DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 39 —


14. Hrpu Gradin a — 1 i:2 hrasta, piocieiij. na 6.762 for. — dostala je
ista tvrdka s iznosom od 9.000 for.
15. Hrpu Iztočnc Kusare — 387 hrasta, procienj. na 21.574 for. —
dostala je tvrdka Josef Eisler et Sohne iz Beča s iznosom od 39.000 for.
16. Hrpu Orlja k — 300 hrasta, procienj. na 18.124 for. — dostala je
tvrdka Franjo Hermann iz Vrbanje s iznosom od 23.044 for.
17. Hrpu Trizlov i — 109 hrasta, procienj. na 5.843 for. — dostala je
tvrdka Josef Eisler et Sobne iz Beča s iznosom od 9.200 for.
18. Hrpu Eastov o — 132 hrasta procienj. na 7.949 for. — dostala je
tvrdka Christian Hermann iz Beča s iznosom od 11.040 for,
19. Hrpu Masan j — 245 hrasta, procienj. na 6.577 for — dostala je tvrdka
Stefan Ružička iz Vukovara s iznosom od 8.888 for.
20. Hrpu Sven o — 254 hrasta, procienj. na 8,898 for. — dostala je trđka
Franjo Gamirsek iz Mitrovice s iznosom od 13.400 for.
21. Hrpu Radiševo — 618 hrasta, procienj. na 89.249 for. — dostala je
tvrdka Josef Eisler et Sohne iz Beča s iznosom od 60.100 for.
22. Hrpu Radjenovc e — 106 hrasta, procienj. na 7.106 for. — dostala je
tvrdka Christian Hermann iz Beča s iznosom ođ 12.750 for. i
23. Hrpu Boljkov o — 356 hrasta, procienj. na 18.463 for. — dostala je
tvrdka Josef Eisler et Sohne iz Beča s iznosom ođ 30.100 for.
Prama gornjem prodano je u sječinah 6989 hrastova, procienjenih na 305.670
for., za iznos od 473.096 for,; dobljeno je dakle preko prociene ukupno 167.426 for.
ili popriečno 54´77"/g više.


Zapetrovaradinsku imovnu obćinu pako bje obdržavana dražba o
prodaji hi-astovih debala kod gospodarstvenog ureda iste imovne občine u Mitrovici dne


5. prosinca 1888. Tom sgodom prihvatilo je dotično povjerenstvo sliedec´e ponude kao
najbolje:
1. Hrpu Dubrav e — 138 hrasta i 6 bresta, procienj. na 1.147 for. —
dostala je tvrdka Stjepan Ružička iz Vukovara s iznosom od 1.558 for.
2. Hrpii Vranja k — 396 hrasta, 5 bresta i ] grab, procienj. na 3.882 for.
— dostala je tvrdka Franj o Gamirše k iz Mitrovice s iznosom od 5.760 for.
3. Hrpu Smogv a — 783 hrasta i 30 bresta, procienj. na 18.489 for. —
dostala je ista tvrdka s iznosom ođ 24.300 for.
4. Hrpu Županj a — 269 hrasta, 22 bresta i 33 graba i ino, procienj. na
7.520 for. — dostala je tvrdka L. L. Hirsch i drug iz Siska s iznosom ođ 10.100 for. i
5. Hrpu Vratičn a — 260 hrasta i 17 bresta, procienj. na 9.946 for. —
dostala je ista tvrdka s iznosom od 16.400 for.
Prednavedena drva, procienjena ukupno na 40.984 for., unovčena su za 58.118
for.
; indi dobljeno je preko prociene 17.134. for. ili skoro 42´´/„ više.
Uspjeh gore pomenutih obijnh dražba možemo sasvim povoljnim označiti. M. V.


Osobne viesti.


Imenovanja. Kod uprave imovnih oboi na imenovani su a to, u obsegu otočke
imovne obćine: Dosađanji šum. vježbenici Luka Guteša i Franjo Althaler ter
šumar, pristav Mark o Arčani n kotarskimi šumarima, prvi u definitivnom, a potonja
dvojica u privremenom svojstvu sa sustavnim! berivi. Kod petrovaradinske imovne
obdine: Šum.-tehnički dnevničar kod kr. zemalj. šumarskoga nađzorničtva Draguti n
Mocna y i abiturient kr, gosp. šum. učilišta u Križevcu Obra d Peičić , privrem.
šumarskimi vježbenicima.


Gašpa r Va c šum. vježbenik gradiške imovne obćine imenovanje privrem. šum.
pristavom za kotar Stubica. .
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 40 -
Kod kr. državne šumske uprave promaknuti su: šum. kandidat Bela Kaut´fman
n na čin kr. šumara II. razreda u Jasenku.


