DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Sa drvarskog tržišta,


t)ražba stabala. OtoSka imovna obćina oglasila je ponovnu dražbu stabala tia


temelju đrvosjeČne osnove za prometnu godinu 1889. na 11. travnja 1889.


Za prodaju stojeća drvna gromada sastoji od 11.563 jelovih, smrekovih, bukovih


hrastovih i borovih stabala za raznu gradju i lies sposobna, ima ukupno kubičnu


sadržiuu od 27.422 tvrđa metra, te u vriednosti od 74.733 for. 51 nvS.


Osim toga ima se još unovčiti drvo u redovitih sjeSinah, u kojih nije drvo prijašnjih


godinn prodano,


Dražbeni u vj et i:


1. Popust od izkiične eiene iznaša za ponude, glaseće na pojedine prodajne hrpe
(sječine) 10"/p,- za ponude, gksee´e n a sv e hrp e koje od prvih trijuh šumarija
(Otočac, Sinac, Kosinj) IS^o; a za one glaseće na sve hrpe tih trijuh šumarija 20*^/(j.
Konačno dobivaju ponude, glaseće na sve hrpe Korenićke šumarije popust od 25^/,^.


2. Propisno biljegovane ponude, providjene sa 5**/^^ vadiuma imadu se najdulje
do podne 11. travnja 1889. gospodarstvenomu uredu otočke imovne obćine podnesti,
jer se na kasnije prispjele ponude obzir uzeti neće ; a na svakoj takovoj ponudi mora
izvana izriČno navedeno biti, na koju hrpu ili šumariju glasi.
3. Dosfealac imati će položeni vadjum na 10 ^^o jamčevine popuniti čim njegova
ponuda po gospodarstvenom odboru imovne obćine prihvaćena, te po visokoj kr. zeni,
vladi potvrdjena bude, svakako se ali to imade učiniti prije podpisa sklopljenog ugovora.
4. U ponudi imade se navesti, da su kupcu svi dražbeni uvjeti dobro poznati.
5. Za 14 dana nakon odobrenja ugovora imade se ukupno dostalna ciena u
blagajnu gospod. ureda uplatiti, nu dozvolom vis, kr. zem/ vlade može kod veće
kupovnine ista i na obroke prema izdanim doznačnicam sliediti,
G. Stabla doznačiti će se i premjeriti, te izradjena gradja certificirati polag ovdje
uvedenih propisa, pa će prema tomu kupac na premjerbu nadoplatiti ili će mu se više
uplaćeni novac povratiti. . ´
7. Stabla je dozvoljeno ljeti i zimi obarati, a rok izradbe i izvoza ustanovljuje
se do 31. prosinca 1889., koji se rok prema obsegu prodaje u ugovoru i produljiti može.
. 8. Kupac imati će se strogo držati svih ovdje običajnih šumsko - redarstvenih
propisa, koji se kao i posebni dražbeni uvjeti kod gospodarstvenog ureda za uredovno
doba saznati mogu. ´ P—c.


Šumarsko i gospodarsko ksijižtvo


Buhad, pyretliruin einerariaefolium. Pod ovim naslovom ugleda svjetlo i
drugo izdanje brošure vrloga pisca P. L. Biankini-a sa jednom grafiČnom tablicom,
koju brošuru dobismo od skoro u ruke. Gosp. Čestiti pisac, poznat nam vrlo dobro
s osobita obsežnoga djela ,,o uzgoju i njegovanju cvieća uresnog grnilja i drveća",
koje je 0 svom trošku izdala uprava „gospodarskoga poučnika" u Šibeniku, preporuča
našim gospodarom kulturu buhača, ter poučava popularno i obsežno gojenje te vrsti
biljke. Naročito je zanimiva grafična tablica, koja nam predočuje pregled o rašćenju i
padanju ciene buhačeva cvieta od 1. siečnja 1879. do konca godine 1888. a uzeta je
srednja ciena od polučenih ciena u Staromgradu, Šibeniku i Dubrovniku. Razabiremo
nadalje iz rečene brošure, da se u Dalmaciji, Crnojgori i Hercegovini proizvadja na
godinu samo 8 —14 hiljada kvintala buhačeva cvieta, (jedan kvintal = 100 kilograma)
a trgovina buhačem usredotočena je osim predspomenutih trijuh gradova još u Trstu,
Beča i Berlinu. Ciena je knjizi 40 novČ.


Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga družtva, god. III. br. 6. za studeni i
prosinac, što ga uredjuje S. Brusina donosi slieđeče razprave; Kramer A. „0 klasifikaciji
lozinih odii ka" (Vitis vinifera L.) s osobitim osvrtom na hrvatske: Heinz