DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 39     <-- 39 -->        PDF

_ 179 —


ger a za područje županije pozezke sa sjedištem u Požegi; đosadanjega županijskoga
imdšumara Franju Kesterčauk a za područje županije zagrebačke sa BJodiStem u
Zagrebu; dosadanjega županijskoga nadsumara Ladislava pl. Kraljevic a za područje
županije virovitičke sa sjedištem u Osieku; dosadanjeg ])rivr. kr. šumara Mariua pi.
Bon u za podruSje županije modrnško-rieČ-ke sa sjedištem u Ogulinu ; dasadanjega Šumara
ivanečkoga i namjestnoga županijskoga nadšumava Josipa Malnar a za područje županije
varaždinske sa sjedištem u Varaždinu ; te dosadanjega šumarskoga taksatora ogulinske
imovne obćlne Eduarda Kozjak a za područje županije ličko krbavske sa sjedištem u
Gospi(5u.


Imenovanje kod državne šumarske uprave. Kr. ugarsko ministarstvo za
poljodjelstvo, obrt i trgovinu imenovalo je u području k r. šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu nadlugarima I. razreda novog sustava i to: lugare I. razreda
Kudolfa Zazulu, Peru Stankoviča, Marka Crkvenca, Tanasiju Maričića, Števu Šugovića,
Ivana Markovica,


Nadlugarima II. razreda i to: lugare 1. rasreda: i^^iŠka Novaka^ Vašu Kneževi(?a,
Matu Adamovića, Marka Ljiibičića; II. razreda Pavla Tomljanovića, Antuna Štipanovi<5a,
Nikoln Serbi<$a.


Nadlugarima III, razrreda i to : lugare I. razreda : Andriju Špoljarca, Vuju U^elea ,
lugare II. razreda: Ivana Artingera, Andriju Krulca, Ivana Frankovića, Dragutina
Maliku, Franju Miloša, Mihajla Žalca, Nikolu Puškara, Franju Kovačevića.


Lugarima L razreda i to: lugare II. razreda Stevu Franješa, Mihajla JuzbaŠića^
Jakova Horduka, Luku Lisea, Dmitra Samica, Ivana Bubanovi<5a, Ivana Rtipeti6a, Matu
Galogažu, Eadu Kosanovića, Nikolu Marasa, Franju Žilica, Kadu Manojlovića, Franju
Dujmovića, Adima Komljenovića.


Lugarima II. razreda i to: lugare Josu Vi§nića Mihajla Komadinu, Mihajla
Manojlovic´a, Adama Kovačinu, Ivana Jankovića, Mihajla Uzelca, Ivana Gazu, Imbru
Mikeca, Stevu Cvitanovifia, Iliju VuČini(5a. Franju Rotkovit^a, Mihu Matosovida, Janka
Stankovida, Moju Gruborovic´a, Josu Subaric´a, Ivana Dabića, Filipa DikFica, FabŠana
Bogida, Miloša Novkovida, Nikolu Plavljanica, Ivana Tomljenovida, Peru Aleksiea, Simu
Grbu, Pavla Bobica. Lazu Banjeglava, Alojsija VuČetida, Gjuru Veljačida^ Tomu Blaževida,
Franjo Grabišida, Antuna Budisciida, Antuna Golcn, Antuna Grgurica.


Lugaaima IO. razreda i to: lugare IL razreda Kuzmu Forenbaehera, Stevu
BradiČica, Ivana Lipovca, Nikolu Subata i Nikolu Svoba.


f Umro. Dne 25. ožujka umro je naglom smrdu zemalj. kulturni viečnik, providnik
vlastelinstva Slavetić i član našega družtva Draguti n St e eh. Rodom Ceh,
bio je ipak svom dušom odan hrvatskom zavičaju, te od svijuh, koji ga poznavahu,
obde Štovan. Oplakuje ga udovica sa troje neobskrbljene djece. Pokoj mu duši I


Sitnice.