Sum. vježbenici II. razreda Milan Staffa, Makso Brausil, Kornel
Pitroff i Pavao Dianovszky na čin šum. vježljenika I. i-azreda i to prva dvojica
u području kr. šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu, a potonja dvojica u području kr.
nadšumarskog ureda u Vinkovcib,


Šum. tebn. dnevnieari Dragutin Pol a ček i Aleksander pl. Kavser na
čin šum. vježbenika II. razreda u području kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu.


Umro. Franj o Kađič , e. kr. umirov. šumaruik bivše ki´ajiške uprave umro
je nakon dugoga težkoga bolovanja u Zagrebu dne 28. prosinca 1888. Smatramo si
za osobitu dužnost u kratkom objelodaniti životopis vrlednoga pokojnika, koji si je
medju brvatskimi šumari stekao u istinu velikib zasluga za domaće šumogojstvo, a isto
tako i za druge grane naše struke. Kadi ć se je rodio god. 1821. u Vinkovcib, a
nakon svršenib gvmnazijskih nauka u svom rodnom mjestu bje primljen kao krajiški
pitomac u c. kr. šumarsko učilište Mariabrunn kod Beča. Probaviv ondje svoje strukovne
nauke kao šuir.ar teoretički i praktički, imenito za tada propisanu praksu u Hinterbriihlu
kod glasovitoga c. kr. dvorskoga lovca Gyllona, bude 1. veljače 1843. imenovan
šumarom kod bivše gradiške krajiške pukovnije. 1. veljače 1851. bje promaknut na
čin 0. kr. Waldbereitera kod bivšega titeljskog krajiškoga bataljuna, a u istom svojstvu
premješten 1. lipnja 1855. k bivšoj krajiškoj varaždinskoj križevačkoj pukovniji u
Belovar, gdje ga nadje preustrojstvo krajiške šumarske struke god. 1859., te tim povodom
bude obzirom na njegov obče priznati neumorni rad u šumarskoj struci promaknut
na čin c. kr. nadšumara I. razreda.


Za svojega sedamgodižnjega službovanja kod križevačke krajiške pukovnije stekao
si je vriedni pokojnik za šumarsku kulturu velikib zasluga, što svjedoče krasne mlađe
i srednje porastline, koje su prigodom segregacije državnib šuma pripale križevačkoj
imovnoj občini. Kadi ć je umio pravodobno provadjati proredjivanja u zaraslib mlađih
šumali i tim znatno povisiti prirast porastlina, u kojem ga je radu, viđiv sjajnog
uspjeba, kriepko podupirao tadanji pukovnik a zapovjednik križevačke krajiške pukovnije
Josip barun F i 1 i po v i ć - Pb i 1 i p p s b er ž k i, koji je pokojnika svakom prigodom
znao iztaknuti kao uzor šumara. 1. veljače 1862. im^-novan je Kadi ć šumaruikom
kod bivšeg krajiškoga šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu.


I za to doba radio je uspjeSn.) u svojoj struci, naročito njegovom inicijativom
postavljeni bijahu posebni taksatori za provadjanje uredjenja šuma ii pojedinih krajiških
pukovnijah. U obče kada se je radilo o kakovih važnijih šumarskih pitanjih, to je
vazda morao biti Kadi ć pri ruci, da priteče u pomoć svojim stručarskim savjetom.


Godine 18G7. 1. listopada bje pokojnik premješten k otočkoj krajiškoj pukovniji.
I ovdje mu se otvori široko polje rada, bud s unovčenja prastarih šuma onđješnjih,
bud imenito s kultura na krasu, jer je baš Kadić udario temelj pošum ljenju
primorskoga krasa, što zađosta svjedoče sjajni dokazi u Senjskoj draži i u
drugih stranah. Kada su se poveli bili prigovori o veleprodajah u slavonskih šiimah u
Pošavju,. tu se je odmah pozvao pokojnik u dotično povjerenstvo, da svojim stručarskim
savjetom u pomoć bude. Iztaknuti nam je nadalje i to, da je Njegov o e. i k r.
apostolsko Veličanstvo naš cesar i kralj prigodom Svojega pre višnjeg
a boravljenja mjeseca ožujka 1869. u Senju preblagostivno odlikovati udostojalo
Kadi ć a, podieliv mu osobno zlatni krst za zasluge s krunom za njegov obće priznani
rad u šumarskoj struci.


Godine 1873. bje pokojnik premješten u istom svojstvu k ogulinskom šumarskom
uredu, ter koncem iste godine podje u mir, pošto mu je supruga u Ogulinu naglom
smrću umrla.


