DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 28     <-- 28 -->        PDF

_ 168 -, \ .


Nadalje posadjeno odnosno posijano je:


hrastovoga žira (Q. sessiliflora). 14.860 litara


lovorilce (Laurus nobilis) 225 kilog,


bagrema (R. pseudaccacia), ., .. 40 „


crnoga bora (P, laricio) 20 „


eriie johe (alnus glutinosa) ... . 5 „ .


Ižkustvom dokazano je, da nasade bielogai morskoga bora slabo uspievaju
na našem krasu, jer jih prije ili kašnje suša uništi, S toga napušćena je posve
gojitba tih vrsti drveća« Nasuprot uspievaju na krasu vrlo dobro brast kitnjak i
crni bor, a zato se je u zadnje vrieme kod radnja oko pošumljenja primorskoga
krasa osobito uzeo obzir na gojitbu kitnjaka. Pa i sama prh^ođa daje nam u tom
pogledu najuputniji kažiput; nedvojbeno je zaista, da se je prijašnja vegetacija,
koja je bila prije ogoljenja krša, sastojala od hrasta kitnjaka.


G-dje god se koji prostor zabrani od paše, odmah se pojavi kitnjak, te je
on na svih kraških branjevina vlađajuća, na mnogih mjestih pače jedina vrst
drveća.


Usljed naredbe visoke kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove,
od 2. srpnja 1888, br, 4651. pregledao je šumarski izvjestitelj kr. zemalj. vlade
gosp- FraDjo Čordašić na licu mjesta točno gore naznačene radnje oko pošumljenja
krasa a Primorju, te je u tom pogledu vis. vlada odpisom od 8. prosinca 1888.
bn 37.028 priobćila kr. županijskoj oblasti u Ogulinu medju inim ovo, što slieđi:


„Iz odnosnoga izvješća ovdašnjega šumarskoga izvjestitelja Franje Cordašića
razabrala je ova kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove, sa zadovoljstvom:
da u pomenutih predjelih u obće, a navlastito u području uprav, obćina novljanske,
crkveničke, krasičke i hreljinske stavljeni veliki prostori pod zabranu, a i oko
umjetnih kultura, oko uzgoja i presadjivanja biljka, te sadjenja hrastovog žira
da se je revno i brižno nastojalo.


Glasom naglašenoga izvješća pokazuju osobito branjevine liep uspjeh.


Prostori bo, koji prije njekoliko godina jošte posve goli bijahu, počeli su
se, čim su u branjevinu stavljeni, liepo zeleniti, te sada vidjeti je ondje već
liepih gajića, kojim se čovjek upi^avo diviti mora.


Osobito u branjevinah, ležećih u području uprav.. obćina Novi, Crkvenice,
opaziti je, kako se vegetacija, porasla iz žilja i korenja, reć bi iz samoga
kamena diže tako bujno, da će tamo razmjerno malo popravaka umjetnom
gojitbom trebati, i to samo na mjestih, gdje su ostanci prijašnje vegetacije
palenjeni vapnenica i čupanjem korienja od prije posve uništeni.


Što se tiče umjetnih gojitba, to se iz više. spomenutoga izvješća razabire,
da su prošle godine (1887.) stariji nasadi žahbože mnogo postradali od suše!
no gojitbe, minule jeseni uspjele su u obće prilično dobro, njekoje pače podpunoma-


Medju timi kulturami iztiču se osobito nasadi, nalazeći se a području
upravne obćine Grkveničke, zatim nasadi, nalazeći se u području upravnih
obćina Novi, Krasica, Hreljin i Kraljevica, te grada Bakra,"