DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 94 —


Premjerba drva za gorivo.


Piše Dragutin Nanicini, šumar II. banske imovne obćine.


Čuditi se moramo, kako je naša obća šumska uprava oskudna na propisima
ne samo savršene kontrole, već i običajnih propisa dnevne službe. Nama
su ti uzroci posvema nepoznati. Ne mislimo, ni da jim je temelj u „obilju"
šuma, jer nemožemo razumieti, zašto se na sve strane čuje glas o „nestašici"
drva, ako šume ima u obilju.


Biti će tomu svakako neki drugi razlog, koji nekanimo uvlačiti u ove
redke. Mi smo nakani ovaj put iznieti nedostatke o premjerbi drva za gorivo.


Štovani drugovi razumiju vrlo dobro važnost premjerbe drva u obće, po
cielokupno šumsko gospodarstvo i kako je ono potrebito za trajno uredjenje, pa
se ne će čuditi, što ni toga neuplićemo ovamo.


Nama je u ovaj tren pred očima manjkavost propisa o premjerbi drva za
gorivo, pa ćemo o tom naše izkustvo iznieti, koje smo stekli u službi imovnih
obćina.


Štovani drugovi neka dozvole nacrtati prošlost ovoga predmeta u bivšoj
vojnoj krajini.


K šumskom zakonu od god. 1860. dodani službovni naputak za šumsku
upravu u vojnoj krajini razlaže u IV. odsjeku prava krajišnika na uživanje
šume. U § 71., točka a) odmjeruje se množina drva, koja se ima dati svakoj
zadruzi za kuću i propisuje: ,da se zabranjuje ta drva iz šume izvažati u
dugačkim cjepanicama, jer to onemogućuje svaku kontrolu, već se drva za gorivo
moraju ciepati u cjepanice od 6´ duljine i slagati u hvatove, pa pošto su izbrojena
(prerajerena) izvoziti s izvoznicom".


Ovaj propis vrlo je jasan, a za ovdašnje prilike i dosta točan, pa da je


ostalo kod njega, danas bi u službi imovnih obćina stojeći šumar imao lagan


posao s premjerbom drva za gorivo. Malo zatim, naredbom c. kr. ratnoga ministar


stva u Beču, od 1. V. 1863., odjel 10. br. 1326., koju je potvrdilo Njeg. Velič.


odredjuje se: „da se (gore navedene) ustanove o ciepanju i slaganju krajiškim


obiteljim doznačenih drva za gorivo ukidaju, pa se prepušta satnijskim upravam,


da one odrede od slučaja do slučaja, prema vladajućim obstojnostima, da li će


se drva za gorivo izvoziti u cjepanicam od ,,6´ duljine, ili u dugačkim polama".


I odviše je jasno, da se ovim propisom ukida premjerba drva za gorivo.


Samo onaj, komu su poznate „tajne" stare satnijske uprave u bivšoj vojnoj


krajini, razumjeti će odmah, da je ovaj propis o izvozu drva u duljini od 6´


bio samo na papiru, tim više, što se pojam „mjestne obstojnosti" dade vrlo


dobro raztanjiti prema potrebi. Po ovom „popravljenom" propisu o izvozu drva za


gorivo prepušteno je bilo samovolji krajišnika, da drva za gorivo izvoze po miloj


volji. Ako bi se koj šum. organ našao, da tomu stane na put, „tajne" satnijske


uprave lahko bi dokazale bile, da su ,mjestne obstojnosti" ne posvema protivne


tomu.
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 95 —


Nesmijemo ovom prilikom ovdje premučati, da u Krajine za doba vojne
uprave, šuma i šumska uprava bijaše vrelo, iz koga se je krajiškim obileljim
najradje davalo razne polakšice, pa su uslied toga i šum. organi bili samo na
službi „tajnah" satnijske uprave.


