DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 39     <-- 39 -->        PDF

_ 179 —


ger a za područje županije pozezke sa sjedištem u Požegi; đosadanjega županijskoga
imdšumara Franju Kesterčauk a za područje županije zagrebačke sa BJodiStem u
Zagrebu; dosadanjega županijskoga nadsumara Ladislava pl. Kraljevic a za područje
županije virovitičke sa sjedištem u Osieku; dosadanjeg ])rivr. kr. šumara Mariua pi.
Bon u za podruSje županije modrnško-rieČ-ke sa sjedištem u Ogulinu ; dasadanjega Šumara
ivanečkoga i namjestnoga županijskoga nadšumava Josipa Malnar a za područje županije
varaždinske sa sjedištem u Varaždinu ; te dosadanjega šumarskoga taksatora ogulinske
imovne obćlne Eduarda Kozjak a za područje županije ličko krbavske sa sjedištem u
Gospi(5u.


Imenovanje kod državne šumarske uprave. Kr. ugarsko ministarstvo za
poljodjelstvo, obrt i trgovinu imenovalo je u području k r. šumarskog ravnateljstva
u Zagrebu nadlugarima I. razreda novog sustava i to: lugare I. razreda
Kudolfa Zazulu, Peru Stankoviča, Marka Crkvenca, Tanasiju Maričića, Števu Šugovića,
Ivana Markovica,


Nadlugarima II. razreda i to: lugare 1. rasreda: i^^iŠka Novaka^ Vašu Kneževi(?a,
Matu Adamovića, Marka Ljiibičića; II. razreda Pavla Tomljanovića, Antuna Štipanovi<5a,
Nikoln Serbi<$a.


Nadlugarima III, razrreda i to : lugare I. razreda : Andriju Špoljarca, Vuju U^elea ,
lugare II. razreda: Ivana Artingera, Andriju Krulca, Ivana Frankovića, Dragutina
Maliku, Franju Miloša, Mihajla Žalca, Nikolu Puškara, Franju Kovačevića.


Lugarima L razreda i to: lugare II. razreda Stevu Franješa, Mihajla JuzbaŠića^
Jakova Horduka, Luku Lisea, Dmitra Samica, Ivana Bubanovi<5a, Ivana Rtipeti6a, Matu
Galogažu, Eadu Kosanovića, Nikolu Marasa, Franju Žilica, Kadu Manojlovića, Franju
Dujmovića, Adima Komljenovića.


Lugarima II. razreda i to: lugare Josu Vi§nića Mihajla Komadinu, Mihajla
Manojlovic´a, Adama Kovačinu, Ivana Jankovića, Mihajla Uzelca, Ivana Gazu, Imbru
Mikeca, Stevu Cvitanovifia, Iliju VuČini(5a. Franju Rotkovit^a, Mihu Matosovida, Janka
Stankovida, Moju Gruborovic´a, Josu Subaric´a, Ivana Dabića, Filipa DikFica, FabŠana
Bogida, Miloša Novkovida, Nikolu Plavljanica, Ivana Tomljenovida, Peru Aleksiea, Simu
Grbu, Pavla Bobica. Lazu Banjeglava, Alojsija VuČetida, Gjuru Veljačida^ Tomu Blaževida,
Franjo Grabišida, Antuna Budisciida, Antuna Golcn, Antuna Grgurica.


Lugaaima IO. razreda i to: lugare IL razreda Kuzmu Forenbaehera, Stevu
BradiČica, Ivana Lipovca, Nikolu Subata i Nikolu Svoba.


f Umro. Dne 25. ožujka umro je naglom smrdu zemalj. kulturni viečnik, providnik
vlastelinstva Slavetić i član našega družtva Draguti n St e eh. Rodom Ceh,
bio je ipak svom dušom odan hrvatskom zavičaju, te od svijuh, koji ga poznavahu,
obde Štovan. Oplakuje ga udovica sa troje neobskrbljene djece. Pokoj mu duši I


Sitnice.


Puh. Njeki dr. Cech opisuje lov na puha i njegovu uporabu u aust šumar,
novinah br. 311. pr. g., te medju ostalim veli:


,jHie und da sieht man auch in Kroatien Pelzmiitzen aus dem silbergrauen und
weissen Felie, der Siebeuschlafer; allein zu einer kroatischen Spezialitat hat es dieses
Pelzwerk in Folge der Indolen z der BeAVolkerung noch nicht gebracht." Nadalje
kaže: „Da sieh diese Nagethiere von Bnchein, Kastanien und Haselniissen nahern, so
glaubt der kroatische Bauer, đass es ein Luxus wUre, das Wild vor dem Braten auszuweiden
und da er zu indolent ist, nm das sehoue Fell zu verwerthen und zu
Faul um sich die Mtihe zu nehmen, das Wild abzuhauten, so wird der getodtete
Siebenschlafer einfach auf einen Eolzspiess aufgesteckt, mit Hau t und Haare n am
Feuer gebraten und solcher Art auch verspeist.