DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Opis šumovida Austro-Ugarske.


Priredjen po Dr. Josipu Chavanne. "


Medju evropskimi državami dolazi Austro-Ugarska, što se šumskog tla
tiče, na treće mjesto, jer ju u tom pogledu nadmašuje samo Rusija i poluotok
Skandinavski, u kojih obih državah šuma 387^, odnosno 37> ukupne površine
zaprema; dočim u Austro-Ugardkoj od ukupne površine na šume 31> odpada.
Kod obilate okomite razvrstbe tla, najraznovrstnijeg zemljoznanstvenog sastavka
istog, te muogovrstnih klimatickih odnošaja, koji državu karakterišu, takodjer
je sama razdjelba šumske površine kao i značaj rastlinstva u pojedinih prirodnih
pokrajinah vrlo različit Uz ove naravske činbenike kao važan činbenik dolazi
još narodno-gospodarstveno stanje države i pojedinih pokrajina, koje su po svojoj
razgranjenoj industriji i odnošajih za poljodjelstvo opredjeljene.


Austro-Ugarska do sada je još u glavnom od sve veći mah oko nje preotimaju(!
eg neracionalnog šumskog gospodarstva još najbolje sačuvana, a zemljopiscu
pruža zahvalno polje k proučavanju odvisnosti šumom pokrivena tla od
gore navedenih prii´odnih činbenika.


Sretnom geografijskom položaju ima se zahvaliti, što država u dva velika
područja rastlinstva spada — i to: u šumsko područje iztočnog kontinenta i
rasthnstva sredozemnoga mora, a u nizinah Dunava i Tise nalazimo pače tragove
rastlinstvu, omiljenom pustaram iztoene Evrope i zapadne Azije!


Sveobći značaj šumS, evropejsko-azijatićkog šumskog područja, pretežito
vladajuća čistoća i jednolikost sastojina, u kojih je sama smjesa raznovrstnog
drveća relativno riedka, osobito značajno u Austro-Ugarskoj u oči udara. Pod-
pun dokaz tomu pružaju šume centralne kose Alp^ od Brennera do Mlirzthala,
S jedne strane mnogobrojni prelazi od nizke šume k visokoj šumi i prašumi,
kao i guste četinjače, te listače Alp^ i Karpata napram progaljenim đubravam
zelenih hrastova i kestena na morskoj obali Adrije; od sklopljenih crno i bjelogoričnih
sastojina na podnožju gora do osamljenih hrpa kosođrevine izpod Alpinskog
pojasa — sve ove činjenice razjasnjuju se tim, ako se šumovid sa
visinom zemljoslovnih slojeva, nacrtom oborina i srednjom godišnjom toplotom
prispodobi.


Raznovrstni brdoviti sastav Alpa, Krasa, Karpata i njemačkog sredogorja
razgovietno se u šumovidu razabire.


Strmine obronaka i raztrgani obhci vrhunaca u pravilnoj centralnoj kosi
Alpa, kao i u gromadi dolomita pridonašaju, da su s jedne strane lih podnožja
brdina i kosii pokrivena gustimi, te sklopljenim! sastojinami, a njihova gornja
medja već poprieko u 1200-1300 metara nadmorske visine leži, dočim s druge
strane neobično obilate i razgranjene tvorbe dohna na razširenje šume đoprinašaju.
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 22     <-- 22 -->        PDF

^ lf)2 ^


Slično biva i u centralnom dielu Karpata, visokih Tatra, dočitn u ugarskih
gora, u traussjlvanskih Alpa, u napadnom zaokruženju Sedinogradske visoSine
i u češkoj Šumavi, kod širje tvorbe sljemena, a manje visine istog, te umjerenom
strminom zaokruženih oblika, šuma u sklopljenih sastojina do srednje
visine sljemena uspjeva, a to će reći, da međja šume u obće ipak do 1480
metara nadmorske visine dopire uzprkos osobito intensivne zime i male ljetne
toplote, koja se ovdje drveću za nadopunjenje godišnjeg razvitka pruža. Oba
ova posliednja pojava razjasnjuju ujedno, zašto u Karpatah i Sudetah (u velegorju)
pojas kosođrevine mnogo više dopire, nego u Alpah.


U zemljoznanstvenom pogledu možemo označiti, da su osobita područja
alluviuma, diluviuma i meogenske formacije glavni pojas, u kojem se razprostranjuju
sklopljene listače, dočim tlo velebnih četinjača raznim pojasom konozoičke
i mesozoičke tvorbe (vapno, dolomit, kreda i t. d.) pripada.


Vanredno zanimiva jest prispodoba nacrta oborina i srednje godišnje toplote
sa šumovidom.


Ako sada uzmemo, da sastav šume i njezin značaj kao visoka, srednja
ili nizka šuma ovisi od razvitka stabla u pojedinih stupnjevih, od za rastenje
pružene toplote i oborina, kod kojih posliednjih ne množina, već podielba iste
na tečaj razvitka sigurno djeluje: to će nam biti slika razdielbe šume ujedno
i blika podnebja, a u tom se opet klimatički odnošaji države odlikuju.