Štovani drugovi priznati će, da je s ovom naknadnom naredbom o izvozu
drva za vatru šumsko gospodarstvo bačeno u nazadak, jer kud je uništen trag
svakoj kontroli o množini služnosti, tuđa je iztrgnuto iz ruku šumske uprave i
sredstvo, kojim bi se za sadašnjost bilo moglo skupiti vrlo važnih podataka za
procienu i uredjenje šuma. Nezaboravimo kod toga, da bi se krajišnici bili za
vojne uprave priučili redu u uživanju šuma, da je ostalo kod prvotnog propisa
0 premjerbi drva, te bi danas i šumska uprava i nadzor bio puno savršeniji, i
dobivali bi svake godine točne računske podatke o stanju šume.


Kod zadnjeg propisa, kojim se ukida premjerba drva za gorivo u šumi, ostalo
je sve do godine 1879. Te godine, 14. svibnja, izdalo je bivše c. kr. glavno
zapovjedničtvo, kao krajiška vrhovna upravna oblast u Zagrebu, za II. bansku
imovnu obćinu, naredbu, br. 3636. ex 1878. odjel unutarnji, „da se drva za
gorivo, doznačena krajiškim obiteljim za kuću, moraju u šumi ciepati i u metre
slagati, te da se prekršitelji ove naredbe imadu kazniti kao za svaki drugi
šumsko-ređarstveni prekršaj".


Koliko je ova naredba hasnila; .razabire se od tuda, što je kr. hrv.-slav.
dalm. zemaljska vlada u Zagrebu, odjel za unutarnje poslove, izdala za II. bansku
imovnu obćinu naredbu od 9. kolovoza, 1883., broj 30.923: „da pravoužitnici
imadu u ime pripadnosti njihove doznačena jim drva za gorivo u šumi pociepati
i kod panja, radi premjerbe, slagati, te da nesmiju takova drva izvoziti iz šume
u cielim komadima, pošto bi se time (izvozom u oblom), otegotila ne samo
kontrola, nego bi se tim povoda dalo kriomčarenju u većoj mjeri, a pravoužitnici
mogli bi takove veće komade izradjivati ne u gorivno, već u različito
tvorivno drvo za trgovinu na dobitak".


Ovo su četiri, bolje tri izprave, koje počam od god. 1860. imamo u


šumskoj upravi o premjerbi drva za vatru. One su vriedan spomenik o napredku


šumarstva i ozbiljnom shvaćanju vrhovne uprave o zadatcima šumskog uredjenja.


Neka je dozvoljeno ovom prilikom ove izprave malo razčiniti.
Ona prva, od g. 1860. naročito naglasuje, da se zabranjuje drva za gorivo
izvoziti bez premjerbe i u dugačkim cjepanicama s toga, „jer to onemogućuju
svaku kontrolu". Očito je, da je ova stavka nepodpuna, jer nam
nerazjašnjuje, ima li se premjerbom drva za gorivo kontrolirati koHčina služnosti
svake krajiške obitelji, ili tečaj šumskog uredjenja. Istinabog, premjerba bi
dala podatke za jedno i drugo, ali točna definicija, o svrhi premjerbe, uputila
bi nas, za čim se je onda išlo. Godine 1860. izdan je sa šumskim zakonom i
naputak za uredjenje šuma u vojnoj krajini, koji i o reviziji šum. uredjenja
govori, nu nama nije pošlo za rukom jedno i drugo u sklad dovesti. S toga
sudimo, da je ona ustanova o premjerbi drva za gorivo izdana radi toga, da se
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 96 —


krajišnici priuče redu u uživanju šuma. Da je to polučeno, danas bi šumska
uprava imovnih obćina daleko naprednija bila.
Priznajemo, da je ministarska naredba od 1862. u tom pogledu sve pokvarila.


Biti će, da su vriedni drugovi i to opazili, da spomenuti propis od god.
1860. 0 premjerbi drva ništa neodredjuje proti onima, koji bi drva za gorivo izvezli
bez premjerbe.


