DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 23     <-- 23 -->        PDF

" -211 -^


žira u tlo podrezao sam njegovu klicu od 3—4 cm. duljine onako, kako sam
jur u „Sum. listu" y.a prosinac god. 1888. o podrezivanju žira opisao, a to
učinih s toga, da neimam više sa takovim žirom nikakovog posla kod prevsadjivanja,
te sara ovako podrezan žir u razsadnik posadio, te je od svake
žirke još istoga ljeta do jednu stopu visoko stabalce poraslo.


Lanjske godine 1888. nabrao sam od istog hrasta do dvie litre žira, i
čuvao sam ga preko zime, da neizklije. Taj žir posadio sam ovog proljeća za
razplođ na prebendi presv. biskupa Fr. Gašparica u šumi Boromgaj i Kusto^iji.


Buduć nisam opaziti mogao, da na ovaj hrast gusjenice napadaju, kao što
napadaju, naš obični hrast i buduć mu elementarne nepogode manje škode, a
stablo prije plodom urodi, te je njegov plod za žirenje krmadi dobar, mislim,
da bi bilo pobitačno, da se ta vrst hrasta i kod nas u šumah razplodi, jer će
sigurno bolje uspievati? nego u Anhaltu.


0 obuki lovačkog psa (ptičara).


Obukom ili dressurom postizavamo to^ da psu ptičaru po naravi prirodjena
mu svojstva popunimo i uzgojom usavi^šimo, da bude u svakom pogledu vrstan,
i za lov prikladan. — Čim jednostavniji uzgoj i čim manje rieči i znakova kod
uzgoja trebamo, da nas pas razumieti može, tim će bolje biti.


U glavnom mogli bi obuku ili dressuru ptičara podieliti u 3 glavna diela:


"1. na obćenitu obuku,


2. na vođjenie psa u prosto i
3. na obuku za osebničke svrhe.
Kao obćenito pravilo neka služi svakomu, da će se svrha obuke uvjek
laglje postići s liepim i mirnim postupanjem, nego psovkom i tučnjom. — U
ostalom treba s obukom lagano i po stanovitoj osnovi postupati, te postepeno
od laglje obuke na težu obuku prelaziti, a kod toga valja glavno paziti na
starost i razvoj psa, te
da li je za ovu ih za onu obuku zreo.
Sbog lagljega pregleda podieliti ću gornje glavne dielove još u podođiele.


I. Obćenitaobuka-
Ovamo spada: a)
naučanje psa na gospodara i kuću uz prvu obuku;
b) obuka u zatvorenom prostoru odnosno, da se utuve u pamet psa
stano\ite rieci i znakovi, koji služe za podlogu daljnje obuke, kao: „pst!^´,
„napred!" (znak rukom), „nazad!" (znak glavom), „apport!", „sjedi!", „lezi!"
(znak rukom), „na glas!" i t. d., i


c) obuka u dvorištu, da se ponove naučene rieči, i provede „nauka
aportiranja iz vode", jer je ovo aportii´anje prelaz za izvrsivanje praktičnog lova.
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 212 "
IL VodjeBJe psa u prosto.


Ovamo spada:


a) izlet u polje,


b) izlet u šumu i


c) izlet u vit, močvara.


III. Obuka za osebuičke svrhe.
Ovamo s])ada:
a) oblika za vijanje,
b) obuka na ki*v,
c) obuka na vidru,
d) obuka na čovjeka,
e) obuka starijeg zapuštenog psa.
I. Obćenita obuka.
a) Naučanje psa na kuću i gospodara nuz prvu obuku.


Za početak obuke nije mjerodavna stanovita starost, nego se to ravna
prama tielesnora razvitku i individualnosti pojedinog psa. Može se reći, da
dressura počima od onoga dana, kad mu se prva hrana pruža. Već u početku
treba mlado pašče priučiti, a hranu mu treba samo onda dati, kada je poslušno,
pa će isto uviđiti, da je neposlušnost samo na njegovu štetu.


Prije svega treba nađjeti mlađom psu stanovito ime i priučimo ga na
isto, jer mora znati, kad ga po imenu zovemo, da se to samo njega tiče. Ime
treba da je što moguće kraće.