Puh. Njeki dr. Cech opisuje lov na puha i njegovu uporabu u aust šumar,
novinah br. 311. pr. g., te medju ostalim veli:


,jHie und da sieht man auch in Kroatien Pelzmiitzen aus dem silbergrauen und
weissen Felie, der Siebeuschlafer; allein zu einer kroatischen Spezialitat hat es dieses
Pelzwerk in Folge der Indolen z der BeAVolkerung noch nicht gebracht." Nadalje
kaže: „Da sieh diese Nagethiere von Bnchein, Kastanien und Haselniissen nahern, so
glaubt der kroatische Bauer, đass es ein Luxus wUre, das Wild vor dem Braten auszuweiden
und da er zu indolent ist, nm das sehoue Fell zu verwerthen und zu
Faul um sich die Mtihe zu nehmen, das Wild abzuhauten, so wird der getodtete
Siebenschlafer einfach auf einen Eolzspiess aufgesteckt, mit Hau t und Haare n am
Feuer gebraten und solcher Art auch verspeist.
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 40     <-- 40 -->        PDF

180 —


Op´som oviiii htjede taj tnili kulturtragcr kazati o hrvatskom seljaku toliko, da
Ilije ulštii bnlji od tako avauih divljnka ili ljudoždera.


Ja se pako oslobodjujom u obranu moga naroda u^jvratiti tom dr. Ccchu, dn bi
od Bjega vitežki bilo, da ?e je prije, nego što je počeo onako bulazniti^ potrudi« do
prvog boljeg našeg zagrebačkog krznara, pa bi čuo, Kasto se puhova koža u krznavdtvu
neizplati, dosljedno zašto se taj specialitat u nas do danas razvio nije. — Pisati laži,
kakove je Jiapisao uCeni doktor Cech. eeiatantno dokazuju daleko veću indoleneiju
njegovu, nego što ju je tobož kod hrvatskog stiljaka našao.


ZaSto se nije uceui doktor propitao kod prvih gurmana, pa bi sigurno čuo, zašto
je puh sa čisto dogorenom kožicom daleko tečtiiji, nego svabski oderani jarac ili ukoženo
prase a tako je i perad slastnija i hranivija, nego kad se odere.


Ovo tvrde mnogi i o voću, koje je u ljuski, pa ga samo takova traže i kupuja,
jer je slastnije, nego oguljeno.


Taj dr, Cech da se je potrudio upozaal:i bolje život hrvatskog seljaka, onda bi
se sigurno osvjedočio, da bi se hrvatskomu seljaka sgrstalo samo Čuti, a ne viditi, da
doktorovi zemljaci jedu najvećim railjem svakovrstan divljač onda, kad več tuhne i
skoro pcsve pomodri od gnjilode. Ali da — to po muienju dr. Cecha pokazuje izvanrednu
uljudbu njegovih zemljaka — fin nos i bog ti ga znaj, što joŠ ne. Hrvatski seljak
kao divljak nebi se aa živu glavu takova trula mesa ni dotaknuo, a kud i kamo ga jeo —
ergo za to je divljak.


Mi bolje poznamo našeg hrvatskog seljaka, nego što ga je letimice mogao proučiti
dr. Cechj pa Čast njegovom doktorstvu, ali to nam mora dopustiti, ako mu u brk
kažemo, da laže; jer naš hrvatski seljak ne samo što puhu izvadi utrobu, nego očišćenu
puhovinu prije opere, nego Što če ju izpeći. Takovu puhovinu sigurno bi požudno jeli
i „konjožderei", kojim danas kod nas hvala bogu još traga nelma ili „Quargelfresseri",
kojim je največa slast, ako mogu živ e crve gutati. Ali Čekaj raujoldate crve hrvatski
seljak jede — onda bi bio barbar, indolentan i bog ti ga znaj, kakove ujedljive prišivke
nebi mu dr. Cech prišio.


Tko je bliži divljakom — hrvatski seljak ili Quargelfresseri — o tom neka dr.
Cech po miloj voljici razmišlja. Disit!