Ovo je velika manjkavost u ovom propisu. S njom postaje onaj propis
iluzoran, jer si je težko i pomisliti, da bi se itko od krajiških obitelji dao na
eiepanje i slaganje drva za gorivo u hvatove, ako bi prošli bez kazne, nepokore
li se propisu. Ili se je možda mislilo, da takovog propisa netreba, jer je dosta,
da je jasno, što se ima činiti, pa će satnijska uprava nevršitelje kazniti.


Ali kako da jih kazni, kada za to nema nigdje propisa i kakvu da izreče
kaznu. Tu je opet .tajna" satnijske uprave imala slobodne ruke, pa kada se
sjetimo svega, što smo vidili i čuli o toj upravi, tada moramo i nehotice čestitati
narodu, da nije ostalo kod ovog netočnog propisa.


Naš je nemjerodavan sud, da je opisani propis od god. 1860. o premjerbi
drva bio dosta nepodpun. Šumarska nauka bila je onda tako daleko, da se je
vrlo dobro znalo za probitke premjerbe drva, a šumska uprava u toli čvrstim
šakama, da se je premjerba mogla točno urediti.


Naredba bivšeg vojnog zapovjeduičtva kao krajiške vrhovne upravne oblasti
u Zagrebu od god. 1879. takodjer ne veli u koje ime da se drva za gorivo premjeruju.
Ona samo jasno odsieca, da se drva za gorivo moraju u metre slagati, a
prekršitelji ove odredbe, da se „imadu kazniti kao za svaki drugi
šumsko-redarstveni prekršaj".


Po našemu sudu nemože nas ni ova naredba zadovoljiti, jer je u oba
svoja diela nepodpuna. Za prvi dio rekosmo gore, a za drugi sudimo ovo:


Šumsko-redarstveni prekršaji nabrojeni su u § 44. do uključivo 51. i u
§ 60. šumskoga zakona. Mi smo ove paragrafe pomno pročitali, ali vrlo žalimo,
što nismo mogli medju njima čitati, da bi bio šumsko-redarstveni prekršaj i to,
ako ovlaštenici doznačena jim goriva drva u šumi neciepaju, u metre neslažu
i kucam voze prije, nego li su premjerena.


Neka nam se reče, da li se može tko osuditi za nešto, što u odnosnom
zakonu nije kažnjivim označeno, a neizdaje se odredba, kako bi se imao kazniti
taj prekršaj. Mislimo da ne, pa s toga i sudimo, da ova druga naredba o premjerbi
drva za gorivo nije mogla imati onaj uspieh, koji se je s njom postići htio.


Ali evo još nešto k tomu. Pravoužitnici imadu redovito pol godine dana
za izradbu i izvoz svojih drva. Oni u tom razdobju dodju po nje barem 10
puta, jer niti imaju radne ni vozne snage, da je u jedanput prosjeku i kući
dovezu, a niti su na to primorani. Vriedno bi bilo sada znati, da li se svaki
pojedini imađe prijaviti za taj „redarstveni prekršaj" samo jedan put, ili svaki
put, kada je po drva došao, a niesu mu propisno premjerena. Pa onda, ako se
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 97 samo
jedanput prijaviti ima, valja li onaj dan, kada je prvi put drva vozio
bez premjerbe ili zadnji put.
Sve su ovo velike manjkavosti ove druge naredbe o premjerbi gorivi drva
pa je jasno, da se s njom nije ono polučilo, što je bilo naumljeno.


Sasvim je drugačija naredba zem. vlade od god. 1883. Ona jasno govori,
s kojeg razloga moraju se drva za gorivo ciepati, slagati i premjeravati kod panja.
S njom se mogu „donekle" polučiti svrhe šum. uprave, koje ima premjerba
drva namaknuti: uz podatke o uživanju šuma, točnosti uredjenja šum. gospodarstva,
ima premjerba drva za gorivo po ovoj naredbi služiti i u tu svrhu, da
se kriomčarenju stane na put, jer bi pravoužitnici mogli od komada drva za
gorivo, iz.adjivati različito tvorivno drvo za trgovinu.


