DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 127 —


gubitak prirasta drvne gromade mogle koju godinu i stegnuti svoju šumsku
trgovinu, kao početnice neimajuć reservirane glavnice, biti će prisiljene ono
malo tehničko-uporabive sastojine, kod diobe šuma pripale, uz be7,cjenu prodati,
jer je više nego sigurno, da se ciena mehke gradje i liesa poslie deset godišnje
periode neće onako brzo dići, kao što je na jednom pala; čime će nam već
najbliža budućnost za krajiške imovne obćine pokazati neizbježivi gubitak od
više stotina hiljada forinti! Jamačno u šumskom gospodarstvu i šumskoj trgovini
prama razdobju godine 1876. do 1887. ćutljiv nazadak, od kog neka budućnost
svakog posjednika šume občuva!*


LIST-i^IC.


Družtvene viesti.


P. n. gosp. članovi družtva želeći da im se dostavi đružtvena diploma,
neka poštanskom doznačnicom odnosnu pristojbu od 1 for. čim prije — predsjedništv u
družtva — a na ruke družtvenog tajnika F. X. Kesterčanka pošalju,
jer se na kasnije prispjele prijave nede uzimati obzir.
Ona p. n. gg. članovi pako, koji još sveudilj prošlo-gođišnju članarinu podmirili
nisu, umoljavaju se ovime i opet, da toj svojoj dužnosti čim prije udovolje.


Podpora našemu družtvu. Visoka kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove,
blagoizvolila je hrvat.-slav. šumarskom družtvu u ime podpore za promicanje šumskoga
gospodarstva u Hrvatskoj i Slavoniji podieliti za god. 1889. podporu u iznosu od 400 for.


Zakoni i normativne naredbe.


Odredba kr. županijske oblasti u Ogulinu od 15. lipnja 1888. broj 2844.
na kr, kot. oblast na Sušaku. U savezu s ovostranim ođpisom od dne 14. svibnja


g. 1888. br. 2844. u pogledu uredjenja šumsko gospodarstvenih odnošaja urburskih
šuma obeine Grobnik ođpisuje se sliedeće:
I. Za prepriečiti u buduće svako bezumno gospodarenje sa upitnim šumskim
posjedom od neobhođne je potrebe, da se što brže sastavi barem provizorna sječha
osnova, te tim osjegura potrajno gospodarenje.
U tu svrhu ima se najkašnje do konca srpnja ovamo podnieti:


1. svi spisi, koji se tiču dotične segregacionalne odluke, kao i katastralne mape,
urbarcem dopitanih šumskih predjela.
2. pod točkom IV. ovostranog odpisa od 26/XI. 1887. broj 6912 zatraženu
svotu od 200 for., koja je potrebita za dotične osnove predradnje ka sastavljanju gospodarstvenih
šumovida, te za nabavu inih tiskanica.
* Mi smo u ostalom drugoga nazora, te mislimo, da će i otočka imovna obćina
doći u onaj položaj glede unovčenja svojih sjecivih šuma, u koji je položaj nedavno
dospiela imovna obćina ogulinsk a glede prodaje svojih šumS, buduć neima dvojbe,
da će prava jagma za drvom nastupiti onda, kad ga bude sve to više ponestajalo, A
mi držimo, da tomu nije daleko vrieme, da će se krajiške šume usljed dojakošnjega
intenzivnog izrabljenja u skoro izcrpiti i dokrajčiti. Strpljen, spašfn! Uro´ln. "
*
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 128 —


li. Na temelju obavljenog očevida u šumi urbarske obJine Grobnik po ovožnpanijskom
šum. izvjestitelju osvjeđo5io se je isti, da je pristup u glavne šumske
predjele radi pomanjkanja izvoznih puteva skorom nemoguć, te da bi trebalo investirati
znatnu glavnicu, za omoguditi trgovački promet s Kesom.
Za sada neraože se dakle niti pomisliti na kakovo unovčeuje šumskih proizvoda.


Šumsko gospodarska glavna zadada sadašnjeg šumskoga gospodarenja biti ee dakle ta:


da se racionalnim postupkom osjegura urbarcem redoviti godišnji užitak do;.itane jim


pripadnosti obzirom na potrajno gospodarenje.


