DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 198 —


Orešković lugar; po 15 for. Jure Simatović pom. lugar, Aleksa Bakić poni.
lugar; po 10^ for. Pavao Lisac; po 8 for. Pavao Biljari, Jakov Perčević. ^ U
kotara ^^ospić, polit, obćiae Tniovac i to: po 5 for. Grga Pavelić i Ante
Pavelić. — U kotara Gospić, polit, obćine Karlobago i to: po 10 for. Bartol
Tomljenović, Karlo Toniljenović, Tonio Tomljenović. — U kotaru Gospić, polit.
obćiiie Brukue i to: 20 for. Sava Ugarković; 15 for. Ivan Bili´an; 10 for.
Joso Šušnjar. ~ U kotaru Gračac, polit, obćine Zrmanja i to: 20 for. Marko
Ilija Budirair. — U kotaru Gračac, poUt obćine Vrelo i to: 20 for. Tomo
Kukić. U kotaru Senj, polit, obćine Sv. Juraj i to: 15 for. Ivan Pavicić. U
kotaru Perušić, polit, obćine Perušić i to: 20 for. Janđre Biljan; 15 for.
Ante Murgić; po 10 for. Jandre Viđmar, Mate Marinclin; ])0 8 for. Miiadin
Grnić, Ivan Kokotović, Pttar Biiničevćić, Nikola Pnbić, Sava Križković, Nikola
Stakić, Bude Lemić, Lovre Lemić, Ante Lemić, Jure Radović, Mile Abramović,
Joso Drašković, Joso Šops, Ivan Klobncar, Samojlo Kokotović, Jure Dra^ković.


U županiiji riecko-modruškoj izplaćene su slijedeće nagrade:
Za godinu 1887,:


U kotaru Novi, polit. ob<5ine Krrnpote i to: 15 for. Baidši Balenu.
Za god. 1888.:


U kotaru Novi, polit obćine Krmpote i to: 25 for. Vicku Komadini;
20 for. Blažu Krmpotiću; 10 for, Filipu Blaževiću. (Ukupno 1048 for.)


Pređavajuć ove crtice javnosti izjaviti nam je samo još i tu želju, da
rečeno nagradjivanje doista bude kao pobuda i primjer za ostalo pučanstvo,
te da vlastitim nagonom što revnije suđjeljuje kod pošumljenja krasa, o uspjehu
kojega sva buduća sudbina primorskih strana od visi i koji se uspjeh bez svojevoljnoga
sudjelovanja pučanstva postići neda. .


Imenito bismo preporučili, da oni faktori, koji su zvani, da utiču u sudbinu
seljaka, takodjer koju doprinesu, da se seljak valjano poduči i ponuka na rM
oko gajenja šuma.


Prem je vrieme odviše kratko, da bismo mogli izreći sud o uspjehu, koji
se je do sada ukazao naglašenim jur nagradjivanjem, to se ipak po gornjem
izkazu opaziti može, da broj žitelja, koji se javljaju, da su šumu uzgojili, svake
godine znatno raste. R. F.