DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 119 —


Thuja orientalis (Biota orientalis) (chinesisctier Lebensbaum), klekovina
šiljkovrha; rodom iz Kitaja, Japana; zimi strada ponešto.
Thuja sphaeroidica (knorrichter Lebensbaum), klekovina čvorasta; rodom
iz Amerike.
Ulmus americana (amerikanische Ulme), američki briest; rodom iz
Virginije.
Ulmus crispa (krausblatterige Ulme), kudrasto listni briest; rodom iz
Virginije.


Ulmus excelsa (hohe Ulme), visoki briest; rodom iz južne Evrope.


Ulmus efFusa (Flatterulme) bieli briest; domaće drvo.


Ulmus suberosa (Korkulme), briest jagnjeđ, domaće drvo.


Viburnum acerifolium (ahornblatteriger Schneeball), javorolistna hudika;
rodom iz Virginie.
Viburnum opulus flo. pleno (gefiill. Schneeball), punocvietna hudika.
Viburnum lantana (wolliger Schneeball), crna hudika, obični grm.
Vitex agnus castus ([{euschbaum), kouopljika; primorski grm; cvieta


liepo plavkasta, strada često od zime.


Šumsko-trgovački odnošaji naših gorskih krajeva*


šume u narodno-gospodarstvenom pogledu zauzimahu od vajkada u svakoj
zemlji jedno od glavnih i najvažnijih mjesta. Napose pako domovina naša po
naravi samoj, bujnimi i produktivnim! šumami obdarena, zauzimaše i zauzima
šumskimi surovinami jedno od prvih mjesta u monarhiji, te obraćaju na se
pozornost ne samo domaćeg, već kako je obćenito poznato, i vanjskoga svieta.
Danas nam to najbolje zasvjedočava primorski kras, koji nekada obilan šumami,
sadanje svoje stanje ima u prvom redu zahvaliti nerazložnomu gospodarstvu i
lakomosti mletačke repuhhke.


Mi raedjutiii) u ovoj razpravi nećemo segnuti u ono doba, kada je tolika
šumska površina na obalah jadranskoga mora, prekomorskom trgovinom tadanjih
vlastodržaca, opustošena, već ćemo se držati jedino šumsko-trgovačkih odnošaja
gornje Krajine i gorskog kotara u drugoj polovici današnjeg vieka, dakle najbližih
decenija.


Onaj svjetski glas, što ga hrastici u ravnoj Slavoniji po svojoj uporabivosti
uživaju, proizvodnjom mehke gradje i onog liesa mnogo prije uživahu, a uživaju
još i sada šume gorovitih predjela svojimi jelovimi, omorikovimi i bukovimi
sastojinami.


* Ovu razpravu crpimo iz domadega glasila „Narodne Novine" broj 31. i
32. god. 1889., a priobćujemo istu našim oienjenim čitateljem obzirom na nazore,
iztaknuto
u istoj razpi-avi već s toga, da si svaki nas stru6ar& o tom svoj sud stvori.
Uredništvo.
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 120 —


Geografijski položaj šuma gornje Krajine i gorskog kotara, te strategički
odnošaji podpomogli su, da su u tih predjelili neke ceste kao sveza svjetskomu
prometalu, jadranskomu moru, izgradjene već onda, kada vanjski, pa ni sam
domaći svjet nije još pravo znao, koje silno blago leži u gorostasnih hrastovih
slavonskih šumah. Upravo to je razlogom, da je svjetska prekomorska trgovina
započela najprije šumskimi proizvodi, potičućimi iz gorskih predjela što s morem,
što cestami uže spojenih. Gdje je s toga toliko mrtvo blago ležalo, posve je
naravska posliedica, da je vlastnik tog blaga nastojao crpiti korist iz njeg, koju
mu uz tražnju vanjskoga svieta za šunskimi surovinami i uz dosta povoljna za
ono doba prometala nebijaše težko postići.