Ukupni urbarski šumski posjed dieli se polag naravnog položaja na dva glavna


diela: jedan ležeći put sjevero-zapada (srez Pod Obruč), drugi put jugo - istoka (srez.


Gorničko).


Prvi je skorom posve nepristupim, jer neima niti jednog izvoznog puta; ovdje


su sastojine dobro uzdržane, dapače imade mjestimice mnogo prestare drvne gromade,


koja bi se čim prije upotrebiti imala.


Pristup drugomu dielu k otvoru t. zv. „živenjski put" sa svojimi ogranci. Ovdje


su šumski predieli skroz izsječeni, jer se u istih ved preko 16 godina urbar, pripadnost


namiruje, dapače imađe jih takovih, koji se odmah u zabranu staviti moraju, jer jim


je ved i sama šumska glavnica znatno načeta.


Iznimku prave donekle šumski predjeli : crna, Pođ-Črna, Korenik (Jasenovica),


koji su ponešto odaljeni, nu i ovdje de se modi u najboljem slučaju još tečajem tri


godine podmirivati urbarska pripadnost. A što onda?


Iz dosele iztaknutog proizlazi: da je skrajno vrieme, da se ozbiljno promisli na


gradnju jednog izvoznog puta, koji bi otvorio pristup preko briega „Obrača" k šumskim


predieljom: „Zaplanine", „Pakleno", „Burin Val", „Zelena vrata" i t. đ. te tim


omogućio buduće podmirivanje urbarske kompetencije; jer inače žiteljstvo ostati će


nakon tri godine bez gorivoga drva, te će navaliti na kraške zabrane. —


Pozivlje se dakle ta kr. kotarska oblast ; da u sporazumku s obć. zastupstvom,
te sadašnjim upraviteljem šumskog kotara grobničkog to životno pitanje ozbiljno pretrese
i razpravi; — ujedno ustanovi način, kako bi se upitni izvozni put najlakše, možda
i bez razpisa posebnog urb. nameta, što prije sagradio, recimo bezplatnom radnjom
obćinara, odnosno, kako bi se dotična, za gradnju potrebita svota bar malo po malo
osjegurati mogla dionom uvrstbom u proračun budućih dvijuh ili trijuh godina za
urb. obćinu.


III. Usljed ovostranog odpisa od 26. studena 1887. broj 6912 točka II. i V.
uvršteno je glasom osnove proračuna upravne obdine Grobnik za godinu 1888. pod
točkom 18 i 19 u ime plade i putnog paušala za kot. šumara svota od 850 for.
nadalje pod točkom 22. za trećeg lugara svota od 270 for.
Izim toga dolazi još u proračunu pod točkom 21. plaća lugara Radetića i lugara
Zakarije t. j . svota od 540 for. Ukupni šumsko-upravni troškovi dosižu dakle svotu
od 1660 forinti. —


Nu kako je gore izfaknuto, da ne ima za sada izgleda, da bi se godišnji prihod
urb. obć. Grobnik povisiti mogao pi-odajom šumskih proizvoda, težko bi se dakle i sami
šumsko upravni troškovi pokriti mogli bez posebnog urbarskoga nameta. Gdje ostaju
još šumski porez, ter ini troškovi, potrebni za sastavljenje šumsko-gospodarstvene osnove,
za omedjašenje urb. šumskoga posjeda i gradnju izvoznoga puta preko ^Obruča" ?


Nuždno je dakle 1) za sada stegnuti sve te izdatke na minumum; 2) ozbiljno
promisliti, kako bi se dosadašnji prihod urb. posjeda povisiti mogao i tako osjeguralo
pokriće nuždnih izdataka.


Ad 1. U tu svrhu neka ta kr. kotarska oblast za tekuću godinu 1888. odustane
od ođredjenoga namještenja kotarskog šumara kao i od namještenja trećega lugara.
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 129 —


Ovožupanijski Šumarski izvjestitelj zamolio je sadašnjeg upravitelja šumskog
kotara čabarskoga g. šumara A. Stefana iz Kamenjaka, da bi i nadalje upravljao sa
tim šumskim kotarom uz primjerenu godišnju nagradu, na što je isti i pristao pod
uvjetom, da bi mu se izhodila posebna dozvola pređpostavljene mu oblasti t. j . od
vlastelinskog gospodarstvenog ureda u Lokvah.


