DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 130 -


Pošto to nije ničim osnovano, potrebno je da se kođ uređjenja pašarine osobito
i na ovu okolnost obzir uzme.


Uvođenjem pašarinske pristojbe postigla bi urb. obeina Grobnik znatni prihod,
kojim bi se donekle urediti mogli žalostni ondašnji šumsko - gospodarstveni odnošaji.
Obzirom na dosele iztaknuto, pozivlje se ta kr. kot. oblast, da korist i pravednost
uvedenja pašarinske pristojbe obdini razjasni i ujedno uznastoji, da ohi. zastupstvo
prihvati te nazore, te što brže u svojoj sjednici zaključak stvori.


U slučaju pako, da se s obe. zastupstvom u tora pogledu sporazumak postidi
nebi mogao, te da bi se isto izjavilo proti uvedenju pašarine, što se je u toliko više
bojati, jer su u zastupstvu uvjek imudniji obdinari, proti kojim je baš upitna odredba
najviše naperena; pozivlje se ta kr. kot. oblast, da obzirom na gore navedeno razpravu
pređuzme i šumsko - gospodarstvene potrebe osjegura propisanim proračunom, salvo rekursa,
prvomolbenom odlukom prema § 18. visoke vladne naredbe od 4. ožujka g. 1871.
broj 2144. a ob učinjenom imađe se do konca srpnja t. g. ovamo izviestiti.


IV. Da se što prije šumsko - gospodarstvo urbarske obdine Grobnik urediti uzmogne
nuždno je uvesti točnu evidenciju prihoda i razhoda.
Pozivlje se dakle ta kr. kotarska oblast, da najprije pridrži obd. poglavarstvo u
Cavlih na ustanovu § 17. visoke vladine naredbe od 4/3. 1871. broj 2144. glasom
koje se imaju računi vrhu prijetka i izdatka, odnosedili se na šumsko gospodarstvo,
upravu i dohodke, posebno voditi — i točno obloženi koncem svake godine toj kr.
kot. oblasti na pregledanje i riešenje podnašati.


Pošto pako dohodci urb. posjeda izključivo pripadaju dotičnim ovlaštenikom, i
pošto troškovi, u koliko potreba nastaje, posebnim nametom podmiriti se moraju, dužnost
je obd. odbora, da u smislu § 19. spomenute vladine naredbe uz sudjelovanje kot.
šumara (ili mu zamjenika) tečajem svake godine i to najdulje do konca mjeseca listopada,
sastavi vrhu dohodka i troškova urb. obd. posebni proračun za buduću godinu.
Isti se ima pođnieti kr. kotarskoj oblasti na odobrenje. Za taj proračun vrieđe ustanove
§ 49. zak. čl. XVI. godine 1870.


U glavnom godišnjem proračunu obdinskom ima se pako rad i pregled a
cieloukupno g stanj a gospodarstveno - upravnoga u smislu naredbe od 25. studena
1882. broj 30576. takodjer izkazati dotični troškovi i dohodci urburske obdine.


V. Što se tiče izdavanja urbarsko pripadnosti za godinu 1888., neka se taj posao
obavi polag temeljne knjige u smislu ustanova §§ 38. i 43. visoke vladine naredbe
od 4/3. 1871. broj 2144.
Pošto su se kođ podmirivanja urb. kompetencije god. 1887. sbile znatne nepodobštine,
neka se kod ovogodišnjeg doznačivanja u prvom redu obzir uzme na one
urbarce, koji lanjske godine svoju pripadnost dobili nisu. — Nadalje neka se u smislu
ovostranog odpisa od 19. svibnja t. g. broj 2844 kod svih onih, koji su god. 1887.
protuzakonito podignuli preko svoje kompetencije, dotična količina u god. 1888.
obračuna.


U tu svrhu služiti će podlogom dotični izkaz zapljenbe, obavljene na temelju
ovostranog odpisa od 19/1, t. g. broj 6912.


a) Doznaka pripadnosti gorivih drva za god. 1888. obaviti se ima u šumskom
predjelu Crna. Neka se pozove šumar gosp. Stefan iz Kamenjaka, da čim prije dotičnu
doznaku obavi.


U tu svrhu doznačiti ima samo takova stabla, koja su bolestna, suhovrha, napaljena
i t. d. u obde takova, koja nisu za tehničku porabu.


b) Obćinsko poglavarstvo u Cavlih imade odrediti do konca srpnja rok, do
kojega se ovlaštenici glede izdavanja ogrievne pripadnosti prijaviti imaju; čim taj rok
izteče, neimaju se dalnje prijave u obzir uzeti. Na temelju točnog popisa prijavljenih
urbaraca sastaviti ima obd. poglavarstvo točan izkaz istih i to pojedince za svako selo,
u kojem izkazu se evidentirati imaju pojedine ogrievne pripadnosti polag temeljne knjige