Zaključni raoun mirovinske zaklade sbora službenika križevačke Imovne
občine u Belovaru za godinu 1888.:


A.
Prihod:
u gotovom u efektih
1. Blagajnički prenos ođ gedine 1887 for. 100-30 for. 7030*2.
Prinos osoblja i imovne občine 1229-65
3. Kamati glavnice ,
651-72
4. Odplačene glavnice
300´ ~
5. Globe
12,—
6. Predujmovi , . . . .
122-10
7. Zadužnice zajmova
2050Ukupno
. for. 2415´77 for. 9080


B.
E a z h 0 d :
u gotovom u efktih
1. Zajam ua zadužnice for. 2050-— for,
2, Predujam ...,.,...,
62-77
3, Odpis glavnice 375* —


4. Blagajnički ostatak danom 31„ pros. 1888. ,´ 303.— i705.--
Ukupno . . for. 2415´77 for. 0080 —
Uprava mirovinske zaklado sbora službenika imovne občine križevačke.
U Belovaru, dana 31, prosinca 1888, Tomo Bogović, tajnik.
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 41     <-- 41 -->        PDF

181


Poslovanje gospodarstvenog ureda otočko imovne obćinc u godini i888,.
Prispjelo je: ´ -.
u uručbeni zapisnik ´ . . . .-,.-. . \ - -. ^ . ´^ . . ´ . - ´2877 komada


U bilježnicu šumskih prekršaja . .; , . .. . , . , > . . 2´^)358 , „
u kazneni glavni registar dosudjeDih šiimskili naknadbina, prispjelih.
od sudovah ,-, . .,. ., . ." . . ,„ . . . . . . = . 11,<>85 „
doznaka na. đrvotržee IVA podpuuu cienu izdano je . . . . ... 190 „
doiinaka na pravoužitnike uz sniženu cienu .. . . , . > 232 j?


-„ „ besplatno .. \ ,..;.. . 14:8 ^.
dražbenih zapisnika prispjelo je od šumarijab , . .. . , . 862 ^


dakle bez blagajničkog rukovnanja ukupno ....... . 38,352 poslovna


komada.


Svi ovi poslovni komadi, takove su oaravij da zahfcievaju brzo rieŠenje, pa i jesu
osim njekoliko spisa uru<^benoga zapisnika i izdanih doznaka, koje se medjutim u rie-
Senju ´nalaze — podpuno od gospodarstvenog ureda xiešem.


^ U ostalom svaki od ova 38352. poslovna komada traži, kao i svaki drugi spis
dosta obsežno riešenje . . . .


Najmanje vremena za riešenje zahtieva svakako prijavnica sbog Šumskog prekršaja,
hu uviek ipak toliko, koliko mnogi spis kod drugih oblasti, buduć se svaka prijavnica
kod gospodarstvenog ureda svestrano izpitati, u mnogo stupaca bilježnice provadjati,
te nadležnoj oblasti odpremiti ima. "


Isti posao zahtieva prispjela odsuda, jer-se ona u bilježnicu i kazneni registar
ubilježiti, a uz to joŠ u posebnih izkazih nadležnim obćinskim uredom na utjeranje
priposlati mora.


S toga ali nastaje vet^i posao, oko provedbe doznaka i dražbenih zapisnika,
buduć se svaki premjerbeni i obsežni dražbeni zapisnik točno izpitati i. odobriti
mora^´ .-,.-. ´ -.´. ,´^ ^
Blagajničko rukovanje novaca imovne obćine izkazuje primitak od 58139 for.- 42 nL.


a izdatak od . . . ... ... i .´..... . 47013 „ 47 „


dakle koncem godine 1888. visak od . . . . / . ´-. - 1,1125 ,, 95 „


Posebno pako to rukovanje izkazuje, da je godine 1888. rta pojedine naslove
prispjelo, i to:
Blagajnički ostatak koncem g. 1887. , . ..´., ´ , . -. ´. Lor, 853,50;
na-.dozhake uz podpunu cienu . . . . . . . . . . . . 23218.71;
dobitak od prodaje šuma za maticu izlučenih . .,.,. . 1474.56;
doznake uz sniženu cienu . . , . . .´ , ... . . . 1169.57,;
kamati glavnice kod kr, zem. blagajne uloženih novaca . . . . 2324.70 ;
na odplati pravoužitniČkog goriva .^ . . . 97.97 ;
dobitak od Šumskih proizvođah, koji sii zaplienjeni bili, te na dražbi


prodani ..,...;, 5338.66;
na naknadbini šumskih kvarova . . ... . .; . ..... . 12062.54;


i konačno prijete! na izdatke, onda primitak novca kod kr. zern.


