DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 5     <-- 5 -->        PDF

^ 145 ™ ,


Na ovom mjestu ne može se propustiti, a da se neiztakae pogibelj, koja
sadjenicama od četinja5e prieti i to gulenjem kore Ba mladih 10- do i2-godišnjih
onioi-ikovih i ariševih presadjivanjem odgojenih biljka po divljači, naime po
srnjacib, koji u proljeću svoje rogove na takovih mladica veoma rado čiste, a
bojati se je, ako se ta divljač sad tako umnožila bude, kao do sada, da će
gojitbe od takovog drveća mnogo nastradati.


U proljeću 1887. zasijano, te niklo šumsko sjemeDJe u razsadnjacih postradalo
je veoma ito tučom, što sunčanom žegom, a postala bi time nužda na
potrebnom materialu za presađjivanje, da nebi bilo dovoljno 2- i 3-godiŠDJih
sadjenica u svih razsadnjacih, sposobnih za presađjivanje u ovoj godini.


Akoprem su i stare gojitbe tučom postradale, to ima ipak nade, da će
jače biljke nanesene im ozlede lahko pretrpiti.
Glede gojitbž., koje se imadu u proljeće ove godine izvesti, stavlja se
proračun na sliedeći način:
U novom šumskom kotaru varažđiosko-ivanečkom imade se pređuzeti presadjivanje
biljka na 11*62 hektara sa 7000 kom. arišovib, 20.000 omorikovih,


14.000 borovih i 12.000 kom. jalšovih sadjenica.
U šum. kotaru novomarofskom na 3*15 hkt. 200 kom. ariševih, 14,800
omorikovih i 1.000 borovih sadjenica.
D šum. kotaru krapinsko-zlatarskom na 2*25 hekt. lO.OOo kom. omorikovih
sadjenica. Ukupno dakle 80-800 kom. 2- do 6-godišnjih .sadjenica svakakovih
vrsti drveća, koje će se vaditi dielom iz razsadnjaka i sjemeništa, dielom pako
iz starijih gojitba
A da se nadomjesti izvadjeni broj sadjenica, imade se opet u razsadnjacih
zasijati i to: u 5 razsadnjaka šum. kotara varaždinsko - i vaaečkog na 14 arah
16 klg. ariševog, 16 klg. omorikovog i 3 klg. borovog sjemena i 1 hktol.žira;
u šumskom kotaru novomarofskom u 4 razsadnjaka (od kojih se imade jedan
tekar urediti) na 8 arah 8 klgr. ariševog i 13 klgr. omorikovog sjemena.
U šumskom kotaru krapinsko-zlatarskom imade se jedno centralno sjemenii^
te u šumi obćine Zajezda utemeljiti, te je za to površina od 30 ara ustanovljena.
Osim toga nabaviti se imade 10 klgr. jelovog sjemena, koje će se posijati u
bukvicih pod zaštitom sjemenjaka, a koja gojitba služiti će kao pokus za buduće
ravnanje u pogledu naploda ote vrsti drveća, koja u ovdašnjih prama sjeveru
nagnutih šumskih predjelih dobro uspievanje obećaje.
Pokus sijanjem bagrema i pajasena na dravskih otocih nastaviti će se ove
godine, te je za to odredjeno 4 klgr. bagremovog i 1 klgr. pajasenovog sjemena,
akoprem su jur prije 2 godine odgojene biljke bagremove ove zime nastradale
obgrizanjem po zecevih.
Predbježno biti će na tomu vrtu na 6 arah posijano 5 klg. ariševog i 9
klgr. omorikovog sjemena,
U 2 ostala razsadnjaka toga kotara imade se na 12 arib posijati 4 klgr,
ariševo2\ 7 kkr. omorikovog i 1 klgr. borovog sjemena.