Mi medju vlastnike takve ovdje brojimo kr. šumski erar, zastupajući šume
u bivšoj ogulinskoj i otočkoj pukovniji, zatim kameralnu gospoštiju fužinsku,
te konačno sadanja vlastelinstva kneza Thurn i Taxisa Brod, Grobnik i Čabar
pl. obitelji Ghyczy


Šume pukovnije slunjske i ličke, u koliko i spadaju u bivšu gornju Krajinu,
moramo ovdje izuzeti, jer su iste šume jedne i druge pukovnije još prije
vremena po pučanstvu samom znatno poharane; a ono malo trgovine, što
pružaju, nije svietskog, već više lokalnog značaja i lokalne potrebe. Glavnu
ulogu prekomorske šumske trgovine sa mehkom gradjom i liesom, kao i
bukovom robom igrahu s toga samo šume prije navedenih posjednika. Nezalazeći
u drugo, mi ćemo samo iztaknuti, da su šume gore navedenih posjednika
svojimi jelovimi, oraorikovimi i bukovimi sastojinami jedine u domovini te vrsti
proizvode mogle pružiti prekomorskomu svjetskomu tržištu- Kod toli traženog, a
s druge strane opet cienjenog proizvoda, nije na dugo uzmanjkao veći broj
nudioca i kupaca. Na ovaj način razvio se je u gornjoj Krajini, gorskom kotaru
i primorju dosta živahan promet sa šumskimi proizvodi.


Oko toga prometa i te trgovine sudjelovali su većim dielom, može se
reći, malom iznimkom domaće sile tako, da su žitelji gorskog kotara i primorja
kao vješti radnici imali liepe zaslužbe svojim ručnim djelom, dočim krajišnici,
s teglećim blagom od prvih bolje stojećih sticabu privredu izvažanjem gradie i liesa
do skladišta morskih luka, te proizvadjanjem manjeg, a naročito bukovog liesa.


Tako je uz racionalno unovčivanje, za uporabu doraslih sastojiua, dobio
vlastnik šume primjerenoj cieni odgovarajuću šumsku pristojbu, a drvotržac
svoju čedno stečenu zaslužbu. Kod tako živahnog pokreta šumske trgovine nisu
ni industrialna poduzeća na dugo izostala.


Uz mnogobrojne pile na vodi za raznu rezanu robu, namještena je najprvo
po nekom bečkom družtvu parna pila usred prašuma na mjestu Stirovača, bivše
otočke pukovnije. Na ovoj parnoj pili u velikoj mjeri izrezana roba provažala
se je dobro izvedenom i uzdržavanom cestom k morskoj luki Stinii;a, odkuda
je na brodove za prekomorsku trgovinu krcata.


Što se parnih pila za rezanu robu tiče, sagradjena je kasnije u Crnom
lugu, gorskog kotara, jedna, koja je svoje vlastnike često mienjala, zatim jedna
po Ščitomiru Vilharu u Prezidu, koja i sada pod istim vlastnikom radi.
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 121 —


Poslie toga sagradilo je vlastelinstvo kneza Thurn i Taxisa u Lokvah
parnu pilu, koja obsegom sve dosadanje nadmašuje, nadalje je u istom mjestu,
manjim obsegom, podigao parnu pilu posjednik Radošević.


U najnovije doba imademo parnu pilu vlastelinstva čabarskog obitelji pl.
Ghyczy u Livij-dragi kraj Gerova, Mate Muhvića u Prezidu, te konačno Miroslava
Bohutinskoga u Stajnici izpod Kapele.


Bilo je doduše sa parnimi pilami i drugih poduzeća kao na pr. u Vrhovinah,
kotara otočkog, izpod Ravne gore sada kotara vrbovskog; nu ta industrialna
poduzeća, kako čujemo, pokazuju sada jedino ostanke svoje nekadašnje slave.


Tvornice, što u Vrbovskom i na Vratih kod Fužine proizvode razno pokućtvo,
nećemo ovdje u obzir uzimati, jer nam je do toga, da iztaknemo poglavito
ona industrijalna poduzeća, koja veliku množinu drva potežu iz šuma
gorskih predjela, te priredjujuć isto, ipak ga samo kao surovinu iznose na
skladišta za prekomorsku trgovinu.