blagajne i kod štedionice uloženog novca .-....,. . 11599.21;


ukupni primitak for. 58139,42.
Izdatak razvrstan je po pojedinih naslovih ovako:
Zastupstvo imovne občine .´ . ^ for. ´ 435.87*
predsjednik i gospodarstveni odbor -, . . . . . .-... . 931.55;
osobna berlva i stvarni izdatci gospodarstvenog ureda .. . , . 7083.94


šumarije sa čuvarskim osobljem . . , . . , . . . , . ; 23562.11°
šumske gojitbe .. .^ ._ . . ´. , . ^, . . . . . . . .´ 369.75;
javni tereti\ .. , -´ \ . . \ .,´ ,, -^ /— ´;´ / . . ; , 10666.92-;
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 182
mirovine i milostiBJe ... . for. 1160.— ;
i konačno izdatci na prijetke, kao povratak premjenbenih razlika,
te izdatci vanredni . . . . . . . . . . . 2803.33;
ukupni izdatak for. 47013.47.


Za obavljanje gore spomenuta 38352 poslovna komada i obsežno blagajničko
rukovanje bijahu kod gospodarstvenog ureda upotriebljena tri činovnika i dva dnevničara,
od kojih glavnomu činovniku pripada podjedno i nadzor nad cielim izvanjskim
službovanjem imovne ob6ine^ u koliko to unutarnje poslovanje gospodarstvenog ureda u
obće dopušta. P—c.


Stanje mirovinske zadruge lugara 1, banske imovne obdine u Glini koncem
godine 1888.


Prihod:
Početni blagaj. ostatak sa 1 siečnjem 1888. 3374.67
Dobrovoljni prinos nadšumara Vinka Benaka 6.^
Redovit) prinos Članova mir. zadruge . 679.14
Temeljne glavnice .. . 160.—
Novčane fflobe ... . 21.—
Kamati zajmova . , . . 317.58
Odplate zajmova ... . 1779.48
Obveznice izdanih zajmova 2702.-^
Povračeni sudbeni troškovi, izdani za uknjižbu prava zaloga, utje


rivanja i t. d ,..,.., 51.78


Sbroj , . 9091.95


K a z h o d :
Izdani zajmovi ................. 2702.—
Odpravnina udovi lugara Klariča . . . . 100.—
Mirovina udovi nadlugara Fetrovi<5a . ;. 70.—
Tiskanice i zapisnici . . . . 7.55
Troškovi i bilježi za provedbu uknjižbe prava zaloga, utjei´ivanja i t. d. 92 26
Tajniku nagrada za vodjenje računi i za trud oko uknjižbe i utje


ranja u god. 1887 . 30.—
Odplatom zajmova umanjena vriednost obveznica , . . . 1779.48
Blagajnički ostatak 31 prosinca 1888,^ , . . .. . . . . 4310.36


Sbroj . . 9091.65
^´) Blagajnički ostatak đieli se na: gotovinu 34 for, 84 novč. na obveznice
4275 for. 52 novč.
Eazlika sudbenih troškova od 40 for. 48 nove. propisana je dotičnim dužnikom,
te če se tečajem god. 1889. titjerati.


Stanje mirovinske zaklade lugari otočke imovne obćine koncem godine
1888. Polag zaključka blagajničkog dnevnika iste zaklade koncem godine 1888.
iznašala je gotovina svotu od337 for. 55 novČ., a u vriednostih papirih 10246 fr. 10 nč.


— Ovi papiri sastojahu večinom iz privatnih obveznica u ukupnoj svoti od 8675 for.
te 1571 for. 10 nč. uloženih u L hrvatsku stedionu u Zagrebu glasom uložnih knjižica
broj 63856 i 61588,
Posto su nekoje obveznice dielomično odplačene, a ta odplata pvotu od
995 for, sačinjava, to se čisti iznos istih reducira na 7680 for. — Pribrojiv k ovom
potonjem onih 1571 for. 10 novČ., nalazečih se kod I", hrvatske štedione, te gotovinu,
koja se je u blagajni gospodarstvenog ureda nalazila sa 377 for. 55 novč. pokazuje
se ukupno stanje u iznosu od 9588 for. 65 novČ.