Upozoriti ćemo još ovdje samo na njeke najvažnije prorajenbene odnošaje
izmedju šume i podnebja-


Neznatna množina kiše za ljetnih mjeseci u srednjoj Češkoj, u Hanakiji,
te u nizinah Dunava i Tise odgovara takodjer području, koji je siromašan na
^uraah. Ova se područja ipak znatno razlikuju, kada si svojstvo ili značaj šume
predočimo. Na oborinah oskudnom okolišu Češke sa srednjom godišnjom toplotora
od 772 do 9 stupnjeva Celsija zavladala je crnogorica, po vanjskom izgledu
rek bi srednja šuma; n okolišu Hanaškom već se opaža približni razmjer crno
i bjelogorice, a u nizinah Dunava i Tise pako ljetnom toplotom od 20—22^0.
vlada skoro izključivo srednja i nizka šuma bjelogorice. Promatramo li pojase
rastlinstva, to nam je pojmivo, da na pr, u Sudetah hrast kao šumsko drvo
samo do 480 m., bukva samo do 940 m., na Krasu pako hrast i cer do 650 m.
i bukva do 1500 m. nadmorske visine dopire. Na oborinah oskudno ljeto pokazuje
nam, zašto na južnom obronku Karpata bukva samo do 1150 m. siže; a stroga
zima sa malom ljetnom toplotom pokazuje, zašto u Karpatah medja šume obćeuito
samo do 1520 m. nadmorske visine dopire.


Klimatičko protuslovje gornje podunavske doline i njezinih pokrajnih dolina
napram ugarskoj nizini nemogu se bolje kako u sliedećib brojkah označiti.
Štimska površina Četinjače u Vo od Listace n % od
u 7o od ukupne ukupne .šumsko ukupno šumske
po?ršine povržine površine
Gornja dravska dolina i ^sjeverne
pokrajue doline . . 47 99 0*2
Kizina Dunava i Tise . , , 10-4 17 71
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 23     <-- 23 -->        PDF

, ™ 163 ~-


Isothermu od U^C. srednje godišnje toplote sliedi približno medja hrastove
šume, sredozemnom rastlinstvii spadaju(!a.


Prelaz k cetinjacam Alpa i Karpata sačinjavaju i tvore rastenjem hrasta,
cera, tatarskog javora i srebrolistne !ipe> hrvatsko-panornskom pogorju (do
Dunava sizući) i na južnih površinah kraških visočina obilježeno područje.


Sliedeća skrižaljka (str. 164.), sastavljena po potankih izkazih šumarske
statiskike c. kr, ministarstva za poljodjelstvo i kr. ug. statističkog ureda, te
poznatog djela A. Bedoa, sadržaje postotni razmjer šumske površine pojedinih
prirodnih područja i pokrajina prama ukupnoj površini, kao i razmjer visoke
cetinjaste šume, visoke, srednje i nizke šume listače prama ukupnoj šumskoj
površini.


Iz ove skiižaljke razabiremo, da u razmjera prama ukupnoj površini najviše
imadu šumske površine zemlje Alpinske, a ujedno i najveći postotak četinjača,
dočim opet nizina Dunava i Tise prikazuje najveći postotak listače od
ukupne šumske površine.


Srednje i nizke šume izkazuju nam najveći i znatan postotak (52´G) kraške
zemlje, što je naravska posliedica tamošnjeg pošumljenja i zagajivanja-


Po ovom je i pojmivo, da uz nizinu Dunava i Tise (IT^o) kraške zemlje
pokazuju najmanje (21.4) postotaka četinjače, dočim s druge strane opet
Alpinske zemlje imadu najmanji postotak listače, a s toga i najmanje srednje,
te nizke šume.


Računajuć ugarski kraški dio takodjer pod Hrvatsku, dolazi ona glede
postotnog razmjera (39 a kras 437«) šumske površine naprama ukupnoj površini
sa svojimi pretežnijimi listačami odmah na peto mjesto, pa ju u tom
pogledu nadmašuju jedino Koruška, Kranjska, južna Galicija i Bukovina.


Najmanji postotak šumske površine (177o), a najviše srednje i nizke šume
(857o) pokazuje po svom prirodnom položaju kraljevina Dalmacija.


U sliedećoj skrižaljci (str. 165.) izkazati ćemo postotni razmjer šumske
površine u pojedinih županijah i okružjih samo naše kraljevine, kao i postotak
državnih šuma k ukupnoj šumskoj površini pojedinih političkih oblasti.


Po ovoj skrižaljci razabiremo opet, da od županija njekadašnjeg provincisla
najmanje šumskog tla posjeduje županija sriemska, a najviše požežka.
Okružja obstojale vojne krajine imaju u obilju šuma, a ogulisko-slunjsko
okružje kao najbogatije šamami izkazuje čak 54^/o.
Najmanje šuma imaju svakako okružja kraljevine Dalmacije, jer na pr.
okružje šibeničko izkazuje samo 87o šumske površine.
Državnih šuma ima najviše u bivšoj vojnoj krajini, medju koje su priračunane
i šume investicionalne zaklade. P—c.
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 24     <-- 24 -->        PDF

-^-1()4


Postotiso raamjerje čethija^a i iistača praiiu iikiipii©j šumskoj površini.


