1885.
Gorak Nikola, 1885.
Alekšić Dmitar 1888. Čudić Mića, 1885. .


Anić Ilija, 1888. Hedimović Matija, 1886.
Božić Jovan, 1888. Janjatović Stojan, 1885.
Budisavljevlć Nikola 1888.


Kovacić Petar, 1889.


DevSi^ Dragutin, 1885.


KlobuSar Josip, 1886.


DubravSić Ivan, 1888.


Nikšić Andrija, 1886.


GromerČić Ivan, 1885.


Šimunić Petar, 1888.


Grozdanić Stanko, 1885.


Ylaxsavljevi(; Joso, 1880.


Lukaić Petar, 1885.


Žiljar Mato, 1885.


Mal6ić Ivan, 1886. ^
Oršanić Dane, 1889,


Šumarija br. 4. Koreniea.


Rukavina Peta, 1885.
Samardžija Mato, 1887. Begović Nikola, 1889Šimatovid
Pavao, 1886-BožiČković Eafo, 1886.
Stojanović Stevo, 1889. \Ču6ak Dane, 1880.


Dimitrasinović StanlŠa, 1888DiinitraŠinović
Sava, 1887.
Šumarija br. 2- Kosinj gornji Hiuić Petar, 1886.
Ilid Nikola, 1888.


Bobi^ Hikola, 1889.
Majer Marko, 1887


Božanić StanlŠa, 1885.


Marjanovid Marko, 1887.


Oacić Ivan, 1888.


Pribic Arsenija, 1887.


Matković Nikola, 1884.


Simic JoBO, 1880.


Lemić Lovre, 1889.


Stanisie Nikola, 1887. ´
Ostoić Mate, 1889.


Star5evi6 Ivan,, 1884.


KadoŠević Ivan^ 1888.


Svilar Mile, 1880.


Skendžić TimOj 1885.


Tomid Ilija, 1884.


StarČević Luka, 1884.


Zubovie Timo, 1889.


Vldmar Filip, 1884.
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 41     <-- 41 -->        PDF

229
ImovBa (>l)ćiiia brodska — Vmbovci,


Šimiaiija br. i Trnjani


Barišić Ivan 1885.
Benić Mato, 1885.
Betii6. Filip, 1886.
Beraković Mato, 1888.
Beraković Simo, 1888.
Brkic Bartol, 1886.
Dori6 Petar, 1878.
Dreiid Gjuro, 1886.
Kladarić Marijan, 1876.
Kovačevi<5 Petar, 1876.
KovaČić Petar, 1886.
M)jakovi<5 Grjuro, 1884«
Petrović Aco, 1886.
Rakiti<^ Joso, 1876. ,
Stanić Franjo, 1878.


Sudio Marko, 1886.


Šimić Franjo, 1878.


Tvrdojević Ivan, 1878.


Vrbljančević Franjo, 1878.


Šumarija 2. Cerna.


Benaković Vinko, 1878.
Benakoviii Martin, 1889.


Šumarija br i. Ogulin.
Duraković Davidi 1887.
Ivković Vaja, lb87.
Kosanovic Trivun, 1887.
Kusic*. Binio, 1887.
Mamula Gljoko, 1887.
Mamula Jovo, 1887.
Mateši(S Ivan, 1888.
Milovanić Petar, 1887.
Mirić Petar, 1887.
MrvoŠ Gajo, 1887.
Musulin Stevan, 1887.
Pavlovic Petar, 1887.
Piškur Fran, 1887.
Stipanović Mato, 1887.
Trboevi<^ Tođor. }887.
Trboević Stevo, 1888.
Vujnović Mile, 1887.


Cre-pić Albert, 1889.
Cordaaić Ivan, 1876.
Čivic Ivan, 1887Istakovi<
i Štipa, 1889.
Kopid Mljan, 1876. ´
Mikinčić Ilija, 1876.
Milinković Ivan, 1887.


petrićevi<^
Simo, 1885.
Sclmeberger Josip, 1889.
Simić Pavo, 1889StivaniSević
G-jnro, 1885.
Švabić Petar, 1876.
Tomljenović Tade, 1885.
Zaboravih Ivan, 1887.
Živkovi^ Martin, 1889.


