DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 2     <-- 2 -->        PDF

^ 190 —


g ^ h ^9


Ako mi m´, g\ li´ i o´ s praktičnog gledišta posmatramo, onda ra^amjevamo
pod tim one oline prirasta za jedinku dobe, koje sa 100 pomnožene, daju nam
odnosne (tekuće) postotke prirasta, u koliko mi sa o njeku lubota (funkciju)
dobe ra^umje^amo, koja se s potonjom smanjati ili povećavati može.


S toga je nesumljivo, da je istinita ova jednačba:


r´^ .... (f -,Ar^ , ^´^´ , 9


11.-100 = -^ 100 + -7-+ — iO^ ili, ako dotične
m g A , 9
postotke prirasta zamjenimo sa znakovi:
^ V´´\ P(j. Ph i Pf, onda je:
´ ´ I>rn =-Pff + Ph + P9 ^li s riecffii: ´


I. Tekući postotak prirasta tvar ine nj ekog stabla ili njekog
sbroja stabala uviek je jednak sbroju tekućega prirasta one
te ra e 1 j n i c e (t e m e 1 j n e p 10 š t i n e), kojoj zadovoljava j u r jedan
put naznačeni obličnik; više onomu posto tku prirasta, koji
zadovoljava visini, više onomu postotku prirasta, koji samom
0 b I i č n i k u 2 a d 0 V 01 j a V a. ´^´
Iz ovoga poučka mogu se izpresti još tri dalnja poučka — odnosno taj
poučak rađja svojim posliedkom još druga tri poučka, buduć od


w´ " g´´ , h* ^^ 7. T´ T


_— ::==__ _l— A—1_ shedi, da je :


m g h ^^ .
f m´ g´ h´ ^


o = ? IV«?^´
g h J.
Pošto oblikovni broj po izkustvu sad rasti, sad padati može — ako naime
´P pada — onda je 9´ (kao prva diferencijalna sbrojka obličnika o nakon dobe)
niječan, ali tako biva samo onda, ako je:


m´ ^ g´ h´ : ,


m g h


cdnosno, ako opet u toj nejednačbi zamjenito sa 100 pomnožimo i gornju
oznaku priđržimo, ako je dakle:
pm < p,j + Ph ili riečmi:


II. Vazda i kad god obličnik pada, onda je i postotak prirasta
tvarine uviek manji od sbroja postotaka prirasta teme
1 j n e p 10 h e (temeljnice) i visi n e.
Ako 9 raste, t. j, ako je 9´ ječan, onda biva to samo onda, ako je:
W ^ g´. h´
~ ---~ + -y-, a to će reći drugimi riečmi:


Za ra^iaHnj(3iije moram ovdje prlmjetiti, da sam njemaSku rieč „entspi´eclieu^´
mjesto „odgovara" (baduć je odgovarat i puki germanizam) zamjeni0 sa „zadovoIjava^
kako ju i n Skokk rabe. Prevodilac.