Pozivlje se dakle ta kr. kotarska oblast, da u sporazumku sa rečenim šumarom,
ter obo. zastupstvom godišnju nagradu, koja se osjegurati ima u obć. proračunu za
god. 1888. opredieli.


Nadalje, da izliođi ođ vlastelinskog gospodarskog ureda u Lokvah dozvolu : da šumar


A. Stefan iz Kamenjaka i nadalje voditi uzmogne nadzor nad šumskim posjedom urbarske
obćine Grobnik -- naglasiv u upitnoj zamolnici, da to zalijeva zajednički interes, te
da je dotično upotrebljivanje .šumara Stefana samo privremeno t. j . do namještenja
posebnog kotarskog šumara, što će čim prije uzsliediti.
Tim načinom prištedio bi se obćini veći dio godišjeg izdatka od 850 for. opredieljenog
za namještonje posebnog kotarskog šumara.


Sadašnja dva lugara uživaju svaki godišnju plaću od 270 forinti, koja sbilja
nestoji u nikakovom razmjeru sa površinom njihovog oglednog okružja. — Odustajuć
ođ namještenja trećeg lugara povećava se jošter znatno dotična površina, te tim otegodnje
njihovo službovanje.


U interesu službe dakle bilo bi kao i posve pravedno, da jim se godišnja plaća
povisi na 324 for. svakomu.
I u tom pogledu imati će ta kr. kot. oblast sa obć. zastupstvom što prije povesti
razpravu.


Ad 2. Da se izbjegne razpis posebnoga šumskoga nameta, da donekle povisi
dohodak urb. obćine Grobnik i tim omogući pokriće gorespomenutih nuždnili izdataka,
neka se uvede „pašarinska pristojba" koja tamo jošter nepostoji prem, da je ista posve
opravdana, te kako se to iz slieđećeg uviditi može — skroz i pravedna.


Urbarski ovlaštenici imađu podmirivati troškove šumskoga gospodarstva po razmjerju
njihovih prava na šumu i po razmjeru užitka.


Iz vrlo mnogih tamošnjih urb. kućnih brojeva djelitbom nastale su 2 — 3—4
nove kuće, to se podmirba tih troškova, analogno razdjeljenja prava, i-azdjeljuje na
toliko dielova, koliko je iz jednog starog novih kućnih brojeva nastalo. —


Dakle plaćaju 2 — 3 - 4 posebnika toliko, koliko jedan urbarae, komu obitelj nije
toliko narasla, da bi se morao posjed u toliko dielova razdieliti.


Nu od tih razdjelnika imade svaki poprečno uzeto, toliko blaga, koliko jih je u
prijašnjih gođinah imao jedan urbarae; jer kako je to dobro poznato — osobito žiteljstvo
obćine Grobnik uzgaja uvjek mnogo više blaga, nego mu je za kućnu porabu potrebito
obzirom na trgovinu sa mljekom i sirom.


Tim načinom npotrebljuje dotični na 2—3 — 4 nova, razdieljen stari broj, 2— 3 — 4
pnta više pašnjaka i šume nego jedan nerazđieljeni.
Pošto pako svaki od prvih plaća ^/a—´/a */4 onoga što drugi, to je jasna
nepravednost kod razdjelbe tereta.
Nadalje, trgovinom uzvisili su se mnogi urbarci do blagostanja, dočim su mnogi
drugi postali — osobito djelitbom — siromašniji.


Rečeni imućniji žitelji imadu pako usljed povoljnijih materijalnih odnošaja za
kućnu porabu i za trgovinu mnogo više blaga nego siromašniji, dočim plaćaju kao
urbarci u glavnom isto toliko, koliko i oni siromašniji.


Dakle jedan uživa urb. imovinu sa 7, 8, 10 i više komada blaga, dočim to
drugi, uz iste troškove, čini samo sa 2—3 komada. Tako nastaje nepravednost, da
bogatiji posjednici uživaju obć. posjed mnogo izdašnije i više, nego siromašniji.


Isto tako postoji ondje običaj, da i neurbaroi pasu svoje blago po obć. posjedu
bez svake odštete, i bez da je obćina do sada što proti toj nepodobštini uvela.
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 130 -


Pošto to nije ničim osnovano, potrebno je da se kođ uređjenja pašarine osobito
i na ovu okolnost obzir uzme.