Sravniv ovo stanje sa onim koncem godine 1887., koje je 7883 for. 18 novč.
iznašalo, pokazuje se koncem godine 1888. znatan prirast od 1705 for. 47 novč.
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 43     <-- 43 -->        PDF

.^183 —


Ubijen divlji vepar. Ima tomu već dvie tri godine, kako se divlje svinje,
bog bi :^nao odkuda, i u šumab Trojanske šumarije, i u onih obližujib vbistebVistva,
^pojaviše. Lanjskog prolieca skitao se je vepar i krmaSa po zabrani „Čeb´kovaei^ brodske
imovne obćine. Čuje se čak, da su i dvoje prasadi vidili. Viseput su se pače i na
puškomet te divlje svinje vidjale, nu sve -uzalud, ubio ih nije nitko.


U srezu „Aljegu" vlastelinstva djakovaCkoga, koji je srez od gume brodske imovne
obćine kakovih 1200 met. udaljen, izt erao je vepar 8. siečnja o. g. iz tora domaću
krmaSu u nakani, da se s njom spari. Svinjari vidivši to, sietiŠe se i skoro da nisu
toga vepra sjekirom utukli, Ele on jim sretno izmaČe, Sliededi dan oboružaše se svinjari
puškami. U predvečerje hrop6u<^ pojavi se isti vepar u blizini tora, da kuša opet
spariti se sa krmačom. Najbolji lovac od tih svinjara sastavi vepra sa zemljom, oboriv
ga sa dva bitca. Yele, da je vepar vagnuo oko 4°5 stare cente.


I u srezu jjMladavodica" brodske imovne obdine vidjali su ove zime Često divlju
svinju. Tako je lugar Podvinjske občine jednoć imao dvaput zgodu, da puca na divlju
svinju, ali žalibože bez uspjeha, Izkorieniti bi valjalo tu divljač, jer velike su Štete,
koje ona i poljodjelstvu i šumarstvu, a najviše lovstvu nanaša. L St.


Iz života tigara. Pristadosmo — pripovieda neki putnik — neke večeri u
uzkom zalievu Brahmaputre (rieka u iztoČnoj ,Indiji), te probavismo hladnije satove
noči na palubi. Govorasmo o smrti mlada farmera, koji je naglom smrdu umi-o na
brodu i kojega -je mrtvo tielo ležalo u. Čamcu, da se drngi dan odpremi na obalu i
sahrani. Doskora zadriema većina putnika na palubi. No jedan putnik stajaše na
zadnjem dielu broda, poduprt u ogradu i začUj kako je nešto skočilo u vodu i kako
to nešto pliva k Čamcu, u kojem je ležalo mrtvo tielo. Malo iza toga probudi nas
krik čuvara u čamcu, te opaaismo kako ogromna zvier nastoji, da se popne u čamac.
Jedan od Čuvara skoČJ u vodu i više se nepokaza, drugi pograbi veslo i stade njim
udarati tigra po glavi. Brzo se nekoliko nas oboruža puŠkami, te izbacismo nekoliko
hitaca, koji su tigra dobro pogodili. Grozno vijuči plovio je natrag k obali. Sliedecega
dana nadjen bi nedaleko od obale mrtav. — Drugi put sam motrio zvjer, koja je
plivaJa niz rieku Duusri, loveči vodne ptice. PoŠfco nisam imao puške, nabijene kugljom,
morao sam se zadovoljiti tim,, da motrim zvjer. Kadkada bi se zvjer digla na pola iz
vode,, udarajući oko sebe prednjimi Šaparai. Približih se i na svoje Čudo zamjetih, da
je to tigar, kojemu je oko glave letjele cielo jato ptica. ;— Jednom me primami krik
urodjenika u Dungaporu, koji su pošli ribe loviti, a na jednom nagnuli u bieg od
vode, gdje se za malo pokazao velik tigar, Odapeh na nj svoju pušku, a na to tigar
skoči i odplovi na drugu obalu.