Šumarija br 3. Vinkorci.


AlkoviĆ Mijo, 1888.
Kovačić Antun, 1876.
,Vincentie Blaž, 1876.
Zetovie Šime, 1876.


Šumarija br. 4. Rajevoselo.
Blažević Mato, 1887.


Imovna olbclma 02:iiliii.


Dokmanovi(5 Petar. 1888^
Grba Joso, 1888.
Komadina liija, 1888.
Mirić Košta, 1888Ninković
Mile, 1888.
Livada Luka, 1888.
Renduliš Andrija, 1888.
Sojat Mato, 1888.
Turković Petar, 1888.


Šumarija br. 3. Brinj.


Buturac Pavao, 18S9.
Frohlich Ferdo, 1887:
Linariii Ivan, 1887. ´
Maričic Mane, 1885.
Polovina Simo, 1887.
Sedlar Luka, 1889.


Sertić Fran, 1888Šumarija
br. 2, Plaški.


Sertić Marko, 1888.
Bosnid Simo, 1888. Sprajc Ivan, 1885.


DokinanoviŠprajc StipOj. 1889.
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 42     <-- 42 -->        PDF

^ 230 —


Hođak Jure, 1889.


fnrkalj Franjo, 1889.
Kalember Dane, 1889.


Viikovic Fehiv, 1888Kosauović
Miloš, 1889.


VuSetic Stiepaij, 188-8.
Sabljak Marko, 1888,.


Zrnić Mane, 1888.
Momžilovie Aleksa, 1889.
Šumarija br. 4. RakoTica. Vuković Ivan, 1889.
Hodak Ivan, 1888.


Imovna obćina križevaftka — Belovar,


Šuinarija br. i Čazma-Lazić Nikola, 1882,


Obranović Kade, 1884. Blažineić Franjo, 1884. ;


Paraga Miško, 18T6.


Čoporda Pero, 1882.


Fredavec Mato,- 1884.


Domitrović Josip, 1884.


Eajković Arsenija, 1884.


Rac Martin, 1884.


Toljević Stanko, 1882.


Rakoš Mirko, 1889.
Živković Ivan, 1876.


Stojcevid Tanasije, 1888.


Sivac Mirko, 1882.
Šumarija br- 3. Garešniea.


Šepak Fraiijo, 1881. ,
SprajaČek Štipan, 1887. Bedaković Simo, 1876.


Crevar Kuzman, 1876.


Šumarija br. 2. SY- Ivan-Žabno.


Fib"poviAgjaga Andrija^ 1884. Kovačević Milan, 1884.
.Bunareyi<; Kosta^ 1884. Kranjčević Ivan^ 1876.
Bradi(^ Nikola, 1882. Mrazović Franjo, 1876.
Funtek Josip, 1882. Predragovic Arsa, 1882. "
JakŠinie Josip, 1882. Perovič Martin, 1882.
Karašid Tomo, 1882. " Siptarić Stjepan, 1888.
KovaSević Ivan, 1886. Vugrinović Ivan, 1876.


Imovna obćina gjnrgjevaCka.
Šumarija Novigradska br. 1. Šumarija br. 5. Sokolovac-
Bazianac Gjtiro, 1887


Furdek Mio, 1887. ´
Betlebem Gjuro, l887,´


Gaćesa Andro, 1889.
Hanžekovlć Nikola, 1886


Jakopović Stevo, 1886.
Hunjata Martin, 1887.


Mikuiin Filip, 1889.
Kaladjic! Marko, 1889.


Skaurin Franjo, 1876.
´ Mateagević Niko, 1887.


Vinković Petar, 1886, .
Marinčio Stjepan, 1888.


Vuicić Tomo, 1889.
Petrović TomOj 1886.


Popović Gjtiro, 1877.


Šumarija br. 3. Belovar.


Prelac Andro, 1886.
Bosanac Mijo, 1885. Slukić Mirko, 1876. ^
Maleković Jakov, 1876. .: ´ Vuičić Niko, 1887.


