DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1889 str. 1     <-- 1 -->        PDF

1) A)l)»l)t)


"^»^-^^<-"
Br. 5, u ZAGREBU, 1. svibnja 1889, God. XIII


0 nekoj važnoj skladnosti obličnika sa postotkom prirasta.


Pod gornjim naslovom priobćio je pomoćnik na bečkoj visokoj školi za
poljsku privriedu E. L. KoUer u „Oesterreichische Vierteljahresschrift fiir
Forstwesen", svez* VIL od god. 1889. razpravica, koja će jamačno mila biti i
šumarom i onim našim, stručnjakom, koji se bave sa šumskom procjenom, pak


a to odlucih, da tu razpravicu ovdje priobćim-


Odkad je M. Pressler šumskoj procjeni udario strogo matematički pravac,
oi onda uhvatio je i taj dio šumarske nauke čvrst korjen, te se puni pravom
može danas i šumarstvo nazvati kao „znanost", a ne kao puka stručna nauka


— prem ima i danas ljudi, koji to bez razloga poriču.
Buduć se u ^^Šumar. listu" riedko tko od naših domaćih stručnjaka razpravami
te ruke bavi, neće biti suvišno, ako kad kad ovakove strogo matematičke
razpravice u prevodu priobćimo znajuć, da znanost nije preiniućtvo samo
jednoga naroda, nego da je ona obćenita, s kojom se svi narodi bez razlike
okoi´istiti mogu.


Poznato je, piše E L. KoUer, da se obličnik (oblikovni broj, Formzahl)
prikazuje u obće kao omjer objama (navaduo „tvarine´^ Masse) njekog debla,
njeke česti debla ili više debala prama uzpravnom uzorku valjka, kojega je
skrajna ploha jednaka njekoj popriečnoj ploštini i visini valjka — jednako
njekoj izvjestnoj visini stabla tako, da se svaki poprimljen i u praksi usvojen
obličnik 9 (smatrali ga kao pravog ili nepravog ili kao osebni broj i t d.)
označuje kao:


m


g V
ako m označuje kao njeki objam od objama, g kao dotičnu olinu od popriečne
plohe i li kao dotičnu visinu.


Ako je dakle omjer´ , g li´ -´ 9 i´^
označili, onda je takodjer m = ^ /i 9 i dok se Logarithmus naturalis:


"log m = ]og^ -^ log h -|- log (p zamjenito prihvaća odnosno, ako se medjusobno
razlikuju, i ako se običajna oznaka prve diferencijalne sbrojke od w,
g^ h i

., 14