Po našemu nemjerodavnomu sudu nije ni ova naredba podpuna. Prva
mana joj je ta, što ni jednom rieči neopredieljuje ništa, ako se pavoužitnici
nepokore ovoj odredbi, već drva za gorivo izvoze u oblom i u cielim komadima.
Druga mana Je ta, što pojam o samom ciepanju drva nije pođpun, odnosno
raztumačen.


Prva manjkavost vrlo je osjetljiva u šum. upravi s toga, jer će se vrlo
težko nagnati pravoužitnike, da drva ciepaju i slažu u šumi, pa izvoze nakon
premjerbe, dok god ne bude stalnih i osjetlji\ih propisa proti nemarnikom, kako
se je to žalibože kod ove imovne obćine opazilo; oni ni maio nemare za spomenute
naredbe, već drva izvoze po svojoj volji. Dopuštamo, da ove propise
može odsjeći vis. vlada, ili da se izradak isti prepusti svakoj pojedinoj imovnoj
obćini prema vladaj aćim prilikam uz vladino odobrenje, ali dok toga nema,
nije se ni nadati, da će propisi o premjerbi drva, kakovi su danas, imati
uspieha.


U uredjenoj šum, upravi, o kojoj nam je nastojati u obće, a navlastito
kod imovnih i urbarijalnih obćina, osjetiti će se druga, gore pomenuta mana
više, nego prva. Neka nam je dozvoljeno to raztumačiti.


Sama spomenuta naredba izrično veli, da bi pravoužitnici mogli drva za
gorivo za doznačene jim komade izradjivati za grad u, kada bi iz šume izvozili
drva u cielim komadima.


Dozvoljavamo, da je tako, ali za tehničku porabu nije samo dugačko
deblo, već i debelo, pa bi i za ovo morala odmjerena biti stalna granica,
dokle se ciepati mora trupac od 1 m. duljine za cjepanice. Neka nam je za
to dokazom ovaj primjer: A ciepa trupac od 30 cm. sr. pr. u 4 cjepanice, a
S od 80 era. sr. pr. takodjer u cjepanice i samo od ovakih trupaca i cjepanica
uciepaju svaki za se 1 pr. m. drva.


Mi smo još u školi naučili dokaz, da B imade veču množinu drva, nego
, a u praksi smo vidili, da se od komada, kakova B vozi kući za goriva
mogu još uviek ciepati duge i daske, manje kolje i mnogo drugih obrtnih
sitnarija.


Pomislimo si sada ovakovo ciepanje drva za gorivo poprieko lasno nam je
ra/iabrati, da li će podatci o premjerbi gorivih drva biti kadri služiti i za
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 98 —


račune o uživanju šume. Nedvojbeno je, da će ti podatci biti puno manji, nego
li je u istinu šume potrošeno.


Ovalfo manjkavim propisom o premjerbi drva nije moći polučiti svrhe,
koju rečena naredba od god. 1883. na umu ima i koja bi se polučiti imala;
za to trebalo bi jačih propisa.


Mi baš iz prakse znamo, da je navlastito za debljinu cjepanica potrebna
stalna granica. Osietili smo to radi toga, jer niesmo dozvolili, da se kući voze
debele cjepanice, koje su se mogle odbiti od koga trupca, pa nam je percipient
(pop!) posprdno doviknuo: „Dajte mi o tom propis". Badava je bila za to i
intervencija nadšumara, on je vozio debele i široke cjepanice, pa je od njih
ciepao duge za burad!


Neka nam je dozvoljeno još i ovu spomenuti: u § 83. nap, C. zak. od
1881. 0 imovnih obćina stoji propis, „da šumar mora sam drva premjeravati,
koja su doznačena uz podpunu pristojbu, te da nesmije pod nipošto samovoljno
povjeriti te toli važne službovne poslove kojemu organu šumske obrambe."
Istim zakonom i naputkom u § 93. dozvoljeno je, da lugar smije premjeravati
gradiva i goriva drva za pravoužitnike bez šumara. — Zsdužio bi nas svatko
na veliku zahvalu, koji bi nam raztumačio, zašto je ona prva premjerba važna,
a ova druga ne. Mi se nemožemo toj razliki dosjetiti. Za nas je jednako važno,
da li šumu uživa trgovac ili ovlaštenik, pa je premjerba važna i za jedan i
za drugi slučaj, pa mora biti i točna. — Drugih ustanova o premjerbi nema
ni u ovom zakonu.