Uvođenjem pašarinske pristojbe postigla bi urb. obeina Grobnik znatni prihod,
kojim bi se donekle urediti mogli žalostni ondašnji šumsko - gospodarstveni odnošaji.
Obzirom na dosele iztaknuto, pozivlje se ta kr. kot. oblast, da korist i pravednost
uvedenja pašarinske pristojbe obdini razjasni i ujedno uznastoji, da ohi. zastupstvo
prihvati te nazore, te što brže u svojoj sjednici zaključak stvori.


U slučaju pako, da se s obe. zastupstvom u tora pogledu sporazumak postidi
nebi mogao, te da bi se isto izjavilo proti uvedenju pašarine, što se je u toliko više
bojati, jer su u zastupstvu uvjek imudniji obdinari, proti kojim je baš upitna odredba
najviše naperena; pozivlje se ta kr. kot. oblast, da obzirom na gore navedeno razpravu
pređuzme i šumsko - gospodarstvene potrebe osjegura propisanim proračunom, salvo rekursa,
prvomolbenom odlukom prema § 18. visoke vladne naredbe od 4. ožujka g. 1871.
broj 2144. a ob učinjenom imađe se do konca srpnja t. g. ovamo izviestiti.


IV. Da se što prije šumsko - gospodarstvo urbarske obdine Grobnik urediti uzmogne
nuždno je uvesti točnu evidenciju prihoda i razhoda.
Pozivlje se dakle ta kr. kotarska oblast, da najprije pridrži obd. poglavarstvo u
Cavlih na ustanovu § 17. visoke vladine naredbe od 4/3. 1871. broj 2144. glasom
koje se imaju računi vrhu prijetka i izdatka, odnosedili se na šumsko gospodarstvo,
upravu i dohodke, posebno voditi — i točno obloženi koncem svake godine toj kr.
kot. oblasti na pregledanje i riešenje podnašati.


Pošto pako dohodci urb. posjeda izključivo pripadaju dotičnim ovlaštenikom, i
pošto troškovi, u koliko potreba nastaje, posebnim nametom podmiriti se moraju, dužnost
je obd. odbora, da u smislu § 19. spomenute vladine naredbe uz sudjelovanje kot.
šumara (ili mu zamjenika) tečajem svake godine i to najdulje do konca mjeseca listopada,
sastavi vrhu dohodka i troškova urb. obd. posebni proračun za buduću godinu.
Isti se ima pođnieti kr. kotarskoj oblasti na odobrenje. Za taj proračun vrieđe ustanove
§ 49. zak. čl. XVI. godine 1870.


U glavnom godišnjem proračunu obdinskom ima se pako rad i pregled a
cieloukupno g stanj a gospodarstveno - upravnoga u smislu naredbe od 25. studena
1882. broj 30576. takodjer izkazati dotični troškovi i dohodci urburske obdine.


V. Što se tiče izdavanja urbarsko pripadnosti za godinu 1888., neka se taj posao
obavi polag temeljne knjige u smislu ustanova §§ 38. i 43. visoke vladine naredbe
od 4/3. 1871. broj 2144.
Pošto su se kođ podmirivanja urb. kompetencije god. 1887. sbile znatne nepodobštine,
neka se kod ovogodišnjeg doznačivanja u prvom redu obzir uzme na one
urbarce, koji lanjske godine svoju pripadnost dobili nisu. — Nadalje neka se u smislu
ovostranog odpisa od 19. svibnja t. g. broj 2844 kod svih onih, koji su god. 1887.
protuzakonito podignuli preko svoje kompetencije, dotična količina u god. 1888.
obračuna.


U tu svrhu služiti će podlogom dotični izkaz zapljenbe, obavljene na temelju
ovostranog odpisa od 19/1, t. g. broj 6912.


a) Doznaka pripadnosti gorivih drva za god. 1888. obaviti se ima u šumskom
predjelu Crna. Neka se pozove šumar gosp. Stefan iz Kamenjaka, da čim prije dotičnu
doznaku obavi.