Strahotan prizor u zvjerinjaku. U Strassburgu sbio se je dne 22. prosinca


g. 1888. u jednom zvjerinjaku sliedeči grozni prizor. Krotilac Baltiy Hempel stupio je
te večeri u krletku u husarskoj odori. Istom je za sobom zatvorio vrata, prikuči mu
se velik tigar, zaskoči ga, te poČe ga grabiti sa svojirai pandžami. Ostali službenici
u zverinjaku htjedoše mu pomoći željeznimi palićami, no krotilac-odkloni pomoć viknuvši:
Ostavite me, ja ću sam biti s njim gotov. Grozno je bilo gledati boj zvjeri sa krotiocem.
Nenadano sruši se Baltij na koljena, te se već mislilo, da ga je zvjer svladala, no
no u taj Čas vikne ou ,,ostavite me´^, izpravi se, poče divlju, biesnu zvjer pritiskati
o zid, a zatim ju osine bičem tako, da je odskočila a knt. Ukrotivši tako divlju zvier,
svuČe husarsku odoru, dočim ga je obĆlnstvo neprestano upozorivalo na velikoga tigra,
koji se je iz kuta polagano k njemu šuljao. No Baltv osinu ga još nekoliko puta
neustrašivo bičem, a zatim započeo vježbe, na koncu pako uzeše oba tigra oko njega
trčati i plesati, Što je obćinstvo najvećim strahon:i gledalo.


ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 44     <-- 44 -->        PDF

-^ ,184


-Iz


u području kl´, županijske oblasti zagrebačke tečajem II. polu-


Od 1, srpnja
1888. do 1.
siečnja 1880,
ukupno
CT ´´-TI
b-TOfcJD
GO
. C3
!r^ ^ f-i
P <
P _M
a 1^
Koncem
prosinca
1888.
ostalo neriešenili
prijava
Ukupni novčani
iznos dosudjenili
odšteta i
itroška tužitelju
i
svjedoku
for. I nČ.
u
korist žena
aij. kult.
zaklade
Uknpni
broj štetočincem
dosudje*
nih dana
zatvora
for. nč.
A. Područje staroga
1
2
a
4
5
7
8
9
10
Zagreb .-
Karlovac-
Stubica
Samobor
Jaska .-.
Pisarovina
Sisak- ...
Velika Gorica
Dngoselo
ST. Ivan
64
690
48
86
266
439
155
273
237
162
539
588
53
84
266
535
202
344
370
170
34
236
2
16
154
13
11
779
669
538
142
983, 98
39 44
1576 02
98
33
622
1156
1515
62
732
20
10
5
14
32
106
349
324
109
224
302
155
193
533
458
1-10 Ukupno 2120 3151 466 8809 72 81 2753
B. Područje bivše vojne
11
12
13
14
Petrinja
Glina
Vrginmost
Kostajnica
2344
1980
. 955
1501
2918
2221
959
1649
1426
1013
5
775
3897
3721
1650
3239
26
75
672´A
470
700 V4.
1881^4
11—14 Ukupno 7747 3219 12508 93 5 3724V^´
Sveukupno 9200 10898 3685 213181 65 86
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 45     <-- 45 -->        PDF

, — trn —


godišta 1888. prljavljenife i razprarljenih šaiHskih prekršaja.


Svota od


1. srpnja 1888,
Slučajevi,


do 1. sieČBJa


u kojih.


1889. utje-´


je obtu-0 p a


ranih odšte


ženi riešen


ta, globa


od ob tužbe


i troška
for. nč.


provincijala


259 85 37 :
. 272 5´^ 5 Šimo spada i krajiška obćinana urb. imovne obćine
ŠvarSa/Utjerani iznos odpada jedino
24
61 18 4
218 64 31
€94 33 -Sirao spada i krajiška obc^ina Lasinja
873 50 64
213 7G 31
148 12 15
88 12 7
2324 67 218


krajine Glasom izvješ<5a tih kot. oblasti iznašala je na
I. i II. bansku, te slunjsku imovnu obćinu
u obćinah kotara:
šumskih ošteta za
koncem gcvd. 1888
1287
223
33
406
83
i)9
82
3G " ,

24
20


Dugovina
. Glina . ukupno 41345 for. 47 novč.
Pisarovina » 1370 n 53 »
Kostajnica . 37867 :.p 41 »
Karlovac » 2394»
´- Uy-> ->:.´ ..
Fetiinja ^ » 25102 » 06 » .. . .,
Vrginnno.st » 17567 » 50 »
.
Uplata
1945 for. 18 novč.
172 »7 3 »´ "
407 » -36 ^ »
572 » 30 . » ,
,433 » 56 ^
515 » 127-2 »
1963 00 41
4´28T 1
i
1
67 259
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Izkaz o na dugu stojećoj šumskoj odšteti kod gradiške imovne obćins*