Područja


Dolnja Austrija, desne obale Dunava


Gornja Austrija ,-n ^
^^


Solnogradska
Štajerska .. . .
Lor!2Ška .-.--»...*>. ^
-Sjeverna Eranjska


Tirolska i Vorarlberžka
Ugarski Alpinski dioAlpinske šemljeJužna Kranjska. --
Primorje ^ ^ -
Dalmacija
Ugarski dio Krasa - ....´...:..-


Kraške zemlje < ,........,


Sjeverna i sjeverno-iatočna Ugarska-
Sedmogi-adska
Južna Galicija
Bukovina
Jztočna Morays_ka Južuo-
iztoČna Slezka--..-...... .. .


Karpatske zemlje " ´


Ceska


Moravska -


Šlezka -


Dolnja Austrija s lieve obale Dunava


Gornja Austrija s lieve obale Dunava


Austrijski dio njemačkog sredogorja


Južno-zapadna Ugarska


Hrvatska i Slavonija ,


Hrvatsko-panonsko prigorje i gorje -


Nizina Dunava i Tise -


Sarmatska nizina (Sjeverna Galicija)


Šumska
površina
u % od
ukupne
površine


36
35
S2
41
43
39


39


32


30
23
37
43


27G


39
35
41
45
26
30


36


28
25
32


26


28-2


20


39


29-7


10-7


20-8


Četinjača
u o/o od
ukupne
šumske
površine


75
82
91
78
99
71
84
29


79-4


44
3


21-4


52
57
67
75
62
81


65-7


90


H


82


70


75-8


24


SI


27-5


17

Listača


u.%
od
ukupne
šumske
površine


14
13
6
19


0-3


19
3
55


13-3


46
24
9
27


26


41
39
27
23


16


15


26-9


4
14
16
17
18


13-8


64


61


63


71


33


Srednja
ili nizka


šuma
u % od
ukupne
šumske
površine


11
5
3
3
0-7´


10
13
16


7-3


10
73
86
35


52-6


7
4
6
2
22^
4


7-4


10-4


11
8


9 5


12
ŠUMARSKI LIST 4/1889 str. 25     <-- 25 -->        PDF

-" 165
Postotno razmjeije. šimske površine prama ukupnoj površini.


Državne . Državne
Šumo šume zaSume
šume zažupanija
ili okružje
zapremaju
Vo od´
ukupne
povržine
premaju
7 . od
ukupne
šumske
površine
Županija ili okružje
zapremaju
Vo od
ukupne
površine
premaju
Vo od
ukupne
šumske
površine
JAiečkn
Zagrebačka
Belovarska
U
30
38
36
5´8
24
Benkovac
Kotor
Korčula
14
22
41
K)6

0-3
Križevaćka 40 IS imotski o8 —
Varaždinska- - -HO — Knin. 14 _
Fožežka- > 54 — Hvar 1 21 _~
TiroTitička
4G — Makarska !
´J& __
SrieiBska 46 — Metković* i 27 —
Petrovaradinsko SI 58 Dubrovnik 20
17´5
Brodsko
Novogradiško
Bansko
(»gnlin-SliinjskO´
Ličko-Otočko
m47
42
54
51
70
71
(>4
67
62
Šibenik
Sinj : -. .
Spljet
Zadar
8
15
U
13


__
60 0


Radnje oke pošumljenja primorskoga Krasa, izvedene na
trošak autonomnega budgeta u području riečko-modruške
županije.


Tečajem godine 1888- po^-^adjeno je


1. U području grada Bakra:
U kraškoj branjeviiii „Kalvarija" 6000 kom. dvie godine starih biljka
crnoga bora (Pinus laricio),
U rndini ,,Mandrać" i ^^Artaći": 281 mladica biele topole fpopulus alba),
81 viye godina starih biljka murvana (Ailanthus japonica), 347 više godina starih
biljka bagrema (Robinia pseudoacacia), 370 litara braatovoga žira (Quercuy
sessililiora),


2. U podr učju upravne obćine Trsat (Sušak),
U branjevini ,,Rupno": 2600 dvie godine starih presadnica pitomoga kestena
(Castanea vesca), 500 više godina starih (G—7 god.) stablića od dudova
(mm\n^ Morus alba), 390 litara hrastovoga žira, 200 tri godine starih koprivića
(Celtis australis).


U branjevini ^Podgiardin" (Voljak): 390 litara hrastovog žira, 25 kilogra)
na lovorike (Laurus nobilis).


U branjevini „Zagorje", Sv. Kiž", ,Jvrasa-´ 2100 litara hrastovoga žira,
Izim toga posađjeno je uzduž kot. ceste u Dragi kod Sv. Jakova, Sušak-Martinšdca
i Trsat: 250 kom. 6—7 god. starih stablića murva, 75 kotu. divljeg
kestenja (Aesculas Hippocastanum) i 96 kom. platana (Platanus orieutalis).