Imovna obćina L l)anska ~ Glina,


Banjanac Josip, 1-885.


Bodlović Jovo, 1885


Bartoli6 Mato, 1885.


Janjanin Jovo, 1886.


Bieiog Rade, 1888. ´


Korkiit Damijan, 1887.


Bulat Mile, 1888.


Kozici Vasilj, 1886.
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Magjer Juro, 1885. ^
Miiric Nikola, 1886.
Mrkobi-ad Sava, 1887.
Nagić Josip, 1886;
Ostoić Nikola, 1885. ´.
Pavlović Jovo, 1885.
Pavlović Nikola, 1887.
Fopović Simo, 1885.
Eadujković JovOj 1889.


Simid Gjuro, 1885.
Stanoević Pavao, 1886.
Stoiti Simo, 1885.
Škrljac Pajo, 1887. ´ ;
Tepšić Adam, 1887.
Vojnović Petar, 1885.
Vukčević Mato, 1885,
Vučković Luka, 1886Zagorac
Josip, 1885.


Imovna oljeina II. banska — Petrinja.


Boroevi<^ Gjuro, 1889«
Branković Jovo, 1889,
Dabid Jovo, 1889.
Deanovid Jovo, 1889.
Etć Simo, 1889.
G-njatović Teodor, 1


Korđić Mijv, 1889.


Maglić Jauko, 1889.


Marid Mato, 1889.


Marković Stevo, 1889.


Fereii6evi6 Pavao, 1889.


Selanec Ivan, 1889.


Imovna obdiaa novoapadiška.


Krlić Petar, Novska, 1879.
Imovna ol>ćina petrovarađinska.


Šumarija Klenak.
Damjanović Ljuba, 1886.
Maroševid Nikola, 1876.
Mašić Mladen, 1886.
Matid Živko, 1887.
Nieić Paskai, 1886.
Relid Živko, 1889.
Skakavac Lazo, 1886.
Treanić Andrija, 1886.


Šumarija Kupinovo.
Banovčanin Aksentlje, 1888Beljinac
Pavle, 1888.


KP. šumarija Bag
Diklid Arse, 1883.
Dukovac Ante, 1884.
Franzetid Ante, 1884.
Šorak Nikola, 1887.


Kr. šumarija sv. Rok.
Bašid Kuma, 1887.


Cimeša Jovan, 1888


Delid Dimitar, 1888


Grozdanid Manojlo, l888.


Gavrid Uroš, 1888.


Lučić Petar, 1888


Mili^evid Pavle, 1888.


Mijuškovid Arkndije, 1888.


Mavrenovid Vojin, 1888.


Popovid Živan, 1888.


Plavid Stevan, 1888.


Stanojevid Milan, 1888.-


Suvakovid Stevan, 1888.


Vazid Jelesije, 1888.


Kr. državne šumarije.


Kneževid Nikola, 1884. .
Kuprešanin Janko, 1887.
Mandid Damjan, 1884.
Matanovid Ivan, 1884.
Oklobžia pl, Nikola, 1885.
Pezelj Ivan, 1887.
Tomičid Luka, 1884. ^
Uaelac Gjuro, 1884.
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 232 —


Kr šumarija Kosinj goruDeli6
Mile, 1884.
Grbid Mile, 1885.
Habel Vjekoslav, 1885Schafer
Josip, Sitnica, 1884,. Jablanac,
šegota Marko, 1887.
Tonković Tomo, 1886. ,,
Vukešic Mato, ,1889.


Kr. šumarija Koreniea.


Bosnić Ilija, 1887.
-Čaid
MilaB, 1888.
Ivelid Mile, 1885,
Lalić Mile, 1884.
Sorak Nikola, 1888,
VMetid La^o, 1887.


Kr. šumarija Krasno.
Bašić Ivan^ 1886.
Mišknlin Adam, 1888.
Oreškovi<5 Torao, 1879.
Popovi<5 Petar, 1888.
Prpić Josip, 1884.
Rmchl Eagen, 1889.
vSarkotić Filip, 1884.
Slavković Ivan, Sv. Juraj, Senj, 1879.
Vtikelić Mijo, 1


Kr. šumarija Škare.
Banić Joso, 1879.
Čuturiio Nikola, 1885.
De\i6 Vujo, 1884.
IvanČević Tanasija, 1884.
Ljubobratovld Mile, 1882.


