DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 47     <-- 47 -->        PDF

^ 18? — . ^


Ižkaz ti godini 1888. prijavljenili i dosnđjeBilb. šumskih, šteta kod Imovne
oboine krizevačke. Prijavljeno je ukupno slučajeva . . . 15121.
n vrijednosti od . \ . 36.692 fr. 69 nč.
u godini 1888. dosudjeno . . . . . . ... . . -. ,23.287 „ 59 „
koncem g. 1888. ostalo nedosudjeno . . . . . . . . . 13.405 fr. 00 nč.
Koncem g. 1887. ostalo je na dngu , . , . . , . . . 83 971 fr. 93 nČ.


k tomu u g. 1888. dosudjenih ... . . . . . . . . 23.287 „ 59 ,,


ukupno . ... . . . 107.259 fr. 52 nč.
U godini 1888. odpladeno 29.612 „ 26 „
ostaje na dugu koncem god. 1888. ........ . 77.647 fr. 26 nč.


Stanje mirovinske zaklade lugara Gradiške imovne obćine:
koncem godine 1887. ostaloje 6381 for. 89 nč.
K tome: prinos od Gradiške imovne obciine za godinu 1888. . 960" „ —-. ^,


od plodonosno uloženih novaca:
kamati za L polugodište 1888. . . . , , . . . . . 161 „ 86 „


,, . II. „ , . . V .;..,... 162 , 48 „


Ukupno 7.666 „ 23 „
Od toga : Za tri lugarske udove provizija isplaćena u god. 1888.
, ukupni miznosomod. . . 300 ^ — j,
po odbitku toga izdatka ostaje stanje lugarske mi ro vinsk e zaklade
koncem god. 1888 7.366 fr. 23 nč.


^^" ^ P. n. gg. članovi hrV. SlaV. šum. drUŽtva^ koji još ovogodišnju članarinu,
kao ine možebitne dugovine družtvu podmirili nisu, umoljavaju se ovim opetovaao,
da toj svojoj dužnosti pospješenjem uđovoJje. Predsjedništvo .


Novom godinom 1889. pristupiše družtvu:


Za Žlaua utemeljitelja g. Dragutin Schlesinger drvotržac iz Zagreba.


Za člana I. razreda: gg. l. BedekovJć Gjuro Komorski, veleposjednik BedekovSina,
2. Drenovac Mile kr. držav, šumar Babinpotok. 3. Beck Ivan kot. šumar
Garešnica. 4. Bielić Nikola Šum, vježb. gjurgjav. imovne ob(Sine Belovar. 5, Czeisberger
Ernst kr. šumar Lokve 6. Czerriickj Dragutin kr. nadšumar Zagreb. 7. GrčSević Ivan
šum. vježb. otočke imov. Kosinj gornji. 8. Polašek Dragutin kr. šum. vježbenik Jasenak.


9. Stecb Dragutin upravitelj vlast. Slavetić. 10. Šimatović Ivan kr. šum. vježbenik
Krasno. 11. Stojanović Ivan šum. pristav Trnjani. 12. Unger Škender šumar pL ob<5ine
Turopolje. 18. Vac Gašo kot. šum. pristav Stubica dolnja. 14. Vuković Petar slušat, šum.
Štavnica. 15. Kapitan Fr. vi. šumar Brestovcu. Guido Scbuller, kot. šum. D. Miholjac.
Za Člana II. razreda: gg. l. Serblć Nikola. 2. UjćidJuro. 3, Vukešić Mato.


4. Iveiić Mile. 5. Lalid Mile. 6. Guić Mile 7. Kaladjić Marko. 8. Marinčić Stiepan.
9. Reihel Eugen. 10. Istaković Štipa. 11. Benakovi^ Martin, 12. Scbneberger Josip.
13, Živković Martinn. 14. Šimić Pavao. 15. Crepić Albert. 16. Rebić Živko. 17.
Turkalj Franjo. 18. Buturac Pavao. 19. Malčić Vatroslav. 20, Begović Nikola. 21.
Zubović Timo. 22, Lemić Lovro. 23. Ostovid Mate. 24. Bobić Nikola. 25. EakoS
Mirko. 26. Dabić Jovo. 27. Gnjatović Teodor. 28, Boroević Gjuro. 29. Maglić Janko.
30. Eić Simo. 31. Perenčevid Pavao. 32. Marid Mato 33. Kordid Moja. 34. MarkoviStevo. 35. Selanec Ivan. 36. Deanovid Jovo i 37. Brankovid Jovo.