Industrijalna ova poduzeća morali smo svakako spomenuti, da si čitalac,
koji odnošaje nepozna, može odmah stvoriti sliku onih proizvoditelja, koji prama
gradji i liesu proizvedenom u šumi kod panja, čine sustavni dio šumske trgovine
gorskih krajeva.


Prama potražbi i cienam šumskih proizvoda u vanjskom svietu, te stalnim
izradbenim, a po prometalih vladajućim se izvoznim cienam, ustanovljivali su
posjednici šume šumske pristojbe na panju, za koje priznati moramo, da za
ono doba bijahu po samog posjednika šume dosta povoljne.


U proizvodnji šumskih surovina vladalo je, po ovdje opisanih odnošajih,
opravdano zadovoljstvo od šumovlastnika do trgovca u inozemstvu, jer je od
šumovlastnika počam radnik, vozar, obrtnik i drvotržac nakon bilance našao
svoj poštenim načinom zasluženi čedni dobitak.


Od tuda razvio se je inteligentniji i bolje stojeći razred pučanstva u


primorju i gorskom kotaru, a narod obdaren od naravi maćuhinski neznatnom


površinom produktivnog gospodarskog zemljišta, našao je u šumskoj trgovin


napornu, ali sigurnu svagdanju zaslužbinu.


Ovakovo stanje trgovačkih odnošaja vladalo je i neposredno pred na


umljenom diobom šuma izmedju šumovlastnika i služnošću ovlaštenog pučanstva.


Provedenom segregacijom, šumski posjednici u gorskom kotaru niesu


obćinam odciepili toliko i takovih šumskih predjela, da bi oni mogh uplivati na


dosadanju šumsku trgovinu, jer ono nešto dobivene šume odmjereno je točno


lih za podmirbu potrebština dotičnih ušumljenika.


Mnogo važnija bijaše segregacija u krajiških državnih šumah, gdje je narod


na uživanje dobiti imao površinu i sastojine, odgovarajuće polovici vriednosti


ukupnog procienbenog elaborata; dakle, gdje je narod sa državom imao šume


po vriednosti prepoloviti.


Potrebi naroda odgovarajuć, morali su se istom izlučiti u prvom redu


selima najbliži šumski predjeli, koji su naravnim tečajem uporabe bili već znatno
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 122 —


načeti; po tom kod iste površine predjeli razmjerno i manje vrieduosti od
udaljenihi cielovitih sastojina.


Da se s toga polovična procienbeaa vriednost kod segregacije izjednači,
pripala je narodu razmjerno veća šumska površina, nego je preostala upravi
kr. državnili šuma.


Na ovaj način ustrojena je po imenu dotičnih pukovnija imovna obćina
ogulinsku i otočka.


Ova dva nova šumska veleposjednika niesu takodjer mogla uplivati na
kakvu promjenu šumske trgovine, jer dobivenim posjedom nastala je samo
promjena u upravi šuma, dočim je stanje istih ostalo nepromienjeno; a što se
šumske trgovine tiče, vladalo je vazda ravnotežje izmedju jedne i druge šumske
uprave. Dapače imovne obćine poprimile su kod ustrojstva svog isti cjenik
šumskih proizvoda, što je kod kr. državne šumske uprave bio u krieposti od
godine 1876. a taj cjenik, koliko nam je poznato, obstoji u cielosti kod jedne
i druge uprave još i danas, ako se i jesu vriednostni razredi pojedinih srezova
odnošajem novim prilagodili.


Posjednici šume gorskog kotara imali su već od prije prama onim gornje
Krajine nešto povišene ciene, što je napokon njihovim prometnim odnošajem
posve odgovaralo.