Čini nam se, da smo dosta iznieli za dokaz, da su propisi o premjerbi
drva za gorivo u´našoj hrvatskoj šumskoj upravi vrlo nepodpuni. S toga zaglavljujemo
ovaj dio s uvjerenjem, da je od neobhodne potrebe u svakom pogledu,
da se 0 tom izdadu stalne uredbe, koje bi sadržavale:


a) Bezuvjetnu zapovjed, da se drva za gorivo, što je pravoužitnici dobivaju
za kućnu porabu, moraju depati i slagati u metre radi premjerbe.
b) Opis ciepanja, t. j . na koliko se cjepanica moraju ciepati trupci stanovite
debljine i cjepanice stanovite širine.


c) Odmjerenje kazna za one, koji se ne bi pokoravali tomu propisu.


Sudimo, da su ove tri točke posve opravdane,


Premjerba drva za gorivo potrebna je radi kontrole o uživanju šuma i
služnosti svakog pojedinog pravoužitnika.


Propis 0 debljini cjepanica opravdava se s time, što bezuvjetno moramo
0 tom raditi, da kriomčarenju svakovrstne obrtne šumske robe od drva za gorivo
stanemo na put, pošto se taj manjak namiruje poslie sa šumskim kvarovima.
Nevežu nas dakle na to samo postojeći propisi, već i narodno - gospodarstveni
probitci vlastitoga naroda, koji su baš glede kriomčarenja šnmske robe vrlo
veliki.


Ta i sama naredba vis. vlade od god. 1883. jasno veli, da se debeli komadi
od drva za gorivo mogu izradjivati u različito tvorivno drvo za trgovinu. Požaliti
moramo, što se tomu nije odmah i na put stalo točnim propisom o ciepanju drva.
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 99 -
Kazna za neposluh stanovitog propisa opravdava se time, što smo bez
toga svaki propis iluzornim učinili već unaprieđ, pogotovu kod nas u Hrvatskoj,
gdje se i najjasnijim propisom o šumskim kvarovima nastoji na razne načine izbjeći.


Mi nemislimo, da se s ovim traži nešto, česa nigdje nema. Eno nam
druge državne pole Cislajtanije. Tamo imadu još od god. 1874. propis, kako
se drva moraju ciepati, koja se izradjuju u vlastitoj režiji. Tomu propisu moraju
se pokoravati i ovlaštenici.


Mislimo, da smijemo reći, da su naše šume svuda pristupnije, nego one
u Cislajtaniji, pa da se u tom pravcu našim ovlaštenikom nenaprćuje nikakav
teret, koji se svladati nemože. U ostalom mi i kod kuće imamo dokaz za to,
da se drva za gorivo mogu ciepati, jer je naši obćinari, dakle i pravoužitnici
ciepaju i u metre slažu za obćinske urede, učione i sveštenstvo. A što mogu
uraditi za ove, mogu i za sebe. Stajalo bi samo nešto dosliednosti u provadjanju
propisa od nadležnih oblasti.


Spomenuti propisi o premjerbi i ciepanju drva za gorivo nisu od potrebe
samo za pravoužitnike, već se oni moraju sastaviti i za neovlaštenike i trgovinu,
navlastito za malu prodaju drva. U ovom zadnjem slučaju čini nam se oprez
osobito na mjestu.


Ako Petru ili Pavlu prodamo drva za gorivo u šumi, potrebno je svakako
da znamo, koliko smo mu prodali. Nije pravo, da se budi kupcu, budi prodavaocu
nanese šteta uslied toga, što se nemože od oka pravo procieniti, kolika
množina je doznačena. Premjerba je dakle potrebna već radi obostranih probitaka.


