DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/188902 str. 35     <-- 35 -->        PDF

~ 77´ _


bijele ili sive boje. Zišto? Ćujmo! Neki nam je brigadie r pripovielao, da je
jednom ogiedavajuć posađjena stabalca, koja su bila obložena crnim kamenjem,
našao sva izpaljena od sunčane žege.


Na otvorenim, suhim južnim obroncima, osobito u toplom pojasu, veoma
je nuždno učiniti tlo rahlim, i tim mu uzdržati vlažnost. To se postizava
sadjenjem, poznatim pod imenom System Coutourier ili plantation en
cordon (stupnjevito sadjenje — cordon = kraj, okrajak, obronak). Na izvjestDom
obronku izreže se tlo na stupnjeve udaljene medjusobno 2 ra. i s višega
baca se na niži, kojemu se na dno postavljaju kolčići od vrbe, biele akacije
i t. d. Na godinu se zasiju stupnjevi travom (grahorkom, esparcettom), a sliedcće
se godine sadi crnogorica. (Svrgit de se.)


Državne šume u Norvežkoj/


Uprav a državnih šuma postoji u Norvežkoj istom od najnovijega vremena.
Do 1860- godii.e bile su državne šume povjerene obćim upravnim organima,
samo u dvjema šumicama bili su specijalni šumari. Ne samo da u takovom
stanju nije moglo biti ni govora o kakovom šumarenju, nego ni čuvanja
šuma pravo govoreći nije ni bilo, budući da nije bilo nikakovih lugara. Kada
su šume takovim načinom došle u veoma nepovoljan i žalostan položaj, obratio
je napokon norvežki „storting" (narodna skupština) pozornost na tu važnu granu
gospodarstva. Prvi korak na bolje bio je taj, da je vlada poslala dva mladića,
da se naobraze u Njemačkoj za šumare.


Godine 1860., kada je već bilo nekoliko naobraženih šumara, podijeljene
su šume u okružja. S početka nije bilo nikakove centralne šumarske uprave;
istom 1874. godine bude imenovan šumarski nadzoi^nik, koji je do god. 1878.
bio podčinjen ministarstvu za nutarnje poslove, te pak godine sjedinjena je šumarska
uprava s ministarstvom fiuancijš,, kako je to i danas.


Šumarskih viših zavoda nema u Norvežkoj. Imade samo tri niže
šumarske škole, utemeljene god. 1875., 1880. i 1884. U tim se školama pripravljaju
lugari za svoju službu. U svakoj imade 10—12 ljudi u dobi od 18
do 30 godina. Za obučavanje ne plaća se, samo se polaznici sami uzdržavaju.
Za sve tri škole imade stipendiji u iznosu od 700 krona (krona = 0*55 for.).
Naučna je osnova dosta obširna, nije baš tako primitivna, kako bi čovjek misho.
Obuka traje dvije godine, a učitelji su mjestni šumari na dvjema školama, treća
imade posebnoga ravnatelja.


Površina šuma, koje stoje pod državnom upravom, iznosi do 2,032.850
hektara.


Stanje šuma veoma je nepovoljno. Kad je šumarska uprava dala pregledati
šume, našlo se je, da su, izozam najsjeverniju pokrajinu Finmarken,
najljepše i najdragocjenije šume bile prodane privatnikom, a od onih, koje su


7
ŠUMARSKI LIST 2/188902 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 78 —


ostale jošte u posjedu državnom i koje se nalaze na visokim gorama ili u
obće nepristupnim mjestima, posve su postradale od oštećenja i požara.


Samo se po sebi razumije, da se takove sasma sasijecene šume, a niti
one, u kojima je bilo drveća lazlićnoga rasta, nijesu mogle odmah podvrći pravilnoj
kakvoj osnovi gospodarstvenoj. S toga je bila glavna zadaća šumarske
uprave, da šume u dulje i kraće vrijeme dovede u normalnije stanje. Nastojalo
se] a nastoji se poglavito i sada oko toga, da se preostali jošte podrast
sačuva i da se u obće šume prirodnim načinom uzgoje, mrtvo i oštećeno drveće
da se odstrani i t. d.


Sječe se dakako ne provode posvuda jednakim načinom, nego ih valja
izabirati prema kakvoći nasada, topografiji, klimatskim i ekonomickim uvjetima.
U njekojim okružjima provadja se do sada, koliko je moguće, pravilna
preborna sječa, a u drugim opet, gdje su gospodarstvene prilike povoljnije, moguća
Je kadkada više ili manje pravilna sječa do gola, ostavljajuć ili neostavljajuć
sjemenjaka. Sve, što smo dosada kazali, tiče se crnogorice, a što se tiče
bjelogorice, medju kojima prvo mjesto zauzima breza, to se u njima provadja
sječa do gola. Gdje je poradi mjetsnoga položaja sječa do gola nezgodna, upotrebljava
se preborna sječa, kod koje se stabla u debljim od 5—6 palaca
ostavljaju. Valja ovdje pripomenuti, da brzu i povoljnu razvitku šuma osobito
na putu stoji s jedne strane pasenje, s druge opet ta obstojnost, što je vlada,
koja i onako imade veoma malo šumarskoga osoblja (u svemu imade šumari i
šumarskih pomoćnika nešto preko 30 i 266 lugarS.) dužna, da donekle ruko


vodi gospodarenje obćinskih, a kadkada i privatnih šum4.