Područje
kotarske
oblasti
Ime . .
političke obćine
KoBcem
god. 1887.
na dugu
ostalo
Pro 1888.
novo propisano
Tečajem
Ukupno fgod. 1888.
izplaćeno
Ostaje
koncem
fod. 18S8.
na dugu
for. lič for. jnč. for. |nč. for. Inč. for. ine.
Bosanski
Berbir
Sisak´
Pakrac
Požega
Berbu*
Topolovac-
Pakrac
Caglić
Brestovac
Pleternica
Lipovljani´ -
Novska ---
21
4255
26 V2
206
1611
10
68
50
50
88
20
U
17-iO
8
´M4
1445
2
2
22
5995
35
12
850
3057
10
64
72 Bi
88
e)f)
06
2 10
2374
22
627
1165
63
80
65
64
22 64
562i, 09
12 54
^ 12 88
223 01
1891 42
Novska
J^ova
Gradiška
Eaić- -.--.*.
Krapje -
Jasenovac - Okučani
Stara Gradiška
Mašić
Nova Gradiška
Kešetari
Petrovoselo *
Svinjar
2285
24
147
827
153S
2361
1347
819
590
3717
04
99
97
52
7´5
33
74
12
07
21
78
1404
62
114
937
1195
3447
36
3333
1020
288
2356
3689
87
262
1764
2728
5808
37
46^1
1839
878
6074
36
46
27
96
90
78
45
02
31
98
05
1304
14
8
733
328
1040
14
443
258 Bi
778
13
25
54
09
35
42
81
20
37
30
2385,23
73
254
1031
2400
21
27
42
81
47681 43
23
4237
1581
794
5295
03
21
11
61
75
Cernik^ 823 95 147 471 04 3 68 467 36
i/
Brod na i
Savi \
Ko baš
Bebrina
Kaniža
Sibinj
Stnpnik
Oriovac
Podvinj^
167
124
493
20fil
4101
545)
76
59
34
07
53
70
54
45
12
62
487
1088
1658
3841
143
179
187
980
3150
5759
9292
320
54
17.
87
01
83
86
06
105
122
505
1513
531
1321
7
92
10
82
41
80
95
59
73
475
1636
5228
7970
212
72
07
05
60
03
91
47


Sveukupno 32591 66 25480 76´ 58072 42 113135J 46757 .87


Umoljavamo i sve ostale gospodarstveni3 urede imovnih obt^inaj da nam slične
izkaze za uvrštenje u na§ đružtveni organ dogodice pripošalju. Uredničtvo


Doznačivanje, izradba i izvoz stabala- Ciela zima ovdje kod nas bila je
suha i prošla bez saonika. Tek n veljači zapao je viseput pođnbok snieg, nn na vlažnu
zemljuj pa su se s toga naši izvozni šumski putevi, bivši zimus jako dobri, sada pokvarili.
Izvozivanje doznačenih stabala veselo obavljaju naši pravoužitnici po prilici
sve do 20. sieSnja. Od to doba izvoz je zapeo. Drvo za gorivo doznačeno .je pi´avoužitnikom
Trnjanske gnmarije do konca siečnja. Kao do sada, tako su i ove godine
primili i izvezli svoju pripadnost na gorivu samo oni pravo,užitniei, kojim je ista u
ravnici´ doznačena bila. Ostali resigniraše. Doznačivanje^ kao nikad, obavljeno je bez
velikog napora sbog toga, sto je vrieme bilo vrlo povoljno, i što zemlja nije sniegom
pokrivena bila, osim možda jedva na 2.—3 cm.