Donesemo 1\ mladomu psu hranu, zovimo ga njegovim imenom; spava li,
to upotriebimo već sada prvi početak dressure, đoviknuv mu malo jače „pst!"
ili „zviždnuv mu", i pseto će na te znakove svoju pažnju obratiti. Znajući, da
će iza tih znakova sliediti hrana, rado će u buduće slušati i sliediti svoga
gospodara- U obće upotriebimo prve mjesece samo na to, da pas upozna dobro
svoga gospodara i da se nauči ne samo njegove rieči, nego i znakove poznavati,
koje znakove treba samo očima i rukama prikazivati.


Čim je pseto njekohko nedielja staro, pustimo ga svaki dan po malo da
se protrči, jer na lancu odra,sU lovački pas uvjek će se ponešto plašiti i bojati
od čovjeka, pa ga je s toga teže dressirati.


Nadalje naučimo mlado pseto već u početku na red t. j . da nečini sve
ono, što čovjeku nije po volji.


Ovamo spada prije svega čistoća, pa za to moramo u tora pogledu sa
psetom tim strožije postupati, čim isto bude razpoznavalo nečistoću od čistoće.
Na ovo spoznanje će se najbolje priučiti tim, ako ga dovedemo u sobu, pa ga
posije svaka dva sata vodimo van; ako mokri ili ako se izruči vani, onda ga
pohvalimo i pomilujrao.


Opogani li se pas n kući iU u sobi, to ga valja odvesti na opoganjeno
mjesto i pokazavši mu isto, turiti mu nos nekoliko puta u pogan, te ga valja
dobro izpsovati, a zatim izbaciti pred vrata. Opetuje li istu grdobu, onda po
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 213 -"
stapajmo s njim opet tako, samo nježto strožije, te držeć ga jednom rakom na


pogimom mjestu, treba ga njekoliko put prošibati. Kazna valja da sliedi u


koliko moguće umah iza čina, jer će time pseto laglje pojmiti, zašto biva


kažnjeno. Pojmiv jednom svoju pogriešku kroz osjetljive kazne, neće se opoganiti


u sobi, nego će ići na vrata, tamo cviliti i grebsti, dok mu tkogođ od prisutnih


vrata neotvori.


Nadalje moramo pseto naučiti u stanovito vrieme žđerati, ako mu hranu
svaki dan u jedno te isto doba pođajemo. Neđodje li ono na vrieme kjelu, to
ga treba pustiti, da taj dan posti i on će si vrieme ručka u buduće bolje
pamtiti. Isto tako nesmije se psu dozvoliti, da jelo okolo prosi, kao što nesmije
legati na drugo mjesto, nego na ono, koje mu se opredieli.


Sve ove malenkosti su temelj za bezuslovnu poslušnost ^ koja se od
ptičara traži.


Sa napredovanjem u starosti, učimo pseto da na „poziv" ili „zviždanj"
vazda k nama dodje, a ovo će umah činiti^ ako mu u početku pružimo komadić
kruha, čim na poziv k nama dodje.


Mladi psi počimaju se sad pomalo skitati i dvorište ostavljati. Ovo se
nesmije dopustiti, za to moi-amo imati dvorište dobro obgradjeno, a vrata držati
zatvorena. Traži li ovakva skitalica mjesto, da se kroz plot provuče, to nastojmo
da ga u tom trenutku zatečemo, pa mu odvalimo po jedan dobar udarac.
Ako je ovako njekoliko put zatečen dobio po ledjih, onda Ije neće od kuće bježati.


Mnogi psi imaju zla naviku vijati živad po dvorištu. Od ove navike mora
se p^eto pošto po to odučiti, jer će posije i u kući koje kakve nevaljanštine
l)0ciniti.


Kad pseto spazi kokoš i pred istu sjedne, to ga valja uhvatiti za vrat
prije, nego što pocrne istu vijati i tim mu zapriečiti svaki skok. Ako je mlado
pseto ulovilo i udavilo kokoš ili drugu živad, onda ga povalimo na zemlju,
uzmimo mrtvu kokoš za noge i tucimo ga sa kokošijim kljunom u laganom
tempu do kojih 20 puta po nosu i to po sredini izmedju nosa i or.iju.