Sarkotic^ Mato, 1887.


StojanoTić Kiko, 1884.


Šakić Mladin, 1885


Oršanić Martin, 1885. Otočac.


Serdić Dane, 1886.


Kr- šumarija Babinpotok.


Gorak Josip, 1885,
Gorak Mato, 1886. .
Cai6 Mile. l889.
Čutić Miie, 1886.
Ivelić Mile, 1889-
Lalić Mile, 1889.
Marković Marko, 1885.
Ogrizović Stevo, 1886.
Priča Mojo, 1884.


Priea Ilija, 1886.
Eodić Jovo, 1884.
Vukadinović Mile, 1886.
Vukmirović Joso, 1884.


Kr- šiimarija Brlog.
Katalinić Ivan, 1884.
Netjak Aleksa, 1884.
Rukavina Dane, 1884Rogi(
5 Martin, Sv. Juraj, Senj, 1884.
Uzelac Vujo, sv. Mihovil, Senj, 1884.


Kr. šumarija Gospić.
Kleut Jovan, 1885Eajčević
Janko, 1886.


Kr. šumarija Udbina.
Božanić Samojlo, 1885.
Hinić Vujo, 1884.
Obradović Nikola, 1884,
Stilinović Tomo, 1884.
Tuteković Ivan, 1884.


Kr- šumarija JasenakDujmović
Franjo, 1879.
Stipetić Ivo, 1884.
Žilić Franjo st. 1885.


Kr- šumarija BegoTorazdoljeManojlović
Rade, 1.885.
Višnić Joso, 1885.


Kr. šumarija Ravnagora.
Miloš Franjo, 1886. ^
Šepić Petar, 1886.


Kr. šumarija OgulinDragišić
Mate, 1888.
Manojlović Mile, 1887.
Kosanović Rade, 1888Pauković
Ivan, 1888.
Uzelac Mile, 1885.
Vučetić Vjekoslav. 1884.


Kr. šumarija Fužine.
Budiselić Antun, 1886.
Crnić Nikola, 1889.
Frković To80, 1886.
Golać Antun, 1886.
Knežević Pavao, 1886-,
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Itruljac Andrija, 1886.
Milošević Šime, 1886,
Stipanović Antun, 1886.
Švob Nikola, 1886,
Tomac Jakov, 1886.
Tomljanović Pavao, 1886.


Kr. šumarija Sokolovae.
Krnjak Martin, 1888.
Krajčinović Fjuro, 1888.
Kržak Stjepan, 1886.
Matasović Mijo, 1887.
Ljuboević Ante, 1887.
Požgaj Ivan, 1888.


Kr. šumarija Pitomaca.
Horđuk Jakov, 1884. .
Mikec Mirko, 1884.
Stanković Janko, 1884.


Kr- šumarija Ivanovoselo.
Bobić Pajo, 1884.
Gazi Ivan, 1884. ´
Grba Šime, 1876.
KovaiSević Franjo, 1876.
Kovačević Ivan, 1884. ,


Kr. šumarija Ivanska
Crkvenac Marko, 1884.
Janković Miško, 1884.
Kustan Miško, 1876.
Marković Ivan, 1881.
Medak Samoilo, 1884.
Novak Miško, 1884.
Rotković Franjo, 1884.


Kr. šumarija Drag´anae-Cazma-
Franješ Stjepan, 1884.
Janković Ivan, 1884Kovačina
Adam^ 1876.


Maras´Nikola, 1876.
Samić Dmitar, 1884Šegović-
Luka, 1884.
Špoljarec Andrija, 1888.
Šugović Stjepan, l884,


Kr. šumarija HoTagradiška.
Jurišković Antun, 1885.
Ljevafiić Andrija, 1876.
Matanović Stiepan, 1885.
Matiević Stiepan, 1887.
Eakonić Antun, 1885.
Rukavina Filip, 1885.