Prodavanje šuma najobičnije je u Norvežkoj na panju. U mjestima,


gdje nema medju trgovcima konkurencije, siječe država sama šumu, priredjuje,


dapače i dovaža na tržište — kao trgovac. Država imade takodjer nekoliko


pilana, u kojima se ne pili drvo samo iz državnih šuma, nego i drvo privat


nika, dakako za plaću. Ovih pilana nije dala podići država, nego´ ih je kupila


zajedno sa šumama od privatnika.


Cijena je drva bila za 1 kiibm. drva za pilenje i gradnju r50~5-50 for.,
drva za gorivo 1 kubm. 0-38-2-60 for„ Što se tiče ekploatacij e državnih
norvežkih šuma, ona je veoma neznatna, jer ne nadvisuje Vr> kub. met. na
godinu na hektar. — Čistoga đohodka imala je država od šuma u god. 1882.,
1883. i 1884. godišnje 208.548 krona


Šume se u Norvežkoj uzgajaju prirodnim putem, te je u obće pomladjivanje
povoljno; dosta ograničeno šire se šume samo u golim krajevima zapadnoga
pobrežja zemlje. Velika je zapreka razširivanju šuma, kako smo već spomenuli,
pasenje blaga, poradi česa postaje kultura, buduć da se šume moraju
ogradjivati, veoma skupa. Imade u Norvežkoj i pet razsadnika, no ne toliko za
razsadjivanje u državnim šumama, koliko za prodaju privatnicima.


Štete u norvežkim šumama polaze ponajviše od bura, požara, sniega i
mraza, blaga, gorske tekunice (Mjodes Lemmus) i zareznikl.
ŠUMARSKI LIST 2/188902 str. 37     <-- 37 -->        PDF

79 —


^Povred e šumskog zakona, ne gleđeć na to, što je prije bio sva^^
u pođpuno slobodan pristnp u državne šume, koje su poradi toga bile go^
^ imištene, veoma su rijeđke, od kada je u život stupila nova šumarska
^P^ava- Tu obstojnost ne valja toliko pripisivati strogomu zakonu i nadzoru,
koliko poznatim svojstvima norvežkoga naroda, koja se medju ostalim osobito
očituju u silno razvitom čuvstvu zakonitosti i poštenja. Povrede se ponajviše
^^raničuju na pasenje blaga na nedopuštenim mjestima i siječenje i izvažanje
P|p a poslije odredjenoga roka. Najviše se povreda dogadja u pokrajini Fin-
Ijnarkeu, a to s toga, što tamo jošte nijesa točno označene granice državnog


fejeda. Tamo je bilo u 9 godina 520 povreda, dakle na godinu poprečno 58.
HB : U Norvežkoj se od 1874. godine radi oko toga, da se učvrsti pješčano
^TOt na zapadnoj morskoj obali. Radnje oko toga izvadjaju privatnici, obćine i
željeznička družtva uz neznatnu vladinu podporu. Radnje napreduju polagano.
Da se tlo učvrsti, ogradjuju ga od blaga ogradom od drva ili žice; sade
sa strane morske u 8 redova kao zaštitni pojas grm Arundo i Eljmus; pokrivaju
pijesak morskom travom, što je valovi morski u velikoj množini na obalu
bacaju; siju Arundo, Elymus i Festuca arenaria i napokon sade dvo- i trogodišnje
borove sadjenice (nizku vrst), austrijski bor i vrst Picea alba. Resultati
tih radnja veoma su povoljni. Piješčanici ostaju na miru, na njima počinje trava
rasti, neki su dapače zgodni za sjenokoše. Kolika se do sada površina učvrstila,
nije poznato točno; zadnjih 5 godina posadilo se pomenutih vrsti drveća


. oko 60.000 komada. „Lžsnoj Žurnal".


Kava od žira.*


u narodu žir je poznat kao izvrstna hrana za svinje. U gladnim godinama
hrane se njime i siromašne porodice. Ovo već zna seoski staliž. Ali će
riedko tko znati, da je kava žira odličan liek, kojim se i nekolike ljudske bolesti
mogu izliečiti, ako se redovno pije za neko vrieme; a pije se ili s mliekom
ili bez toga. -


Ljudi nauke od najstarijih vremena pa do danas smatraju žir i biljku,
na kojoj on rodi, za ljekovito. Osim njegovih sastavina, koje hrane, u njemu
ima i djelova, koji lieče. I žir i hrastova kora sadrže u sebi puno ljekovitih
sastojaka za liečenje i nutarnjih i vanjskih bolesti ljudskih. I narodna medicina
poznaje dobro tu liekovitu silu ove biljke.


Ako se pije od žira kava, moga se liečiti ove bolesti: tjelesna malaksa-
St, bliedilo, bolovi a naročito curenje iz ušiju, guke (škrofile), žuljeve, zatvor
u crievi i stomaku, kostobolja, nervozuosti, čamotinja, umna tromost, bjesanica,


* Ova poučna razpravica, crpljena iz „Težaka", upriličena je prema jeziku i
pravopisu našega lista. Uredničtvo.