DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 9     <-- 9 -->        PDF

u briežuljcih visokih, počam od 300 mt. na vapnenastom tlu, bukva je
vladajuća vrst Sa bukvom u dostatnoj množini živi cer, a u nešto manjem
razmjeru hrast gradjenić. Na podnožjih briežuljaka, kraj izvoznih puteva i na
lahko pristupnih mjestih, te naše šume poharane su i ono što obstoji kržljavo
je i poniklo iz panjeva i korenja. Na najviših pako vrhuncih, onda u kotlinah,
zatim od sela udaljenih mjestih, u obće dakle ondje, kamo se lahko nedolazi,
imademo mi liepe visoke šume. Stabalje je tuj krasno uzraslo, sa dugačkim
deblom od 20 — 25 met. Granja to stabalje neima sve do malene i okrugle
krošnje. A to je znak, da su te šume u gustom sklopu, što si samo pomisliti
možemo, uzrasle. Pošto su te šume porasle na južnih stranah, po zaštićenih
krajevih naših briežuljaka, jer se protivno njima nalaze šume vlastelinstva djakovačkog,
pleterničkog i kutjevačkog, to one nemalo svake godine prilično
žirom rode. Pomladjivanje dakle oplodnim načinom, koje se u tih šumah rabi,
lahka bi bila stvar, da nije na putu nemala neprilika sa pravoužitnici, koji
neće, da idu na doznačivanje u zabranu, već sami sebi doznačuju, gdje jih je
volja. Sbog toga se sječine nikada neizsjeku, dosljedno tomu nikada nepomlade,
jer ono žira, što i iznikne, mora da se pod sjenom nadstojnog drveća zaguši
ili tek tako zakržljavi, da nesposobno postane njekofi šumu sačinjavati. Ondje
pako, gdje seljaci za sebe kradu drva, neima pomladjivanju naravnom
mjesta, ondje je pustoš. Sa tih mjestah i hrasta i bukve nestaje, pa bi rekao
još više prvije vrsti i uztvrdio bi, gdje bukva naglo stanište svoje ostavljati
počme, tu je hrast već mjesto očistio.


Na temelju evo navedenoga mora se do zaključka doći, da je u tih šumah
naravno pomladjivanje izključeno.


Abnormalne odnošaje u naših brdskih šuma trebalo bi, uzev u pomoć sva
moguća sredstva, najprije regulirati, a tek posije toga s uspjehom raditi bi se
moglo oko pomladjivanja liepih naših briežuljastih šumskih površina. Dakako
morali bismo jedino za umjetni način odlučiti se. Jer taj je način obće priznat
u praksi svagdje, gdje se šume ili nove stvaraju, ili ondje, gdje glavna vrst
drveća rapidno sa površine šumske izčezavati začme.


Dosadanje vrsti drveća u brdu našem eksistirajuće neimaju ni budućnosti,
a ni sigurna obstanka. Za njih je tlo sađanje preslabo, pa se već niti sbog tog
uspješno gojiti nemogu. Ali i slabi rentabilitet njihov govori proti njima. Bukvu
bo nismo naučili za gradjevno drvo upotrebljivati, niti ju u sviet proturati, jer
to možda nit nemožemo u oči prostranih i mnogo više vriednih bukovih šumah
gornje Krajine, da nespomiujem one izvan granica domovine naše.


Dosadanje vrsti drveća dakle morali bismo zamjeniti s onom vrsti, koja
nam najviše koristi obećaje. Ta vrst neima dvojbe jest četinjača, imenito pako
bor. Osim navedenih razloga, koji proti bukvi, ceru i hrastu gradjeniću, prem
proti potonjem najmanje govore, imade jedan još vrlo važan ekonomički razlog.
U trnjanskoj šumariji naime imadu samo četiri porastline (Ilijanska, Glovac,
.lelas i Migalovci) hrastove, u kojih bi se pravoužitniku gradjevno drvo doznačivati
moglo. Te sve porasthne imaju oko 2000 jut. šum. površine, o´ raštene