DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 188 —


Stanje družtvene blagajne


prigodom zaključka blagajničkog dnevnika za god. na dne 31. sit>Čnja 1889


Tekući
Prihod Eazhod


I*s*es%%]L:a
broj for. nč. for. 1 nč.


1
Glasom blagajničkoga dnevnika
unišlo je na ra^un prihoda Raćnni ti glasom poza
godinu 1888. od I. sieČnja tvrde u blagajničkom dnevdo
BI- siečnja 188Ji. . . , 3195 41 niku od 24. veljače 1889.


po gg. V. Benaku i J. Kolaru


2
— 2717


svestrano i´zpitani i sa staUliupno
. . 8liJy 41 2717 SO njem blagajne u redu pro


nadjeni,
Odbir razhod od prihoda ostaje
na račun prihoda od g.l88S,
razpoložira gotovina od . . 478 11


U Zagrebu, 31. siečnja 1889.


Predsjednićtvo hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva,


M, Durstj predsjednik. - ^ P. X. Kesterčaniek^ tajnik.


0 b a V i e s t.


Nuđja se na prodaju „BrOCkhaUS´ CoOVersationS-Lexikon" jedanaesto i^^danje
n 15 omašnih sve^akah, uvezanih u pol kože (Flalbfranz), sasvim dobro sačuvan za
30 for. Nabavna ciena 85 for. Tko isto djelo nabaviti želi, neka se obrati neposredno
na „Ur e d ni č t V 0 Šumarskoga lista",


Podjedno primjećuje se, da dotični knpae rečenoga djela može gornji iznos u fri,
a po volji i u Šest jednakih mjesečnih obrokah odplatiti.


Dopisnica uredničtva.


Slav. Uredništvu „Narod, Novina". U br. G4. „Narod. Novina*´ od
18, ožujka t. g, pod „Habent sna fata articuli prigovorilo nam je slav. uredničtvo,
Sto smo povodom preštampanja člančida ^D uzic e dobivaj u c i e rsu"´ iz ^,Narod.
Novina" u nas ^^ Su mar, list" zaboravili naznačiti, da spomenuti elanČič preStampavamo
iz „Narod. Novina, pa sbog toga bio je neki suradnik ^Nar. Novina" zaveden, te
je isti Članeid pomutnjom po drugi put u ^Narod. Novinah" samovlastno preneo opet


9.
ožujka.
Mi žalimo, da smo iz pomutnje sagriesili nenaznaČiv, da gore rečeni člančič
vadimo iz „Nar. Novina"; nu nebudi priekora, ako rečemo, da i j^Narod. Novine"
prestampavaju iz ^´gumar. hsta" nage viestice iz naslova „lovstvo*^,f j,Množina u]>ijcne
grabežljive zvieradi i b izpla<5enoj nagradi" — bez da ikad naznače, da je to pfcštampano
iz ,,Šumar, lista",


S toga ćemo za sad jedan drugomu oprostiti.


Ostale primjetbe slav. uredničtva j,Narod. Novina" netiču se nas, budno je nns
list strukovnoj cieli namijenjen, te se neniiješamo u nikoje druge poslove, koji su izvan
tog okvira. Ste strane nijesmo se ni do sad ogriosili, pa nečemo rii n hudučo.


Uredničtvo 1 naklada hrv.-slav. žamarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.