Još više nam je paziti na samo ciepanje cjepanica. Čini nam se, da to
i jest prava svrha premjerbe. Evo zašto: Kupac kupi X stabala za izradbu
drva za gorivo. Ali on mjesto da je podpuno ciepa, kala svaki trupac na pole,
ili četvrtine, i to tako, da se svaka od ti ciepanica može još razkalati na 2
ili 4 cjepanice, bez da je s time cjepanice tanke napravio.


Mi znamo, a iz gore navedenoga primjera vidili smo, da je ovakovo ciepanje
drva za gorivo po posjednika šume vrlo nazadno. U jednu ruku dobiva
kupac krupnim ciepanicama veću množinu drva, a u drugu ima takove ciepanice,
od koji može i ciepku gragju (dtige i daske) ciepati, jer su ciepanice tako
debele, da se takova šta može od nje praviti.


Očito je dakle, da je kupac u velikom dobitku, što više, on može s ovim
naumom i drva kupovati, a što je najgore, može se vrlo lahko i nesaviestan
organ naći, pa dozvoliti krupno ciepanje.


Manjkavost propisa o premjerbi drva za gorivo, opaža se i u službi osieća
baš kod kupovanja drva na malo. Navlastito biva to tamo, gdje je trgovina
živa, dakle su i sredstva tu, da se spomenuti probitci krupnog ciepanja drva
za gorivi lahko sakriti mogu.


Pa još jedno imamo kod toga, što nesmijemo nikako pregledati;


Za pravoužitnike stoji od vajkada u Krajini propis, da za kuću doznačena
jim drva nesmiju u nijednu drugu svrhu upotrebiti, već zašto su doznačena.
Polag ovoga propisa gone se pravoužitnici na svakojake načine, kada se
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 100 —


zateku, da se niesu uzpokorili ovom propisu. Ovo je podpuno pravo. Mi samo
nemožemo pojmiti, zašto se i kupac ne bi prikladnim sredstvom prisilio, da
od drva za gorivo nepravi što drugo, te u jestnom slučaju odsieći mu i točnu
nadoplatu.


Slutimo, da mnogi od štovanih drugova ne bi ovo podpisali. Razumijemo
i zašto. Takova pogrieška, da se nanosi očita šteta vlastniku šume, dakle
službodavcu, pada na obraz lošoj šumskoj upravi. Dotični kupac neraože nikako
biti kriv, za griehe tugje, dakle mu se ne može ni u grieh upisati, ako mu
je šumska uprava pustila, da ciepa takova drva za gorivo od kojih će moći kod
kuće ciepati duge, trske i slične sitnarije, koje su daleko veće vriednosti,
nego je on za nje platio.


I mi ovako sudimo, ali ujedno i dodajemo, da „prikladno sredstvo" proti
ovako krupnim pogrieškam šumske uprave nalazimo baš u točnom propisu o
ciepanju drva za gorivo.


Još jedan prigovor naći će se proti gornjoj odredbi, o nadoplati, ako
kupac od drva za gorivo što drugo izradi za tehničku porabu, najme taj, da se za
drva za gorivo doznačuju samo takova stabla, koja su jedino za gorivo sposobna.


Mi ni proti ovomu neprigovaramo, dapače s narodno-gospođarstvenoga
gledišta moramo baš svi o tom raditi, da za pojedinu svrhu doznačujuća stabla
budu lih zatražene sposobnosti. Bila bi i griehota, a i sramota, kada bi danas
doznučivali za tehničke svrhe sposobna stabla drva za gorivo. Nu neka nam
je sasvimtim dozvoljeno ovgje nadovezati naš nemjerodavan sud, da mi niesmo
u stanju samisiiti si u nas takove krupne šume, kojoj bi svako stablo bilo
sposobno precizno lih za jednu porabu. Ponajmanje ćemo to naći kod stabala,
koja procienjujemo za gorivo. Tu ćemo u svakom pojedinom trupcu naći po
jednu, dvie i više cjepanica, od kojih se mogu i diige uciepati. Nadalje, mi si
nemožemo predstaviti percipienta, pa bio on i pravoužitnik, a koji ne bi znao
od doznačenog mu stabla izbiti bud kakovu korist, izim drva za gorivo. A što nam
se čini najglavnijim, jest to, da ćemo riedko naići na takove sječine u krupnim
šumama, da bi mogli svakog percipienta namiriti s.takovim drvećem, koje je
samo za gorivo sposobno.


