DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 127 —


gubitak prirasta drvne gromade mogle koju godinu i stegnuti svoju šumsku
trgovinu, kao početnice neimajuć reservirane glavnice, biti će prisiljene ono
malo tehničko-uporabive sastojine, kod diobe šuma pripale, uz be7,cjenu prodati,
jer je više nego sigurno, da se ciena mehke gradje i liesa poslie deset godišnje
periode neće onako brzo dići, kao što je na jednom pala; čime će nam već
najbliža budućnost za krajiške imovne obćine pokazati neizbježivi gubitak od
više stotina hiljada forinti! Jamačno u šumskom gospodarstvu i šumskoj trgovini
prama razdobju godine 1876. do 1887. ćutljiv nazadak, od kog neka budućnost
svakog posjednika šume občuva!*


LIST-i^IC.


Družtvene viesti.


P. n. gosp. članovi družtva želeći da im se dostavi đružtvena diploma,
neka poštanskom doznačnicom odnosnu pristojbu od 1 for. čim prije — predsjedništv u
družtva — a na ruke družtvenog tajnika F. X. Kesterčanka pošalju,
jer se na kasnije prispjele prijave nede uzimati obzir.
Ona p. n. gg. članovi pako, koji još sveudilj prošlo-gođišnju članarinu podmirili
nisu, umoljavaju se ovime i opet, da toj svojoj dužnosti čim prije udovolje.


Podpora našemu družtvu. Visoka kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove,
blagoizvolila je hrvat.-slav. šumarskom družtvu u ime podpore za promicanje šumskoga
gospodarstva u Hrvatskoj i Slavoniji podieliti za god. 1889. podporu u iznosu od 400 for.


Zakoni i normativne naredbe.


Odredba kr. županijske oblasti u Ogulinu od 15. lipnja 1888. broj 2844.
na kr, kot. oblast na Sušaku. U savezu s ovostranim ođpisom od dne 14. svibnja


g. 1888. br. 2844. u pogledu uredjenja šumsko gospodarstvenih odnošaja urburskih
šuma obeine Grobnik ođpisuje se sliedeće:
I. Za prepriečiti u buduće svako bezumno gospodarenje sa upitnim šumskim
posjedom od neobhođne je potrebe, da se što brže sastavi barem provizorna sječha
osnova, te tim osjegura potrajno gospodarenje.
U tu svrhu ima se najkašnje do konca srpnja ovamo podnieti:


1. svi spisi, koji se tiču dotične segregacionalne odluke, kao i katastralne mape,
urbarcem dopitanih šumskih predjela.
2. pod točkom IV. ovostranog odpisa od 26/XI. 1887. broj 6912 zatraženu
svotu od 200 for., koja je potrebita za dotične osnove predradnje ka sastavljanju gospodarstvenih
šumovida, te za nabavu inih tiskanica.
* Mi smo u ostalom drugoga nazora, te mislimo, da će i otočka imovna obćina
doći u onaj položaj glede unovčenja svojih sjecivih šuma, u koji je položaj nedavno
dospiela imovna obćina ogulinsk a glede prodaje svojih šumS, buduć neima dvojbe,
da će prava jagma za drvom nastupiti onda, kad ga bude sve to više ponestajalo, A
mi držimo, da tomu nije daleko vrieme, da će se krajiške šume usljed dojakošnjega
intenzivnog izrabljenja u skoro izcrpiti i dokrajčiti. Strpljen, spašfn! Uro´ln. "
*