Dok je tako bivalo, mogao je svaki vlastnik šume, prema prometnim
odnošajem, svoje sjeći i dorasle sastojine unovčiti uz cienu, koja je dotičnomu
proizvodu odgovarala Mogao je postići bar neznatan postotni kamatnik čistog
prihoda svoje nepokretne šumske glavnice, pa se umiriti time, što ni susjedom
njegovim nije išlo bolje.


Naročito po imovne krajiške obćine bio je taj kamatnik životnim pitanjem,
jer su se tim načinom iz uporabe šuma imali pokriti upravni troškovi i javni
tereti imovnih obćina bez prinosa i onako osiromašjelog krajišnika.


Uz to bila je još dužnost uprave imovnih obćina nastojati o tom, da se
šumsko gospodarstvo dovede na onaj stepen, da se krajiškomu pravoužitniku
potrebština njegova za kuću i blago bezplatno, ili uz što manju odštetu pruži,
te suvišak redovitog prihoda na sveobće dobro koristno investira.


Krajiški pravoužitnik bio je pače još pred malo vremena u jednoj osobi
kupac, radnik, vozar i prodavalac šumskih proizvoda; što sa šumsko-gospodarstvenih
i redarstvenih razloga nebi mogli nikako zagovarati.


Uredjenjem šumskog gospodarstva koh kod kr. državne šumske uprave,
toli imovnih obćina, učinjen je hvalevriedan napredak u šumskoj struci, a
napose i šumskoj trgovini.


Ovim uredjenjem nastao je novi i neprekoračivi red sječe, uvedena je
prodaja u vehke unovčenjem cielih sječina jednog ili više gospodarstvenih
jedinica (srezova).


Natjecanje kod javnih dražba za sječine onih srezova, u kojih se je usljed
primjerene udaljenosti k stovarištu već prije radilo, bijaše i sada dosta živahno,
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 123 —


te je pokazalo neznatnu ili nikakovu nepovoljnu razliku prama obće rabljenomu
cjeniku šumskih proizvoda na panju od godine 1876^ počaraši.


Ako se je i u šumskoj trgovini pojavila konkurencija, kada je usljed
nastalog carinskog rata izvoz meiike gradje i laktovine iz sjeverne Ugarske i
Austrije u Njemačku, te Rumunjsku na minimum reduciran, a veći dio tih proizvoda
morao svoje tržište na Rieci i Trstu potražiti, ipak konkurencija ta,
kako se je u prvi mah ozbiljno shvatila, nije mogla na naše šumsko-trgovačke
odnošaje toli štetno djelovati. Nije toli štetno mogla djelovati već s toga, što
konkurencija ta nije nastala tako iznenadno, i što je obće poznato, da su skladišta
Rieka i Trst dobivala mehku gradju i lies već dulje vremena uz nas u
velikoj mjeri iz Ugarske, Štajerske, Koruške i Kranjske. — Pače sam prekomorski
izvoz imao je sa Ruskom i Švedskom uzdržavati znatnu konkurenciju;
pa ipak uz sve te nepogode trgovina mehkom gradjom i liesom kod nas klonula
nije, već je još god. 1886., a donekle i 1887. bila prama našim dosadanjim
okolnostim u dosta povoljnom razvitku.


Drvotržac kod nas, posjedujuć svoj stalan i dobro uredjen fundus instructus,
razpolažući nadalje u ovih krajevih uz umjerenu šumsku pristojbu razmjerno
dosta jeftinimi radnimi i voznimi silami, neimajuć napokon prama običajnoj
prodaji i savjestnoj premjeri stabala podnašati glede kakvoće i kolikoće robe
osobitog rizika, a radeć solidno s trgovačkom tvrdkom na svjetskom tržištu,
neće se tako lahko gore navedenom konkurencijom zaplašiti dati, što nam
gotovimi činjenicami i priznanjem samih drvotržaca nebi bilo težko dokazati.


Iz ovog jasno proizlazi, da se mi ove nama od prije znane konkurencije
niesmo imali toliko bojati, kada si nebismo sami med sobom u zemlji stvorili
ozbiljniju i pogibeljniju konkurenciju, kako ćemo dalje imati prilike razabrati
i koja je glavnim povodom ove razpravice.