Posije svakih pet udaraca postavimo kokoš psu pred oči, da ju gleda;
opetujmo ovo i iza posljednjeg udarca, pa ga onda pustimo. Sutra dan dovedimo
mladoga psa u sredinu živadi, uzmimo onu mrtvu kokoš, koja je medjutim
sakrivena bila, })a opetujmo i danas jučerašnju kaznu. Kod kazne uzdržavajmo
se od svakog govora, jer pas mora znati^ da ga samo kokoš kazni, ako opet
jednu ulovi i udari. Ovo činimo tri dana uzastopce, a ja kriv, ako će ikad
kućnu živad zaganjati


Čim se mirnije kod tog posla kazna obavi, tim više dieluje, a kod udaranja
treba osobito na to paziti, da vidi kljuna mrtve životinje najviše dieluje.


Ove se mano može pas odučiti i tim, da ga u času, kail počme živinu
vijati, natrag zovemo i fućkanjem vabimo, pa ako nepoduhne, onda ga izčibukajmo,
jer će se time naučiti na poslušnost.


Gdje ima djece u kući, nedajmo joj, da se psetom mnogo igra, jer igra
i maženje kvari pseto; ono se nauči tim na mnoge nevaljanštine — tako na
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 214 —


\>r,: ono uzima djeci iz ruke kruli, uči se prosjaciti i krasti; glodanjem
svakojakih predmeta uči se, da kašnje sa sebe odgriza remen, vrpcu i t. d.
Treba dakle jednom rieči nastojati, dobrim i valjanim postupanjem odgojiti
valjanog psa.


Sad dolazi vrieme, kad treba psa naučiti na rieč „lezi´^ Ovo je najvažnija
riec dressure i tonielj poslušnosti.


Za ovo upotriebimo opet liranu. Bacimo komadić hrane, j)a ako pašče
potrči Sčimo ili na zov k hrani, to uzbudimo njegovu pažnju riečmi: „pst!´´,
čira se ono k hrani primakne. Pseto će za čas mirno stati, a mi upotriebimo
taj momemit, pak mu glasno, ali lagano recimo „1-e-z-i!" pritisnuv ga polako
prstom u kr^tiae i povlačeć mu prednje noge polako naprvo tako, da se pas
na podu pruži. Ako je miran u tom položaju, tad ga milujmo i hvalimo, povlačeć
polako ruku preko ledja nazad i govoreć: „n-a-p-r-e-d!" Pseto će sada
više puzajuć, nego hođeć Scimo približiti se k hrani.


Opetujmo od sad ovo svaki dan i produljaimo vrieme ležanja pred hranom,
češće govoreć rieč „l-e-z-i´^, a polahko uzmiČuć ruku nazad, jer valja pseto nauditi,
da i bez držanja ruke pred predmetom leži. x\ko pseto dobro legne i ako
gleda u svog gospodara, tad skinimo posve s njega ruku, govoreć mu sada
„n-a-p-r-e-d!-*. Pas će brzo razumjeti tu rieč i znati, da sađanji položaj napustiti
smije.


Ako pas već zna, što će to reći, onda ga učimo, što znači i rieč „natrag!".
Ovu rieč razumjeti će mladi psi brzo, a kad su ju jednoč dobro razumjeli, onda
će ju i slušat lahko. Pas se mora već od mladosti naučiti, da ide za lovcem i
to s Ijeve strane i oko pol koraka nazad, dok mu se povikom „napried" ili
znakom ruke nedozvoli, da smije napried ponjuškavat ići. Ako pseto i sad nesluša,
onda mora bić svoju dužnost vršiti.


Za ovim dolazi rieč „apport". I ovo se pas nauči igrajući. Čim je pas
nešto u gubicu uzeo, što mladi lovački psi vrlo rado čine, podjimo k njemu,
pak gladeć ga, činimo se kao da mu hoćemo predmet iz gubice oduzeti, što
će kod psa još veću žudnju za predmetom probuditi. Ako mu predmet oduzmemo,
onda se š njim u ruci poigrajmo, te ga psu čas u zube podajmo, čas opet
oduzmimo. Ovako opetujmo nekoliko put.


Poslije u;{mimo kakovu staru krpu ili rukavicu i pustimo psa da za istom
nekoliko put ustima hlapne, pa kad vidimo, da je za isti predmet volju dobio,
recimo „apport!" i bacimo predmet jedan korak daleko.