U tu svrhu doznačiti ima samo takova stabla, koja su bolestna, suhovrha, napaljena
i t. d. u obde takova, koja nisu za tehničku porabu.


b) Obćinsko poglavarstvo u Cavlih imade odrediti do konca srpnja rok, do
kojega se ovlaštenici glede izdavanja ogrievne pripadnosti prijaviti imaju; čim taj rok
izteče, neimaju se dalnje prijave u obzir uzeti. Na temelju točnog popisa prijavljenih
urbaraca sastaviti ima obd. poglavarstvo točan izkaz istih i to pojedince za svako selo,
u kojem izkazu se evidentirati imaju pojedine ogrievne pripadnosti polag temeljne knjige
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 41     <-- 41 -->        PDF

131 —


uz opazku, koliko je đotifinik god. 1887. u ime kompetencije pođignno obzirom na
jur spomenuti „izkaz zapljenbe." —


Jedan primjerak tog popisa dostaviti se ima šumaru Stefanu, koji će na temelju
istog u vlastitoj režiji dati izsjoći potrebiti broj odkazanih stabala; cjepanice i ogranke
u hvatove, a sitnije u svežnje složiti, te hrpe tekućim brojem numerirati.


Potrebitu svotu za izplatu težaka predujmiti će obćinsko poglavarstvo uz naknadni
obračun.


Cim to izvedeno bude, prijaviti će šumar Stefan, te naznačiti obćinskom poglavarstvu
u Cavlih ujedno svotu, koju pojedini urbarac u razmjerju pripadajućih mu
drva u ime izradbe uplatiti ima.


c) Da se kod izdavanja ogrievne pripadnosti toSno postupati uzmogne, ođređjuje
se sliedeće :


Obćinsko poglavarstvo u Cavlih izdavati će posebne „izkaznice" za urbarsku
pripadnost; u tu svrhu osnovati se ima posebna knjiga tiskanica polag sliedećega
obrazca.


,.Izkaznica"
„Izkaznica"


či. (1)


ČIJI) _


pom. dnev.


pom. dnev.


Pravoužitnik (N. N.) iz Čavala kuć. CD


Pravoužitnik (N. N.) iz Čavala kuć.


br. ... . izplatio je za izradbu ur


br izplatio je za izradbu ur


barske pripadnosti na temeljni br


barske pripadnosti na temelnji br


za god. 188
.. . za izrađjenih ... .


o za god. 188 .. . za izrađjenih ... .
hvatih svotu
od .. . . for nć.


hvatih svotu
od ... . for nć.


slovom


slovom
Obć. poglav. u Cavlih


Obć. poglav. u Cavlih
Načelnik: Blagajnik: ^


Načelnik : Blagajnik :
Na drugoj strani pako ove „izkaznice."
Broj


izvj.


Dozvoljava se izvoz na temeljni broj . . pod brojem ... . hrpo hvati.
Šumsko upravni kotar Grobnik.
Kotarski šumar :


d) Čim obć. poglavarstvu stigne prijava od šumara, da je urbar, pripadnost
izradjena, te za izvoz prigotovljena — imati će to odmah pravoužitnikom proglasiti, uz
označenje dana kada će se dotične „izkaznice" kod obć. ureda izdavati.


Ujedno proglasiti se ima i dotična pristojba, koju urbarac u ime izradbe za
svaki hvat drva uplatiti ima.


Uplata upitne pristojbe zabilježiti će se u dotičnu knjigu (vidi točku 3.) odnosna
„Izkaznica" pako odtrgnuti od matice, te priposlati šumaru na izpunjenje zada nalazeće
se „dozvole izvoza" odnosno na realiziranje.


Razumjeva se samo po sebi, da izdavanje upitnih „izkaznica" uzslieđiti ima na
temelju „popisa", sastavljenog u smislu točke V. slovo b) ovog odpisa.
e) Kotarski šumar sakupiti će sve izdane „izkaznice", te jih provesti u knjigu
urb. pripadnosti drva za gorivo, koja se sastaviti ima polag sliedećeg obrazca:


o ´-§ M°i h´´P"2
o
Uplaćena
Ime i 1 Prebiva-pristojba za
O CC OJ


C3 .2 o
rf -o izradbu


´(J
prezime i liste i 1 ´-a Opazka


B
E3 O


,M .a .a ovlaštenika | kućni broj
t


3 a


O i: °


ta


H
for. o


C» 1


1 1