Početkom prošle godine pronio se je u domaćih listovih glas, da je kr.
državna šumska uprava sa jednom budimpeštanskom drvarskom tvrdkom sklopila
kupoprodajni ugovor na velike gromade jelovih, omorikovih i bukovih stabala
za gradju i ino tvorivo iz šuma krajiških, ležećih medju Ogulinom i Primorjem
u vriednosti po prilici jednog miliuna forinti na ustanovljeni desetgodišnji izradbeni
i izvozni rok.


Naglašeno je nadalje, da tvrdka ta namjerava podići više parnih pilana


uz more, te da se od te veleprodaje može u narodno-gospodarstvenom pogledu


očekivati velika dobit, što će se tim omašnim poslom namaknuti stalna privreda


ovdašnjim siromašnim žiteljem, koji se izradjivanjem i izvozom drva bave.


Sama veleprodaja imala se je protezati na ukupni desetgodišnji etat
jelovog i omorikovog tvorivog kao i gradjevnog drva sa redovitih godišnjih
sječina kr. državne šumarije jasenačke i begovorazdoljske.


Etat taj obuhvaćao bi na godinu oko 28.000 kubičnih metara mehkog


drva. Osim toga dužan je kupac uzeti najmanje 10.000 kubičnih metara bukove


gradje na račun redovitih godišnjih sječina istih dviuh kr. šumarija.
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 124 —


Po kasnijih viestih ođluSila se je tvrđka, da će od natnjeravanih parnih
pila jednu u Novom, drugu na Rieci smjestiti.


Što se samih kupoprodajnih uvjeta tiče, moramo otvoreno priznati, da
povoljniji biti nemogu, jer uz ine pogodnosti šumska pristojba glasi za 50"/o,
dakle za polovicu niža, nego što je u posliednje vrieme u istih gospodarstvenih
jedinicah ili srezovih rabljena.


Prema sklopljenom ugovoru počela je budimpeštanska tvrdka prošle
godine izrabljivati prije spomenute sastojine, u koliko je pako navieštene parne
pile namjestila, do sada nam poznato nije.


Veleprodaja ova potresla je sve odnošaje šumske trgovine gornje krajine,
primorja i gorskog kotara već onda, kada se je o njoj samo sanjalo, a pobudila
je upravo uzrujanost drvotržaca, kada su se utanačeni kupoprodajni uvjeti saznali.


Sviet trgovački, koliko se je u prvi mah prepao, da će tom veleprodajom
nestati zanj sposobnih sječivih sastojina, toliko je opet bio zabrinut s konkurencije,
koju će pomenuta tvrdka uz jednake izradne i izvozne troškove, a toh
sniženu šumsku pristojbu, uzdržavati moći.


Bojazni prve, da bi za ostali trgovački sviet uzmanjkalo sječivih sastojina,
nestalo je na skoro, jer je osim većeg diela sječina kr. državne šumske uprave
ostao drvotržcem još redoviti grdišnji etat imovnih obćina i vlastelinstva na
razpolaganje.


Upravo s toga, što je prestalo naunovčenju još dovoljno drvnog materijala,
stao je trgovački sviet ozbijno razmišljati, kako će svoje obstojnosti svesti u
sklad s onimi budimpeštanske tvrdke.


To je bilo povodom sastanku drvotržaca županije modruško-riečke i ličkokrbavske
na Rieci dne 13. svibnja prošle godine, na kojem sastanku bje zaključeno,
upraviti predstavku na preuzvišenog gospodina kr. ugarskog ministra
za poljodjelstvo, obrt i trgovinu, kojom se pomenuti drvotržci očituju proti
šumskoj prodaji budimpeštanske tvrdke i mole za pravednu zaštitu interesa
svojih i domaće šumske trgovine.