Mislimo, da će ovo malo dosta jasno dokazati, da je ovaj zadnji prigovor
teoretične naravi.


Različno je dakako onda, kada kupac kupi na javnoj dražbi sve na sječini
se nalazeće drveće, pa prodavalac nejamči za množinu drvne zalihe i dozvoljava
mu od kupljenih stabala izragjivati, što kupac sam hoće. Tu dakako
ne ima premjerbe u pravom smislu, već se samo izbroji izragjena roba. Kod
ovoga kupovanja nemogu se dogadjati ni neprilike, koje bi odnosnoj šumskoj
upravi bile na sramotu, jeć će kupac, u vlastitomu probitbu, izragjivati onakovu
robu, koja će mu najbolje naplatiti i uloženu glavnicu i potrošeno vrieme.


I po samu šumsku upravu ovakova je prodaja najprobitačnija, jer joj
zadaje najmanje posla. Nu svagje nije izvediva, a ima krajeva u Hrvatskoj, da
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 101 —


se šuma prodaje samo na malo. Za ovu prodaju moraju obstojati propisi o
izradbi drva.


Propisi 0 ciepanju drva za gorivo potrebni su ne samo za izradbu u šumi,
već i za trgovinu. Evo zašto: Petar ugovori s Pavlom, da mu ovaj do stanovitog
vremena stavi u mjesto A izragjena drva za gorivo X pr. m. I. razreda, y
pr. m. II. raz. i z pr. m. III. r. Pavao zadovolji ugovorenoj obvezi i doveze drva
na pogogjeno mjesto. Nu Petar mu prigovara, da neima ugovorena množina
drva I. i II. razreda, već da su više III. razreda. Pavao se s time neslaže i
eto parbe.


Uz ostale formalnosti, "koje traži civilna parnica, odredi se i sudbeni očevid
sa šumarskimi vještacima, da ovi odsjeku, da li je ugovorenoj obvezi o
pojedinim razvrstbinam zadovoljeno. Vještaci imati će dakle ustanoviti i sudu
dati svoje mnienje o tom, koliko je Pavao na odregjeno mjesto postavio drva
za gorivo I., II. i III. razreda, kako su se pogodili Petar i Pavao.


Pozivanje šumarski vještaka mi podpuno shvaćamo. Nu neka nam vriedni
drugovi kažu po svojoj saviesti, bili oni mogli u svakoj parnici dati stalno i
neoborivo strukovnjačko mnienje na temelju u nas postojećih propisa kada bi
bili pozvani kao vještaci. Sudimo da ne, i njihovo mnienje mogli bi oni samo
podkriepiti na „običaju i praksi. Mislimo, da će nam se dozvoliti izreći
naš nazor, da bi nezadovoljna stranka lahko našla vještake, — pa i nebili šumari,
— koji bi na temelju „običaju i prakse" oborili prvo vještaćko
mnienje.


Nama u ovom slučaju niesu na umu stranke, već šumari — vještaci, odnosno
njihov sud o parbenom predmetu na temelju postojećih propisa. Za provincijalni
dio Hrvatske neznamo, da li postoje kakovi propisi u toj stvari. U
Krajini ima u cjenicima ovo:


I. razred (najbolje) = čista cjepanica,
II. „ (srednje) = izmetak, a
III. „ (slabije) = slabo granje.
Mi dozvoljavamo, da je ova razredba, po kojo se dade u neku ruka izreći
sud u našem slučaju. Ali ova razredba nije stalna i nezadovoljna stranka
nemora joj se pokoriti, pošto ova razredba valja samo za šumoposjednika, nipošto
u parbenim predmetima. Za ove mora svako mnienje osnovano biti na
propisima, koji su baš u to ime i izdani od nadležnih oblasti, a ovo razdielenje
drva za gorivo nigje nije proglašeno takovim, da se ono mora mjerodavnim smatrati
i pred oblastima, — pa se s toga ove uemoraju ni vezati na nj.
Naš je nemjerodavni sud u ovoj stvari taj, da je gore opisana razredba
Uh za upravu, da se ova donekle ravnati zna kod premjerbe drva za gorivo u šumi.
Gore opisana razvrstba drva za gorivo u tri razreda ima i tu manu, što ona
neodsjeca stalne granice, kada prestaje čista cjepanica, što je izmetak i koje
slabo granje sposobno je još za drva. Dok toga nema, nije izključeno natezanje
„vještačkog mnienja" o pojedinom razredu.
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 102 —


Nevelimo, da smo s ovim izcrpili sve, što se može nabrojiti u potvrdu
našega suda. Ipak sudimo, da je i ovo dostatno za dokaz, da su propisi o
ciepanju drva za gorivo u nas nepodpuni, te da bi se tomu moralo čim prije
deskočiti.


Kako je u nas šumska trgovina obilna, nepojmljivo nam je, da ^e propisi
0 ciepanju drva za gorivo nisu već odavna ustanovili. A prilike je bilo, ako nikada,
a ono god. 1879. kada su trg. obrtničke komore izdale propise za francezke
dužice. Prt kako nisu ovi propisi zadavali nikakovih potežkoća, sudimo, da to
neće biti ni za drva za gorivo, tim više, što u drugih naroda nalazimo o tom
već odavna propise. Mi bi je morali samo prilagoditi našim prilikam.


Znamo vrlo dobro, da sve nabrojene manjkavosti naše šumske uprave
osiećaju i vriedni drugovi, pa si s toga i neprisvajamo nikakovog prvenstva u
ovoj stvari. Nama je bila nakana jedino ta, ovo iznieti na svietlo samo radi
toga, da se jednom počme i ob ovoj stvari u nas raditi, da sbacimo s nas
prikor nemara za ovako važnu stvar, kakova je ova.


S toga zaključujemo ove redke s našim predlogom:


I. Zemaljska vlada neka izda normativnu naredbu za sve imovne obćine
— a i za urbarijalne — da se za kućnu porabu doznačena drva za gorivo pravoužitnici
moraju u šumi najprvo pociepati i složiti u metre, pa izvoziti nakon
premjerbe, i neka točno odsječe posliedice, koje će sliediti za neposluh toga
propisa. Ujedno se ima propisati i to, kako da se drva ciepaju od ra?;novrstno
debelih trupaca.
II. Upravljajući odbor našega družtva neka sporazumno s trgovačkoobrtničkimi
komorami ustanovi propise o razvrstbi drva za gorivo s točnom
oznakom, koja drva i kakove vrline spadaju u koji razred i od kakovih stabala
se ista uciepati mogu. Taj izradak imala bi potvrditi vlada i naložiti, da se po
svakomu i vršiti ima, te da ima služiti kao podloga kod nastalih razmirica u
trgovini i kod razprava pred oblastima.
Bilo u dobar čas!


Pošumljivanje Alpa i PirenejS u Francuzkoj.


(Svršetak)


VII. Pireneji.
Sve, što sam do sada priobćio o regulaciji gorskih potoka i načinima poŠumljivanja,
odnosilo se samo na Alpe. Obćeniti karakter radnji u Pirenejima
malo se u čem razlikuje od radnja u Alpama, i ja ću prema tomu pokazati
njihove osebitnosti. Prije svega nekoliko riječi o Pirenejima samima. Gorski su
hrbtovi ovdje više uzdignuti, doline uže, pojedini vrhunci manje slikoviti nego
u Alpama. Svojom veličinom, divljoćom svoje prirode mnogo sjećaju na ruski
Kavkaz,