Kadić se je oženio godine 1844. s Marijom rođjenom Osvadić, čestitom
suprugom i uzor majkom, a iz toga braka potiču dva sina, Franjo, kr. kot. predstojnik
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— u TT - ..


u Kostanjevcu, i Dragutin, šumarski taksator kod gradiške imovne obćine, zatim tri
kćerke Matilda udova Poppl, ter Solija i Pavla. Osim ovih oplakuje vriednoga pokojnika
mnogobrojna unučad i ostali rorijaci i prijatelji.


Moramo još i to spomenuti, da nije Kadić za vrieme svojeg umirovljenja skrštenih
rukuh stajao, nego je i nadalje uspješno radio u šumarskoj struci. Primjetiti nam je,
da je mnogo gospodarstvenih osnova sastavio o racionalnom gospodarenju šuma na
vlastelinstvu djakovačkom, a u zadnje doba upravo do svoje smrti radio na uređjenju
šuma križevačke imovne obdine, koje su mu dobro poznate bile od njegovoga ondješnjega
službovanja.


Vriedni pokojnik bio je od god. 1880. začastnim članom hrv.-slav. šumarskoga
driižtva, koje mu je u znak osobitoga štovanja položilo vienac na odar; nadalje bio je
od god. 1853. pravim članom zooložko-botaničkoga đružtva, od god. 1867. dopisujudira
članom c. kr. gospodarskoga družtva i od god. 1869, pravim članom austr.-državnoga
šumarskoga družtva u Beču; odlikovan pako bje od c. kr. gospodarskoga bečkoga
družtva prigodom gospodar.-šumarske izložbe god. 1866. posebnom diplomom za svoje
uspješno djelovanje glede izloženja šumskih proizvoda, a na bečkoj svjetskoj izložbi
god. 1873. priznala mu je internacionalna jury kolajnu za suradnike.


Ovim zaključujemo u kratko životopis obde štovanoga i priznanoga šumarskoga
stručara a našega vriednoga sudruga, kličud mu iz dna srca „slav a i lahk a mu
bu d i z e m Ij i c a". M. V.


Sitnice.


Luka Kadić lugar. Dne 24. studenoga 1888. preminu u Štitaru nakon
kratkog bolovanja lugar brodske imovne obdine, Luka Kadid. Službovao je punih 10
godina, te bijaše revan, pravedan, a u službi točan lugar, što dokazuje slieđeće:


Dne 5. veljače 1888. bijaše podsječen hrast u njegovom srezu i on podje frižkim
tragom u potjeru, te dodje u selo Laže; ta se navrati kolegi Josi Schneberger-u, da
za ukradeni hrast upita. Opazi ga tu zloglasni Lazar Pavid sa još dva druga, te navale
na Kadica da ga ubiju. Kadid pak videdi se u opasnosti svog života, odape svoju
kuburu (te se posluži § 54. šumskoga zakona od god. 1857.) i ubi Lazara Pavida
na mjestu. Veli se, da je dobio nagradu od gospodarstvenog ureda.


Ostavio je iza sebe udnvu, koja de uživati 5 for. mjesečno, kako to pravila
mirovinske zaklade lugara brodske imovne obdine propisuju.
Lahka mu zemlja i vječna uspomena. J. P.
Nov lies ,Xylolit". Lies za izvjestne gradjevine počeli su zamienjivati sa
„.\ylolitom". Ovaj umjetni lies ima sve vrline obična drveta, a neima baš ništa loša.


Xylolit nije ništa drugo nego velikim tlakom zbijena tvar od drvenih strugotina
najbolje vrsti obična drveta, a tvrda je kao kamen. Ova tvorina negori, ma da se
najvedoj jari izloži, a od svoje tjelesnine ili zapremine ni najmanje neizgubi, te joj
neškodi ni ciča studen, niti vlaga. Sbog tih vrlina može xylolit ođoljevati svim vazdušnim
uplivom, što ni jedan obični lies od drveta nije kadar. Osobito je važno još i
to, što ga ništa uenapada, a niti nekvari. Prein je xylolit kao tvorina vrlo kruta i
čvrsta, ipak se lasno struže, buši i teše. On se može rabiti za podove, za oblaganje
zidova i za krovove.


Budud je xylolit kao valjano gradivo već i u praksi prokušan, sagradjena je za


njegovo pravljenje u velike posebna tvornica u Počaplu kod saksonskog grada Draždjani.


