DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 135 —
i 3 vučice. Ukupn o 2 međjeda, 36 vukova, 1 mlađ vuk, 10 vučica, 222 lisica,
125 kuna, 47 div. mačaka, 1 jazavac i 1 tvorić.


Za ubijenu grabežljivu zvierad izplaćena je nagrada, i to: u županiji
r i eč k o-mo d ruš koj 16 for. 50 nove.; u županiji zagrebačkoj 37 for. 50
novč. ; u županiji požežkoj 43 for. ; u županiji 1 i o ko - k r b a vs k o j 224 fr.;
u županiji sriemskoj 102 for.; u županiji virovitičkoj 6 for. i napokon
u županiji belovarskoj 40 for. Ukupno 479 for. Y. R.


Osobne viesti.


Imenovanje. Preuzvišeni Ban imenovao je na pređlog gospodarstvenog ureda
ogulinske imovne obcine dosadanjega šumarskoga upravitelja u Kastvu Ivan a
Donađini-a privremenim kot. šumai´om kod rečene imovne občiue sa sjedištem u
Plaškom sa sustavnimi berivi.


Na temelju odpisa kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo, obrt i trgovinu od


27. prosinca 1888. broj 28.925/1. imenovani su od kr. šumarskoga ravnateljstva u
Zagrebu za područje kr. šumskog ureda u Otočcu u statusu šumsko-čuvarskog
osoblja sa sustavnimi berivi sUededi : Kr. nadlugarima I. razreda kr. lugari I. razreda
staroga sustava: Josip Banić, Tomo Orešković i Gjuro Uzelac.
Kr. nadlugarima II. razreda kr. lugari I. razreda staroga sustava: Ivan Katalinić
i Jerko Pavelić, uadalje kr. lugari II. razreda staroga sustava : Petar Vranješ i Josip Schafer.


Kr. nadlugarima III. razreda kr. lugari II. razreda staroga sustava: Tanasija
Ivančević, Josip Jurković, Gjuro Rukavina, Nikola Obrađovid, Petar Popović i Filip
Sarkotid.


Kr. lugarima I. razreda novoga sustava, kr. lugar I. razreda staroga sustava:
Aleksa Nečak i kr. lugari II. razreda staroga sustava: Ivan Tomljanović, Tomo
Stiliuović, Mile Delić, Vujo Hinić, Štipan OgrizovJć, Ivan Slavković i Mihajlo Ljubobratovio.


Kr. lugarima II. razreda novoga sustava, kr. lugari II. razreda staroga sustava :
Tomo Plesa, Mile Ivelid, Tomo Starčevid, Dane Rukavina, Mite Čorak, Martin Oršanid,
Ivan Tutekovid, Bozo Busljeta, Vujo Oklobdčija, Ante Francetid, Luka Tomičid, Ninko
Stojanovid, Ivan Bašid, Vujo Delid i Mojo Priča.


Kr. lugarima III. razreda novog sustava u stalnom svojstvu đosadanji lugarski
zamjenici! Tomo Pavičić, Adam Miškulin, Joso Biljan, Mile Rajčevid, Joso Gorak,
Marko Markovid, Janko Rajčevid, Nikola Oklobdžija, Janko Mihid, Jovo Kleut, Mile
Vukadiuovid, Ivan Matovinovid, Dane Narančid. Jovo Rođid, Geno Reiohel, Alois Habel,
Mile Grbić, Jure Šarid, Ivan Pezelj, David Ćopid, Marko Mažuran, Bozo Kasumović,
Todor Vuksan, Ante Dukovac, Dane Srdid, Janko Kuprešanin, Miloš Manđid, Janko
Vukmirovid, Joso Prpid, Miloš Lemaid, Miladin Sakić, Mile Lalid, Mile Pejnovid, Tomo
Guteša, Mile Uzelac, Nikola Čuturilo, Samuel Božauic, Dane Tarbuk, Blagoje Matid,
Mihajlo Oklopčija, Jovan Calid i Ilija Sladid.


Kr. lugarima IV. razreda novog sustava u privremenom svojstvu đosadanji
lugarski zamjenici: Nikola Kneževid, Dmi´ar Matid, Jovan Radakovid, Marko Šegota,
Ilija Bosnid, Petar Gjukid, Luka Lemid, Lazar Vlađetid, Tomo Tonkovid, Kuzman
Bašid i Mato Sarkotid.


Nadalje je pomenuto kr. ministarstvo odobrilo pređlog, da se umirovljeni kralj,
šumski akcesist Ant e Čani ć na mjesto najstarijeg nađlugara I. razreda, nu samo sa
svojimi aktivnimi činovničkim! berivi uzpostavi.


Petar Milovanović, nadlugar ogulinske imovne obdine, umro je naglom smrdu
dne 4. veljače t. g u 38. godini dobe svoje.


Pokojnik svršio je nauke na kr. ratarnici u Križevcih, te je tečajem 9 godina
revno i vrsfno službovao kao lugsjr, a u zadnje vieme kao nadlugar na drvoprovoznoj
postaji u Skrađniku. — Oplakuje ga raztužena supruga Kata Milovanovid rodjena
Božićevid. — Pokoj mu duši.