Predstavka pri sastanku odmah sastavljena i podpisana po petdeset i tri
najuglednija drvotržca prije pomenutih dviuh županija očituje medju bitnimi
tegobami i onu glede izlučenja takovih šumskih predjela tvrdki budimpeštanskoj,
za koje bi se našlo — i našlo se je ponuda — po kr. šumski erar iz domaćih
trgovačkih krugova povoljnije stavljenih. Iztiče se nadalje u pomenutoj predstavci,
da su se tom prodajom izmakle iz domaćih ruku šume, u kojih se je
po domaćih silah uz čednu zaslugu mogao rM dalje razvijati, te mnoga od bezbrojnih
lih na šumsku trgovinu vezanih porodica uzdržavati, a ostati će i tolike
od djedova u vriednosti od preko milijuna forinti sagradjene pilane pfiste, jer
u koliko i imade još razpoloživih sastojina, to ipak rSd naših drvotržaca prestati
mora, pošto ga nemogu nastaviti uz dvostruku šumsku pristojbu prama pristojbi,
što je budimpeštanskoj tvrdki odmjerena. S toga drvotržci na koncu mole, da
se i njim, ako se ugovor sa budimpeštanskom tvrdkom već razriešiti nemože,
ustupaju pod istimi uvjeti za sječu opredieljene sastojine.
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 123 —
NeupuŠtajuć se u dalnje razglabanje te predstavke, niti u pitanje, da li
se ta veleprodaja po kr. šumski erar povoljnom smatrati može ili ne, te dopuštajuć,
da si svaki šume vlastnik ciene po volji stvarati može, mi ćemo samo nastojati
dokazati, da je veleprodaja ova bila s obćeg narodno-gospodarstvenog gledišta
štetonosna, i da je štetonosnost ta već sada preotela veći mah, nego se je u
prvi početak i mislilo.


Skrb drvotržaca bila je sada jedina približiti se onim šumskim pristojbam
i pogodnostini, koje uživa tvrdka budimpeštanska.


U tom smjeru uspjela je predstavka, jer kako iz najnovijih prodaja kr.
šumskog erara razabiremo, uvažene su ponude i drugih drvotržaca uz tako
nizke ciene i ine pogodnosti, kakove u posliednjem desetgodištu nijedan vlastnik
šume u ovih krajevih rabio nije.


Tim su se drvotržci zadovoljili, te je izostao onaj udarac, koga su se u
u prvi mah bojali, a za prvo vrieme doista opravdana uzrujanost posve se
je utišala.


Ovo je tim čudnovatiji pojav u šumskoj produkciji, što nas sami drvotržci
uvjeravaju, da toliko sniženje šumskih pristojba svjetska trgovina uvjetovala
nije, već da će sada tek vlastitom konkurencijom na svojih skladištih ciene
sniziti morati, što će svakako prekomorskim tvrdkam u sgodan čas samo na
dobro ravnanje poslužiti.


Najveći dobitak dopasti će po tom svjetske drvotržce na
štetu pojedinih šumovlastnika.
Posljedice tomu sniženju šumskih pristojba segle su medjutim već tako
daleko, da se nemogu izpraviti.


Vlastelinstvo kneza Thurn i Taxis Brod-Grobnik, te vlastelinstvo Čabarsko
pl. obitelji Ghyzcy, oćutili su sigurno taj preokret u šumskoj trgovini, . te im
nepreostaje ino, već ciene sniziti, ili šumu trgovini zatvoriti. , .


Najveći udarac oćutila je imovna obćina ogulinska i otočka, posljeđna
naposeb, neimajud u blizini željezničke sveze, ostala je sa svojimi sastojinami,
koje je još pred dvie godine uz povoljne ciene unovčivala, skroz na cjedilu.


I kod posliednje oglašene dražbe otočke imovne obćine od etata na preko


100.000 for. konsigniranog, kako čujemo, učinila je prodaju od jedva 1000 for.
jer su stigle u cielom samo dvije ponude, od kojih se je jedna na kup od 1000 for.
prihvatiti mogla, dočim druga ponuda odgovara posve prije navedenim sniženim
cienam i kupoprodajnim uvjetom
Drvotržci, koji su još pred jednu i dvie godine kod poraenute imovne
obćine na veliko radili, u koliko imadu želju i potrebu sa svojimi poduzeći,
uvjeravaju, da polag ovim načinom stvorene domaće konkurencije u obće nikakove
ponude staviti nemogu.