I doznačivanje debala za lics već je na kraju, pa sada drvari primorski i iz
gorskog kotara marljivo gradjn režu, Ciena za jedan hvat duljine srezane gradje jest
ove godine poprieko 18 novč, bez hrane, a sa hranom 10 novč., jer je poznato, da
tanju gradju drvari mnogo jeftinije režu od deblje. I, St.
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 47     <-- 47 -->        PDF

^ 18? — . ^


Ižkaz ti godini 1888. prijavljenili i dosnđjeBilb. šumskih, šteta kod Imovne
oboine krizevačke. Prijavljeno je ukupno slučajeva . . . 15121.
n vrijednosti od . \ . 36.692 fr. 69 nč.
u godini 1888. dosudjeno . . . . . . ... . . -. ,23.287 „ 59 „
koncem g. 1888. ostalo nedosudjeno . . . . . . . . . 13.405 fr. 00 nč.
Koncem g. 1887. ostalo je na dngu , . , . . , . . . 83 971 fr. 93 nČ.


k tomu u g. 1888. dosudjenih ... . . . . . . . . 23.287 „ 59 ,,


ukupno . ... . . . 107.259 fr. 52 nč.
U godini 1888. odpladeno 29.612 „ 26 „
ostaje na dugu koncem god. 1888. ........ . 77.647 fr. 26 nč.


Stanje mirovinske zaklade lugara Gradiške imovne obćine:
koncem godine 1887. ostaloje 6381 for. 89 nč.
K tome: prinos od Gradiške imovne obciine za godinu 1888. . 960" „ —-. ^,


od plodonosno uloženih novaca:
kamati za L polugodište 1888. . . . , , . . . . . 161 „ 86 „


,, . II. „ , . . V .;..,... 162 , 48 „


Ukupno 7.666 „ 23 „
Od toga : Za tri lugarske udove provizija isplaćena u god. 1888.
, ukupni miznosomod. . . 300 ^ — j,
po odbitku toga izdatka ostaje stanje lugarske mi ro vinsk e zaklade
koncem god. 1888 7.366 fr. 23 nč.


^^" ^ P. n. gg. članovi hrV. SlaV. šum. drUŽtva^ koji još ovogodišnju članarinu,
kao ine možebitne dugovine družtvu podmirili nisu, umoljavaju se ovim opetovaao,
da toj svojoj dužnosti pospješenjem uđovoJje. Predsjedništvo .


Novom godinom 1889. pristupiše družtvu:


Za Žlaua utemeljitelja g. Dragutin Schlesinger drvotržac iz Zagreba.


Za člana I. razreda: gg. l. BedekovJć Gjuro Komorski, veleposjednik BedekovSina,
2. Drenovac Mile kr. držav, šumar Babinpotok. 3. Beck Ivan kot. šumar
Garešnica. 4. Bielić Nikola Šum, vježb. gjurgjav. imovne ob(Sine Belovar. 5, Czeisberger
Ernst kr. šumar Lokve 6. Czerriickj Dragutin kr. nadšumar Zagreb. 7. GrčSević Ivan
šum. vježb. otočke imov. Kosinj gornji. 8. Polašek Dragutin kr. šum. vježbenik Jasenak.


9. Stecb Dragutin upravitelj vlast. Slavetić. 10. Šimatović Ivan kr. šum. vježbenik
Krasno. 11. Stojanović Ivan šum. pristav Trnjani. 12. Unger Škender šumar pL ob<5ine
Turopolje. 18. Vac Gašo kot. šum. pristav Stubica dolnja. 14. Vuković Petar slušat, šum.
Štavnica. 15. Kapitan Fr. vi. šumar Brestovcu. Guido Scbuller, kot. šum. D. Miholjac.
Za Člana II. razreda: gg. l. Serblć Nikola. 2. UjćidJuro. 3, Vukešić Mato.


4. Iveiić Mile. 5. Lalid Mile. 6. Guić Mile 7. Kaladjić Marko. 8. Marinčić Stiepan.
9. Reihel Eugen. 10. Istaković Štipa. 11. Benakovi^ Martin, 12. Scbneberger Josip.
13, Živković Martinn. 14. Šimić Pavao. 15. Crepić Albert. 16. Rebić Živko. 17.
Turkalj Franjo. 18. Buturac Pavao. 19. Malčić Vatroslav. 20, Begović Nikola. 21.
Zubović Timo. 22, Lemić Lovro. 23. Ostovid Mate. 24. Bobić Nikola. 25. EakoS
Mirko. 26. Dabić Jovo. 27. Gnjatović Teodor. 28, Boroević Gjuro. 29. Maglić Janko.
30. Eić Simo. 31. Perenčevid Pavao. 32. Marid Mato 33. Kordid Moja. 34. MarkoviStevo. 35. Selanec Ivan. 36. Deanovid Jovo i 37. Brankovid Jovo.