Ako pas na taj poklik posluhne i predmet nazad done.^e, onda je svrha
postignuta; ali čuvajmo se, da mladomu psu prekomjernim apportiranjem volju
nepokvarimo. Ovu vježbu treba da opetujemo i predmet od vremena do vremena
sve dalje bacamo, samo netreba kod te vježbe psa zamoriti. Ovako činimo sa
psetom, kad smo sami. Kod oduzimanja predmeta uviek mu recimo „pusti!";
napusti li pas dobrovoljno, to ga uhvatimo za usne, koje valja ponešto na zube
pritisnuti; pas će kroz to osjetiti neznatna bol i otvoriti usta.
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Sad mora pas naučiti rieč „sjedi!", a na to će se kod apportiranja najlaglje
naučiti.
Ako smo psa već na toliko naučili, da nam bačen predmet bez mane
apportira i da ga to veseli, onda ga je labko naučiti ,,sjedit".


Kad pas apportira bačeni predmet, pak uiiiiljavajuć se i uVijajuć repom
stane pred gospodara, gledajuć mu u oči, onda mu stavimo ruku na ledja, povlačeć
ju polako do krsta, a zatim pritiskajmo ga lagano k podu govorec
„sjedi!" Kad je pas sjeo, nastojmo, da u tom položaju ostane i zabavljajuć ga
jednom rukom, điži drugu ruku polako sa krsta, pak približiv mu se s obima
rukama k glavi, nastoj mu oduzeti predmet iz gubice, govoreć mu „pusti!"


Ako je pas naučio sjedit, tad. ga učimo, da na rieč ,,na glas" vrat nješto
prigne i laje (štekti). Na ovo će se pseto brzo priučiti, a treba ovako postupati:
„Uhvatimo psa sa rukama nježno za glavu, pak prignuv se, tulimo mu u uho
iz početka tiše, a posije sve jače i jače; pas će na ovo odmah i sam početi
tuliti i lajati. Čim je ovo učinio, moramo ga pohvaliti i sa komadićem kruha
nagraditi. Sad opetujmo ovu vježbu, dovikujuć mu „na glasi", „naglasi*´, dok
pas nepojmi, što mu valja činiti.


S ovim bi bila predobrazba dovi-šena i sad se može započeti s obukom u
zatvorenom prostoi-ii, (Nastavit će se).


I ^ JL K3 mL^ «^ ^ .tSh«,,


šumarsko i gospodarsko knjižtvo,


„WaIdbesehMigungea durch Tliiere und Gegenmittel*^ od prof. na kr.
Šum. akademiji u Eberswalđu Dr. Bernarda Altumaj Berlin 1889.. a dobije se u knjižari
Ju]ija Springera, te stoji 5 maraka.


Ova knjiga namienjena je za pouku šumarom i prijateljem šuma., U njoj se nabrajaju
sve oUete, koje nanaŠaja šumi razut zaineznici i druge zlvotlnj^^ te način, kako
bi se mogle te oštete od šume odvratiti ili zaprieČiti. U toj knjizi i´zkljueena su sva
teoretičko-zooJogiČka razjasnjivanja, bavec se isključivo sa načinom ostecivanja Šume po
raznih tarišumali i načinom, kako se te oštete lahko upoznati, z;apriečiti ili ograničiti mogu.


Cielo uielo raždieljeno je u dva poglavja i to pod A. na oštete, koje bivaju u
šumah-listnjača. i B. na oštete, koje bivaju u Šumab crnogorice.


Lovstvo,


Množina ubijene grabežljive zvieradi, za koju je novčana nagrada izplaćena.
Naknadno k viestl ^^Šumaar. lista^ br. HI. za ožajak t. g. ubijeno je do
konca IV. četvrta god. 1888. grabežljive zvieradi i to; u županij i rieČko m
0 d r u Š k oj : 1 medjedica, 14 vukova i 15 kana; u županiji p o ž e ž k o j 3 vuka.
1 vučica i 3 lisice; u županiji lič ko-k rb a vskoj; 1 međjed, 18 starih i 5
mladih vukova, 48 lisica i 101 kuna, te u županiji sriemskoj; o vuka,´4 lisice,
3 div. mačke i 1 kuna. Ukupno 2 medjedii^ 44 vuka, 55 lisica^ 3 div, mačke i
117 kuna.