Kr- šumarija u Vranovi, Topusko.
Aleksić Petar, 1887.
Galogaža Matija, 1887,
Serbitl Nikola, 1889.
SubariS Josip, 1887.
Vučiuić Ilija, 1887.


Kr. šum. Lipovljani, (Banovajaruga).
Kovačević Košta, 1886.
Loncarević Pajo, 1886.
LukaĆević Ivan, l88G.
Radinović Mato, 1886.,
Stevie Gjuro, 1886Sturlić
FranjO; 1886,
Tnrković Joso, 1886


Kr. šumarija JasenovaeDešić
Sava, 1887.
Drobnjak Gajo, 1887.
Jagar Frga, 1887Mikić
Stevan, 1887.
Stopić Gjuro, 1887.
Tomašević Tanasija, 1887.
Vasić Gliša, 1887 ´


Kr- lugarija u Vrbanji
Appel Ivan, 1888.
Kopi(i Antun, 1888.


Vlastelmstro Čabar.


Vlast šum. Mlinovvrh, Prezid. Šumarija Polica, Klana.


Lipovac,Blaž, 1878. Turk Nikola, 1886.
Paulin. Fran, 1887.
Troha Petar, 1887. Šumarija SmrekoTadraga, GerovoŽagar
Grga, 1878. Čop Ivan, 1887.
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 46     <-- 46 -->        PDF

^ 234-—


Šmnarija LiTidraga-Gerovo. Šumarija Lazae, GeroTo.
Ožbold Josip, 1878.


Janeš Stipe, 1887.


Paulin Lujo, 1887.


Malnat Jure, 1887,


Painić Ivan, 1889. Varažd. Toplice.


Baričevie Ivan, 1887. Kutjevo.
Malcić Vatroslav, 1889. Kutjevo.


Čur^ić Nikola, vojvoda, 1885. Petrinja.
EadoiSić Rade, 1885. Šibenik,


Bogdanović Josip, 1885. Koprivni


Andrić Josip, 1885. Zenica, vniea.
Maraković Ivan, 1885, Srebrenica.
Bosnjaković Gjuro, 1888. Samotovce,
Uj6ić Gjnro, 1889. Kastav. Bizovac.


Predb rojnici.


C. kr. namjestni&tv o kraljevine Dalmacije, Zadar, 1877,
Trgovačka komora, Zagreb, 188S.
Upravna obćina, Tiesno — Dalmacija, 1884.
Kr, šumsko ravnateljstvo — Zagreb, 1886.
Kr. nadsumarski iired — Tinkovci (2 komada), 188G.
Kr. Šumarski ured — Otočac, 1883.
Kr. šumarija — Novi, 1886.
Kr. Šumarija — Eužine, 1886.
Kr. šumarija — Lokve, 1886.
Kr. šumarija — liavnagora, 1886.
Kr. šumarija u Begovomrazđolju — Mrkopalj, 1886.
Kr. Šumarija u Jasenaku — Ogulin, 1886.
Kr. šumarija — Ogulin, 1886.
Kr. šumarija u Krivomputu —- Brinj, 1886.
Kr. šumarija — Vojnić, 1886
Kr, šumarija u Vranovini — Topusko, 1886.
Kr. šumarija u Maji — Glina, 1886.
Kr. Šumarija u Kalja — Kostanjevac, 1886.
Kr. šumarija — Rujevac, 1886.
Kr. šumarija — Sokolovac, 1886,
Kr. šumarija u Dragancu — Čazma, 1886.
Kr. šumarija — Pitomaca, 1886.
Kr. Šumarija — Ivanska, 1886.
Kr. šumarij a — Ivanovoselo — Grubišnopolje, 1886.
Slav. brodska imovna obćina, Vinkovci (4 kom.).


Opazka. Lugari: Čuic Mile, Ivelić


c Mile i Lalić — sada kod kr. šumarije
Babinpotok


. , , , P´^gi´^e^^o su navedeni takodjer i kod kr. šumarije Korenice, gdje su
do sada službovali.