Mi bi ga mogli prozvati „drvik", budud je Sulek u svom „rječniku znanstvenoga
nazivlja" na str. 1314 „Xyioide" prozvao „drvenae". V. R.
Pomelar (listvenica, ariž) neuspieva na dobrom tlu nikad tako bujno kao što
uspieva na takovom tlu jela ili smreka. Ali pomelara uzgajati ćemo uspješno na pustom


4
ŠUMARSKI LIST 1/1889 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 42 —


bedru ili plazini brda ili napokon na plešini osora *; jer mu svake godine odpadaju
iglice ili Cetine, pokriju tlo i štite ga sve više od izsašenja. Najznamenitije svojstvo
polemara biti de svakako ono, da u mladosti žustro (brzo) raste, i tim brzo zakriljuje
drugo drveće, te ga zasjenjuje i zaštićuje od razne potriee. Pod zaštitom pomelara uzpievaju
brzo druge vrsti drveća, a u tu svrhu uzgajaju pomelara mnogi šumari, te ga
posije izsjeku, čim druge vrsti drveća u visinu ponarastu.


Bilo bi dobro, da i naši domaći šamari kušaju pomelara kao zaštitno drvo sa
jelom, smrekom ili borom uzgajati na kršovitih obroncili, kakovih do mile volje ima u
našoj banovini i drugdje u kršovitih predjelih. V. R.


Iztrusivanje perutaka (krilašoa) od četinjačkih sjemenka. Onakovo sjeme
od četinjača, kakovo dobiješ u trušnioali (Klengaustalten) mora se prije iztrusiti od
perutaka, jer se riedko sjeme sa perutkom rabi za sjetvu.


Za iztrusivanje perutaka ima dva različita načina naime, ili se sjeme iztrusi na
mokri ili na suhi način. Kod pi-voga načina izgubi sjeme više ili manje od svoje klicavosti
i to prama tomu, da li se je manje ili više oprezno postupalo. Krilato ili perutasto
sjeme biva medjusobnim Miješanjem i izmješivanjem pojednako suvlažno, a računa
se na 100 kilograma sjemena oko 5 do 7 litara vode. Posije kvašenja nesmije sjeme
više od 2 — 3 sata u hrpi ležati, nego ga valja na tanko razgrnuti, da se čim prije
prosuši. Kvašenjem može se sjeme najlaglje iztrusiti, buđuć kod tog postupka sjemenjke
nabreknu, te se obuhvaćajuće perutke ili krilca razpuknu. Ovakovo sjeme valja dobro
posvišiti tako, da se ono prebaci i prosije, te onda odmah na tanko razvrgne. Kvašenjem
potiče se sjeme na brzo proklijanje, nu brzim prosušenjem zaprieči se isto, a za to je
poti´cbito, da se ovakav postupak sa sjemenom čim brže i pomnjivo obavi, jer svako
krzmanje škodi više ili manje klicavosti sjemena. Preporuča se, da se takovo prosušeno
sjeme drži u kupu više tjedana, pregrtajuć ga marljivo prije, nego što će se u vreće
nasuti.


Iztrusivanje sjemena na suhi način biva tako, da se sjeme na rahlo u vreće
napuni i takove vreće često amo tamo prevrnu, ili da se sjeme na guvnu razširi na
slojeve od 10 —16 cmt. visoko i onda često lopatami promješa (lopata). I kod ovakova
postupka valja sjeme prije ponješto nakvasiti, prem će i kod toga posla vugljivost na
klicavost sjemena djelovati, ali nikad u toj mjeri, kao što to biva kod prvog postupka
sa sjemenom, a to s razloga, što se za kvašenje uzme samo 1 litra vode na 100 kilogr.
.sjemena.


Dalnje čišćenje sjemena biva isto onako, kao što smo vidjeli kod prvog postupka.


Nije lahko prepoznati, da li se je sjeme iztrusivalo prvim ili potonjim načinom.
Nu ako se pomnjivo motri jedno i drugo sjeme, onda ćemo opaziti, da je sjeme na
prvi način iztrusivanja opravljeno mnogo čistije i da na pojedinih sjemenjka nepriležu
preostavša krilca, dočim se od sjemenjka, koje su opravljane na drugi način, naime
na suhi, nemogu sva krilca odlupiti, ma da se takovo sjeme još pomnivije izmlati.


V. E. iz „Aus đem Walde".
Po čemu se pozna zec mladić? Kod zeca mladića, kad ga ubijemo, mogu
se uha lahko zadrieti (razderati), a takav zečić može se za pol sata valjano izpeći.
Ako su u zeca duga, tvrda uha, koja se nedaju lasno zadrieti, nadalje smedjocrvena
čapra (koža) i dugačka dlaka od brkova na krupnoj glavi, onda znaj, da je takav zec
mator (star). Zečica je uvjek nježnija i mnogo ukusnija (slastna), nego zec mužak. Na
zečici je čapra svietlija, ona ima pruženo tielo i majušni repić. V. E.


Okamenjene šume u Tunisu. Nalazimo zanimljiv izvještaj o tom predmetu u
sjednici francuzke akademije umjetnosti, držanoj 1. oktobra pr. g.


* Trdina naziva „osor" ein steiler Abhang.