DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 41     <-- 41 -->        PDF

181


Poslovanje gospodarstvenog ureda otočko imovne obćinc u godini i888,.
Prispjelo je: ´ -.
u uručbeni zapisnik ´ . . . .-,.-. . \ - -. ^ . ´^ . . ´ . - ´2877 komada


U bilježnicu šumskih prekršaja . .; , . .. . , . , > . . 2´^)358 , „
u kazneni glavni registar dosudjeDih šiimskili naknadbina, prispjelih.
od sudovah ,-, . .,. ., . ." . . ,„ . . . . . . = . 11,<>85 „
doznaka na. đrvotržee IVA podpuuu cienu izdano je . . . . ... 190 „
doiinaka na pravoužitnike uz sniženu cienu .. . . , . > 232 j?


-„ „ besplatno .. \ ,..;.. . 14:8 ^.
dražbenih zapisnika prispjelo je od šumarijab , . .. . , . 862 ^


dakle bez blagajničkog rukovnanja ukupno ....... . 38,352 poslovna


komada.


Svi ovi poslovni komadi, takove su oaravij da zahfcievaju brzo rieŠenje, pa i jesu
osim njekoliko spisa uru<^benoga zapisnika i izdanih doznaka, koje se medjutim u rie-
Senju ´nalaze — podpuno od gospodarstvenog ureda xiešem.


^ U ostalom svaki od ova 38352. poslovna komada traži, kao i svaki drugi spis
dosta obsežno riešenje . . . .


Najmanje vremena za riešenje zahtieva svakako prijavnica sbog Šumskog prekršaja,
hu uviek ipak toliko, koliko mnogi spis kod drugih oblasti, buduć se svaka prijavnica
kod gospodarstvenog ureda svestrano izpitati, u mnogo stupaca bilježnice provadjati,
te nadležnoj oblasti odpremiti ima. "


Isti posao zahtieva prispjela odsuda, jer-se ona u bilježnicu i kazneni registar
ubilježiti, a uz to joŠ u posebnih izkazih nadležnim obćinskim uredom na utjeranje
priposlati mora.


S toga ali nastaje vet^i posao, oko provedbe doznaka i dražbenih zapisnika,
buduć se svaki premjerbeni i obsežni dražbeni zapisnik točno izpitati i. odobriti
mora^´ .-,.-. ´ -.´. ,´^ ^
Blagajničko rukovanje novaca imovne obćine izkazuje primitak od 58139 for.- 42 nL.


a izdatak od . . . ... ... i .´..... . 47013 „ 47 „


dakle koncem godine 1888. visak od . . . . / . ´-. - 1,1125 ,, 95 „


Posebno pako to rukovanje izkazuje, da je godine 1888. rta pojedine naslove
prispjelo, i to:
Blagajnički ostatak koncem g. 1887. , . ..´., ´ , . -. ´. Lor, 853,50;
na-.dozhake uz podpunu cienu . . . . . . . . . . . . 23218.71;
dobitak od prodaje šuma za maticu izlučenih . .,.,. . 1474.56;
doznake uz sniženu cienu . . , . . .´ , ... . . . 1169.57,;
kamati glavnice kod kr, zem. blagajne uloženih novaca . . . . 2324.70 ;
na odplati pravoužitniČkog goriva .^ . . . 97.97 ;
dobitak od Šumskih proizvođah, koji sii zaplienjeni bili, te na dražbi


prodani ..,...;, 5338.66;
na naknadbini šumskih kvarova . . ... . .; . ..... . 12062.54;


i konačno prijete! na izdatke, onda primitak novca kod kr. zern.


blagajne i kod štedionice uloženog novca .-....,. . 11599.21;


ukupni primitak for. 58139,42.
Izdatak razvrstan je po pojedinih naslovih ovako:
Zastupstvo imovne občine .´ . ^ for. ´ 435.87*
predsjednik i gospodarstveni odbor -, . . . . . .-... . 931.55;
osobna berlva i stvarni izdatci gospodarstvenog ureda .. . , . 7083.94


šumarije sa čuvarskim osobljem . . , . . , . . . , . ; 23562.11°
šumske gojitbe .. .^ ._ . . ´. , . ^, . . . . . . . .´ 369.75;
javni tereti\ .. , -´ \ . . \ .,´ ,, -^ /— ´;´ / . . ; , 10666.92-;