Biva naravskom posljedicom, da je prestala i maloprodaja stabala, jer bi
ista bila takodjer prisiljena priradjenu gradju većemu trgovcu uz bezcienu bez
naplate troška i truda prodati. ,


IO
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 126 —


Poznavajući odnošaje narodno-gospodarstvene županije modruško-riečke i


ličko-krbavske, priznati će svatko, da je šumska trgovina od starih vremena,


pa do sada kod toga pučanstva bila životno pitanje, a uz izgradnju plemenitom


investicionalnom zakladom projektiranih objekta i jedina privreda u najužoj


vlastitoj domovini


Gornje Krajine, senjskog, otočkog, perušićkog i korjeničkog upravnog kotara


pučanstvo oćutilo je živo taj udarac, a svaki sliednji Graničar tih kotara znade


i pozna razlog, s kojeg je šumska trgovina u njegovom kraju na jednom obumrla.


Privreda, koju gubi pučanstvo gornjih upravnih kotara, daleko nadvisuje


onu dobit, što će pripasti pučanstvu kod budimpeštanske tvrdke, jer je pučanstvu


županije modruško-riečke ta privreda bila osigurana uz svakog pojedinog drvo


tržca, koji bi sječive sastojine bez obzira na šumsku pristojbu dostao bio.


Ogulinska imovna obćina oglasila je takodjer veleprodaju u svojih kapelskih


šumah procienom od preko jednog miliuna forinti.


Niesmo još mogli u glasilih uspieh ove prodaje čitati, nu polag izbačenih


izkličnih šumskih pristojba moramo unapried kazati, da će uspieh te dražbe


biti nepovoljan i da će ta imovna obćina, makar su izrabiti se imajuće šume


u dosta povoljnom položaju i primjerenoj željezničkoj udaljenosti, morati znatan


popust na izkličnih ciena učiniti, a veleprodaja skma, provede li se, spasti će


dosta izpod jednog miliuna forintih. *


Mi koliko si glave razbijali, sada uspiešna lieka proti tomu naći nemožemo,
jer je kr. šumski erar sječine svoje uz tu cienu prodao za deset godina, poslie
kog vremena trebati će opet toliko godina, da ciene šumskih proizvoda dodju
na onaj stepen, koji je u naših krajevih posliednjih deset-godišta vladao.


Nepovoljno ovo stanje šumske trgovine neće po vlastelinske šume možda
ni biti onog zamašaja, kao po gornjo-krajiške imovne obćine, jer vlastelinstva
uz dovoljnu glavnicu, a ne prestare crnogorične sastojine, mogu drvnom zalihom
koju godinu i počekati, dočim imnovne obćine, ako bi obzirom na neznatni


* Ovu primjetbu piščevu glede imovne obćine ogulinsk e moramo izpraviti
tim, da je ova ista budimpeštanska tvrđka, koja je od kr. šum. erara u velike kupila
drvne grornade jelovih, omorikovih i bukovih stabala za gradju i tvorivo u državnih
šumah, ležedih međju Ogulinom i Primorjem, takodjer uz povoljne uvjete obzirom na
ciene, kako jih plada spomenuta tvrđka držav. šum. eraru, u velike pokupovala jelova,
smrekova, bukova i javorova stabla u brdskih šumah ogulinske imovne obdine
i to : u šumariji plašSanskoj, ogulinskoj i brinjskoj uz dražbeno sudjelovanje i njekih
đotnacih drvotržaca.
Ista tvrđka plaća za svaki m´ sirovine bukova drveta za gradju i tvorivo 1 for.
55 novč.; za svaki m´´ sirovine javorovog drveta (rebrenjaka), prikladnog za glasbila
6 for.; za svaki m´ sirovine javorovog drva za gradju i tvorivo 2 for. 54 novč. i za
svaki m* sirovine jelovog i smrekovog drva za gradju i tvorivo bez razlike 2 for. 58 n6.,
dakle za 30"^^ više, nego za kupljene šume od države. Čiela drvna gromada, koju je
gorerečena tvrđka pokupovala u ogulinskoj imovnoj obe´ini iznaša po procjeni
Bvotu od 1,077.601 for. s ukupno 90.109 stabala.
ŠUMARSKI LIST 3/1889 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 127 —


gubitak prirasta drvne gromade mogle koju godinu i stegnuti svoju šumsku
trgovinu, kao početnice neimajuć reservirane glavnice, biti će prisiljene ono
malo tehničko-uporabive sastojine, kod diobe šuma pripale, uz be7,cjenu prodati,
jer je više nego sigurno, da se ciena mehke gradje i liesa poslie deset godišnje
periode neće onako brzo dići, kao što je na jednom pala; čime će nam već
najbliža budućnost za krajiške imovne obćine pokazati neizbježivi gubitak od
više stotina hiljada forinti! Jamačno u šumskom gospodarstvu i šumskoj trgovini
prama razdobju godine 1876. do 1887. ćutljiv nazadak, od kog neka budućnost
svakog posjednika šume občuva!*


LIST-i^IC.


Družtvene viesti.


P. n. gosp. članovi družtva želeći da im se dostavi đružtvena diploma,
neka poštanskom doznačnicom odnosnu pristojbu od 1 for. čim prije — predsjedništv u
družtva — a na ruke družtvenog tajnika F. X. Kesterčanka pošalju,
jer se na kasnije prispjele prijave nede uzimati obzir.
Ona p. n. gg. članovi pako, koji još sveudilj prošlo-gođišnju članarinu podmirili
nisu, umoljavaju se ovime i opet, da toj svojoj dužnosti čim prije udovolje.


Podpora našemu družtvu. Visoka kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove,
blagoizvolila je hrvat.-slav. šumarskom družtvu u ime podpore za promicanje šumskoga
gospodarstva u Hrvatskoj i Slavoniji podieliti za god. 1889. podporu u iznosu od 400 for.


Zakoni i normativne naredbe.


Odredba kr. županijske oblasti u Ogulinu od 15. lipnja 1888. broj 2844.
na kr, kot. oblast na Sušaku. U savezu s ovostranim ođpisom od dne 14. svibnja


g. 1888. br. 2844. u pogledu uredjenja šumsko gospodarstvenih odnošaja urburskih
šuma obeine Grobnik ođpisuje se sliedeće:
I. Za prepriečiti u buduće svako bezumno gospodarenje sa upitnim šumskim
posjedom od neobhođne je potrebe, da se što brže sastavi barem provizorna sječha
osnova, te tim osjegura potrajno gospodarenje.
U tu svrhu ima se najkašnje do konca srpnja ovamo podnieti:


1. svi spisi, koji se tiču dotične segregacionalne odluke, kao i katastralne mape,
urbarcem dopitanih šumskih predjela.
2. pod točkom IV. ovostranog odpisa od 26/XI. 1887. broj 6912 zatraženu
svotu od 200 for., koja je potrebita za dotične osnove predradnje ka sastavljanju gospodarstvenih
šumovida, te za nabavu inih tiskanica.
* Mi smo u ostalom drugoga nazora, te mislimo, da će i otočka imovna obćina
doći u onaj položaj glede unovčenja svojih sjecivih šuma, u koji je položaj nedavno
dospiela imovna obćina ogulinsk a glede prodaje svojih šumS, buduć neima dvojbe,
da će prava jagma za drvom nastupiti onda, kad ga bude sve to više ponestajalo, A
mi držimo, da tomu nije daleko vrieme, da će se krajiške šume usljed dojakošnjega
intenzivnog izrabljenja u skoro izcrpiti i dokrajčiti. Strpljen, spašfn! Uro´ln. "
*